İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-617
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :75
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UY.II-617
Şikayetçi:
 Uğur Gündoğdu, BAHRİYE ÜÇOK BULVARI NO:6 D:2 İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, Şehitler Caddesi No:10 35320 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 5
Başvuruya konu ihale:
 2012/158668 İhale Kayıt Numaralı "İzmir Kınık Poyracık 250 Kişilik Spor Salonu Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 23.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İzmir Kınık Poyracık 250 Kişilik Spor Salonu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Uğur Gündoğdu’nun 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.01.2013 tarih ve 5 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/02 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, yapmış oldukları aşırı düşük teklif açıklamasının idarece reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayete konu ihalenin, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “250 Kişilik Spor Salonu Yapımı” işi olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.9’uncu maddesinde “İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale tarihi 23.11.2012 olan ihalede, yürürlükte olan brüt asgari ücret 940,55 TL’dir. Buna göre saatlik asgari ücret, 940,50 TL/30 gün =31,35 TL/gün, (bir günlük ücret), 31,35 TL/7,5 saat =4,18 TL/saat olduğundan, yukarıda yer verilen Tebliğ açıklaması uyarınca, söz konusu ihalede, istekliler tarafından, ihale tarihi itibarıyla işçilere verilecek saatlik asgari ücretin 4,18 TL’nin altında olmaması gerekmektedir.

B.E.G. Yapı İnş. Proje Taah. Uğur Gündoğdu tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının, idarece saatlik asgari ücretin altında kalmış olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

            Başvuru sahibi istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, isteklinin, düz işçi ve çırak için saatlik asgari ücreti 3,75 TL öngördüğü anlaşılmış, söz konusu ücretin yukarıda yer verilen Tebliğ açıklaması uyarınca 4,18 TL’den düşük olması sebebiyle isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Öte yandan idarece, anılan isteklinin, aşırı düşük teklif açıklamasında, müteahhit kârı ve genel giderler kısmını % 2-3 oranında belirlediği, bu oranın teklif tutarına oranlanması sonucu 38.670,00 TL tutarına ulaşıldığı, isteklinin teklif bedeli olan 1.289.000,00 TL göz önüne alındığında, zorunlu giderlerden sadece sözleşme ve damga vergisi, sözleşme karar pulu ve KİK payı, teknik personel gideri ve her hakedişte kesilecek olan damga vergisi tutarının 56.508,55 TL olduğu, isteklinin öngördüğü kâr ile bu tutarı karşılamasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, açıklamanın uygun olmadığına karar verilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 19’uncu maddesinde, isteklilerin teklifini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekleri, anılan Şartname’nin 25’inci maddesinde ise isteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanma izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderlerinin teklif fiyatına dahil olduğu düzenlenmiştir.

 

İdare tarafından başvuru sahibi istekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında “..İmalat sürecinin ve yapım yönteminin ekonomik olması seçilen teknik çözümler ile yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağınız avantajlı koşullar yapım işinin özgünlüğü hususlarını belgelendirmek suretiyle ayrıntılı açıklama …” yapılması istenilmiş, yazı ekinde açıklama yapılması istenilen analiz girdileri listesi ile açıklama yapılması istenilen iş kalemleri listesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.3’üncü maddesinde “İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

….

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Başvuru sahibi istekli tarafından yukarıda yer verilen Tebliğ açıklaması uyarınca, hesap cetveli ile analizlerin sunulduğu görülmüş, istekli tarafından, sorgulamaya konu edilen analizler içinde en az % 3,94, en fazla % 4 olmak üzere müteahhitlik kârına yer verildiği anlaşılmıştır. Buna göre istekli tarafından öngörülen kâr, sadece açıklama istenilen kalemlerde açıkça görülmekte olup, karşılanması zorunlu giderlerin bu kalemlerde öngörülen kâr üzerinden karşılanmadığı değerlendirmesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç itibarıyla idarece başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul