En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-878
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :4
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UY.II-878
Şikayetçi:
 Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat. Ve Tic.Ltd.Şti., BESTEKAR SOK. NO : 84/6 KAVAKLIDERE ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı, Akkent Mah.H.Okan Merzeci Bulv. No:662 Mersin İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı Pln.Prj.Yat.Ve İnş.Müd.İhale Bürosu 33160 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2013 / 1208
Başvuruya konu ihale:
 2012/115293 İhale Kayıt Numaralı "Mersin Mezitli Kuyuluk Güzel Sanatlar Lisesi ,Spor Lisesi,Spor Salonu Ve 200 Kişilik Pansiyon Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Mersin İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı tarafından 18.09.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mersin Mezitli Kuyuluk Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Spor Salonu ve 200 Kişilik Pansiyon Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. İsmail DAVARCIOĞLU’nun 21.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 10.01.2013 tarih ve 1208 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/214 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece ihaledeki geçerli tekliflerin mevzuata aykırı şekilde belirlenerek sınır değerin yanlış tespit edildiği, zira;

 

           
1 ) İhaleye teklif veren isteklilerden Demiroğulları İnşaat Taah. Oto. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. & Nur-Sa İnşaat Elektronik Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı ile Beton Yapı İnşaat Turizm Tarım Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Bilanço Bilgileri Tablosunun idarece tamamlatılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

           
2 ) ACS İnşaat Mad. Kim. Nak. Gıda San. Tic. A.Ş.nin iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığıiddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“…7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50?den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.”düzenlemesi yer almaktadır. 

 

Demiroğulları İnşaat Taah. Oto. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.& Nur-Sa İnşaat Elektronik Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifi kapsamında yer alan belgeler incelendiğinde, anılan Şartname düzenlemesinde öngörülen yeterlik kriterlerini karşılamak üzere pilot ortak Demiroğulları İnşaat Taah. Oto. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin; SMMM tarafından KİK024.1/Y nolu standart forma göre düzenlenmiş 06.09.2012 tarihli Bilanço Bilgileri Tablosu ile 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ait SMMM onaylı yıl sonu bilançolarını sunduğu görülmüştür. Bilanço Bilgileri Tablosunda yer alan “Bilançosu İncelenen Kişinin Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı” hanesi ile “Vergi Kimlik Numarası” hanesine istekli yerine serbest muhasebeci mali müşavire ait bilgilerin yazıldığının tespit edilmesi üzerine serbest muhasebeci mali müşavire hitaben yazılan 20.11.2012 tarih ve 23013 sayılı idare yazısı ile Bilanço Bilgileri Tablosunun yeniden düzenlenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.    

 

 Beton Yapı İnşaat Turizm Tarım Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise teklifi kapsamında, SMMM tarafından KİK024.1/Y nolu standart forma göre düzenlenmiş 13.09.2012 tarihli Bilanço Bilgileri Tablosu ile 2010 ve 2011 yıllarına ait yıl sonu bilançoları ve 2012 yılı 2. dönemine ait bilançosunu SMMM onaylı olarak sunduğu görülmüştür. İhale komisyonunca bu belgelerin incelenmesi sonucunda Bilanço Bilgileri Tablosunda kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 olduğu ancak Tablonun eki belgelere göre bu oranın 0,50’den küçük olduğunun tespit edildiği, bunun üzerine 20.11.2012 tarih ve 23014 sayılı idare yazısı ile isteklinin belgelerini onaylayan serbest muhasebeci mali müşavirden Bilanço Bilgileri Tablosu ile ekinde yer alan belgeler arasındaki uyumsuzluğun giderilmesinin talep edildiği görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesinin ikinci fıkrasında,

“Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.”hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10.1.2’nci maddesinde “İlgili mevzuatı gereğince bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunmayan aday ve istekliler, eşdeğer belge kapsamında; bilançolarını veya bilançonun yukarıda belirtilen bölümlerini sunabilecekleri gibi, bunların yerine bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi de sunabileceklerdir. Bu belgeler dışında, bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere sunulan hiçbir belge, eşdeğer belge olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümleri ile inceleme konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin ilgili düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin yıl sonu bilançosunu (veya ilgili bölümlerini) ya da KİK024.1/Y nolu Standart Forma uygun olarak düzenlenen Bilanço Bilgileri Tablosunu sunma konusunda tercih hakkına sahip olduğu, dolayısıyla bu iki belgeden herhangi birisini sunmalarının yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan KİK024.1/Y nolu Standart Form uyarınca düzenlenen Bilanço Bilgileri Tablosunun isteklinin bilançosu esas alınarak düzenlendiği dikkate alındığında, her iki belgenin birlikte sunulması ve muhtevaları arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde bilançoda yer alan bilgilerin asıl kabul edileceği açıktır.

 

Bu çerçevede, Beton Yapı İnşaat Turizm Tarım Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan bilançoya ilişkin belgelerin incelenmesi sonucunda; 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ait parasal tutarların ortalaması üzerinden yapılan hesaplamada cari oranın 1,62, öz kaynak oranının 0,33 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,33 olduğu belirlenmiş ve bu haliyle İdari Şartname’de bilançoya ilişkin öngörülen yeterlik kriterlerinin karşılandığı anlaşılmıştır.

 

            Demiroğulları İnşaat Taah. Oto. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin bilançoya ilişkin belgelerinin incelenmesi sonucunda ise; 2011 yılına ait parasal tutarlar üzerinden yapılan hesaplamada, cari oranın 0,75’ten büyük olduğu (kısa vadeli yabancı kaynaklar negatif değerli olduğu için oranlama yapılamaz), öz kaynak oranının 1,00 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,00 olduğu görülmüş, dolayısıyla İdari Şartname’de istenilen bilanço oranlarının sağlandığı anlaşılmıştır.

 

            Netice itibarı ile, her ne kadar Demiroğulları İnşaat Taah. Oto. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ile Beton Yapı İnşaat Turizm Tarım Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş oldukları Bilanço Bilgileri Tablolarında bilgi eksikliği/yanlışlığı bulunduğu anlaşılsa da, ilgili mevzuat hükümleri ile ihale dokümanında yer alan düzenlemeler uyarınca, isteklilerin teklif dosyaları kapsamında mevzuata uygun şekilde sundukları bilançoları üzerinden değerlendirme yapılmasının mümkün olduğu, buna göre adı geçen isteklilerin bilançoları incelendiğinde anılan isteklilerin dokümanda öngörülen yeterlik kriterlerini sağladığı görüldüğünden, başvuru sahibinin buna yönelik iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

13.12.2012 tarihinde kayıt altına alınan ihale komisyonu kararında; ACS İnşaat Mad. Kim. Nak. Gıda San. Tic. A.Ş.nin teklifi kapsamında sunmuş olduğu iş deneyim belgesine ilişkin olarak, 27.09.2012 tarih ve 19965 sayılı yazı ile istekliden iş deneyim belgesini tevsik edici belge sunmasının istenildiği, isteklinin sunduğu belgelerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda oyçokluğuyla iş deneyim belgesinin yeterli olduğuna karar verildiği, bir uzman üye tarafından karşı oy kullanıldığı ve karşı oya dayanak olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 42.1’inci maddesi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmünün belirtildiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 100'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80?ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20?sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.6.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğde belirtilen B-3 Grubu işler

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat mühendisliği veya mimarlık”düzenlemesi yer almaktadır.

 

ACS İnşaat Mad. Kim. Nak. Gıda San. Tic. A.Ş.nin teklifi kapsamında sunduğu şikâyete konu iş deneyim belgesinin; S.S. Otomotiv Yedek Parça İthalat ve Toptancıları Konut Yapı Kooperatifinin “Mashattan Projesi” işine ilişkin olarak Taşyapı İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde şantiye mühendisi sıfatıyla görev alan Adnan Özkan adına düzenlenen 2008/399 sayılı iş denetleme belgesi olduğu, işin gerçekleşme oranının % 86 ve belge tutarının 2005 yılı fiyatları ile 75.736.819 YTL olduğu görülmüştür.   

 

İdarenin 27.09.2012 tarih ve 19965 sayılı yazısı ile anılan istekliden iş deneyim belgesine ilişkin bilgi talep edilmiş olup, isteklinin 03.10.2012 tarihinde idareye sunduğu yazı ekinde yer alan sözleşme incelendiğinde; Taşyapı İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. ile S.S. Otomotiv Yedek Parça İthalat ve Toptancıları Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan Kadıköy 18. Noterliği tarafından 06.07.2004 tarih ve 27094 yevmiye numarası ile onaylanmış “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Mal Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” olduğu, sözleşmede müteahhidin yapacağı işin karşılığını belirtmek üzere “…Arsa sahibi, binaların yapım bedeli olarak % 37 hisse devri yanında ayrıca müteahhide 25.000.000 USD (Yirmibeşmilyon Amerikan Doları) nakit bedel ödeyecektir…” ifadesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

           4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde, iş deneyim belgelerinin istekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olacağı, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinin birinci fıkrasında iş deneyim belgelerinin bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak düzenleneceği hüküm altına alınmış; Kamu İhale Genel Tebliği’nin 42.1’inci maddesinde ise “Yapılacak iş karşılığı bir bedel içermeyen kat karşılığı inşaat sözleşmelerine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işleri ile sözleşmesinde yapım işine ait bir bedel yer almayan Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile gerçekleştirilen yapım işleri için düzenlenmiş iş deneyim belgeleri, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimini tevsik eden belge olarak kullanılamayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, yapım işinin yaptırılması karşılığında iş sahibinin yükleniciye ödeyeceği bedeli düzenleyen nitelikte bir sözleşme olmayıp, yapım işinin tamamlanmasından sonra elde edilecek bağımsız bölümler veya satış toplam gelirinden yükleniciye bırakılacak hissenin (adet) veya tutarın düzenlendiği bir sözleşmedir.

 

Yukarıda yer alan tespit ve düzenlemeler doğrultusunda; ACS İnşaat Mad. Kim. Nak. Gıda San. Tic. A.Ş.nin % 51 hissesine sahip ortağı Adnan Özkan adına düzenlenen iş deneyim belgesinin kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanılarak gerçekleştirilen bir yapım işi için düzenlendiği, her ne kadar idarece şikâyete verilen cevapta bahse konu sözleşmenin 67.000.000.000.000 TL (Altmışyeditrilyon Türk Lirası) bedelle imzalanmış olduğu belirtilse de bu bedelin tüm taşınmazın değeri olarak sözleşmeye yazıldığı, sözleşmede belirtilen 25.000.000 USD tutarındaki bedelin ise ek bir ödeme mahiyetinde öngörüldüğü anlaşıldığından şikâyete konu iş deneyim belgesinin mevzuatın aradığı “bedel içerme” şartını sağlamadığı, bu nedenle 4734 sayılı Kanun kapsamındaki yapım işlerinde iş deneyimini tevsik edici belge olarak kullanılamayacağı sonucuna varılmıştır. Dolayısı ile, başvuru sahibinin, ACS İnşaat Mad. Kim. Nak. Gıda San. Tic. A.Ş.nin iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki iddiası uygun bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasında yer alan bilanço belgeleri ile ilgili olarak ihaleye teklif veren diğer istekliler için eşit muamele ilkesi yönünden yapılan incelemede; bilanço oranlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan Taşırsan İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında SMMM tarafından KİK024.1/Y nolu standart forma göre düzenlenmiş 17.09.2012 tarihli Bilanço Bilgileri Tablosu ile 2010 ve 2011 yıllarına ait SMMM onaylı yıl sonu bilançolarını sunduğu görülmüştür.

 

Anılan istekliye ait Bilanço Bilgileri Tablosunun incelenmesi sonucunda, SMMM tarafından yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin ilgili kalemlerden (dönen varlıklar, kısa vadeli borçlar ve toplam aktifler) düşülmesi ile net bilgilere ulaşılmış olduğu, ancak, ihale komisyonunca bilanço yeterlik hesabı yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin ilgili kalemlerden yeniden düşüldüğü ve bunun sonucu olarak bilanço oranlarının yanlış tespit edildiği anlaşılmıştır.        

 

Taşırsan İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 2011 yılı bilanço bilgileri esas alınarak yapılan hesaplamada, cari oranın 25,15, öz kaynak oranının 0,95 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,00 olduğu tespit edilmiş olup bu haliyle ihale dokümanında öngörülen yeterlik kriterlerinin sağlandığı anlaşılmıştır. Bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Taşırsan İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve ACS İnşaat Mad. Kim. Nak. Gıda San. Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması; oluşan bu yeni duruma göre 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesine uygun şekilde sınır değer tespit edilerek teklifi bu sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 


 

Karşı Oy:

 

KISMEN KARŞI OY

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi için istenebilecek belgeler sayılmış olup, birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler”in, iş deneyiminin tevsikinde istenebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Bu maddenin gerekçesinde, “Mevcut uygulamada Kanunda yer almaması nedeniyle şeffaf olarak uygulanmadığı gerekçesi ile uluslararası alanda eleştiri konusu edilen ihalelere katılımda yeterlik kriterleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İşi yapabilecek nitelikteki isteklilerin ihalelere katılımını sağlamak amacıyla, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler sayılmıştır. Uluslararası ihale mevzuatına uygun olarak belirlenen bu belge ve bilgilerden hangilerinin kullanılacağının işin niteliğine göre belirlenerek ihale dokümanında ve ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi gerekli görülmüştür.

İhalelerde, bu maddede sayılan bilgi ve belgeler dışında herhangi bir belge istenilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, yapım işlerinde isteklilerin yeterliğini belirlemede aranılan müteahhitlik karnesi uygulamasından da vazgeçilmiştir.

Ayrıca, Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak isteklilerin yeterlik değerlendirmesi aşamasında ihale dışı bırakılabileceği haller belirlenmiştir” açıklaması yer almaktadır.

 

Daha sonra, 30/07/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile söz konusu bent “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler” şeklinde; 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile de,“2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler”şeklinde değiştirilmiştir.

 

Bu bent hükmüne yürürlükte bulunan son şeklini veren 5812 sayılı Kanunun ilgili maddesinin gerekçesinde ise, Öngörülen değişiklikle yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde ihale veya ön yeterlik tarihinden itibaren son onbeş yıl, mal ve hizmet işlerinde ise son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirilen işler yönünden, gerçekleştirme miktarına bağlı oransal uygulamadan vazgeçilerek, biten ve devam eden işler için ayrı ayrı düzenleme yapılmaktadır. Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgelerin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi esaslarında değişiklik yapılarak iş deneyim belgeleri bakımından uygulamada ortaya çıkan ve rekabet ortamını bozan sonuçların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır” denilmiştir.

 

Görüleceği üzere; 4734 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01/01/2003 tarihinden günümüze kadar geçen sürede, iş deneyim belgesiyle ilgili kanuni düzenleme iki defa değiştirilmiş olup, Kanunun ilk metninde “kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin”, 4964 sayılı Kanun ile değişik metninde “kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin” ve halen yürürlükte bulunan 5812 sayılı Kanun ile değişik metninde de “kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme” ibarelerine yer verilmek suretiyle, iş deneyim belgesine konu işlerin sözleşmeye dayanması ve sözleşmelerin de bedelinin bulunması gerektiği ifade edilmiştir. Ancak bu bedelin nakdî mi, aynî mi olacağı hususu belirtilmemiş, bedelin nakdî olacağına ilişkin Kanunun lafzında veya gerekçesinde bir sınırlamadan bahsedilmemiştir. Dolayısıyla ortada iş deneyiminde dikkate alınacak bir yapım işi var ve bu işin de dayanağı olarak sözleşme bulunmakta, ayrıca bu iş yüklenici tarafından aynî veya nakdî bir bedel karşılığında yapılmış ise, o yapım işi sebebiyle edinilen tecrübenin kamu ihalelerinde dikkate alınmasını Kanun engellememektedir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde iş deneyim belgesinin “Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini” ifade edeceği kurala bağlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, iş deneyim belgesi, ilgilinin mesleki tecrübesini temsil etmek üzere düzenlenmekte ve ihalelerde, isteklinin ihale konusu yapım işindeki mesleki ve teknik yeterliğini ölçmekte kullanılan kriterlerden birini oluşturmaktadır. 

 

İhale konusu işle aynı veya benzer olan işleri geçmişte yapan isteklinin, bu iş sebebiyle edindiği mesleki tecrübenin, işe ait sözleşmede bir karşılık bulunmasına rağmen bunun nakdî olmadığından bahisle göz ardı edilmesi, iş deneyim belgesinin yeterlik şartı olarak istenmesindeki amaçla da bağdaşmamaktadır. İş deneyim belgesi istenilmesinin ve bu belgenin ihale komisyonu tarafından incelenmesinin/değerlendirilmesinin gayesi, ihale konusu işin istekli tarafından yapılabilirliğini belirlemektir.

 

Bir bedeli olan, ancak bunun nakdi değil de aynî olarak belirtildiği kat karşılığı inşaat sözleşmelerine konu yapım işinin, ihale konusu iş veya benzer işin bütünüyle veya bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesine, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektirmesine, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri bakımından benzerlik göstermesine, bir diğer ifadeyle söz konusu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tanımlanan “benzer iş” kapsamında bulunmasına rağmen, iş deneyiminin tespitinde dikkate alınmaması, “benzer iş” tanımını da anlamsız hale getirmektedir.

 

İş deneyiminin tespitinde dikkate alınacak bir yapım işinin tutarı, aynı zamanda iş deneyim belgesi tutarını da oluşturduğundan, kat karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde yapılan bir yapının, değerinin gerçeği yansıtacak şekilde belirlenmesi gerektiği de açıktır. Bu değerin, arsa hariç inşaatın toplam maliyetini gösteren ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının belirlediği ölçülere göre tespit edilip yapı ruhsatında yazılan resmi değere göre belirlenmesi de mümkündür.    

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde konu ettiği ikinci iddiası yönünden incelenen ihalede, ACS İnşaat Mad. Kim. Nak. Gıda San. Tic. A. Ş.’nin iş deneyimini tevsik için sunduğu iş deneyim belgesinin; S. S. Otomotiv Yedek Parça İthalat ve Toptancıları Konut Yapı Kooperatifinin “Mashattan Projesi” işine İlişkin olarak Taşyapı İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A Ş. bünyesinde şantiye mühendisi sıfatıyla görev alan Adnan Özkan adına düzenlenen 2008/399 sayılı iş denetleme belgesi olduğu, belgede, işin gerçekleşme oranının % 86 ve belge tutarının 2005 yılı fiyatları ile 75.736.819 YTL olduğu görülmüştür.

 

İş denetleme belgesine konu sözleşme incelendiğinde; Taşyapı İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. ile S.S. Otomotiv Yedek Parça İthalat ve Toptancıları Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan Kadıköy 18. Noterliği tarafından 06.07.2004 tarih ve 27094 yevmiye numarası ile onaylanmış “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Mal Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” olduğu, sözleşmenin “SATIŞ VAADİ, ARSA PAYLAŞIM ORANLARI VE MÜTEAHHİDE ÖDENECEK BEDEL” başlıklı 3 üncü maddesinde;

 

Arsa sahibine ait İstanbul İli Şişli İlçesinde kaim tapuda 2 pafta, 1 ada, 121 parsel (4.742,82 m2); 122 parsel (122.439,02 m2 olup yapılacak imar uygulamasında yeni ortaya çıkacak parsel numaraları ve m2 leri de kapsayacak miktar üzerinden) 123 parsel (1.620,77 m2) olmak üzere toplam 118.802,61 m2 arsa üzerinde mevcut imar durumuna uygun olarak yapılacak konutların % 63 (yüzdealtmışüçü) arsa sahibine, % 37 (yüzdeotuzyedi) si ise, Mütaahhide ait olacaktır.

Arsa sahibi, yukarıda belirtilen gayrimenkuller üzerindeki % 63 (yüzdealtmışüç) hissesini uhdesinde tutarak, gayrimenkuller üzerindeki % 37 (yüzdeotuzyedi) hissesini ise, iş bu sözleşme kapsamında müteahhit tarafından arsa sahiplerine isabet edecek bağımsız bölümlerin inşası karşılığı müteahhide 24.790.000.000.000 TL (yirmidörttirilyonyediyüzdoksanmilyar türk lirası) bedel mukabilinde satmayı gayrı kabili rücu şartı ile vaad ve taahhüt eder……...” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu itibarla, sözleşme metninde bedel bulunmayan bu gibi hallerde de bedeli tespit edilebilir nitelikte olan sözleşmelere dayalı olarak düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerinin, ilgililerin belli bir işe ilişkin iş deneyimlerini göstereceği, diğer bir deyişle bu türden sözleşmelere dayalı olarak hazırlanmış olan iş deneyim belgelerinin de ilgililerin ihale konusu işi yapabilirliği ile yeterliğini belgeleyen sağlıklı bir veri olarak dikkate alınabileceği açıktır. Dolayısıyla, sözleşme bedelinin açıkça gösterildiği haller gibi, bu bedelin belirlenebilir olduğu hallerde de, bu bedelin ilgili mevzuatın aradığı anlamda “belli bir bedel” olarak kabul edilmesi mevzuatın amacına daha uygundur.

 

            Açıklanan nedenlerle, incelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği birinci iddiası yönünden Kurulca verilen karar gerekçesine katılmakla birlikte, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki ikinci iddiası yönünden, ihaleye teklif veren ACS İnşaat Mad. Kim. Nak. Gıda San. Tic. A. Ş.’nin iş deneyim belgesinin yukarıda açıklanan gerekçelere göre mevzuata uygun olduğu yönünde “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu iddiaya ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul