• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-778
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 13/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :55
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UY.II-778
Şikayetçi:
 Tuncay Yazıcı, KARTALTEPE MAH. SUVARİ CAD. NO : 15 KAT : 3 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Hopa Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Merkez Kuledibi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:19 08600 ARTVİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 448
Başvuruya konu ihale:
 2012/143130 İhale Kayıt Numaralı "Hopa İlçesi 122 Ada 16 Parsel Üzerinde Belediye İşmerkezi Ve Otopark (Altuntaş Çarşısı) Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Hopa Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğütarafından 31.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hopa İlçesi 122 Ada 16 Parsel Üzerinde Belediye İşmerkezi ve Otopark (Altuntaş Çarşısı) Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tuncay Yazıcı’ nın 20.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2013 tarih ve 448 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/86 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhaleye istekli olarak katıldıkları, idari şartnamenin "Tekliflerin alınması ve açılması" başlıklı 30 uncu maddesinin 30.2.3 üncü fıkrası gereği ilk oturumda düzenlenen belge kontrol tutanağının firmalarına verilmediği,

 

2) Kesinleşen ihale karar yazısında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen firmanın "Özen Özkazanç CE Yapı" olarak yazıldığı, oysa bu isteklinin bir ortaklık olduğu ve bu ortaklıkta Demircioğlu firmasının da bulunduğu,

 

3) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığını oluşturan hem pilot ortak hem özel ortağın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak ihale yeterlik kriterlerini sağlamadığının taraflarınca anlaşıldığı, söz konusu evrakların değiştirilmiş olma ve tamamlanma ihtimalinin gözönünde bulundurularak tekrar incelenmesi gerektiği,

 

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartnamenin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30 uncu maddesinin 30.2.3 sayılı fıkrasında;

 

İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir”şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, idare tarafından ihale günü ilk oturumda standart forma uygun olarak Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nın düzenlendiği, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif dosyası içinde sunduğu tüm belgelerin düzenlenen tutanağa tek tek kaydedildiği ve tutanağın altının ihale komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalandığı, söz konusu tutanağa göre isteklilerin tüm yeterlik belgelerini sundukları görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası gereği isteklilerin ilk oturumda düzenlenen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağını talep etme hakkı, ihale komisyonu başkanının ise düzenlenen bu tutanağın onaylı bir suretini isteyenlere imza karşılığı verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibi istekli tarafından ilk oturumda söz konusu belgenin firmalarına verilmediği iddia edilmekle birlikte; idarenin şikayete verdiği cevapta başvuru sahibi istekli tarafından ilk oturumda tutanağın bir suretinin istenilmediği, bu nedenle verilmediği ifade edilmiştir. Başvuru sahibi istekli tarafından da söz konusu belgenin talep edildiği halde verilmediği yönünde bir iddiada bulunulmadığı anlaşılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının başvuru sahibi istekli tarafından talep edildiğine dair ihale işlem dosyası içerisinde herhangi bir belge de bulunmadığı görülmüştür.

 

            Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının isteyen tüm isteklilere verileceği hüküm altına alındığından, başvuru sahibi isteklinin böyle bir talebinin olmadığı anlaşılmış olup, idarece bu belgenin taraflarına verilmediği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan Özen Özkazanç’ın gerçek kişi istekli olduğu ve ihaleye tek başına teklif verdiği, teklifinin kendisi adına teklif vermeye yetkili temsilcisi Cengiz Tosoğlu tarafından sunulduğu, başvuru sahibinin iddiasında olduğu şekilde Demircioğlu adı altında veya başka herhangi bir şirketle ortaklık şeklinde ihaleye teklif verilmediği anlaşıldığından, bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, itirazen şikâyet dilekçelerinde başvurunun konusunun, sebeplerinin ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği, aynı maddenin onuncu fıkrasında da, başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, Yönetmelik’in 8’inci maddesinin (ç) bendinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi yinelenmiş, başvuru dilekçelerinde başvurunun konusunun, sebeplerinin ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin son fıkrasında ise “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kurulunun istikrar kazanmış kararları uyarınca, başvuru sahibinin diğer bir isteklinin sunduğu belgelerin mevzuata aykırılığı iddialarını somut delillere dayandırması gerektiğinden, ihaleye teklif veren isteklinin yeterlik kriterlerini sağlamadığı, sözkonusu belgelerin değiştirilmiş veya tamamlanmış olma ihtimalinin bulunduğu şeklindeki iddiasının soyut ve mesnetsiz olduğu, bu itibarla; başvuru sahibinin bu iddiasının şekil yönünden reddinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul