• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-426
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :84
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UY.II-426
Şikayetçi:
 Önsa İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş., DUDAYEV BULV. 6518.SOK. NO:44/12 URGANCILAR SİTESİ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Anonim Şirketi (Çevre Yapıları Dairesi Başkanlığı), Atatürk Bulvarı No:21 06053 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43536
Başvuruya konu ihale:
 2012/140543 İhale Kayıt Numaralı "Bitlis (Merkez) Kanalizasyon İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İller Bankası Anonim Şirketi (Çevre Yapıları Dairesi Başkanlığı)tarafından 12.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bitlis (Merkez) Kanalizasyon İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5198 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

İhaleye 9 isteklinin teklif verdiği, 5 tanesinin tekliflerinin çeşitli nedenlerle değerlendirme dışı bırakıldığı, geriye kalan 4 firmanın teklifi değerlendirmeye alınarak en düşük teklifi veren Ön-Ka Yapı San. ve Tic. A.Ş. - Demars İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın birinci en avantajlı teklif olarak belirlendiği, İhale Komisyonu kararına göre çeşitli nedenlerle teklifleri değerlendirme dışı bırakılan 5 isteklinin yıllardır ihalelere katılan ve işinin ehli, uzman olduklarını düşündükleri, basit eksiklikleri atlamayacak kapasitede firmalar olduğu inancında oldukları, bir örnekleme yapacak olunursa İhale Komisyonu kararına göre Çemak İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'ne göre güncellenmesi sonucu teklif edilen bedelin %70'inden az olmasından dolayı istekli firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı kararı üzerine taraflarınca yapılan araştırmalar neticesinde; istekli Çemak İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. söz konusu ihalede şirketin %51 hissesine sahip ortağı olan Ali Haşan Çelik'e ait iş denetleme belgesini sunduğu, sunmuş olduğu iş denetleme belgesinin güncel belge tutarının ihalede istenen %70 oranını fazlasıyla sağladığı, idarenin isteklinin kurucu ortaklarından olan ve şirketin 28/03/2006 tarihi itibarıyla 6 yılı aşkın bir süredir kesintisiz olarak %51 hissesine sahip ortağı olan Ali Haşan Çelik'e ait iş denetleme belgesinin 5/1'ini değerlendirmeye aldığı, ancak isteklinin sunmuş olduğu iş denetleme belgesinin tam (5/5) olarak değerlendirilmesi gerektiği, ekte sunulan ilgili istekliye ait http://www.ticaretsicil.gov.tr internet adresinden çıktılarını aldıkları Ticaret Sicil Gazetelerinden tespit ettikleri, sundukları bu bilgiler haricinde diğer teklifleri değerlendirme dışı kalan firmalarında elenme nedenlerinden şüphelerinin olduğu,

 

Teklifleri sınır değerin hemen üzerindeki ilk teklif iken, 5 isteklinin tamamı değerlendirme dışı kaldıktan sonra sınır değer değişerek Ön-Ka Yapı San. ve Tic. A.Ş. - Demars İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın sınır değer üzerinde kalan ilk istekli olduğu, bu isteklinin birinci en avantajlı teklif sahibi olarak kabul edildiği, İhale komisyonu kararıyla birinci en avantajlı teklif sahibi olarak kabul edilen iş ortaklığının 15.406.518,00 TL tutarındaki teklifi ile söz konusu işin yapımının günümüz piyasa şartlarına göre mümkün olmadığı, yaklaşık maliyet olan 36.295.450,33 TL’nin, söz konusu iş ortaklığının teklifi olan 15.406.518,00 TL ile oranlandığında %57,55 gibi uçurum bir kırım oranı görüldüğü, böyle bir kırım oranıyla söz konusu işin yapımının mümkün görünmediği, böyle yüksek kırım oranlarıyla ihale alan firmaların çoğunun işlerini tam anlamıyla eksiksiz yapamadıkları, bir çoğununda işlerinin yarım kalmasından dolayı sözleşmelerinin feshedildiği, bu durum firmalara büyük bir maddi zarar vermesinden öte özellikle Kamunun maddi açıdan çok büyük zararına ve zaman kaybına sebebiyet verdiği iddia edilmektedir.

 

Söz konusu ihalede çeşitli nedenlerle teklifleri değerlendirme dışı bırakılan 5 isteklinin elenme gerekçelerinin bir kere daha gözden geçirilmesini, ayrıca ihaleye teklif vermiş olan tüm isteklilerin teklif dosyalarında sunmuş oldukları;

 

a) Bilanço ve iş hacmini gösteren belgelerinin yeniden incelenmesini,

b) İş deneyim belgelerinin geçerliliğinin ilgili kurumlarından teyitlerinin alınmasını ve bahse konu ihale kriterlerinde istenen A-III / A-IV grubu işleri kapsayıp kapsamadığının detaylı incelenmesini,

c) Teklif birim fiyat cetvellerinin yeniden kontrol edilmesini ve aritmetik hatalarının bulunup bulunmadığının detaylı bir şekilde tekrardan incelenmesini,

d) Şirket ortaklarını/üyelerini ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin son durumunu gösterir Ticaret Sicili Gazetelerinin tamamının teklif dosyası kapsamında sunulup sunulmadığının ayrıca şirket ortaklarının ortaklık sürelerinin Ticaret Sicil Memurluğunun http://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden teyitlerinin alınmasını,

e) Teklif dosyası kapsamında sunmuş oldukları Banka Referans Mektuplarının asıl mı yoksa ilgili bankanın başka bir şubesi tarafından aslının aynıdır/aslı gibidir şerhiyle onaylanmış fotokopisinin mi sunulduğunun yeniden kontrol edilmesini, tüm bu sorgulamaların ardından birinci ve ikinci en avantajlı teklif sahiplerinin belirlenmesi talep edilmektedir.

 

Yapılan İnceleme ve Hukuki Değerlendirme:

 

Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunda Çemak İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin iş deneyim belgesiyle ilgili iddiası ile Ön-Ka Yapı San. ve Tic. A.Ş. - Demars İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 15.406.518,00 TL tutarındaki teklifi ile söz konusu işi yapmasının günümüz piyasa şartlarına göre mümkün olmadığı iddiası yer almamaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında, idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikayet başvurusuna konu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan mevzuat hükmü uyarınca,  idareye şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemeyeceğinden, söz konusu iddialara ilişkin başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer iddia ve talepler yönünden ise;

 

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerinşikâyet veitirazen şikâyet dilekçelerinde yer verilecek hususlardan biri olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde ise Kurum tarafından yapılacak ön incelemede “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği”nin değerlendirileceği; aynı maddenin ikinci fıkrasında; başvuru dilekçesi ve ekinde anılan maddede belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceği hususlarına yer verilmiştir.

 

 

Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin son fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümlerine göre, Kurum tarafından esasa geçilmesi koşullarından biri, itirazen şikâyet başvurularında yer alan iddiaların öncelikle, ihale işlemlerinde hukuka aykırılık bulunduğu tespitini içermesi, daha sonra da hukuka aykırılığa ilişkin verilerin mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde ortaya konulması ve dolayısıyla iddiaların somut delillere dayandırılmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibi tarafından sunulan itirazen şikâyet dilekçesinde belirtilen hususların yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, nitekim başvuru dilekçesinde net olarak hukuka aykırılık ya da mevzuata aykırılık iddiasının bulunmadığı, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dahilinde incelediği bazı hususların Kurum tarafından yeniden incelenmesinin istendiği, uyuşmazlıklarda idari denetim yetkisi bulunan Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

           Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde özetle; “Söz konusu ihalede çeşitli nedenlerle teklifleri değerlendirme dışı bırakılan 5 isteklinin elenme gerekçelerinin bir kere daha gözden geçirilmesini, ayrıca ihaleye teklif vermiş olan tüm isteklilerin teklif dosyalarında sunmuş oldukları; a) Bilanço ve İş Hacmini Gösteren Belgelerinin yeniden incelenmesini, b) İş deneyim belgelerinin geçerliliğinin ilgili kurumlarından teyitlerinin alınmasını ve bahse konu ihale kriterlerinde istenen A-III/A-IV grubu işleri kapsayıp kapsamadığının detaylı incelenmesini, c) Teklif        birim fiyat cetvellerinin yeniden kontrol edilmesini ve aritmetik hatalarının bulunup bulunmadığının detaylı bir şekilde tekrardan incelenmesini, d) Şirket       ortaklarını/üyelerini ile Şirketi Temsil ve İlzama yetkili kişilerin son durumunu gösterir Ticaret Sicili Gazetelerinin tamamının teklif dosyası kapsamında sunulup sunulmadığının ayrıca şirket ortaklarının ortaklık sürelerinin Ticaret Sicil Memurluğu'nun http://www.ticaretsicil.gov.tradresinden teyitlerinin alınmasını, e) Teklif dosyası kapsamında Sunmuş oldukları Banka Referans Mektuplarının Asılmı yoksa ilgili bankanın başka bir şubesi tarafından aslının aynıdır/aslı gibidir şerhiyle onaylanmış fotokopisinin mi sunulduğunun yeniden kontrol edilmesi…,” iddiasına yer verildiği anlaşılmış olup, anılan iddiaya yönelik Kurul çoğunluğunca alınan karar ile, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesine ilişkin “başvurunun reddi” yönünde karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin, itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde dile getirdiği ikinci iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

            4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 56. maddesinin birinci fıkrasında; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14. maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceğihükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçesinin ve içeriğinin; 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından ve daha detaylı verilere itiraz etmesine zaten normal koşullarda olanak bulunmadığından (başvuru sahibi tarafından, ihaleye teklif veren isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları bilgi ve belgelerin içeriği bilinemeyeceğinden), itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen iddiasına ilişkin esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesi ve içeriğinde, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmadığı ve dilekçe ve içeriğinin, 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu, başvuru sahibinin, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif ekinde sundukları bilgi ve belgeleriniçeriğini bilemeyecek durumda bulunduğu ve bu nedenle başvuruya konu iddiaları ile ilgili detaylı deliller sunmasının mümkün olamayacağı (başvuru sahibi tarafından, ihaleye teklif veren isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları bilgi ve belgelerin içeriği bilinemeyeceğinden) hususu dikkate alındığında, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunda belirttiği iddialarının, yukarıda yer verilen mevzuatın öngördüğü şekil şartlarını taşıdığı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin ikinci iddiasının somut olarak ele alınarak, belirtilen iddiaların esastan incelenmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu iddiaya ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “başvurunun reddine” niteliğindeki Kurul kararına katılmıyoruz.

 

 

                                               

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul