• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-348
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :62
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UY.II-348
Şikayetçi:
 Serhun Nadiroğlu, MURATPAŞA MAH. HAŞILEFENDİ CAD. GÖKTÜRK İŞ MERKEZİ KAT:4 NO:14 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü(Ptt) 25102 Erzurum Ptt Başmüdürlüğü Yapı Ve Teknik İşler Müdürlüğü, Adnan Menderes Cad. 25102 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42234
Başvuruya konu ihale:
 2012/160115 İhale Kayıt Numaralı "Kars Çarşı Ptt Merkez Müdürlüğü Hizmet Binasının Tadilatı Ve Ptt Bank Olarak Düzenlenmesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Erzurum PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü tarafından 20.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kars Çarşı PTT Merkez Müdürlüğü Hizmet Binasının Tadilatı ve PTT Bank Olarak Düzenlenmesi” ihalesine ilişkin olarak Neta Yapı İnş. Tic. Nak.-Serhun Nadiroğlu’nun 06.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012 tarih ve 42234 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4912 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale esnasında daha önce yazdıkları teklif mektubunu teklif zarfı içerisine koyup koymadıklarını hatırlayamadıkları için aynı teklif mektubunu ikinci kez doldurarak ihale komisyonuna sundukları, komisyonca yapılan değerlendirme sonucu verdikleri teklifler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (b) bendi kapsamında değerlendirilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedildiği, bunun yanında aynı Kanun’un 58’inci maddesine göre ihalelere katılmaktan 1 yıl süre ile yasaklama kararı verildiği, ancak söz konusu işlemlerin mevzuata aykırı olduğu, verdikleri teklif mektubunun 2 ayrı teklif mektubu olmadığı, rakamları aynı olan teklifin 2 defa yazılmasının söz konusu olduğu, verdikleri teklifin idarece 2 ayrı teklif mektubu olarak değerlendirilmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (d) bendine aykırı olduğu, bunun yanında idarece teminatlarının gelir kaydedilmesi ile ihalelerden yasaklama kararı verilmesinin de açıkça hukuka aykırı olduğu, ihalelerden yasaklama kararının ihale makamı tarafından yapılamayacağı, bağlı bulunulan bakanlık tarafından yapılabileceği, yasaklama kararının yetki ve içerik yönünden mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde, ihale konusu işin adının “Kars Çarşı PTT Merkez Müdürlüğü Hizmet Binasının Tadilatı ve PTT Bank Olarak Düzenlenmesi” olarak belirtildiği,

           

            Anılan Şartname’nin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19’uncu maddesinde ise “İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

            26.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararında, başvuru sahibinin teklifine ilişkin olarak “Serhun Nadiroğlu (Neta Yapı) firmasının teklif zarfı içerisinde birden fazla teklif mektubu bulunduğu,: Teklif mektuplarından birinde rakamla “468.000 TL” yazıyla “Dörtyüz altmış sekiz bin Türk Lirası” diğerinde rakamla “468.000 Türk Lirası” yazıyla “Dörtyüz altmış sekizbin Türk Liras” yazdığı belirlenmiştir. Birinci teklif mektubunda “TL” ibaresi kullanılırken ikinci teklif mektubunda “Türk Lirası” ibaresi yazılmıştır. Yine birinci teklif mektubunun yazıyla kısmının son bölümünde “Lirası” yazıyorken ikinci teklif mektubunun yazıyla kısmının son bölümünde “ı” harfinin yazılmayarak “Liras” şeklinde yazıldığı ve her iki teklif mektubunun da kaşelenerek imzalandığı görülmüştür.

           
1 ) 4734 sayılı Kanunun 17.b maddesinde “İsteklileri tereddüde düşürmek ve ihale kararını etkileyecek davranışta bulunmak” ile 17.d maddesi “İhalede bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek” hükümleri gereği ile anılan Kanunun 37. Maddesinde “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36. Maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği” hükmüne yer verildiğinden Serhun Nadiroğlu (Neta Yapı)’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve 4734 sayılı Kanunun 58. Maddesi gereği 1 (bir) yıl bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesine,

           
2 ) Teklif mektubunun 3. Maddesindeki “4734 sayılı Kanunun 17. Maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.” Taahhüdüne aykırı olarak birden fazla teklif vermiş olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 10. Maddesinin son fıkrası gereği geçici teminatın gelir kaydedilmesine,” 
şeklinde değerlendirmede bulunulmuştur.

 

            4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur …” hükmü,

           

Anılan Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde,

 

İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.           

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.           

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.            

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.      

e)11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

 

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.”hükmü,

 

 “İhalelere katılmaktan yasaklama”başlıklı 58’inci maddesinde ise “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.

 

Diğer taraftan, yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4’üncü maddesinde Teklif, “Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,” olarak tanımlanmıştır.

 

Aynı Kanun’unTekliflerin hazırlanması ve sunulmasıbaşlıklı 30’uncu maddesinde de, tekliflerin teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılı ve imzalı olarak sunulması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gerektiği, bu şekilde sunulan teklif mektupları ile geçici teminat mektubunun ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgelerin bir zarfa konularak zarfın üzerine isteklinin adının, soyadının veya ticaret unvanının, tebligata esas açık adresinin, teklifin hangi işe ait olduğunun ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılacağı, teklif mektubu zarfının yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanacağı ve mühürleneceği hususları hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Kanun’un 37’nci maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, başvuru sahibinin teklif zarfı kapsamında 2 adet teklif mektubu sunduğu, her iki teklif mektubunda da teklif bedelinin rakamla ve yazıyla “468.000,00 TL” olarak yer aldığı, ancak birinci teklif mektubunda rakamdan sonra “TL” ibaresi kullanılırken ikinci teklif mektubunda “Türk Lirası” ibaresinin yazıldığı, bunun yanında birinci teklif mektubunun yazıyla kısmının son bölümünde “Lirası” yazmaktayken ikinci teklif mektubunun yazıyla kısmının son bölümünde “Liras” yazıldığı ve her iki teklif mektubunun da kaşelenerek imzalandığı görülmüştür.

 

Teklif tanımı ve teklifin verilmesine ilişkin yukarıda aktarılan Kanun hükümleri uyarınca, başvuru sahibince, sehven tek bir teklif zarfı içerisinde, birbirinin aynı bedeli içeren usule uygun olarak düzenlenmiş iki adet teklif mektubu sunulduğu ve her iki teklif mektubunda yer alan teklif bedellerinin rakamla yazılışlarının aynı olduğu, teklif bedellerinin harflerle yazılışları arasında da kısaltma farklılığı ve yazım yanlışı dışında fark bulunmadığı dikkate alındığında, söz konusu fiilin, 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (b) bendinde yer alan; “ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak” fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği, bunun yanında istekli tarafından teklif mektuplarının yukarıda aktarılan Kanun hükümleri uyarınca tanımlanmış iki ayrı zarf şeklinde de verilmediği dikkate alındığında, söz konusu fiilin, Kanun’un 17’nci maddesinin (d) bendinde belirtilen alternatif teklif verebilme halleri dışında, isteklilerin kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek fiiline de uymadığı, dolayısıyla söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesinin uygun olmadığı, bu itibarla söz konusu istekli hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesi gereği ihalelere katılmaktan yasaklama işlemlerinin de uygulanamayacağı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Neta Yapı İnş. Tic. Nak.-Serhun Nadiroğlu’nun geçici teminatının iade edilerek teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul