En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-1011
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :5
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UY.III-1011
Şikayetçi:
 Alve İnşaat İnş. Mlz. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Mehmet Aytaş , ÇARŞI MAH. ÜRGENPAŞA CAD. NO:20/C BİLECİK
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Özel İdaresi (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı), Ankara Yolu 8.Km 26090 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2580
Başvuruya konu ihale:
 2012/142888 İhale Kayıt Numaralı "Eskişehir Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mah.24 Derslikli Lise Binası Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Eskişehir Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 06.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Eskişehir Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mah. 24 Derslikli Lise Binası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Alve İnşaat İnş. Mlz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. &  Mehmet Aytaş Ortak Girişimi’nin 14.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.01.2013 tarih ve 2580 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/401 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,Eskişehir İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından “Eskişehir Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mahallesi Lise Binası Yapım İşi” nin 06.11.2012 tarihinde yapıldığı, ihale komisyonunun 02.01.2013 tarihli kararında Ortak Girişimleri’nin aşırı düşük teklif kapsamında sunduğu açıklamalarda sunmuş olduğu metraj miktarları ile yaklaşık maliyete esas miktarlar arasında tespit edilen metraj farklılıklarından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, özellikle Y.16.059/1A poz numaralı iş kaleminin ve 21.011 poz numaralı iş kaleminin miktarlarının idarenin miktarlarından makul olmayan düzeyde farklı olduğunun belirtildiği, idarenin metrajları ile Ortak Girişimleri’nin miktarlarını gösteren karşılaştırma tablosundan görülebileceği üzere metraj farklılığının makul düzeyde olduğu, zira anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesinin beklenmediği, bu hususa ilişkin Kamu İhale Kurumunun emsal kararlarının bulunduğu, idarenin yapmış olduğu değerlendirmenin hatalı olduğu, hesaplanan metrajların idarenin metrajlarına yakın olduğu, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu  iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikâyet konusu husus ile ilgili olarak idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarenin cevap yazında açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin idarece yaklaşık maliyete esas olarak belirlenen metrajlar ile başvuru sahibinin metrajlarının karşılaştırılması sonucunda maliyete etki eder ölçüde farklılıkların tespit edildiği, her ne kadar söz konusu iş anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş olsa da miktar farklılıklarının makul seviyede olması gerektiği, isteklinin metrajlarının belli kalemlerde çok düşük olduğu ifade edilerek başvuru reddedilmiştir.

 

Anahtar teslim götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu “Eskişehir Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mah. 24 Derslikli Lise Binası Yapım İşi”  ihalesine 18 isteklinin teklif verdiği, yeterlik kriterlerini karşıladığı anlaşılan 17 isteklinin teklif fiyatları üzerinden aşırı düşük teklif sorgulamasına esas sınır değerin 3.049.729,01 TL olarak hesaplandığı, bu değerin altında teklif verdiği tespit edilen teklifi geçerli 5 istekliden 07.01.2013 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif sorgulamalarının sunulmasının istenildiği, Talat Yayla ve İm-Ar Yapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmadığı, diğer üç isteklinin açıklamalarının incelendiği ve her üç isteklinin de açıklamalarının kabul edilmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,  02.01.2013 tarihli ihale komisyon kararı ile Cankat Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Mehmet Emin Yeşil’in de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almakta olup, benzer hükümler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 60’ncı maddesinde de yer almaktadır.

           

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir...

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir….”açıklamaları bulunmaktadır.

İdarece, aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilere gönderilen 07.11.2012 tarihli yazı ile tekliflerinin aşırı düşük bulunduğu ifade edilerek 15.11.2012 tarihine kadar açıklamada bulunulması gerektiği belirtilmiş, bahse konu yazı ekinde “açıklama istenilecek iş kalemleri/grupları listesi” nin gönderildiği belirlenmiş olup açıklama istenilen iş kalemlerinin, inşaat iş grubu ve tesisat iş grubu kapsamında toplam 41 adet iş kaleminden oluştuğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeme gerekçesi, açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin isteklinin metrajlarının yaklaşık maliyete esas miktarlardan makul olmayan ölçüde düşük olması, özellikle 21.011 ve Y.16.059 poz nolu kalemlerde metraj farklılığın yüksek olması olarak belirtilmiştir.

İstekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, isteklinin ağırlıklı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 yılı birim fiyatlarını kullandığı, söz konusu birim fiyatların kâr ve genel gider hariç bedellerine kendi belirledikleri kâr ve genel gider bedellerinin eklenerek birim fiyatlarının oluşturulduğu, bu kalemlere ilişkin tablonun hazırlanarak açıklamaları kapsamında sunulduğu,

 

Açıklama istenilen iş kalemleri arasında yer alan 250.000 kcal/h arası yer  tipi doğalgaz yakıtlı yoğuşmalı kazan temini ve montajı iş kalemi için piyasadan fiyat alındığı, Dönmez Isı Sistemleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden alınan 10.11.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu, proforma faturanın ilgili SMMM tarafından imzalandığı ve kaşelendiği, proforma faturanın üzerinde satışlar üzerinden açıklama yapılması durumunda mevzuat uyarınca bulunması gereken ifadenin bulunduğu, ancak Tebliğ’in 45.1.7’nci maddesinde malzeme ve montaj bedelinin ayrı ayrı gösterilmesi gerekirken gösterilmediği, bu nedenle açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

Açıklama istenilen ve istenmeyen tüm iş kalemleri için birim fiyatlarını ve metraj miktarlarını gösteren hesap cetvelinin sunulduğu belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin açıklamaları kapsamında sunduğu hesap cetvelinde belirtilen metraj miktarları idarece teklifin önemli bileşeni olarak belirlenen ve açıklama istenilen kalemlere ilişkin yaklaşık maliyet hesabında öngörülen metraj miktarları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

 

İhale konusu yapım işi, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş olup, bu tür ihalelerde idarece iş kapsamındaki imalat miktarları istekli olabileceklere verilmemekte, bunun yerine katılımcıların ihale dokümanı kapsamında verilen uygulama projeleri ve mahal listelerini kullanarak imalat miktarlarını hesaplamaları gerekmektedir. ihale konusu iş kapsamında yer alan imalatlara ait miktarların (metrajların) hesaplanması işi, işe ait projeler üzerinden birçok ölçüm/sayım yapılmasını ve bu ölçümler neticesinde elde edilen rakamlarla matematiksel işlem yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, iki farklı kişinin aynı iş kalemine dair metraj hesaplaması çoğu zaman birbiri ile örtüşmemektedir. Bu durum, ölçme yönteminden ve hassasiyetinden veya ölçme sonrası yapılan matematiksel işlemler neticesinde elde edilen miktarlar üzerinde yapılan yuvarlamalardan ya da makul karşılanabilir hesap hatalarından kaynaklanabilir. Bununla birlikte, metraj hesaplamalarındaki farklılıkların da makul ve kabul edilebilir mertebelerde olması, işin yapılabilirliğini menfi yönde etkilememesi gerekmektedir.

 

Başvuru sahibinin açıklama istenilen iş kalemlerindeki metraj farklılığının kabul edilebilir mertebelerde olduğu belirlendiğinden, isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ancak isteklinin 250.000 kcal/h arası yer  tipi doğalgaz yakıtlı yoğuşmalı kazan temini ve montajı iş kalemi için mevzuata uygun açıklama yapmaması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmemesi gerektiği belirlenmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda açıklanan nedenle başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmediğinden idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede,

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; “… ihale komisyonunun 02.01.2013 tarihli kararında ortak girişimlerinin aşırı düşük teklif kapsamında sunduğu açıklamalarda sunmuş olduğu metraj miktarları ile yaklaşık maliyete esas miktarlar arasında tespit edilen metraj farklılıklarından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, özellikle Y.16.059/1A poz numaralı iş kaleminin ve 21.011 poz numaralı iş kaleminin miktarlarının idarenin miktarlarından makul olmayan düzeyde farklılık olduğunun belirtildiği, idarenin metrajları ile ortak girişimlerinin miktarlarını gösteren karşılaştırma tablosundan görülebileceği üzere metraj farklılığının makul düzeyde olduğu, zira anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesinin beklenmediği, bu hususa ilişkin Kamu İhale Kurumunun emsal kararlarının bulunduğu, idarenin yapmış olduğu değerlendirmenin hatalı olduğu, hesaplanan metrajların idarenin metrajlarına yakın olduğu, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu” şeklinde ifade ettiği iddialarına yönelik olarak Kurul tarafından, “Başvuru sahibinin açıklama istenilen iş kalemlerindeki metraj farklılığının kabul edilebilir mertebelerde olduğu belirlendiğinden, isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak isteklinin 250.000 kcal/h arası yer tipi doğalgaz yakıtlı yoğuşmalı kazan temini ve montajı iş kalemi için mevzuata uygun açıklama yapmaması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmemesi gerektiği belirlenmiştir.”  denilerek, 4734 sayılıKanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihalede, başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında, açıklama istenilen iş kalemleri arasında yer alan 250.000 kcal/h arası yer  tipi doğalgaz yakıtlı yoğuşmalı kazan temini ve montajı iş kalemi için ön görülen fiyatın, Dönmez Isı Sistemleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınan 10.11.2012 tarihli proforma fatura ile tevsik edildiği, söz konusu proforma faturanın ilgili SMMM tarafından imzalandığı ve kaşelendiği, proforma faturanın üzerinde satışlar üzerinden açıklama yapılması durumunda ilgili mevzuat uyarınca bulunması gereken ifadenin bulunduğu görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45.1.13’üncü maddesinin son paragrafında, “Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Proforma faturaya konu, 250.000 kcal/h arası yer tipi doğalgaz yakıtlı yoğuşmalı kazanının inşaat mahalli içerisinde yüklenici tarafından üretilmesi söz konusu olmadığı gibi bu tür imalatlara ilişkin montaj işinin üretici veya yetkili servis tarafından yapılması işin gereği olup, garanti süresini etkileyen bir unsur olduğu için montaj dahil proforma fatura verilmesi ticari hayatın gereğidir.  

 

Yukarıda yer alan Tebliğ açıklamaları gereğince, doğalgaz yakıtlı yoğuşmalı kazan temini ve montajı işinin, inşaat mahalli dışında üçüncü kişilerce imal edilen ve yüklenici tarafından esaslı  bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmayan bir yapı  elemanının montajı olarak değerlendirilmesi gerektiği ve söz konusu iş kalemine ilişkin olarak sunulan malzeme ve montaj dahil olarak fiyatlandırılmış olan proforma faturanın  mevzuata uygun olduğu ve dolayısıyla analiz sunulmasına gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olduğu ve incelemeye konu ihalede, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, “itirazen şikayet başvurusunun reddine ” ilişkin karara katılmıyoruz.

 

 

 

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul