En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-777
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 13/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :54
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UY.II-777
Şikayetçi:
  Yaşar Göymen, KARAYÜN KÖYÜ BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü(Tpao) Batman Bölge Müdürlüğü, Türkıye Petrollerı Anonım Ortaklıgı Batman Bölge Müdürlügü 72100 BATMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43154
Başvuruya konu ihale:
 2012/163293 İhale Kayıt Numaralı "Sondaj Sonrası Devreye Alma İşleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğütarafından 29.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sondaj Sonrası Devreye Alma İşleri” ihalesine ilişkin olarak Yaşar Göymen’in 18.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2012 tarih ve 43154 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5121 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, idarece tekliflerinin birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının imzasız ve kaşesiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak sunulan her sayfada sıralı bir şekilde devam eden iş kalemlerinin birimi, miktarı, birim fiyat ve tutarlarına yer verildiği ve KDV hariç toplam tutarın aynı olduğu,  imzalı olmayan sayfa dahil bütün iş kalemlerinde teklif edilen fiyatların toplam tutarla uyumlu olduğu, ilk sayfanın imzalı olmamasının esasa etkili bir aykırılık olmadığı, bu hususta emsal Kamu İhale Kurulu kararları bulunduğu, bu nedenle tekliflerinin geçerli teklif sayılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonu tarafından başvuru sahibi Yaşar Göymen’in sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının imzasız ve kaşesiz olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin iki sayfadan oluştuğu, imza ve kaşe yerinin bulunduğu ikinci sayfanın sonundaki dipnotun 3’üncü maddesinde; “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” ifadesine yer verildiği anlaşılmış olup KİK015.5/Y standart form numaralı birim fiyat teklif cetvelinin dipnotunda da aynı ifadenin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin yalnızca ikinci sayfasının imzalanıp kaşelendiği, ilk sayfasında herhangi bir imza veya kaşe bulunmadığı görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde; “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”düzenlemesi yer almaktadır.

           

          İncelenen ihalede, başvuru sahibinin teklif mektubu ekinde sunmuş olduğu ve iki sayfadan ibaret olan birim fiyat teklif cetvelinde, her sayfada sıralı bir şekilde devam eden iş kalemlerinin birimi, miktarı, birim fiyat ve tutarlarına yer verildiği ve KDV hariç toplam tutarın yer aldığı son sayfanın imzalı ve kaşeli olduğu ve buradaki toplam tutar ile birim fiyat teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, bu durumun imzalı olmayan sayfa dahil, bütün iş kalemlerinde teklif edilen fiyatların toplam tutarla uyumlu olduğu anlaşıldığından, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının imzalanmamış olması hususunun esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Yaşar Göymen’in teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede,

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde, ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, idarece tekliflerinin birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının imzasız ve kaşesiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak sunulan her sayfada sıralı bir şekilde devam eden iş kalemlerinin birimi, miktarı, birim fiyat ve tutarlarına yer verildiği, ve KDV hariç toplam tutarın aynı olduğu, imzalı olmayan sayfa dahil bütün iş kalemlerinde teklif edilen fiyatların toplam tutarla uyumlu olduğu, ilk sayfanın imzalı olmamasının esasa etkili bir aykırılık olmadığı, bu hususta emsal Kamu İhale Kurulu kararları bulunduğu, bu nedenle tekliflerinin geçerli teklif sayılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi Yaşar Göymen’in teklifin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının imzasız ve kaşesiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetveli iki sayfadan oluşturulduğu, imza ve kaşe yerinin bulunduğu, ikinci sayfanın sonunda Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekindeki standart KİK0155.5/Y birim fiyat teklif cetvelinin 3 numaralı dip notunda yer alan “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi Yaşar Göymen tarafından teklif mektubu ekinde sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, sadece ikinci sayfasının imzalanıp kaşelendiği, ilk sayfasında ise kaşe ve imza bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Yaşar Göymen tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının, imzalanmamış olması, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde yer alan hükme ve anılan Yönetmeliğin ekindeki standart birim fiyat teklifin 3 numaralı dip notunda yer alan açıklamaya aykırılık teşkil etmektedir.

 

Her ne kadar, kararda birim fiyat teklif cetvelinde her sayfada sıralı bir şekilde devam eden iş kalemlerinin birimi, miktarı, birim fiyat ve tutarlarına yer verildiği, ve KDV hariç toplam tutarın yer aldığı son sayfanın imzalı olduğu ve buradaki toplam tutar ile birim fiyat teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, bu durumun imzalı olmayan sayfa dahil, bütün iş kalemlerinde teklif edilen fiyatların toplam tutarla uyumlu olduğu anlaşıldığından, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının imzalanmamış olması hususu esasa etkili bir aykırılık olarak değerlendirilmese de, birim fiyat teklif cetvelinin imzalanmamış olan birinci sayfasında toplam teklif tutarını değiştirmeyecek şekilde birim fiyat tutarında veya teklif miktarlarında yapılabilecek bir değişiklik sözleşmenin uygulanması aşamasında hak edişlerin ödenmesi veya iş arışı/iş eksilişine gidilmesi durumunda uyuşmazlık konusuna neden olabileceğinden, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının teklif vermeye yetkili kişiler tarafından imzalanmamış olması anılan Kurul kararının aksine esasa etkili olduğu değerlendirilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmamıştır..

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak “başvurunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, “düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin karara katılmıyorum.

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul