• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-890
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :16
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UY.II-890
Şikayetçi:
 Güntaş İnşaat-Taahhüt Tur. Sey. San. Ve Tic. Ltd. Şti., VEYSİ PAŞA MAH. 1627 ESİ İŞHANI KAT 2 NO : 302 AYDIN
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi No:20 09100 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42257
Başvuruya konu ihale:
 2012/128195 İhale Kayıt Numaralı "Aydın Merkez Yeniköy 18 Derslikli Bodrumlu İlköğretim Okulu Yapımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğütarafından 15.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Aydın Merkez Yeniköy 18 Derslikli Bodrumlu İlköğretim Okulu Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Güntaş İnşaat Taahhüt Tur. Sey. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012 tarih ve 42257 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4918 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

a) İdarece açıklama istenilen Y.23.014, Y.23.015, Y.16059/1A vb. pozlar için belgelere dayalı açıklama yapılmadığı, açıklama istenilmeyen 923.201, 923.400, 890.536 vb. pozlarla ilgili teklif edilen birim fiyatların düşük olması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece yapılan inceleme neticesinde firmalarınca belirlenen miktarların uygun olduğunun ve analizlerin doğru olduğunun anlaşıldığı, analizlerde kullandıkları işçilik girdilerinin 2012/2. dönem asgari ücretin altında olmadığı, açıklama istenen tesisat pozları için kârsız birim fiyatlara kendi belirledikleri kâr ve genel giderleri ekleyerek teklif fiyatlarını oluşturdukları ve analiz sunulmasının zorunlu olmadığı, resmi rayiçleri kullandıklarında proforma fatura alma zorunluluklarının bulunmadığı, piyasadan temin edilen malzemelerle ilgili usulüne uygun proforma faturaların temin edildiği, analizlerinin örnek analiz formatına uygun olduğu ve açıklamalarının mevzuata uygun olduğu,

 

b) İdarenin şikâyete cevap yazısında kesinleşen ihale kararında bulunmayan, açıklama istenilen çevre duvarı üzerine yapılacak olan özel korkuluk iş kaleminin analizinde MSB.319 poz numaralı imalatın analizinden faydalanılarak yapılan ve idarenin birim fiyat tarifi doğrultusunda analiz girdi miktarları revize edilerek belirlenen analiz fiyatının 69,65 TL iken teklif cetvelinde 50,00 TL olarak yer aldığı gerekçesine yer verildiği, oysaki teklif cetvelindeki fiyatla analizdeki fiyatın aynı olduğu, idarenin tespit ettiği 50,00 TL’lik fiyatın açıklama istenilmeyen başka bir korkuluk pozuna ait olduğu, işçilik fiyatlarının tümünde asgari ücretin kullanılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve bu durumun mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği yönündeki değerlendirmenin yerinde olmadığı, işçilik ücretlerinin mevzuata uygun olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

a) Başvuru konusu ihale, açık ihale usulü ile anahtar teslimi götürü bedel üzerinden, kısmi teklife kapalı olarak gerçekleştirilen “Aydın Merkez Yeniköy 18 Derslikli Bodrumlu İlköğretim Okulu Yapımı” işidir.

 

            Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde;

 

            İdarece 1.196.832,39 TL olarak belirlenen sınır değerin altında teklif veren ve aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan başvuru sahibi istekli dâhil olmak üzere iki istekliden yalnızca başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunduğu, söz konusu açıklamaların uygun görülmeyerek ihalenin Muzaffer Odabaşı üzerinde bırakıldığı görülmektedir.

 

            23.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararında başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeme gerekçesi olarak “…Savunma dosyası incelendiğinde söz konusu tebliğde örnek tabloya uygun olarak inşaat iş kalemleri için teklif birim fiyat listesinin düzenlenmediği, bunun yerine analiz düzenlendiği tespit edilmiştir. Analiz düzenlenmesi halinde ilgili tebliğin 45.1.13 maddesinde belirtilen analize dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri düzenlemeleri gerekli iken yapılan incelemede bu belgelerin sunulmadığı görülmüştür. Örneğin inşaat iş kalemlerinden Y.23.014, Y.23.015, Y.16059/1A vb. pozlar için analiz formatı düzenlenmiş ancak bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belge (proforma fatura, fiyat teklifleri, maliyet satış tespit tutanakları vb.) sunulmamıştır. Ayrıca elektrik tesisatı pozlarından, örneğin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 923.201 poz numaralı iş kaleminin birim fiyatı 3.260,00 TL iken isteklinin teklifinde 896,00 TL, 923.400 poz nolu iş kaleminin birim fiyatı 1.490,00 TL iken isteklinin teklifinde 405,22 TL,890.536 poz nolu iş kaleminde birim fiyat 1.770,00 TL iken isteklinin teklifinde 470,00 TL, 880.561 poz nolu iş kaleminin birim fiyatı 0,8 TL iken isteklinin teklifinde 0,1 TL, 833.500 poz nolu iş kaleminin birim fiyatı 158,00 TL iken isteklinin teklifinde 47 TL, 791.420 poz nolu iş kaleminin birim fiyatı 63,00 TL iken isteklinin teklifinde 18, 62 TL teklif edilmiştir. Buna benzer elektrik iş kalemlerindeki pozların tamamına yakını için istekli kendi fiyatlarını tespit etmiş fakat bu fiyatlar için herhangi bir analiz, proforma fatura, vb. açıklayıcı, fiyatlarına dayanak teşkil edecek bilgi ve belge sunmamıştır. Bu bakımdan yapılan teklifin ekonomik hayatın olağan durumuna uygun olmadığı, piyasa şartlarıyla fiyatlarıyla uyuşmayan fiyatlar teklif edildiği, objektif yapım koşullarıyla uyuşmadığı…” gösterilmiş ve başvuru sahibi isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

           

            Konuyla ilgili olarak Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde “…45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz. 

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

            …

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

..

g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur….” açıklaması yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; teklif bedelini gösteren hesap cetveli, analizlerde kullanılan rayiçleri gösteren liste, kamu kurumlarından kullanılan ve “analiz verilmesi gerekmeyen tesisat pozları” başlıklı liste, 36 sayfa analiz ve 29 sayfa alt analiz ile 4 adet proforma fatura sunduğu görülmektedir.

 

Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklaması çerçevesinde başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde;

 

Açıklama istenilen 39 iş kaleminden 152-17.08, 165-205 ve 922-563 poz numaralı iş kalemleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kâr ve genel gider içermeyen birim fiyatların üzerine, kendi belirledikleri kâr ve genel gideri ilave ederek birim fiyatlarını oluşturdukları ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45.1.5’inci maddesine uygun olarak hangi kamu kurum ve kuruluşunun kâr ve genel gider hariç birim fiyatını kullandıklarını ve kendi belirledikleri kâr ve genel gider tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirttikleri,

 

Kalan 36 iş kalemi için ise analiz ve alt analiz sunulduğu, analizler ile alt analizlerde kullanılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçlere ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45.1.6’ncı maddesine uygun olarak söz konusu rayiçlerin poz numaraları da belirtilerek liste halinde sunulduğu, idarenin ihale komisyonu kararında örnek olarak saydığı Y.23.014, Y.23.015, Y.16059/1A poz numaralı iş kalemlerine ilişkin analizlerde de adı geçen Bakanlığın yayınladığı rayiçlerin kullanıldığı ve söz konusu rayiçlere analizlerde kullanılan rayiçler listesinde yer verildiği, analizlerde kullanılan piyasa fiyatlarının ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45.1.13.1’inci maddesine uygun olarak proforma faturalar ile tevsik edildiği,

 

İhale komisyonu kararında örnek olarak sayılan, başvuru sahibi istekli tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birim fiyatlarından daha düşük teklif verilmesine karşın bu tutarların mevzuatta sayılan proforma fatura, fiyat teklifi…vb. belgelerle tevsik edilmediği belirtilen 923.201, 923.400, 890.536,  880.561, 833.500 ve 791.420 poz numaralı elektrik tesisatı iş kalemlerinin  sorgulamaya tabi tutulacak olan yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları arasında yer almadığı görülmektedir. Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45.1.2.1’inci maddesinde yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacağı açıklaması gereği idarenin değerlendirmesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            b) Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45.1.14’üncü maddesinde aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; 45.1.3 - 45.1.13 maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya Teknik Şartname’ye aykırı hususlar içeren isteklilerin tekliflerinin gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedileceği açıklanmıştır.

 

            İhale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasının ardından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerine ilişkin olarak söz konusu istekli tarafından şikâyet başvurusunda bulunulması üzerine ihale komisyonunun anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin belirlemiş olduğu bazı gerekçelerin yanı sıra farklı gerekçeler eklediği tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonları tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması üzerine alınan kararlara dayanak teşkil eden gerekçelerin mevzuata uygun olması gerektiği izahtan varestedir. Bununla birlikte, ihale komisyonu tarafından şikâyet başvurusu üzerine yeni gerekçeler eklenilmesi suretiyle işlem yapılması, her ne kadar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden “Güvenirlilik” ilkesi gereği yerinde olmasa da bu hususun ihalenin esasını etkilemeyeceği ve idarece şikâyete cevap yazısı ile bildirilen gerekçenin de başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmeme gerekçelerinden biri olduğu anlaşılmıştır.       

 

            Başvuru sahibine şikâyete cevap yazısı ile bildirilen aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmeme gerekçesine ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İdarece hazırlanan sıralı iş kalemleri listesinde“özel korkuluk” iş kaleminin adının “profil çerçeveli galvaniz telli korkuluk yapılması” olarak belirlendiği, başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu “profil çerçeveli galvaniz telli korkuluk yapılması”  iş kaleminin analizinde toplam tutarın 69,65 TL olarak ifade edildiği bu tutarın anılan isteklinin hesap cetvelinde yer alan tutarla örtüştüğü görülmektedir.

 

            Başvuru sahibi isteklinin hesap cetvelinde ayrıca “özel kor.y” başlıklı iş kaleminin birim fiyatının 50 TL olarak belirlendiği görülmesine karşın söz konusu iş kaleminin tanımı “paslanmaz çelikten kor. mk. yapılması” olarak belirlendiğinden; bu kalemin açıklama istenilen iş kalemi olmadığı anlaşılmıştır.

 

Analizlerde yer alan işçilik fiyatlarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45.1.9’uncu maddesinde yer verilen iş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatlarının ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamayacağı açıklamasına uygun olarak ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücrete eşit olduğu görülmektedir.  Kamu ihale mevzuatında bahse konu düzenleme dışında analizlerde yer alan vasıflı işçi ile vasıfsız işçi ücretlerinin farklı belirlenmesi zorunluluğuna ilişkin bir kıstas belirlenmemiştir. Bu itibarla idarenin değerlendirmesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Güntaş İnş. Taah. Tur. Sey. San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul