En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-1018
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :12
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UY.III-1018
Şikayetçi:
 Detvar İnşaat Elektrik Mühendislik Taah. San. Tic. Ltd. Şti., SELANİK 2 CAD. NO:62/4 KIZILAY/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulakbilim Müdürlüğü, Yök Binası B5 Blok Bilkent 06539 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43421
Başvuruya konu ihale:
 2012/143072 İhale Kayıt Numaralı "Eskişehir İli Fiber Optik Kablo Altyapısı Tesisi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulakbilim Müdürlüğü tarafından 22.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Eskişehir İli Fiber Optik Kablo Altyapısı Tesisi” ihalesine ilişkin olarak Detvar İnşaat Elektrik Mühendislik Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin 07.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43421 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5174 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İş deneyimini tevsik amacıyla inşaat mühendisliği diploması sundukları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı, İdari Şartname'nin 7.6.1'inci maddesinde yer alan ifadeye göre bütün mühendislik diplomalarının kabul edilmesi gerektiği, ayrıca inşaat mühendisliği diploması yanında elektrik mühendisliği diploması da sundukları,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu istekli tarafından sunulan teklif fiyatı ile serbest piyasa koşulları içerisinde ihale konusu işin gerçekleştirilmesinin olanaksız olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Eskişehir İli Fiber Optik Kablo Altyapısı Tesisi” şeklinde belirtildiği, 7.5.1’inci maddesinde “İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80?ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20?sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.”düzenlemesinin bulunduğu,

Aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinin “7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği"nde yer alan (E) VIII. (TELEKOMÜNİKASYON OMURGA TEKNOLOJİSİ İŞLERİ) Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1.Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İş deneyim belgesi yerine Mühendislik diplomalarını sunmaları suretiyle ihaleye katılabilecekler için ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik bölümleri, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Fizik Mühendisleri veya Yüksek Mühendisleridir.”şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

Başvuru sahibi Detvar İnşaat Elektrik Mühendislik Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, İdari Şartname’nin 7.6.1’inci maddesinde yer alan iş deneyimine dair yeterlik kriterinin tevsik edilmesi amacıyla şirketin %50 hissesine sahip ortağı Nuri Çelepçıkay’a ait Elektrik Mühendisi Diploması’nın noter onaylı örneğinin ve belge sahibi Nuri Çelepçıkay’ın 17.10.2012 tarihinden önceki 1 yıl boyunca şirketin kesintisiz olarak en az % 50 hissesine sahip ortağı olduğuna ilişkin serbest muhasebeci mali müşavir onaylı ortaklık durum belgesinin sunulduğu, ayrıca şirketin %50 hissesine sahip diğer ortağı Haluk Ekinci’ye ait İnşaat Mühendisliği Diploması’nın noter onaylı suretinin sunulduğu,

Ancak İhale Komisyonu tarafından, İdari Şartname’nin yukarıda yer alan maddesine göre inşaat mühendisliği diplomasının iş deneyim belgesi yerine sunulabilecek diplomalar arasında bulunmadığı gerekçesi ile bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde “İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası (yüzellidokuzbin dokuzyüzelliyedi Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.” hükmü,

Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin onüçüncü fıkrasında “Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler, ortaklarından herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanabilir. Bu durumda; her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.” hükmü, anılan Yönetmelik’in 47’nci maddesinin yedinci fıkrasında “Mezuniyet belgeleri, belge sahibi dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları;

a) (Değişik:RG-3/7/2009-27277) Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler dışındaki tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişiliğin en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olmaları,

b) Her iki ortağın da mühendis olduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişiliğin % 50 hissesine sahip olmaları,

ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.”hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 43’üncü maddesinde “43.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür. Ancak; ortaklık oranları %50-%50 olan tüzel kişilere ilişkin düzenlemede her iki ortağın da mühendis olması koşulu aranacak olup, ortaklardan birinin veya her ikisinin de mimar olduğu % 50-%50 ortaklık oranları olan tüzel kişiler ortaklarına ait mezuniyet belgeleriyle ihalelere katılamayacaklardır.

43.3. Mezuniyetinden sonra geçen süre on beş yıldan fazla olan mühendis ve mimarların, on beş yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulması gerekli olup, iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda mezuniyetlerinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlası dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması koşulu aranmaz.

43.4. Uygulama Yönetmeliği 48 inci maddesinde birden fazla iş deneyiminin toplanarak değerlendirilemeyeceği hüküm altına alınmış olup, bu kapsamda;

a) Mezuniyet belgelerinden 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca hesaplanan iş deneyim tutarları, iş deneyim (iş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme) belge tutarları ile toplanarak değerlendirilmeyecektir.

b) Her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişilerin iş deneyimi olarak mezuniyet belgesi sunmaları durumunda, mezuniyet belgelerinden elde edilen iş deneyim tutarları toplanarak değerlendirilmeyecektir.

43.5. Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, konsorsiyumların katılabileceği ihalelerde, uzmanlık gerektiren kısımlar esas alınarak, konsorsiyum ortağı tarafından birden fazla kısma ya da tek bir aday veya istekli tarafından işin tamamına başvuruda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla her bir kısım için iş deneyimini gösteren ayrı bir belge sunulabilecektir. Bu kapsamda; her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişilerin konsorsiyumlara açık ihalelere girmeleri durumunda; her iki ortağın mezuniyet belgeleri iş deneyimini tevsik etmek amacıyla uzmanlık gerektiren kısımlar için sunulabilecektir. Örneğin konsorsiyumlara açık bir ihalede ihale dokümanında, işin uzmanlık gerektiren bir kısmı için, inşaat mühendisliği bölümünün diğer kısmı için makine mühendisliği bölümünün benzer işe denk sayılacağının belirtilmesi durumunda, % 50 ortağı inşaat mühendisi, % 50 ortağı makine mühendisi olan bir tüzel kişi istekli, işin uzmanlık gerektiren bir kısmına inşaat mühendisi ortağının mezuniyet belgesi ile diğer kısmına makine mühendisi ortağının mezuniyet belgesi ile teklif verebilecektir.

43.6. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması durumunda; diğer ortakların istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunmaları mümkündür. Ancak bu durumda; mezuniyet belgeleri ile ihaleye katılmak isteyen özel ortakların ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağı belirtilen mimarlık veya mühendislik bölümüne ait mezuniyet belgelerini sunmaları gereklidir.”açıklaması bulunmaktadır.

Anılan mevzuat hükümlerinden, iş deneyimi bulunmayan mühendislerin aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 159.957,00 TL olarak hesaplanmak üzere benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacağı, 15 yıllık sürenin iş deneyimi bulunan mühendisler için uygulanmayacağı, mühendislerin mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından kullanılabilmesinin mümkün olduğu, her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişilerin, ortaklarından herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanabileceği, bu durumda her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması gerektiği, ancak söz konusu mevzuat hükümlerinde bu mezuniyet belgelerinin her ikisinin de ihale dokümanına göre iş deneyimi yerine kullanılabileceği belirtilen diplomalardan biri olmasına ilişkin bir zorunluluğa işaret edilmediği, nitekim ortaklardan herhangi birine ait mezuniyet belgesinin iş deneyimini tevsik amacıyla (bu belgenin ihale dokümanına göre iş deneyimi yerine kullanılabileceği belirtilen diplomalardan biri olması şartı ile) sunulabileceğinin açıkça düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, başvuru sahibi tarafından yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uygun olarak ortaklardan birine ait elektrik mühendisliği diploması ile iş deneyiminin tevsik edildiği ve mezuniyetten itibaren 15 yılın dikkate alınması ile elde edilen (ihalenin yapıldığı yıla kadar geçen 34 yılın tamamının değerlendirmeye alınabilmesi için gerekli olan benzer iş kapsamında bulunan bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunulması şartı yerine getirilmemiş olduğundan 34 yılın tamamının dikkate alınması olanağı bulunmamaktadır) 15 yıl x 159.957,00 TL = 2.399.355,00 TL tutarındaki iş deneyiminin de sunulması gereken asgari iş deneyim tutarını sağladığı (teklif edilen tutar 492.362,00 TL olduğundan sunulması gereken asgari iş deneyimi = 492.362,00 x 0,50 = 246.181,00 TL)  ve diğer ortağa ait mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulduğu görüldüğünden başvuru sahibinin teklifinin ihale komisyonu tarafından ihale komisyonu kararında belirtilen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, ilgili maddenin dilekçelerde yer alacak hususları sayan dördüncü fıkrasının (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller belirtilmiş, aynı hususa, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında da yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir” açıklaması yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme neticesinde, şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde idare işleminin hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediği,  Kamu İhale Kurulunun emsal kararları uyarınca başvuru sahibinin diğer bir isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırılığı iddialarını somut delillere dayandırması gerektiği, aksi durumda başvurunun delil unsurunun eksikliği gerekçesiyle uygun olmadığı yönünde karar verildiği, söz konusu iddiada da ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının hangi bakımdan mevzuata aykırı olduğuna ilişkin somut delillere yer verilmediği tespit edilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin olarak başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

            B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Teklifi ihale komisyonu tarafından geçerli bulunan İs-Ka Telekomünikasyon İnşaat Taahhüt Eğitim Öğretim Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Zirve Elektromekanik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişimi ortakları tarafından sunulan iş deneyim belgeleri incelendiğinde, özel ortak Zirve Elektromekanik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na taahhüt edilen UYAP II-K Sistem Odası Acil Durum Merkezi ve Altyapı Kurulumu işinin yüklenicisi Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan alt yüklenicilik sözleşmesine dayalı olarak düzenlenmiş bir iş deneyim belgesinin sunulduğu ancak söz konusu belgenin belge düzenlemeye yetkili bir kurum veya kuruluş olmayan Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından onaylandığı görüldüğünden bu belgenin geçerli olmadığı, anılan iş deneyim belgesinin ekinde ilgili alt yüklenicilik sözleşmesi ile işin gerçekleştirilmesine ilişkin faturaların da sunulduğu ancak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve verilmesi ile ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alındığında iş deneyiminin yalnızca mevzuata uygun olarak düzenlenmiş iş deneyim belgeleri ile tevsik edilebileceği, başka bir ifade ile, iş deneyimini tevsik amacıyla her hangi bir işe ilişkin sözleşme ve faturalar gibi belgelerle tevsik yoluna gidilemeyeceği dikkate alındığında özel ortak tarafından iş deneyiminin tevsik edilemediği,

 

Pilot ortak İs-Ka Telekomünikasyon İnşaat Taahhüt Eğitim Öğretim Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından da yalnızca özel sektöre taahhüt edilen işlerle ilgili sözleşmelerin ve faturaların sunulduğu, mevzuata uygun olarak düzenlenmiş bir iş deneyim belgesi sunulmadığı görüldüğünden pilot ortak tarafından da iş deneyiminin mevzuata uygun olarak tevsik edilemediği tespit edilmiştir.

Bu itibarla, anılan ortak girişim tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan belgelerin ihale komisyonunca geçerli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Bu işlemin ardından yeniden hesaplanacak aşırı düşük teklif sınır değerine göre de ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerekeceğinden bu aykırılığın başvuru sahibinin ikinci iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme neticesinde elde edilen sonuca etkisi bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Detvar İnşaat Elektrik Mühendislik Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirmeye alınması, İs-Ka Telekomünikasyon İnşaat Taahhüt Eğitim Öğretim Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Zirve Elektromekanik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişimi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul