• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-632
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :89
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UY.II-632
Şikayetçi:
 Di Kas İnşaat Taahhü T Sanayi Ve Ticaret Limited Şti., KÜLTÜR SARAYI SOK. 16/4 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Türk Standartları Enstitüsü İdari İşler Daire Başkanlığı, Necatibey Cad. 112 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42402
Başvuruya konu ihale:
 2012/144828 İhale Kayıt Numaralı "Tse Kalite Kampusu Gıda Laboratuvarı Tadilat İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Türk Standartları Enstitüsü İdari İşler Daire Başkanlığıtarafından 07.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tse Kalite Kampusu Gıda Laboratuvarı Tadilat İşi” ihalesine ilişkin olarak Di Kas İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şti. nin 06.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42402 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4955 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Azek Mad.Yapı İnş. Turz. Med. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd.Şti.nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesine aykırı olduğu, sunduğu analizlerin ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmadığı, açıklama kapsamında sunulan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu, söz konusu isteklinin açıklaması kapsamında yer alan HT-Özel 12, Özel Gaz-01, Özel ST 3, MS 11, Özel 4, Özel 5, Özel 6, Özel 8, HT-Özel 05, MB 07 nolu pozlar için düzenlenen analizlerin analiz formatına uygun olmayıp söz konusu analizlerde yer alan fiyatların sunulan proforma faturalar ile uyumlu olmadığı, bahsi geçen proforma faturalarda montaj bedellerinin yer almadığı, sunulan analizlerde asgari işçilik saat ücretlerinin düşük olduğu, analizlerin çoğunda kâr marjının % 3’ten çok eksik olduğu hatta bazılarının % 1 bile olmadığı, hesap cetvelinde bazı iş kalemlerinin miktarlarının eksik ve işin yapılabilirlik sınırlarının altında olduğu, proforma faturalara dayanak teşkil eden maliyet satış tespit tutanaklarının istenilmesi durumunda birim satış tutarlarının mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve ilgili meslek mensubu tarafından onaylanan söz konusu tutanaklardaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının altında olduğunun görüleceği, bu çerçevede anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin ihale konusu işe ilişkin bilgiler başlıklı 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Tse Kalite Kampusu Gıda Laboratuvarı Tadilat İşi” şeklinde belirlendiği,

 

            Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde yer alan düzenlemede ise isteklilerin tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceğinin ve ihale sonucu ihale üzerinde bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacağının belirtildiği görülmüştür.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, incelemeye konu ihaleye 12 teklif verildiği, tüm tekliflerin geçerli teklif olarak kabul edildiği ve söz konusu teklifler dikkate alınarak 1.128.384,90 TL’lik bir sınır değer hesaplandığı, bu çerçevede teklifi idarece hesaplanan sınır değerin altında olduğu belirlenen Met-Ay Proje Yapı Tic. Ltd. Şti., Azek Mad.Yapı İnş. Turz. Med. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Mirra Yapı Mak.Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. den aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği,

 

            Söz konusu isteklilere gönderilen 07.11.2012 tarihli yazılarda “TSE Gebze Kalite Kampusu Gıda Labaratuvarı Tadilat İşi ihalesi ile ilgili olarak firmalardan alınan teklifler değerlendirme safhasında olup, firmanızca teklif edilen bedel Enstitümüzce yapılan aşırı düşük fiyat değerlendirmesinde sınır değerin altında kalmaktadır. Bu sebeple 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi (Aşırı Düşük Teklifler) muvacehesinde teklifinizin değerlendirilmesine esas teşkil edecek; İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması; seçilen teknik çözümler ve firmanızın yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar; teklif edilen yapım işinin özgünlüğü gibi teklif bedelinizi oluşturan projeler ve idari şartnamede verilen iş tanımlarını kapsayan Elektrik, Mekanik, İnşaat ve Mobilya kalemlerine ait metrajlar, bunlara ait birim fiyatlar, bu fiyatlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları ve Analizlerinde tanımlanan yapım şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma faturalar, mali analizler teklif mektuplarını gösteren hesap cetvelleri ve referanslarınız hususlarında gerekli bilgi ve belgelerin 22/11/2012 tarihi saat 11.00’a kadar Enstitümüze verilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildiği ve söz konusu yazı ekinde “yaklaşık maliyetin %80’ine tekabül eden iş kalemleri listesi (1 sayfa)” ve “açıklama istenmeyen analiz girdi kalemleri (38 sayfa)” nin gönderildiği anlaşılmıştır.

 

             İdare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda Met-Ay Proje Yapı Tic. Ltd. Şti. ve Mirra Yapı Mak. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı, Azek Mad. Yapı İnş. Turz. Med. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu, sunulan açıklamanın ihale komisyonunca yeterli görüldüğü ve 27.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Azek Mad. Yapı İnş. Turz. Med. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılarak Di-Kas İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

             İdareye gönderilen 07.01.2013 tarih ve 54-311 sayılı Kurum yazısı ile, söz konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı, teknik şartnameler, yaklaşık maliyet hazırlanması aşamasında oluşturulan iş kalemlerine ilişkin “analiz girdileri”, “sıralı iş kalemleri listesi” ve “sıralı analiz girdileri tablosu”, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen analiz formatı/formatları ve Azek Mad.Yapı İnş. Turz. Med. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne gönderilen 07.11.2012 tarihli ve 411822 sayılı aşırı düşük teklif sorgulama yazı ekinde yer aldığı belirtilen “yaklaşık maliyetin % 80’ine tekabül eden iş kalemleri listesi (1 sayfa)” ve “açıklama istenmeyen analiz girdi kalemleri (38 sayfa)” nin gönderilmesi istenilmiştir.

 

             İdarenin söz konusu Kurum yazısına cevaben gönderilen 11.01.2013 tarih ve 84223970-755.02.07-7671 sayılı yazısı ekinde gönderilen bilgi ve belgelerden, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında 38 iş kaleminin açıklama istenilecek iş kalemi olarak belirlendiği, oluşturulan “yaklaşık maliyetin % 80’ine tekabül eden iş kalemleri listesi”nin ve “açıklama istenilecek 38 iş kalemlerine ilişkin olarak, “açıklama yapılması istenilecek ve açıklama yapılması istenilmeyecek analiz girdileri”nin tümünün ve bu girdilerin miktarlarının belirtildiği analizlerin gönderildiği, ayrıca ihale dokümanında idarece oluşturulan analiz formatının yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 60’ncı maddesinde “İhale komisyonu verilen tekliflerden teklif fiyatı, Kurum tarafından belirlenen hesaplama yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlere ilişkin;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen analizlerin girdi maliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri,

yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları, isteklinin teklifinin hesaplanmasına dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeleri de dikkate almak suretiyle değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.”hükmü,   

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde,

 

            “…45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

            45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

            a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

            b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

            (Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

            İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır

            45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

Örneğin; isteklinin, “150 dozlu demirsiz beton” iş kalemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 16.001 poz numaralı birim fiyatını (2010 B.F: 97,86 TL) teklif etmesi, “200 dozlu demirsiz beton” iş kalemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 16.002 poz numaralı birim fiyatının (2010 B.F: 104,00 TL) üzerinde 105,00 TL teklif vermesi, 250 dozlu demirsiz beton” iş kalemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 16.003 poz numaralı birim fiyatının kar ve genel gider hariç tutarına, (110,13/1,25=88,10 TL) kendi belirlediği % 18 kar ve genel gider karşılığı eklemek suretiyle 103,96 TL (88,10 x 1,18) teklif etmesi ve teklif ettiği söz konusu birim fiyatları aşağıdaki örnek listede gösterildiği şekilde tablo halinde göstermesi durumunda; bu üç iş kalemi için analiz düzenlemesi zorunlu değildir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış birim fiyatları kullanılarak oluşturulan teklif birim fiyat listesi (Örnek)

Sıra No

Poz No

İş kaleminin adı

Kamu kurum ve kuruluş birim fiyatları

Teklif

Birim fiyatı alınan kurum/kuruluş

Kar ve genel gider dahil birim fiyat

Kar ve genel gider hariç birim fiyat

Teklif edilen kar ve genel gider

Teklif edilen birim fiyat

(TL)

(TL)

(TL)

(TL)

1

16.001

150 dozlu demirsiz beton

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

97,86

 

 

97,86

2

16.002

200 dozlu demirsiz beton

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

104,00

 

 

105,00

3

16.003

250 dozlu demirsiz beton

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

110,13

88,10

15,86

103,96

 

 

 

 

 

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

            45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

            a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

            45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.

            45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı, bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanmalıdır.

            …45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

            f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.) (Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 17 md.) Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.

            …45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması bulunmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu belgelerin incelenmesi sonucunda tespit edilen hususlara aşağıda yer verilmiştir:

            Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması yazısı ekinde toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği “teklif fiyat cetveli”, aşırı düşük teklif sorgulamasına esas yaklaşık maliyetin % 80’ine tekabül eden iş kalemlerinin miktar ve teklif edilen birim fiyatları ve toplam tutarların belirtildiği liste, açıklama istenilen 38 iş kaleminden 20 iş kalemine ilişkin olarak “kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış birim fiyatları kullanılarak oluşturulan teklif birim fiyat listesi”, açıklama istenilen diğer 18 iş kalemine ilişkin olarak ise analizler ile söz konusu analizlere ilişkin proforma faturaların sunulduğu görülmüştür.

 

            Açıklama istenilen 18.111/07, 23.243/25, 23.243/26, Y.23.244/A, 27.525/BMK, 238.518, 260.804, 260.805, 260.806, 261.802, 280.1106, 280.1107, 280.2203, 280.2204, 280.2211, 727.519, 791.419, 833.302, 833.540 ve 880.5631 poz nolu iş kalemleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış “kâr ve genel gider” içermeyen 2012 yılı fiyatları üzerine bahsi geçen istekli tarafından belirlenen kâr ve genel gider tutarı ilave edilerek fiyat oluşturulduğu ve söz konusu fiyatlara ilişkin açıklayıcı tablonun liste halinde sunularak açıklama yapıldığı görülmüştür.

Diğer yandan anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu hesap cetvelinde (teklif fiyat cetvelinde) öngördüğü miktarlar ile idarenin sorgulamaya konu ettiği iş kalemleri için öngördüğü metrajlar arasındaki fark bakımından yapılan kıyaslama aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir:

Sıra No

Açıklama istenilen kalem

İdarenin metrajı

İsteklinin öngördüğü metraj

İdare ile isteklinin öngördüğü metraj arasındaki fark

1

18.111/07

1021,61

970,00 m2

İdarenin metrajından % 5,05 düşük.

2

23.243/25

608,57 m2

618,00 m2

İdarenin metrajından fazla.

3

23.243/26

357,54 m2

345,00 m2

İdarenin metrajından % 3,51 düşük.

4

Y.23.244/A

667,920 kg

615,50 kg

İdarenin metrajından % 7,85 düşük.

5

27.525/BMK

913,51 m2

911,00 m2

İdarenin metrajından % 0,27 düşük.

6

ÖZEL 1

801,02 m2

796,00 m2

İdarenin metrajından % 0,67 düşük.

7

ÖZEL 3

450,12 m2

455,00 m2

İdarenin metrajından fazla.

8

ÖZEL 4

7 adet

7 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

9

ÖZEL 5

10 adet

10 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

10

ÖZEL 6

142,69 m2

139,00 m2

İdarenin metrajından % 2,59 düşük.

11

ÖZEL 7

86,15 m2

  89,00 m2

İdarenin metrajından fazla.

12

ÖZEL 8

6 adet

6 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

13

ÖZEL 12

9 adet

9 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

14

ÖZEL 13

18 adet

18 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

15

238.518

1 adet

1 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

16

260.804

4 adet

4 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

17

260.805

2 adet

2 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

18

260.806

1 adet

1 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

19

261.802

980,00 m2

952,00 m2

İdarenin metrajından % 2,86 düşük.

20

280.1106

2 adet

2 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

21

280.1107

1 adet

1 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

22

280.2203

9 adet

9 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

23

280.2204

14 adet

14 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

24

280.2211

11 adet

11 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

25

HT-ÖZEL 05

2 adet

2 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

26

HT-ÖZEL 09

1 grp

1 grp

İdarenin metrajı ile aynı.

27

HT-ÖZEL 10

160mt

170,00 mt

İdarenin metrajından fazla.

28

HT-ÖZEL 12

8 adet

8 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

29

ÖZEL-GAZ-01

1 grp

1 grp

İdarenin metrajı ile aynı.

30

ÖZEL-ST 3

5 tk

5 tk

İdarenin metrajı ile aynı.

31

727.519

150 mt

140,00 mt

İdarenin metrajından % 6,67 düşük.

32

791.419

300 mt

290,00 mt

İdarenin metrajından % 3,33 düşük.

33

833.302

1 adet

1 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

34

833.540

38 adet

40 adet

İdarenin metrajından fazla.

35

880.5631

4.975,00 mt

5.150,00 mt

İdarenin metrajından fazla.

36

ÖZ-1

178 adet

180 adet

İdarenin metrajından fazla.

37

MB 07

90 adet

90 adet

İdarenin metrajı ile aynı.

38

MB 11

44 adet

45 adet

İdarenin metrajından fazla.

 

            Yukarıda yer verilen tabloda da görüleceği üzere, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu hesap cetvelinde yer alan açıklama istenilen iş kalemlerine ait miktarların idarece belirlenen miktarlarla karşılaştırılması sonucunda, iş kalemlerine ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan istekli ile idarece belirlenen imalat miktarları arasında çok küçük farklılıkların olduğu ve bu farklılıkların anahtar teslimi götürü bedel işlerde kabul edilebilir bir oranda olduğu anlaşıldığından, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

            -Açıklama istenilen “ÖZEL 1-Epoksi Döşeme Kaplaması” ve “ÖZEL 3-Epoksi Duvar Kaplama” iş kalemlerine ilişkin olarak idarece ihale dokümanı kapsamında verilen “poz açıklaması” formatına göre açıklama yapıldığı ve bahsi geçen iş kalemlerine ilişkin olarak proforma faturaların sunulduğu, proforma faturaların SMMM tarafından imzalanıp kaşelendiği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13’üncü maddesinde yer alan “satışlar üzerinden açıklama” yapıldığında yer verilmesi gereken ibareyi içerdiği, söz konusu poz açıklaması adı altında sunulan analizlerde “işçilik dahil” ifadelerinin yer aldığı, proforma faturalardaki fiyatların analize tek girdi olarak yansıtıldığı ve proforma faturalarda yer alan fiyatlara “malzeme, işçilik ve nakliye” bedellerinin dahil olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 45.1.3’üncü maddesinde anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerin yapacakları aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri sunacakları düzenlenmiş olup bu kuralın istisnası olarak anılan Tebliğin 45.1.13’üncü maddesinde, yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulmasının zorunlu olmadığı açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Ancak ihale dokümanı kapsamında yer alan “İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesi” incelendiğinde, söz konusu iş kalemlerinin inşaat mahallinde esaslı işçilik katkısı ile gerçekleştirilecek imalatlar olduğu ve söz konusu iş kalemlerine ilişkin analiz girdilerinin her birinin (malzeme, işçilik, nakliye) ayrı ayrı gösterilerek açıklama yapılması gerektiği anlaşılmış olup, anılan istekli tarafından söz konusu iş kalemlerine ilişkin olarak sunulan analizlerde sadece proforma faturalarda belirtilen fiyatların tek girdi olarak yansıtıldığı ve her bir analiz girdisinin ayrı ayrı gösterilmediği anlaşıldığından, bahsi geçen iş kalemleri için sunulan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            -Açıklama istenilen “ÖZEL 4-Endüstriyel seramik laboratuar tezgahı (150 x 75 cm)”, “ÖZEL 5- Endüstriyel seramik laboratuar tezgahı (100 x 75 cm)”, “ÖZEL 6-Kompakt Laminat Tezgah Yapılması (20 mm)”, “ÖZEL 7-Isı Yalıtımsız Eloksallı 25 mm Mikro Jaluzili Aleminyum Doğrama”, “ÖZEL 8- Isı Yalıtımsız Eloksallı  Aleminyum Radarlı Kapı (6 mm Temperli Cam)”, “ÖZEL 12-Lokal Emici Akrobat Kol” ve “ÖZEL 13-Lavabo Bataryası” iş kalemlerine ilişkin olarak idarece ihale dokümanı kapsamında verilen “poz açıklaması” formatına göre açıklama yapıldığı ve bahsi geçen iş kalemlerine ilişkin olarak proforma faturaların sunulduğu, proforma faturaların SMMM tarafından imzalanıp kaşelendiği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13’üncü maddesinde yer alan “satışlar üzerinden açıklama” yapıldığında yer verilmesi gereken ibareyi içerdiği, söz konusu poz açıklaması adı altında sunulan analizlerde “işçilik +montaj + nakliye dahil” ifadelerinin yer aldığı, proforma faturalardaki fiyatların analize tek girdi olarak yansıtıldığı ve proforma faturalarda yer alan fiyatlara “malzeme, işçilik ve nakliye” bedellerinin dahil olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

            Söz konusu iş kalemlerine ilişkin imalatlar Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45.1.13 üncü maddesinde belirtilen özellikleri taşımaktadır. Dolayısıyla, söz konusu imalatlar için teklif edilen fiyatın; malzeme, işçilik ve nakliye fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemine ilişkin ayrıca analiz sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, bahse konu iş kalemleri için öngörülen birim fiyatları tevsiken, çeşitli firmalardan alınan fiyat teklifi niteliğindeki proforma faturaların sunulduğu, söz konusu proforma faturada malzemenin yanı sıra montaj işçiliği ve nakliyenin de proforma faturayı düzenleyen firmalar tarafından yapılacağının belirtildiği, ancak sözü edilen malzeme, işçilik ve nakliye girdilerinin ayrı ayrı birim fiyatlarının belirtilmediği, tüm imalatlar için tek bir birim fiyatın teklif edildiği görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13’üncü maddesi uyarınca, bahse konu girdilerin fiyata dahil edildiğinin belirtilmesi yeterli olmayıp, girdi fiyatlarının da ayrıca belirtilmesi gerektiğinden, başvuru sahibince sunulan proforma faturanın, sözü edilen Tebliğ maddesindeki şartları taşımadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, söz konusu istekli tarafından ilgili iş kalemleri için analiz sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede anılan istekli tarafından söz konusu iş kalemleri için sunulan analizler incelendiğinde, sadece proforma faturalarda belirtilen fiyatların tek girdi olarak yansıtıldığı ve analiz içeriğinde “işçilik + montaj + nakliye dahil” olarak belirtilen açıklama çerçevesinde her bir analiz girdisinin ayrı ayrı gösterilmediği anlaşıldığından, bahsi geçen iş kalemleri için sunulan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

 

            -Açıklama istenilen “HT-Özel 05-Krozatif Gaz Fanı”, “HT-Özel 09-Havalandırma ve Akış Kanalları Frekans Sistemi Yazılımı ve Kablolama İşçilik ve Montaj Dahil”, “HT-Özel 10-Q250 UPVC Boru”, “HT-Özel 12-Havalandırma Kimyasal Saklama Dolabı”, “Özel-Gaz-01 Labaratuvar Bakır Boruları Bölge Servis Üniteleri Merkezi Alarm Sistemleri Semiautochancegaz Monifoldsistemleri, Laboratuvar Fittingsleri Hidrojen Gaz Kaçağı Dedeksiyon Sistemi, Dedektörlerin Çalışması ve Alarm Sınırları, Display İçeren Merkezi Paneli Gaz Dedektörleri vs. Şartnameden”, “Özel-ST 3- Çeker Ocak”, “ÖZ-1-Özel 4x18w Flörasan Armatür”,“MB 07-B60 Tek Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap” ve “MB 11-D60 Beş Çekmeli Dolap” iş kalemlerine ilişkin olarak idarece ihale dokümanı kapsamında verilen “poz açıklaması” formatına göre açıklama yapıldığı ve bahsi geçen iş kalemlerine ilişkin olarak proforma faturaların sunulduğu, proforma faturaların SMMM tarafından imzalanıp kaşelendiği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13’üncü maddesinde yer alan “satışlar üzerinden açıklama” yapıldığında yer verilmesi gereken ibareyi içerdiği, söz konusu poz açıklaması adı altında sunulan analizlerde “işçilik +montaj + nakliye dahil” ifadelerinin yer aldığı, proforma faturalardaki fiyatların analize tek girdi olarak yansıtıldığı ve proforma faturalarda yer alan fiyatlara “malzeme, işçilik ve nakliye” bedellerinin dahil olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 45.1.7’nci maddesinde yer verilen açıklamalar gereğince, istekliler tarafından inşaat iş kalemleri/grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Bunun yerine bu iş kalemleri/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılmasının kabul edilmesi gerekmektedir ve söz konusu iş kalemleri bu kapsamda açıklama yapılabilecek iş kalemleri niteliğindedir.

 

            Anılan istekli tarafından söz konusu iş kalemleri için sunulan proforma faturalarda yer alan fiyatlara “malzeme, işçilik ve nakliye” bedellerinin dahil olduğunun belirtildiği, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 45.1.7’nci maddesinde belirtildiği üzere malzeme, montaj ve nakliye bedellerinin ayrı ayrı gösterilmediği anlaşılmış olup, bu şekilde yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.7’nci maddesinde yer alan açıklamalara uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Diğer yandan söz konusu iş kalemleri için sunulan analizlerde ise açıklama olarak “işçilik +montaj + nakliye dahil” ifadeleri yer aldığı ve proforma faturalardaki fiyatların analize tek girdi olarak yansıtıldığı ve her bir analiz girdisinin ayrı ayrı gösterilmediği anlaşıldığından, bahsi geçen iş kalemleri için sunulan açıklamaların bu yönüyle de mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde ihale üzerinde bırakılan istekli olan Azek Mad.Yapı İnş. Turz. Med. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Azek Mad. Yapı İnş. Turz. Med. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul