En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-615
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :73
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UY.II-615
Şikayetçi:
 Mar İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., KIZILSARAY MAH. 72.SOK. ÖMER ŞEKERCİ APT. NO:5 DAİRE:7 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Bayındır Mah. Gazi Bulvarı 07030 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43347
Başvuruya konu ihale:
 2012/154020 İhale Kayıt Numaralı "Antalya Alanya Ayşe Melahat Erkin İ.Ö.O.İnş.İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Antalya İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 26.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Antalya Alanya Ayşe Melahat Erkin İ.Ö.O. İnş. İşi” ihalesine ilişkin olarak Mar İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 19.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43347 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5154 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Demgör Ziraat Tur. İşl. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında iki adet teklif mektubunun bulunduğunun ihale komisyonu tarafından istekliler huzurunda açıklandığı, söz konusu iki teklif mektubunda teklif edilen bedel aynı olsa bile iki ayrı teklif mektubunun bulunduğu, bu durumun 4734 sayılı Kanun’un “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinin (b) bendi kapsamına girdiği ve adı geçen firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve Demgör Ziraat Tur. İşl. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması durumunun başvuru konusu ihaledeki sınır değeri etkilemesi sebebiyle sınır değer hesabının yeniden yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde, ihale konusu işin adının “Antalya Alanya Ayşe Melahat Erkin İ.Ö.O. İnş. İşi” olarak belirtilmiştir.

           

            Aynı Şartname’nin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19’uncu maddesinde ise “İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna cevaben idarece söz konusu firmaya tebliğ edilen 24.12.2012 tarihli yazı ekindeki tutanakta “…ihalede tekliflerin açılması aşamasında Demgör Ziraat Turz. İşl.ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale teklif dosyasında 2 (iki) adet teklif mektubunun bulunduğu komisyon ve istekliler huzurunda açıklanmıştır. 4734 sayılı Kanunun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17. maddesine ve aynı kanunun Temel İlkeler 5 inci maddesine istinaden söz konusu firmanın teklifinin geçersiz sayılarak aşırı düşük teklif sınır değer tespitinin yeniden yapılması ile ilgi başvurunuz komisyonumuzca incelenmiş olup; 4734 sayılı kanunun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17. maddesinin d bendinde “Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermek fiilini içermediği ve itirazın yersiz olduğu kanaatine
   Oybirliğiyle varılmıştır.”
ifadeleri bulunmaktadır.

 

            Konuyla ilgili olarak, 4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur …” hükmü,

           

Anılan Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde,

İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.”hükmü,

 

“İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde ise“17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir…” hükmü yer almaktadır.

 

İsteklilerce verilecek tekliflere ilişkin olarak ise aynı Kanun’un“Tekliflerin hazırlanması ve sunulması”başlıklı 30’uncu maddesinde,

“Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur…”hükmü,

 

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında“Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…” hükmü bulunmaktadır.

 

“Teklif” kavramı ise mezkûr Kanun’un 4’üncü maddesinde,“Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri … ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Yukarıda aktarılan Kanun hükümleri doğrultusunda başvuru sahibinin iddiası aşağıda incelenmiştir.

 

Buna göre, başvuru sahibinin iddiasında belirtilen Demgör Ziraat Tur. İşl. ve Tic. Ltd. Şti.nin idarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası dâhilinde bulunan teklif dosyasındaki belgelerin incelenmesi sonucunda, 26.11.2012 tarihli iki adet anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubunun mevcut olduğu tespit edilmiştir.

 

Her iki teklif mektubunun üzerinde de rakam ve yazı aynı teklif tutarının (1.548.000,00 TL) yazılı olduğu görülmüştür.

 

Her iki teklif mektubunda da idarenin adının, ihale kayıt numarasının ve ihale konusu işin adının doğru bir şekilde yazılı olduğu görülmüştür.

 

            Her iki belge üzerinde bulunan diğer bütün bilgilerin birebir aynı oldukları ve teklif mektubunda bulunan 6 maddenin içeriklerinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekindeki “Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu” isimli ve “KİK015.2/Y” numaralı standart forma uygun olduğu belirlenmiştir.

 

Her iki belge üzerinde de şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili Reyhan Görgülü’nün imzasının bulunduğu belirlenmiştir.

 

“Teklif”kavramının tanımı ve teklifin verilmesine ilişkin yukarıda aktarılan Kanun hükümleri uyarınca, başvuru sahibinin teklif dosyası içinde bulunan iki teklif mektubu arasında gerek teklif edilen tutar gerekse diğer bilgilerin içeriği açısından herhangi bir fark bulunmadığı dikkate alındığında, söz konusu fiilin, 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (b) bendinde yer alan “ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak” fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği, bunun yanında istekli tarafından iddia konusu teklif mektuplarının iki ayrı zarf şeklinde de verilmediği dikkate alındığında, söz konusu fiilin, Kanun’un 17’nci maddesinin (d) bendinde belirtilen alternatif teklif verebilme halleri dışında, isteklilerin kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif verme fiiline de uymadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bundan dolayı, Demgör Ziraat Tur. İşl. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında aynı içeriğe sahip iki adet teklif mektubu bulunması hâlinin idare tarafından 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (b) veya (d) bendinde yer alan hüküm kapsamında değerlendirilmemesi işleminin kamu ihale mevzuatı açısından uygun olduğu sonucuna varılarak başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul