• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-1010
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :4
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UY.III-1010
Şikayetçi:
 Hakan Örgüç - Kumsan Asfalt Beton Mıcır Ve İnş.San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, 75.YIL MH. EMKO MOBİLYACILAR SİTESİ 3. KISIM F BLOK NO : 9 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ankara Yolu 8.Km 26090 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2638
Başvuruya konu ihale:
 2012/142888 İhale Kayıt Numaralı "Eskişehir Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mah.24 Derslikli Lise Binası Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Eskişehir İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığıtarafından 06.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Eskişehir Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mah. 24 Derslikli Lise Binası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hakan Örgüç Örgüç & Kumsan Asfalt Beton Mıcır ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 14.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.01.2013 tarih ve 2638 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/405 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,Eskişehir İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından “Eskişehir Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mahallesi 24 Derslikli Lise Binası Yapım İşi” ihalesinin 06.11.2012 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihalede aşırı düşük teklif olarak belirlendikleri ve aşırı düşük teklif açıklamalarının piyasadan alınan teklifler ve analizler uyarınca hazırlanan maliyet icmalinin detaylandırılarak idareye sunulduğu, ancak idarenin 250.000 kcal arası yer tipi doğalgaz yakıtlı yoğuşmalı kazan temini iş kalemine ilişkin 1 adet kazanın açıklamasının yapıldığı, ancak projede 2 adet kazan bulunduğu gerekçesi ile açıklamalarını reddettiği, söz konusu kazanın piyasa rayicinin 30.000 TL/adet olduğu, iş ortaklıklarının almış olduğu fiyat teklifinin de bu yönde olduğu, ancak aşırı düşük teklif açıklama dosyalarında söz konusu imalata ilişkin satırda birim kısmına “komple” yazılması gerekirken sehven “adet” yazıldığı, bu kaleme ilişkin birim maliyetin 60.000 TL olmadığı, söz konusu iş kaleminin birim maliyetinin 60.000 TL olması durumunda dahi yüklenici kâr marjından bu kazana ilişkin maliyetin karşılanmasının mümkün olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Şikâyet konusu ile ilgili olarak idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında ortak girişimleri tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde makine tesisatı başlığı altında kalorifer tesisatının Özel-1 nolu pozunda 250.000 kcal arası yer tipi doğalgaz yakıtlı kazan temini ve montajı (dış hava sensörü ve kontrol paneli dahil) miktar kısmında 1 adet x 60.000 TL olarak belirtildiği ve toplam tutarın 60.000 TL olarak hesaplandığı, teklif birim mal/maliyet cetvelinde malın ortalama birim maliyetinin 52.500,00 TL olduğunun görüldüğü, dış hava sensörü ve kontrol paneli ortalama birim maliyetinin 2.500 TL, bu bedel üzerine birim işçilik maliyeti olan 597,50 TL’nin de eklenerek toplam birim maliyetin 55.597,50 TL rakamına ulaşıldığı, yine 250.000 kcal arası yer tipi doğalgaz yakıtlı yoğuşmalı kazan montajı ve analiz kısmında miktar olarak 1 adet belirtildiği, birim fiyatın 60.000 TL, kâr ve genel giderlerin 3.917,67 TL olduğu dikkate alındığında toplam tutarın 63.917,67 TL olarak hesaplandığı ifade edilerek bu gerekçe ile başvurularının reddedilmesine karar verildiği ifade edilmiştir.

 

Anahtar teslim götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu “Eskişehir Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mah. 24 Derslikli Lise Binası Yapım İşi”  ihalesine 18 isteklinin teklif verdiği, yeterlik kriterlerini karşıladığı anlaşılan 17 isteklinin teklif fiyatları üzerinden aşırı düşük teklif sorgulamasına esas sınır değerin 3.049.729,01 TL olarak hesaplandığı, bu değerin altında teklif verdiği tespit edilen teklifi geçerli 5 istekliden 07.01.2013tarihli yazı ile aşırı düşük teklif sorgulamalarının sunulmasının istenildiği, Talat Yayla ve İm-Ar Yapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmadığı, diğer üç isteklinin açıklamalarının incelendiği ve her üç isteklinin de açıklamalarının kabul edilmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,  02.01.2013 tarihli ihale komisyon kararı ile Cankat Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Mehmet Emin Yeşil’in de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almakta olup, benzer hükümler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 60’ncı maddesinde de yer almaktadır.

           

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir...

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir….”açıklamaları bulunmaktadır.

İdarece, aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilere gönderilen 07.11.2012 tarihli yazı ile tekliflerinin aşırı düşük bulunduğu ifade edilerek istekli tarafından 15.11.2012 tarihine kadar açıklamada bulunulması gerektiği belirtilmiş, bahse konu yazı ekinde “açıklama istenilecek iş kalemleri/grupları listesi” nin gönderildiği belirlenmiş olup açıklama istenilen iş kalemlerinin, inşaat iş grubu ve tesisat iş grubu kapsamında toplam 41 adet iş kaleminden oluştuğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeme gerekçesi olarak  isteklinin hesap cetvelinde makine tesisatı başlığı altında kalorifer tesisatının Özel-1 nolu pozunda 250.000 kcal arası yer tipi doğalgaz yakıtlı yoğuşmalı kazan temini ve montajı iş kaleminin miktar kısmında 1 adet yazıldığı ve 1 adet üzerinden fiyatlandırma yapıldığı, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen mekanik tesisat projesinde 2 adet bu özellikte kazan olduğunun görülebileceği, isteklinin bu kaleme ilişkin fiyatlandırmasının yanlış olduğu belirtilmiştir.

İstekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,isteklinin açıklamaları kapsamında hesap cetvelini sunduğu, açıklama istenilen analiz girdilerinden işçilik maliyetleri için saatlik asgari ücretin, diğer girdileri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının rayiçlerinin kullanıldığı, açıklama istenilen iş kalemleri için analizlerin hazırlandığı ve sunulduğu, sunulan analizlerde bazı girdiler için piyasadan fiyat alındığının belirtildiği, piyasadan fiyat alındığı belirtilen girdiler için proforma faturalar ve maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının sunulduğu belirlenmiştir.

 

Açıklama istenilen iş  kalemleri arasında yer alan 250.000 kcal/h arası yer  tipi doğalgaz yakıtlı yoğuşmalı kazan temini ve montajı iş kalemi için Sarı-Tez Doğalgaz Sıhhi Tesisat Mon. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nden 09.11.2012 tarihli fiyat teklifi alındığı,  fiyat teklifinde birim fiyatının 60.000 TL olarak belirtildiği, fiyat teklifinin ilgili SMMM tarafından kaşelendiği ve onaylandığı, fiyat teklifinin üzerinde maliyete dayalı açıklama yapılması durumunda bulunması gereken ifadenin bulunduğu, ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (Ek-06) sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi isteklinin hesap cetveli kapsamında Özel-1: 250.000 kcal/h arası yer  tipi doğalgaz yakıtlı yoğuşmalı kazan temini ve montajı iş kalemi için miktar sütununda 1 adet bilgisine yer verildiği, söz konusu iş kaleminin birim fiyatının 60.000 TL olarak belirtildiği görülmüştür. Fiyat teklifi ekinde sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-0.6) incelendiğinde, teklif edilen 250.000 kcal/h arası yer  tipi doğalgaz yakıtlı yoğuşmalı kazanın birim maliyetinin 52.500 TL, dış hava sensörü ve kontrol panelinin ise 2.500 TL, birim işçilik tutarının 597,50 TL olmak üzere toplam birim maliyetin 55.597,50 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan mekanik tesisatı projesinden söz konusu Özel-1 pozunda belirtilen kazanın 2 adet olduğunun görüldüğü, belirtilen özellikte kazanların idarenin projeleri arasında mekanik tesisat ısıtma kolon şemaları isimli projelerinin sağ tarafında yer alan Cihaz Listesi bölümünde belirtildiği,  yaklaşık maliyet hesabında da 2 adet üzerinden maliyet hesabının yapıldığı belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin açıklama istenilen iş kalemlerinin hemen hemen tümünde idarenin metrajlarına çok yakın metraj hesaplaması yapmışken, hata yapma olasılığı olmaması gereken Özel-1 poz numaralı iş kaleminde kazan sayısının projede açık ve net olarak 2 tane olarak belirtilmesine rağmen 1 adet üzerinden maliyet hesabını yapması ve açıklamalarını 1 adete göre yapmasından dolayı isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

EK GEREKÇE

 

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde, “Eskişehir İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından “Eskişehir Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mahallesi 24 Derslikli Lise Binası Yapım İşi” ihalesinin 06.11.2012 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihalede aşırı düşük teklif olarak belirlendikleri ve aşırı düşük teklif açıklamalarının piyasadan alınan teklifler ve analizler uyarınca hazırlanan maliyet icmalinin detaylandırılarak idareye sunulduğu, ancak idarenin 250.000 kcal arası yer tipi doğalgaz yakıtlı yoğuşmalı kazan temini iş kalemine ilişkin 1 adet kazanın açıklamasının yapıldığı, ancak projede 2 adet kazan bulunduğu gerekçesi ile açıklamalarını reddettiği, söz konusu kazanın piyasa rayicinin 30.000 TL/adet olduğu, iş ortaklıklarının almış olduğu fiyat teklifinin de bu yönde olduğu, ancak aşırı düşük teklif açıklama dosyalarında söz konusu imalata ilişkin satırda birim kısmına “komple” yazılması gerekirken sehven “adet” yazıldığı, bu kaleme ilişkin birim maliyetin 60.000 TL olmadığı, söz konusu iş kaleminin birim maliyetinin 60.000 TL olması durumunda dahi yüklenici kâr marjından bu kazana ilişkin maliyetin karşılanmasının mümkün olduğu” şeklinde dile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca alınan karar ile, başvuru sahibinin açıklama istenilen iş kalemlerinin hemen hemen tümünde idarenin metrajlarına çok yakın metraj hesaplaması yapmışken, hata yapma olasılığı olmaması gereken Özel-1 poz numaralı iş kaleminde kazan sayısının projede açık ve net olarak 2 tane olarak belirtilmesine rağmen 1 adet üzerinden maliyet hesabını yapması ve açıklamalarını 1 adete göre yapmasından dolayı isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesine ilişkin “başvurunun reddi” yönünde karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiası kapsamında Kurulca verilen “başvurunun reddi” niteliğindeki kararına katılmakla birlikte;

 

Başvuru sahibinin açıklamaları kapsamında sunduğu hesap cetvelinde belirtilen metraj miktarları ile idarece teklifin önemli bileşeni olarak belirlenen ve açıklama istenilen kalemlere ilişkin yaklaşık maliyet hesabında öngörülen metraj miktarlarına ilişkin aşağıda oluşturulan karşılaştırmalı tablo incelendiğinde;

 

Sıra No

İş Kalemi No

Birimi

İdarenin Belirlediği İş Miktarı

İsteklinin Belirlediği İş Miktarı

İstekli Birim Teklif Fiyatı (TL)

İstekli Lehine İş Miktarı Farkı

İstekli Lehine İş Miktarı Farkı Yüzdesi (%)

Fiyat Farkı

(TL)

1

165-722

m

191,00

191,00

109,60

0

0

0

2

18.071/2/MK

m3

640,00

640,00

68,81

0

0

0

3

18.140/A1

m2

1103,00

1103,00

23,68

0

0

0

4

18.465/1

m2

2545,00

2545,00

18,80

0

0

0

5

19.053/2

m2

2773,00

2773,00

7,68

0

0

0

6

21.011

m2

20937,00

20937,00

12,26

0

0

0

7

21.054

m3

18876,00

18876,00

2,04

0

0

0

8

21.066

m3

9844,00

9844,00

2,90

0

0

0

9

21.210

m2

946,00

946,00

35,83

0

0

0

10

25.020/2

m2

1413,00

1413,00

12,43

0

0

0

11

25.036/1

m2

2853,00

2853,00

7,32

0

0

0

12

25.048/2

m2

4317,00

4317,00

3,55

0

0

0

13

25.048/3

m2

3992,00

3992,00

4,29

0

0

0

14

25.116/A4

m2

1053,00

1053,00

31,32

0

0

0

15

26.007/109C

m2

1791,00

1790,00

17,49

1

0,055

17,49

16

26.007/111A

m2

3488,00

3488,00

17,49

0

0

0

17

26.206/C1

m2

351,00

350,00

59,02

1

0,28

59,02

18

26.351/C1

m2

359,00

359,00

59,39

0

0

0

19

26.622/C

m

719,00

719,00

32,34

0

0

0

20

27.501/MK

m2

4554,00

4554,00

9,78

0

0

0

21

27.508/MK

m2

10937,00

10937,00

6,75

0

0

0

22

27.525/BMK

m2

9146,00

9145,00

7,66

1

0,011

7,66

23

27.528/2

m2

9048,00

9048,00

3,94

0

0

0

24

27.535/1

m2

4088,00

4088,00

7,17

0

0

0

25

27.581/MK

m2

6152,00

6152,00

5,16

0

0

0

26

27.582

m2

5940,00

5940,00

3,87

0

0

0

27

28.097

m2

379,00

380,00

48,85

-1

-0,26

-48,85

28

904-224

adet

1

1

33760,00

0

0

0

29

ÖZEL-1

adet

2

1

60000,00

1

50

60.000,00

30

Y.15.006/1A

m3

9364,00

9364,00

2,81

0

0

0

31

Y.16.056/A

m3

398,00

398,00

48,91

0

0

0

32

Y.16.059/1A

m3

5289,00

5289,00

59,92

0

0

0

33

Y.23.010

ton

17,82

17,82

1597,62

0

0

0

34

Y.23.014

ton

143,00

143,00

1503,62

0

0

0

35

Y.23.015

ton

253,00

253,00

1492,29

0

0

0

36

Y.23.081

ton

19,263

19,25

2608,95

0,013

0,067

33,92

37

Y.23.152

kg

6426,00

6425,00

4,02

1

0,015

4,02

38

Y.23.176

kg

7390,00

7390,00

3,80

0

0

0

39

Y.23.241

kg

13836,00

13836,00

5,130

0

0

0

40

Y.23.244/A

kg

3044,00

3044,00

13,23

0

0

0

41

832.109

adet

116

116

179,00

0

0

0

               

 

 

 

             

Toplam

60.073,26

 

Açıklama istenen 41 adet iş kaleminden 7 kalem hariç isteklinin metrajlarının idarenin metrajlarıyla birebir aynı olduğu, isteklinin metrajı ile idarenin metrajı arasındaki farklar ile isteklinin birim fiyatları çarpıldığında, toplam 60.073,26 TL’lik isteklinin lehine bir farkın ortaya çıktığı, diğer bir anlatımla istekli tarafından idarenin öngördüğü metrajlar esas alınarak teklif verildiği takdirde, teklif bedelinin 60.073,26 TL daha yüksek olacağı anlaşılmıştır.

 

İhale konusu yapım işi, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş olup, bu tür ihalelerde idarece iş kapsamındaki imalat miktarları istekli olabileceklere verilmemekte, bunun yerine katılımcıların ihale dokümanı kapsamında verilen uygulama projeleri ve mahal listelerini kullanarak imalat miktarlarını hesaplamaları gerekmektedir. İhale konusu iş kapsamında yer alan imalatlara ait miktarların (metrajların) hesaplanması işi, işe ait projeler üzerinden birçok ölçüm/sayım yapılmasını ve bu ölçümler neticesinde elde edilen rakamlarla matematiksel işlem yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, iki farklı kişinin aynı iş kalemine dair metraj hesaplaması çoğu zaman birbiri ile örtüşmemektedir. Bu durum, ölçme yönteminden ve hassasiyetinden veya ölçme sonrası yapılan matematiksel işlemler neticesinde elde edilen miktarlar üzerinde yapılan yuvarlamalardan ya da makul karşılanabilir hesap hatalarından kaynaklanabilir. Bununla birlikte, metraj hesaplamalarındaki farklılıkların da makul ve kabul edilebilir mertebelerde olması, işin yapılabilirliğini menfi yönde etkilememesi gerekmektedir. Yukarıda tablodan görüldüğü üzere isteklinin 41 iş kaleminden 7’si hariç tüm kalemlerde metrajlarının tamamıyla idarenin metrajları ile birebir aynı olduğu belirlenmiştir. Söz konusu durum olağan olmadığından metrajların bir şekilde temin edilmiş olduğu kuşkusuna yol açmıştır.

 

Bu nedenle, söz konusu ihalede anılan duruma ilişkin yapılan tespitin incelenmek, araştırılmak ve değerlendirilmek üzere Eskişehir Valiliğine bildirimde bulunulması gerektiği yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunun “başvurunun reddi” niteliğindeki kararına katılıyorum.

 

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul