İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-788
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :64
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UY.II-788
Şikayetçi:
 Ak-Eli İnşaat Ticaret Limited Şirketi, KURTULUŞ MAH. 12 SOK. CAMKIRAN APT. NO:4/1 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü-22.Bölge Trabzon, Dsı 22.Bölge Müdürlügü 61220 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2013 / 1911
Başvuruya konu ihale:
 2012/161832 İhale Kayıt Numaralı "Trabzon Araklı Karadere Islahı Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü tarafından 06.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Trabzon Araklı Karadere Islahı Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ak-Eli İnşaat Ticaret Limited Şirketinin 25.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.01.2013 tarih ve 1911 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/323 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Söz konusu ihaleye teklif etmiş oldukları tutarın aşırı düşük teklif sınır değerinin üzerinde olduğu halde birim fiyat teklif cetvelindeki iki iş kalemi için “0” TL teklif edilmesi gerekçe gösterilerek tekliflerinin uygun görülmemesinde hukuka uyarlık bulunmadığı, bu nedenle tekliflerinin geçerli teklif olarak belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi Ak-Eli İnş. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinde;

           

A

B

Sıra

No

İş Kalemi

No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

KAZ-01

Her cins zeminde her türlü kazı yapılması

m3

254.820,24

3,00

764.460,72

2

İTT-01

İstifli Taş Tahkimat Yapılması (2-6 Ton kategorisi)

m3

9.519,9

10,00

95.199,00

3

BET-01

Satın alınan ve Beton Pompasıyla Basılan (Hazır Beton) C20 Betonu

m3

120.980,23

90,00

10.888.220,70

4

BET-02

Satın alınan ve Beton Pompasıyla Basılan (Hazır Beton) C25 Betonu

m3

750

95,00

71.250,00

5

21.011

Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı

m2

121.729,66

6,50

791.242,79

6

21.013

Rendeli Düz Yüzeyli Betonarme Kalıbı

m2

110.670,16

6,00

664.020,96

7

21.054

En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi (4.00 m. dahil)

m3

109.260,44

0,00

0,00

8

21.057

Ahşap Kalıp İskelesi (Yüksekliği 4.01-6 M Kadar)

m3

315

0,00

0,00

9

24.061

Ø100 Mm Bir ucu Muflu Pvc Y.Borusu Tesbiti Montajı

m

5.500

2,00

11.000,00

10

23.014

Ø 8 - Ø 12 mm Beton Çelik Çubuklarının Bükülmesi Ve Yerine Konulması.

ton

823,49

1.700,00

1.399.933,00

11

23.015

Ø 14 - Ø 26 mm'lik nervürlü çeliğin  bükülmesi ve yerine konması

ton

789,56

1.700,00

1.342.252,00

12

23.176

Çeşitli Demir İşleri Yapılması

kg

445.332

1,50

667.998,00

13

07.006

Demir Nakli(770 km)

ton

2.264,22

2,00

4.528,44

14

23.2601

Dikenli Tel Örgü Yapılması

m2

1.500

15,00

22.500,00

15

25.0151

Demir imalatın bir kat sülyen ve iki kat sentetik boya ile boyanması

m2

16.494,89

2,00

32.989,78

16

19.022/K

Sanat yapılarında (köprü) polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılması

m2

300

20,00

6.000,00

17

28.010/K-1

Köprülerde 0-80 mm boyuna har. kap. sabit ankj. kauçuk con. yapma(kaynaklı) çelik prof. mamul su geç.mez tip genleşme derzi yapılması ve yerine konulması

m

100

400,00

40.000,00

18

PRO-01

Proje Bedeli

ad

1

150.000,00

150.000,00

Toplam Tutar(K.D.V Hariç)

16.951.595,39

 

            Toplam 16.951.595,39 TL fiyat teklifi verdiği görülmüştür.

 

            İhale komisyonu tarafından İdari Şartname’nin 19.1’inci maddesinde yer alan“İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi uyarınca başvuru sahibi Ak-Eli İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifi ile birlikte sunmuş olduğu birim fiyat cetvelinde yer alan 21.054 ve 21.057 poz nolu iş kalemlerine sıfır lira bedel fiyat teklif ettiği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme Türleri” başlıklı 6’ncı maddesinin (c) bendinde, yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

İncelenen ihale konusu işte idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacağından, istekliler tarafından her bir iş kalemi için birim fiyat oluşturulması ve bu birim fiyatlar ile miktarların çarpımı ile bulunacak toplam tutar üzerinden teklif verilmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin 7 ve 8’nci sırasındaki iş kalemlerine “0,00 TL” fiyat teklif edildiği, dolayısıyla söz konusu iş kalemleri için fiyat oluşturulmadan teklif verildiği anlaşıldığından, ihale komisyonunca başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi uygun bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul