• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-648
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :12
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UY.II-648
Şikayetçi:
 Abdurrahman Tüysüz- Kosanoğlu İnşaat, CAMİKEBİR MAH. 25.SOK. DELTA İŞ MERKEZİ KAT:5 NO:1/10 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa İl Özel İdaresi (Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü), Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No: 35/C ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43811
Başvuruya konu ihale:
 2012/148678 İhale Kayıt Numaralı "Birecik Emin Saygın 16 Derslikli İ.Ö.O Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Şanlıurfa İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğütarafından 08.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Birecik Emin Saygın 16 Derslikli İ.Ö.O Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Abdurrahman Tüysüz-Kosanoğlu İnşaat’ın 18.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012tarih ve 43811sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5242sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Başvuruya konu ihalede aşırı düşük teklif açıklaması ihale komisyonunca uygun görülen isteklilerin açıklamalarını mevzuata uygun tevsik etmediği,

 

2) İsteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale konusu işin uzmanı olmayan bir komisyon tarafından değerlendirildiği, ihaleyi gerçekleştiren idarenin bünyesinde makine ve elektrik mühendisleri olmasına rağmen ihale komisyonunda işin uzmanı olmayan ziraat mühendisine yer verildiği,

 

            iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Birecik Emin Saygın 16 Derslikli İ.Ö.O Yapım İşi”olduğunun belirtildiği,

Anılan Şartname’nin  “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde“İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda söz konusu ihaleye 23 teklif verildiği, Boz Kardeşler Pet.Ür. İth. İhr. San. Taah ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “teklif mektubunun uygun olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli tekliflerin dikkate alınmasıyla idarece 1.003.885,35 TL tutarında bir sınır değer hesaplandığı, sınır değerin altında teklif verdiği belirlenen Any 24 Gıda İnş.Taah. Mim. Müh. Tur. İth. İhr. Nak. Ltd. Şti., Tacaver İnşaat Temizlik Tekstil Nakliye Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti., Mehmet Sait Arusoğlu, İbrahim Öncel, Dida İnş.Müh. Mimar. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. ve Ok Pa Day.Tük.Mal.Paz.Nak.San.ve Tic Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği,

 

Anılan isteklilere gönderilen 13.11.2012 tarihli yazılarda “…08.11.2012 tarih ve 2012/148678 ihale kayıt numaralı Birecik Emin Saygın 16 Derslikli İ.Ö.O Yapım İşine ait sunduğunuz teklifin aşırı düşük olduğu kararına varılmıştır. Bu düşüklüğe neden olan maliyet bileşenleri ile ilgili açıklamalarınızı belgeleriyle birlikte 28.11.2012 tarihi mesai bitimine kadar idaremize ulaştırmanız gerekmektedir.” ifadelerine yer verildiği, yazı ekinde açıklama istenilen iş kalemleri/grupları listesi ile açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri listesinin gönderildiği,

 

Any 24 Gıda İnş.Taah. Mim. Müh. Tur. İth. İhr. Nak. Ltd. Şti. ve Ok Pa Day.Tük.Mal.Paz.Nak.San.ve Tic Ltd. Şti.nin idarece belirlenen süre içerisinde açıklama sunmadığı, İbrahim Öncel’in açıklamasının “”nakliye giderlerine yer verilmediği” gerekçesiyle uygun bulunmadığı, diğer isteklilerin açıklamalarının ise yeterli görülerek ihalenin  Tacaver İnşaat Temizlik Tekstil Nakliye Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerine bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi”başlıklı 45’inci maddesinde “…45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

…45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

…45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.) (Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 17 md.) Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.”

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

…45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

            Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

a) İhale üzerinde bırakılan isteklinin açıklaması kapsamında toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetvelinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış birim fiyatları kullanılarak oluşturulan teklif birim fiyat listesinin sunulduğu, açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin teklif edilen birim fiyatların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kâr hariç birim fiyatlarının altında olmadığı görülmüştür.

 

 “3 cm kalınlığında Adıyaman mozel bej mermer ile döşeme kaplaması yapılması” ve “2 cm kalınlığında Adıyaman mozel bej mermer ile duvar kaplaması yapılması” iş kalemleri için sunulan analizlerde 04.416/C041 poz nolu “light emperador (açık kahve) Adıyaman (2 cm x 30 cm x serbest boy)” girdisi için 29,00 TL öngörüldüğü, söz konusu fiyatın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2012 rayici olduğu belirlenmiştir.

 

            Diğer yandan incelemeye konu ihaleye ait Teknik Şartname’de 26.206/C1/ANL pozunun “Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 3 cm kalınlıkta (poz no:10.009-10.009/MK) 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 3 cm kalınlığında, 30 cm x serbest boy ebadında mermerlerin projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan, çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ver kâr dahil, 1 m2”  şeklinde,

 

26.252/C1/ANL pozunun ise “Duvar yüzeylerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta (Poz no:10.009- 10.009/MK) 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üzerine 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm’yi geçmemek üzere 2 cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadındaki renkli mermer ile kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra derzler, alçı hamuru ile iyice kapatılarak arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerinin mermer levhalara tespiti, kaplama esnasında kırılan, çatlayan plakların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dahil 1 m2 fiyatı.” şeklinde tarif edildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin “3 cm kalınlığında Adıyaman Mozel Bej Mermer ile Döşeme Kaplaması Yapılması” iş kalemine ilişkin sunduğu analizin girdileri arasında “0.416/C041 poz numaralı light emprador (açık kahve) (Adıyaman) 2 cm x 30 cm x serbest boy” girdisine yer verildiği ve söz konusu girdi için 29,00 TL birim fiyat öngörüldüğü tespit edilmiştir.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 04.416/C041 pozuna ilişkin 2012 yılı rayici 29,00 TL olup, bahse konu poz “light emprador (açık kahve) Adıyaman, rayiç listelerindeki doğaltaşların fiyatları 2 x 30 x serbest boy içindir. Diğer ebat ve kalınlıklar için aşağıdaki formüle göre hesap yapılacaktır.

k= tespit edilen yeni katsayı

a= en (cm) b=boy (cm) h= kalınlık (cm)

k= (k1 x k2) -1

k1= log (a x b) / log (180) -0,22 (ebat artış katsayısı)

k2= log (h) / log (6) + 0,61 (kalınlık artış katsayısı)

Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı k1= 1 alınacak.

2 x 30 x serbest boy için k= 1’dir.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 04.416/C041 pozuna ait 29,00 TL’lik birim fiyatın “2 x 30 x serbest boy” mermer için olduğu, “3 x 30 x serbest boy” için öngörülen birim fiyatın yukarıda aktarılan formül esas alınarak hesaplanması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin 26.206/C1/ANL aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu analizde “2 x 30 x serbest boy” mermere ilişkin teklif verdiğini belirtmesine karşın daha düşük fiyatlı “2 x 30 x serbest boy” mermere ilişkin birim fiyat öngörmesi nedeniyle açıklamasının mevzuata uygun tevsik edilmediği ve Teknik Şartname’de  “aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 3 cm kalınlığında, 30 cm x serbest boy ebadında mermerlerin projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi” düzenlemesini karşılamadığı tespit edilmiştir.

 

Öte yandan idarenin ihale onay belgesinin ekinde yer alan analizleri incelendiğinde, 26.206/C1/ANL pozunun girdileri arasında 04.416/C041 poz nolu “Light emprador (açık kahve) Adıyaman (2 cm x 30 cm x serbest boy) girdisine yer verildiği ve ihale üzerinde bırakılan istekli gibi 29,00 TL birim fiyat öngörüldüğü, belirlenmiştir. Ancak 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca yaklaşık maliyetin ihalenin ilk oturumunda başvuru sahibi tarafından öğrenildiği, yaklaşık maliyete yönelik olarak süresinde şikâyet başvurusu yapılmadığı, ayrıca yaklaşık maliyetin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 04.416/C041 pozunda yer alan formül esas alınarak hesaplanması halinde dahi 26.206/C1/ANL pozunun açıklama istenilecek iş kalemleri arasında bulunduğu dikkate alındığında, bu husus esasa etkili görülmemiştir.

 

Bununla birlikte ihale üzerinde bırakılan isteklinin metrajları ile idarenin öngördüğü metrajlar arasındaki farkın tespitine yönelik inceleme sonucunda, idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenen iş kalemlerine ait karşılaştırma tablosuna aşağıda yer verilmiştir:

 

Sıra No

İş Kalemi No

Birimi

İdarenin Metrajı

İsteklinin Metrajı

İstekli lehine Fark

Yüzde Olarak

1

Y.23.014

ton

69,68

67,40

2,28

3,27

2

26.206/C1/ANL

m2

1.735,86

1.670,00

65,86

3,79

3

21.011

m2

6.272,905

6.032,00

240,91

3,84

4

Y.16.058/1A

m3

914,128

879,00

35,13

3,84

5

27.525/A1

m2

7.434,531

7.077,00

357,53

4,81

6

Y.23.015

ton

34,708

33,40

1,31

3,77

7

Y.23.176

kg

10.134,165

9.780,00

354,17

3,49

8

904-224

ad

1

1

0

0

9

Y.15.014/5B

m3

2.260,946

2,172,00

88,95

3,93

10

Y.23.241

kg

5.946,00

5.720,00

226,00

3,80

11

17.155/MK

m2

1.626,00

1.580,00

46,00

2,83

12

23.243/14

m2

556,422

538,00

18,42

3,31

13

26.252/C1/ANL

m2

414,728

404,00

10,73

2,59

14

Y.23.244/F

kg

1.836,00

1.770,00

66,00

3,59

15

25.020/2

m2

1.557,541

1.541,00

16,54

1,06

16

21.210

m2

528,56

512,00

16,56

3,13

17

18.071/2/MK

m3

214,517

208,00

6,52

3,04

18

18.071/3/MK

m2

1.037,80

998,00

39,80

3,84

19

22.009/3A

m2

150,78

148

2,78

1,84

20

27.581/MK

m2

2.263,255

2.195,00

68,26

3,02

21

28.097

m2

254,123

250,00

4,12

1,62

22

21.054

m3

4.959,478

4.775,00

184,48

3,72

23

25.048/3A

m2

2.257,426

2.177,00

80,43

3,56

24

152-1110

ad

1

1

0

0

25

21.066

m3

3.227,052

3.110,00

117,05

3,63

26

165-708

m

85,40

82,00

3,40

3,98

27

25.048/2

m2

2.347,682

2.256,00

91,68

3,91

28

Y.23.155

kg

2.176,837

2.127,00

49,84

2,29

29

26.006/105A

m2

545,478

530,00

15,48

2,84

 

Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde, idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesi zorunluluğu bulunmamasına karşın, aradaki farkın teklif fiyatının esaslı ölçüde düşmesine sebebiyet verecek boyutta olmaması gerekmektedir. Bu çerçevede idarenin yaklaşık maliyetinde ve isteklinin teklif bedelinde esas alınan miktarlara ilişkin olarak yukarıda yer verilen tablo incelendiğinde;  isteklinin belirlediği miktarlar ile idarenin yaklaşık maliyet hesabındaki miktarlar arasında makul sayılabilecek derecede fark bulunduğu anlaşıldığından, aşırı düşük teklif açıklaması bu yönüyle yeterli görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının Teknik Şartname’ye uygun olmadığı anlaşıldığından, teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.14’üncü maddesi gereğince reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

b) İdarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Mehmet Sait Arusoğlu’nun aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, açıklama kapsamında toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetvelinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış birim fiyatları kullanılarak oluşturulan teklif birim fiyat listesinin sunulduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kâr hariç birim fiyatlarının altında olan iş kalemlerine ilişkin olarak analiz sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Bununla birlikte 26.206/C1/ANL iş kalemi için sunulan analizde “3 cm kalınlığında Adıyaman mazel bej mermer” girdisine yer verildiği, anılan girdi için 20,00 TL birim fiyat öngörüldüğü, söz konusu birim fiyatı tevsik etmek üzere Yardımcı Mermer Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden alınmış proforma faturanın sunulduğu, proforma faturada ise 30,00 TL birim fiyat verildiği tespit edilmiştir.

 

Analizde öngörülen birim fiyatın, proforma faturada teklif edilen birim fiyattan düşük olduğu görüldüğünden,  “3 cm kalınlığında Adıyaman mazel bej mermer” girdisinin mevzuata uygun olarak tevsik edilmediği anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan söz konusu isteklinin metrajları ile idarenin öngördüğü metrajlar arasındaki farkın tespitine yönelik inceleme sonucunda, idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenen iş kalemlerine ait karşılaştırma tablosuna aşağıda yer verilmiştir:

 

Sıra No

İş Kalemi No

Birimi

İdarenin Metrajı

İsteklinin Metrajı

İstekli lehine Fark

Yüzde Olarak

1

Y.23.014

ton

69,68

66,218

3,46

4,97

2

26.206/C1/ANL

m2

1.735,86

1.601,00

134,36

7,77

3

21.011

m2

6.272,905

5.773,185

499,72

7,97

4

Y.16.058/1A

m3

914,128

661,20

252,93

27,67

5

27.525/A1

m2

7.434,531

6.934,00

500,53

6,73

6

Y.23.015

ton

34,708

32,585

2,12

6,12

7

Y.23.176

kg

10.134,165

9.387,00

747,17

7,37

8

904-224

ad

1

1

0

0

9

Y.15.014/5B

m3

2.260,946

2.075,00

185,95

8,22

10

Y.23.241

kg

5.946,00

5.580,00

366,00

6,16

11

17.155/MK

m2

1.626,00

1.498,00

128,00

7,87

12

23.243/14

m2

556,422

511,50

44,92

8,07

13

26.252/C1/ANL

m2

414,728

382,648

32,08

7,74

14

Y.23.244/F

kg

1.836,00

1.690,00

146,00

7,95

15

25.020/2

m2

1.557,541

1.476,37

81,17

5,21

16

21.210

m2

528,56

492,50

36,06

6,82

17

18.071/2/MK

m3

214,517

198,00

16,52

7,70

18

18.071/3/MK

m2

1.037,80

968,89

68,91

6,64

19

22.009/3A

m2

150,78

140,60

10,18

6,75

20

27.581/MK

m2

2.263,255

2.089,50

173,76

7,68

21

28.097

m2

254,123

235,00

19,12

7,53

22

21.054

m3

4.959,478

4.820,00

139,48

2,81

23

25.048/3A

m2

2.257,426

2.093,49

163,94

7,26

24

152-1110

ad

1

1

0

0

25

21.066

m3

3.227,052

2.980,00

247,05

7,66

26

165-708

m

85,40

80,00

5,40

6,32

27

25.048/2

m2

2.347,682

2.164,535

183,15

7,80

28

Y.23.155

kg

2.176,837

2.016,00

160,84

7,39

29

26.006/105A

m2

545,478

499,00

46,45

8,52

 

Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde, idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesi zorunluluğu bulunmamasına karşın, aradaki farkın teklif fiyatının esaslı ölçüde düşmesine sebebiyet verecek boyutta olmaması gerekmektedir. Bu çerçevede idarenin yaklaşık maliyetinde ve isteklinin teklif bedelinde esas alınan miktarlara ilişkin olarak yukarıda yer verilen tablo incelendiğinde Y.16.058/1A pozuna ilişkin miktarın %27,67 oranında düşürüldüğü görülmüş olup, isteklinin belirlediği miktarlar ile idarenin yaklaşık maliyet hesabındaki miktarlar arasında makul sayılamayacak derecede fark bulunduğu anlaşılmıştır.

 

          Bu itibarla Mehmet Sait Arusoğlu’nun aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı görüldüğünden, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

c) Dida İnş.Müh. Mimar. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, açıklama kapsamında toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetvelinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış birim fiyatları kullanılarak oluşturulan teklif birim fiyat listesinin sunulduğu, açıklama istenilen 27 iş kalemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2012 yılı kâr hariç birim fiyatlarının teklif edildiği, açıklama istenilen diğer 2 iş kalemi olan 26.206/C1/ANL ve 26.252/C1 /ANL pozları için analiz sunulduğu görülmüştür.

 

          26.206/C1/ANL pozuna ilişkin analizin incelenmesi sonucunda analiz girdilerinden “Adıyaman mazel bej mermer (3 cm)” için 38,00 TL birim fiyat öngörüldüğü ve söz konusu fiyatın Aktaş İmş. Mermer İml. Pet. Teks. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden alınmış proforma fatura ile tevsik edildiği, proforma faturanın “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresini içerdiği ve SMMM tarafından imzalanarak kaşelendiği tespit edilmiştir.

 

          Anılan analizdeki diğer girdiler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2012 yılı birim fiyatlarının kullanıldığı ve işçilik girdileri için öngörülen fiyatların ihale tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan saatlik asgari ücretin altında olmadığı görülmüş olup, söz konusu iş kaleminin mevzuata uygun tevsik edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

          Bununla birlikte 26.252/C1/ANL pozu için sunulan analiz incelendiğinde, “Adıyaman mazel bej mermer (2 cm)” için 27,00 TL birim fiyat öngörüldüğü, bahse konu fiyatın Aktaş İmş. Mermer İml. Pet. Teks. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden alınmış proforma fatura ile tevsik edildiği, proforma faturanın “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresini içerdiği ve SMMM tarafından imzalanarak kaşelendiği belirlenmiştir.

 

          Ayrıca analizdeki diğer girdiler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2012 yılı birim fiyatlarının kullanıldığı, işçilik girdileri için öngörülen fiyatların ihale tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan saatlik asgari ücretin altında olmadığı görüldüğünden, söz konusu iş kaleminin de mevzuata uygun tevsik edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer yandan anılan isteklinin metrajları ile idarenin öngördüğü metrajlar arasındaki farkın tespitine yönelik inceleme sonucunda, idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenen iş kalemlerine ait karşılaştırma tablosuna aşağıda yer verilmiştir:

 

Sıra No

İş Kalemi No

Birimi

İdarenin Metrajı

İsteklinin Metrajı

İstekli lehine Fark

Yüzde Olarak

1

Y.23.014

ton

69,68

66,22

3,46

4,97

2

26.206/C1/ANL

m2

1.735,86

1.600,00

135,86

7,83

3

21.011

m2

6.272,905

5.802,00

470,91

7,51

4

Y.16.058/1A

m3

914,128

845,00

69,13

7,56

5

27.525/A1

m2

7.434,531

6.845,00

589,53

7,93

6

Y.23.015

ton

34,708

32,24

2,47

7,11

7

Y.23.176

kg

10.134,165

9.810,00

324,17

3,20

8

904-224

ad

1

1

0

0

9

Y.15.014/5B

m3

2.260,946

2.100,00

160,95

7,12

10

Y.23.241

kg

5.946,00

5480,00

466,00

7,84

11

17.155/MK

m2

1.626,00

1.545,00

81,00

4,98

12

23.243/14

m2

556,422

521,00

35,42

6,37

13

26.252/C1/ANL

m2

414,728

386,00

28,73

6,93

14

Y.23.244/F

kg

1.836,00

1.690,00

146,00

7,95

15

25.020/2

m2

1.557,541

1479,00

78,54

5,04

16

21.210

m2

528,56

490,00

38,56

7,30

17

18.071/2/MK

m3

214,517

198,00

16,52

7,70

18

18.071/3/MK

m3

1.037,80

956,89

80,91

7,80

19

22.009/3A

m2

150,78

143,10

7,68

5,09

20

27.581/MK

m2

2.263,255

2.089,00

174,26

7,70

21

28.097

m2

254,123

235,00

19,12

7,53

22

21.054

m3

4.959,478

4.570,00

389,48

7,85

23

25.048/3A

m2

2.257,426

2086,00

171,43

7,59

24

152-1110

ad

1

1

0

0

25

21.066

m3

3.227,052

2.970,00

257,05

7,97

26

165-708

m

85,40

85,00

0,40

0,47

27

25.048/2

m2

2.347,682

2.165,00

182,68

7,78

28

Y.23.155

kg

2.176,837

2.067,00

109,84

5,05

29

26.006/105A

m2

545,478

502,00

43,48

7,97

 

Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde, idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesi zorunluluğu bulunmamasına karşın, aradaki farkın teklif fiyatının esaslı ölçüde düşmesine sebebiyet verecek boyutta olmaması gerekmektedir. Bu çerçevede idarenin yaklaşık maliyetinde ve isteklinin teklif bedelinde esas alınan miktarlara ilişkin olarak yukarıda yer verilen tablo incelendiğinde; isteklinin belirlediği miktarlar ile idarenin yaklaşık maliyet hesabındaki miktarlar arasında makul sayılabilecek derecede fark bulunduğu anlaşıldığından, aşırı düşük teklif açıklaması bu yönüyle yeterli görülmüştür.

 

          Yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin açıklamasının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, açıklamasının idarece yeterli görülmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

          d) İdare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması “nakliye gideri öngörülmediği” gerekçesiyle yeterli bulunmayan İbrahim Öncel’in aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, anılan isteklinin toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetvelini ve kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış birim fiyatları kullanılarak oluşturulan teklif birim fiyat listesi, kamu kurum kuruluşlarının kârsız birim fiyatlarının altında teklif sunulan kalemlere ilişkin analizler ve proforma faturaları sunduğu tespit edilmiştir.

 

Diğer yandan söz konusu isteklinin metrajları ile idarenin öngördüğü metrajlar arasındaki farkın tespitine yönelik inceleme sonucunda, idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenen iş kalemlerine ait karşılaştırma tablosuna aşağıda yer verilmiştir:

 

Sıra No

İş Kalemi No

Birimi

İdarenin Metrajı

İsteklinin Metrajı

İstekli lehine Fark

Yüzde Olarak

1

Y.23.014

ton

69,68

54,663

15,02

21,55

2

26.206/C1/ANL

m2

1.735,86

1.969,82

-233,96

-13,48

3

21.011

m2

6.272,905

5.940,00

332,91

5,31

4

Y.16.058/1A

m3

914,128

1.296,00

-381,87

-41,77

5

27.525/A1

m2

7.434,531

5.175,074

2259,46

30,39

6

Y.23.015

ton

34,708

50,837

-16,13

-46,47

7

Y.23.176

kg

10.134,165

1.353,375

8780,79

86,65

8

904-224

ad

1

1

0

0

9

Y.15.014/5B

m3

2.260,946

501,30

1759,65

77,83

10

Y.23.241

kg

5.946,00

3.498,165

2447,84

41,17

11

17.155/MK

m2

1.626,00

1.450,26

175,74

10,81

12

23.243/14

m2

556,422

128,034

428,39

76,99

13

26.252/C1/ANL

m2

414,728

367,178

47,55

11,47

14

Y.23.244/F

kg

1.836,00

198,00

1638,00

89,22

15

25.020/2

m2

1.557,541

1.444,604

112,94

7,25

16

21.210

m2

528,56

496,845

31,71

6,00

17

18.071/2/MK

m3

214,517

181,017

33,50

15,62

18

18.071/3/MK

m2

1.037,80

1.077,183

-39,38

-3,79

19

22.009/3A

m2

150,78

88,452

62,33

41,34

20

27.581/MK

m2

2.263,255

2.228,967

34,29

1,51

21

28.097

m2

254,123

130,50

123,62

48,65

22

21.054

m3

4.959,478

7.929,716

-2970,24

-59,89

23

25.048/3A

m2

2.257,426

1.783,414

474,01

21,00

24

152-1110

ad

1

1

0

0

25

21.066

m3

3.227,052

3.348,316

-121,26

-3,76

26

165-708

m

85,40

76,50

8,90

10,42

27

25.048/2

m2

2.347,682

2.240,98

106,70

4,54

28

Y.23.155

kg

2.176,837

1.334,718

842,12

38,69

29

26.006/105A

m2

545,478

567,754

-22,28

-4,08

 

Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen söz konusu işte, idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesi zorunluluğu bulunmamasına karşın, aradaki farkın teklif fiyatının esaslı ölçüde düşmesine sebebiyet verecek boyutta olmaması gerekmektedir. Bu çerçevede idarenin yaklaşık maliyetinde ve isteklinin teklif bedelinde esas alınan miktarlara ilişkin olarak yukarıda yer verilen tablo incelendiğinde Y.23.014 pozuna ilişkin miktarın %21,55 oranında, Y.23.176 pozuna ilişkin miktarın %86,65, Y.15.014/5B pozuna ilişkin miktarın %77,83, 23.243/14 pozuna ilişkin miktarın %76,99, Y.23.244/F pozuna ilişkin miktarın %89,22, 28.097 pozuna ilişkin miktarın %48,65 ve Y.23.155 pozuna ilişkin miktarın %38,69 oranında düşürüldüğü görülmüş olup, isteklinin belirlediği miktarlar ile idarenin yaklaşık maliyet hesabındaki miktarlar arasında makul sayılamayacak derecede fark bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca idarenin 17.01.2013 tarihli ve 634 sayılı yazısının ekinde gönderilen ihale işlem dosyasına ait dizi pusulasında İbrahim Öncel tarafından toplam 20 sayfadan oluşan aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu belirtilmiş, yazı ekindeki bilgi ve belgeler incelendiğinde 26.206/C1/ANL poz nolu “3 cm kalınlığında Adıyaman mazel bej mermer ile döşeme kaplaması yapılması” iş kalemi ile 26.252/C1 poz nolu “2 cm kalınlığında Adıyaman mazel bej mermer ile duvar kaplaması yapılması” iş kalemine ait analizlerin girdileri arasında yer alan “Adıyaman mazel bej mermer” girdisinin fiyatını tevsik eden SMMM/YMM onaylı proforma fatura sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

          Bu itibarla İbrahim Öncel’in aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı görüldüğünden, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

          4734 sayılı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin birinci fırkasındaŞikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla  bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü bulunmaktadır.

 

          Başvuru sahibi tarafından, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale konusu işin uzmanı olmayan bir komisyon tarafından değerlendirildiği, ihaleyi gerçekleştiren idarenin bünyesinde makine ve elektrik mühendisleri olmasına rağmen ihale komisyonunda işin uzmanı olmayan ziraat mühendisine yer verildiği iddia edilmektedir.

 

          İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, 08.11.2012 tarihli ihalenin ilk oturumunda Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağın ihale komisyonunca düzenlendiği ve söz konusu tutanakların başvuru sahibi Abdurrahman Tüysüz tarafından teslim alındığı görülmüştür.

 

          Bu çerçevede bahse konu tutanakların teslim alınmasıyla ihale komisyonu üyelerinin adları ile unvanlarının başvuru sahibi tarafından 08.11.2012 tarihinde öğrenildiği anlaşılmaktadır.

 

          Ancak ihale komisyonu üyelerinin niteliğine ilişkin şikâyetin, söz konusu hususun farkına varıldığı tarih olan 08.11.2012 tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılmadığı, dolayısıyla 18.12.2012 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı tespit edildiğinden, başvuru sahibinin 2’nci iddiasının süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

          Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,Tacaver İnşaat Temizlik Tekstil Nakliye Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Mehmet Sait Arusoğlu’nun tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul