• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-1012
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :6
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UY.III-1012
Şikayetçi:
 Mehmet Sürücüoğlu, KIZILTOPRAK MAH. 916. SOK. SÜRÜCÜOĞLU AP. NO : 5/2 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Anonim Şirketi (Antalya Bölge Müdürlüğü), Kültür Mahallesı 3801 Sokak 11 07090 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2013 / 2761
Başvuruya konu ihale:
 2012/176984 İhale Kayıt Numaralı "Kızılot(Antalya)İçmesuyu İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İller Bankası Anonim Şirketi Antalya Bölge Müdürlüğütarafından 20.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kızılot (Antalya) İçmesuyu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Sürücüoğlu – Sürücüoğlu Mühendislik firmasının 03.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.01.2013 tarih ve 2761 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/425 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş hacmini gösteren belgelerin tevsik amacıyla sunulan fatura nüshaları idarede yetkili kişiler “aslı gibidir” şerhi düşülerek onaylatılmasına rağmen, ihale komisyon kararı ile söz konusu onayın sehven yapıldığı ve İdari Şartnamenin 7.4.2’nci maddesi kapsamında sunulması gereken “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgelerin” usulüne uygun olarak düzenlenmediği gerekçeleri gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İnceleme konusu ihalede başvuru sahibi isteklinin ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin iş hacmini gösteren belgeleri tevsik etmek amacıyla sunduğu faturaların asıl veya onaylı olmadığı, onaysız dip koçan (ikinci nüsha) olduğu ve İdari Şartnamenin 7.4.2’nci maddesi kapsamında sunulması gereken “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgelerin” usulüne uygun olarak düzenlenmediği gerekçeleriyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin “Kızılot (Antalya) İçmesuyu İnşaatı” olarak belirtildiği,

 

Aynı ŞartnameninEkonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde,

 

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) sunmaları gerekmektedir.”  düzenlemesine,

 

“İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı  7.4.3’üncü maddesinde,

“İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.”  düzenlemesine, 

 

            Aynı Şartnamenin “Belgelerin sunuluş şekli”  başlıklı 7.7’nci maddesinde,

 

“7.7.2.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde,

 

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmeliğin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde,

 

“ (1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir…”hükmü,

 

Aynı Yönetmeliğin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde,

(1İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır.

(2) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında; aday veya isteklinin cirosunun, yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında idarece belirlenen tutardan, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan az olmaması,

gerekir. Yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(8) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır…” hükmü yer almaktadır.

 

Konu hakkında Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte,

“Basım ve Dağıtımı Yapılacak Belgelerin Şekil ve Muhtevası

            Madde 7 – Matbaa işletmecilerince, bu Yönetmelik hükümleri gereğince basım ve dağıtımı yapılacak belgelerde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

            A - Faturada :

            1. Mükellefin adı soyadı varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası ile faturanın seri ve müteselsil sıra numarası,

            2. Faturanın düzenlenme tarihine, müşterinin adına, soyadına, ticaret unvanına, adresine, vergi dairesi ve hesap numarasına, satılan mallar fatura düzenlenmeden önce teslim edilmişse irsaliye numarasına ilişkin bilgilere ait yerler ile malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarının gösterileceği sütunlar yer alacak ve bunların yazılabilmesi için yeterli aralıklar bırakılacaktır...

            Müşterek Hükümler

            Madde 8 - Fatura, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Perakende Satış Vesikaları, Sevk İrsaliyesi en az bir asıl bir örnek; Taşıma İrsaliyesi ve yolcu listesi ve asıl iki örnek; Günlük Müşteri Listesi ise en az bir asıl olarak basılacaktır.

Ayrıca bu yönetmelik uyarınca belgelerin basım ve dağıtımını yapan matbaa işletmecisi, bu belgelerin en alt kısmına dip not şeklinde adını soyadını, varsa ticaret unvanını, adresini, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasını yazacaktır.

Yine matbaa işletmecileri, basım ve dağıtımını yapacakları belgelerin uygun bir yerine faaliyette bulundukları ilin trafik kod numarasını ve defterdarlıkça gösterilecek ve örneği ekte yer alan özel işareti (amblem) koyacaklardır.” hükümleri,

 

159 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, 

 

            “I – Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzlarında Tasdik Mecburiyeti:

A – 1/1/1985 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen belgeler noter tasdikli olarak kullanılacaktır.

B – Bakanlığımızca daha sonra belirlenecek ve ilan edilecek tarihten itibaren de anılan belgelerin kullanımına ilişkin olarak ikili bir uygulama yapılacaktır.

1. İsteyen mükellefler tasdikli; fatura, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu kullanma usulüne devam edebileceklerdir.

2. İsteyen mükellefler yukarıda yazılı belgelerden, şartları ve basım yerleri Bakanlığımızca belirtilecek şekilde bastırılacak olanları kullanacaklardır. Bu esaslara göre bastırılacak belgelerin noterden tasdik ettirilmelerine gerek bulunmayacaktır.

Bu konu ile ilgili hususlar, Maliye ve Gümrük Bakanlığına verilen yetkiye dayanılarak ayrıca düzenlenecek ve duyurulacaktır.

            ...

            IV – Cezai Müeyyideler:

Mükelleflerce düzenlenen fatura ve serbest meslek ile müstahsil makbuzlarının Bakanlığımızca tesbit edilen esaslara uygun olmaması halinde, hiç düzenlenmemiş sayılarak haklarında Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.” açıklaması,

 

            164 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde,

 

            “I – Belgelerin Basım, Dağıtım ve Kullanımına İlişkin Esaslar

Vergi Usul Kanunu uyarınca mükellefler tarafından kullanılan Fatura, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Perakende Satış Vesikaları (Perakende Satış Fişleri, Makinalı Kasaların Kayıt Ruloları, Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri) Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu Listesi ve Günlük Müşteri Listelerinin basım ve dağıtımı Maliye ve Gümrük Bakanlığı veya Defterdarlıklar ile Matbaa İşletmecileri arasında yapılacak bir anlaşmayla sağlanacaktır.

Söz konusu belgeler, 1/3/1985 tarihinden itibaren anlaşmalı matbaalarca basılmış veya bu tebliğin III ve V nci bölümlerindeki esaslara göre notere tasdik ettirilmiş olarak kullanılacaktır. Anlaşmalı matbaalara bastırılmamış veya notere tasdik ettirilmemiş belgelerin 1/3/1985 tarihinden itibaren kullanılması halinde bu belgeler hiç düzenlenmemiş sayılacaktır...

            II – Belgelerin Basımıyla İlgili Diğer Hususlar

Fatura, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Perakende Satış Vesikaları, Sevk İrsaliyesi en az bir asıl, bir örnek; Taşıma İrsaliyesi ve yolcu listesi bir asıl iki örnek; Günlük Müşteri Listesi ise en az bir asıl olarak basılmış olacaktır. Basılacak olan bu belgelerin üst taraflarına türü yazılacaktır.

Ayrıca, sözü edilen yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, belgelerin basım ve dağıtımını yapan matbaa işletmecisi, bu belgelerin en alt kısmına dip not şeklinde adını, soyadını, varsa ticaret unvanını, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasını, adresini ve belgenin basım yılını yazacaktır.

Yine matbaa İşletmecileri, basım ve dağıtımını yapacakları belgelerin ön yüzünün üst orta kısmına gelecek şekilde defterdarlıkça gösterilecek özel işareti (amblem), koyacaklardır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Buna göre, mükelleflerce düzenlenen faturalar ya noterce tasdik edilmiş olacak yada anlaşmalı matbaalarca basılmış olacaktır. Anlaşmalı matbaalarca düzenlenen faturalarda, dipnot şeklinde ilgili matbaanın adı soyadı, varsa ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası yazılacak, il trafik kodu ve defterdarlıkça gösterilecek özel işareti (amblem) bulunacaktır.

 

            Yapılan tespitler doğrultusunda, Mehmet Sürücüoğlu – Sürücüoğlu Mühendislik firmasının iş hacmini tevsik etmek amacıyla teklif dosyasında bulunan, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü adına düzenlenen 10 sayfa fatura üzerinde, ilgili matbaanın ismi, iletişim adresi, vergi dairesi numarası, faaliyette bulunulan yerin il kodu ve Maliye Bakanlığı amblemi vardır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler”başlıklı 36 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere, fatura örneklerinin ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretlerinin sunulacağı belirtilmekte, buna karşın bahsi geçen faturaların içeriğine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmamaktadır. Dolayısıyla kamu ihale mevzuatı, “usulüne uygun olarak düzenlenmiş”faturalara ait örneklerin veya bunların suretlerinin isteklilerce ilgili idareye nasıl tevsik edileceği ile ilgilenmektedir.

 

            Bu durumda, isteklilerce sunulan fatura örneklerinin veya suretlerinin, tıpkı Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesinin yedinci fıkrasında bilançolar için yapılan düzenlemede de belirtildiği gibi, ilgili mevzuatına yani Vergi Usul Kanunu ve alt mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.

 

            Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi istekli tarafından, ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin iş hacmini gösteren belgeleri tevsik etmek amacıyla faturaların aslı yerine dip koçanlarının (ikinci nüsha) ihale tarihinden önce idare tarafından“aslı idarece görülmüştür” şerh düşülen suretlerinin sunulduğunun anlaşıldığı, Vergi Usul Kanunu uyarınca faturaların en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenleneceği hükmü ile yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile bir arada değerlendirildiğinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin31’inci maddesi uyarınca fatura örneklerinin asıl belge olarak kabul edilmesi gerektiği, dolayısıyla asıl belge olarak kabul edilecek olan fatura örneklerinin idareye ibraz edilerek idare tarafından“aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülmüş suretlerinin sunulabileceği, idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Mehmet Sürücüoğlu – Sürücüoğlu Mühendislik firmasının teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul