• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-186
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :40
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UY.III-186
Şikayetçi:
 Zilan Peyzaj İnşaat Turz. San. Tic. Ltd. Şti.- Kliterm Mühendislik Klima Sistemleri İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, ATAKENT MAH. DUDAYEV BULVARI NO : 42 URGANCI APT. KAT : 1 DAİRE : 1 MAVİŞEHİR İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Makine İkmal Ve İnşaat Daire Başkanlığı, Söğütözü Mah. 2180.Cad. No.86 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.12.2012 / 41278
Başvuruya konu ihale:
 2012/143571 İhale Kayıt Numaralı "Batman Bölge Müdürlüğünde 40 Daireli Lojman Binası, Bekar Mühendis Pansiyonu, İşçi Pansiyonu Ve Yemekhane , Sondaj Makine Bakım Binası, Sondaj Teknik Operasyonlar Binası Tamamlama Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığıtarafından 06.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Batman Bölge Müdürlüğünde 40 Daireli Lojman Binası, Bekar Mühendis Pansiyonu, İşçi Pansiyonu ve Yemekhane, Sondaj Makine Bakım Binası, Sondaj Teknik Operasyonlar Binası Tamamlama Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Zilan Peyzaj İnşaat Turz. San. Tic. Ltd. Şti.- Kliterm Mühendislik Klima Sistemleri İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 26.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.2012 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibince 13.12.2012 tarih ve 41278 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4746 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihalede ihale komisyonunca ihaleye verilen tekliflerin reddedilerek iptal edildiğinin kendilerine bildirildiği, bununla birlikte ihale komisyonu kararında, vermiş oldukları teklifin, özel ortağın sunduğu iş denetleme belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39.4’üncü maddesinde aranan şartları sağlamadığı, sunulan makine mühendisliği diplomasının uygun olmadığı, Kliterm Mühendislik  Klima Sistemleri İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin gereken kriterleri taşımadığı, ayrıca ihale komisyonunca yapılan incelemede ihaleye katılmak üzere 17 adet ihale dokümanı satın alındığı, ancak iki isteklinin ihaleye katıldığı, idarenin güvenlik birimince hazırlanan ve ihale için giriş yapanların listesinde ihaleye teklif vermek üzere 6 isteklinin Genel Müdürlük Kampüsüne geldiği, kendi firmalarının temsilcilerinin isimlerinin bu listede bulunmadığı,  aksine listede başvuruya konu ihaleye konu işi tamamlamayıp sözleşmesi idare tarafından feshedilerek yasaklanan firmanın temsilcilerinin görüldüğü ve ihalenin birinci oturumuna katıldıkları, bu hususun yasak fiil ve davranış olarak değerlendirildiği, bu hususa ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ceza ve yasaklama hükümlerine ilişkin işlem tesis edilmesine karar verildiği hususlarının yer aldığı, söz konusu karar üzerine idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet başvurusu üzerine idarece yapılan incelemede bazı hususlarda haklı görülmüş olmalarına rağmen sonuç itibariyle başvurularının reddedildiği, ihaleye teklif veren diğer istekli tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine ihale komisyonunun 07.12.2012 tarihli kararı ile, söz konusu isteklinin teklifinin geçerli olduğunun anlaşıldığı ancak ihaleye sadece iki teklif verildiği, teklif veren isteklilerden  birinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanan bir firma adına dolaylı olarak ihale katılmak istediği, bu nedenle Kamu İhale Kanununun 5. maddesinde yer alan güvenilir, rekabetçi ve serbest bir rekabet ortamının oluşmadığı sonucuna ulaşıldığından anılan Kanunun 39’uncu maddesi uyarınca bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmesine karar verildiğinin bildirildiği, oysa idarenin 20.11.2012 tarihli ve 07.12.2012 tarihli yazıları ile ileri sürdüğü gerekçelerin yerinde olmadığı, geçerli bir iş denetleme belgesi sunulduğu ve makine mühendisi Ali Büyükyıldız tarafından sunulan makine mühendisliği diplomasının kabul edilmesi gerektiği, her ne kadar idari şartnamenin 7.6.1. maddesinde mimar ve inşaat mühendislerinin diplomalarını sunabileceği belirtilmişse de işin önemli bir kısmının mekanik işlerden oluştuğu dikkate alındığında söz konusu mezuniyet belgesinin kabul edilmesi gerektiği, ayrıca 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde yer alan yasak fiil ve davranışlar dikkate alındığında kendileri tarafından böyle bir yasak fiil ve davranış içinde bulunmadıkları, bazı isteklilerin ihale dokümanı almış olmalarına rağmen ihaleye katılamamış olmasının doğal olduğu, güvenlik birimince düzenlenen tutanağın ihale hukuku açısından bir bağlayıcılığının olmadığı, açık ihale usulü ile ihalesi yapılan ihalelerde tek teklif verilmiş olsa dahi ihalenin iptal edilmesi gerekmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihalede, ihale konusu işin Batman Bölge Müdürlüğünde 40 Daireli Lojman Binası, Bekar Mühendis Pansiyonu, İşçi Pansiyonu ve Yemekhane, Sondaj Makine Bakım Binası, Sondaj Teknik Operasyonlar Binası Tamamlama Yapım işi olduğu, söz konusu işin daha önce 07.10.2010 tarihinde yapılan ihale ile T.E.Z. Mimarlık İnş. Turz. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, 04.11.2010 tarihinde sözleşmesinin imzalandığı ancak iş programını aksatması nedeniyle 24.04.2012 tarihinde sözleşmenin feshine ve tasfiyesine karar verildiği ve T.E.Z. Mimarlık İnş. Turz. ve Tic. Ltd. Şti.nin 2 yıl süre ihalelere katılmaktan yasaklandığı, başvuruya konu ihalenin sözleşmesi feshedilen söz konusu işin tamamlanması işi olduğu, 16.11.2012 tarihinde yapılan ihalede 17 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye iki isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi amacıyla yapılan ikinci oturumda, ihaleye teklif veren Özbek İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Kızılok İnş. Turz. Hiz. Sağlık Gıda İlet. Mad. San ve Tic. Ltd. Şti. İi Ortaklığının özel ortağı olan Kızılok İnş. Turz. Hiz. Sağlık Gıda İlet. Mad. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin %51 ortağı olan Mehmet Ali Türkmen’in sunmuş olduğu iş yönetme belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 ve 48’inci maddelerinde yer alan şartları sağlamadığından teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği,

 

Aynı zamanda başvuru sahibi olan Zilan Peyzaj İnş.  Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Kliterm Müh. Klima Sis. Tes.İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ort.lığı’nın özel ortağı Kliterm Müh. Klima Sis. Tes.İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin %95 ortağı olan Ali Büyükyıldız’ın sunmuş olduğu iş denetleme belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39’uncu maddesinin (ç) bendinde yer alan şartları sağlamadığı, sunulan diplomanın ise makine mühendisliği diploması olduğu oysa söz konusu ihalede idari şartname ve ilanda yer aldığı üzere, mimar veya inşaat mühendisliği diplomalarının benzer işe denk sayılacağının belirtildiği, ayrıca ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenen kriterleri sağlamadığı ve teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ve ihalenin iptaline karar verildiği,

 

Ayrıca, ihaleye katılmak üzere 17 adet ihale dokümanı alındığı, iki isteklinin teklif verdiği, ancak idare güvenlik birimince hazırlanan ihale için giriş yapan istekli ve görevli listesinden ihaleye teklif vermek üzere 6 (altı) isteklinin Genel Müdürlük Kampüsüne geldiği, ihaleye teklif veren   Zilan Peyzaj İnş.  Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Kliterm Müh. Klima Sis. Tes.İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ort.lığı’nın firma temsilcilerinin ise, ihaleye teklif vermek üzere gelen kişiler için tutulan tutanakta isimlerinin bulunmadığı, aksine ihale konusu iş ile Gümrük ve Satın Alma Müdürlüğü binaları inşaatını tamamlamadığından sözleşmesi idare tarafından feshedilen ve yasaklanan yüklenici firmanın temsilcilerinin görüldüğü, ilk oturumda başvuru sahibi isteklinin temsilcisi olarak Azem Demir ve Halil Kılıç’ın hazır bulunduğu bu hususun yasak fiil ve davranış olarak değerlendirildiği ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ceza ve yasaklama hükümlerine ilişkin işlem tesis edilmesine ve ihalenin ayrıca bu nedenle de iptal edilmesine karar verildiği, söz konusu kararın 19.11.2012 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı görülmüştür.

 

Daha sonra Özbek İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Kızılok İnş. Turz. Hiz. Sağlık Gıda İlet. Mad. San ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından idareye yapılan Kızılok İnş. Turz. Hiz. Sağlık Gıda İlet. Mad. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin %51 ortağı olan Mehmet Ali Türkmen’in sunmuş olduğu iş yönetme belgesinin mevzuata uygun olduğu yönünde yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece yapılan inceleme neticesinde söz konusu iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olduğuna ve teklifin değerlendirme dışı bırakılma kararının kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasında, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

“Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39’uncu maddesinde, “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

“İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinin 5, 6 ve 7’nci fıkrasında ise, “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

 

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükümleri yer almaktadır.

 

            Yapılan incelemede, idarenin Özel Güvenlik Amiri ve Güvenlik Müdürü tarafından düzenlenen tutanakta,  ihale tarihi olan 06.11.2012 günü saat 10:00’da yapılan ihale için Batman Sosyal Tesislerine giriş yapan firma ve görevli listesinde TEZ İnşaat firması olarak belirtilen dört kişinin söz konusu firma adına ihaleye katılmak üzere geldiklerini beyan ettikleri ve kayıtların bu beyana göre yapıldığı, ayrıca ihale saatine kadar 5 firmanın görevlilerinin ihalenin yapılacağı yere giriş yaptıkları ve söz konusu şahısların gelen evrak koridorunda bulunan dolapların bulunduğu alanda ihaleye katılmak üzere gelen diğer firma sahipleri ile ayaküstü görüştükleri ve daha sonra ellerinde bulunan zarf ve çantalarla gelen evrak kısmına giriş yaptıklarının belirtildiği görülmüştür.

 

            İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından 19.11.2012 tarihinde onaylanması üzerine Hukuk Müşavirliğine yazılan 21.11.2012 tarihli yazı ile söz konusu komisyon kararı gereğince  Zilan Peyzaj İnş.  Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Kliterm Müh. Klima Sis. Tes. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ort. lığı’na ilişkin olarak ihalelere katılmaktan yasaklama işleminin yapılmasının istendiği, idarece 21.12.2012 tarihinde Kurumumuza gönderilen ihale işlem dosyasının üst yazısında söz konusu ihale ile ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturma başlatıldığı, ancak henüz sonuçlandırılmadığı, sonuçlandırıldığında Teftiş Kurulu Başkanlığının Kararının Kurumumuza gönderileceği belirtildiği görülmüş olup bu konuda herhangi bir bilgi henüz gönderilmemiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde;      

 

“İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek

 

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

           

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

           

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

           

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

 

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.”hükümleri,

 

Aynı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde ise;

 

“17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

 

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

 

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

 

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.[1]

 

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.”      

hükümleri yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer alan tespitler ve Kanun hükümleri çerçevesinde idarece gerçekleştirilen işlemler değerlendirildiğinde, ihale tarihinde ihalenin yapıldığı yerde gerçekleşen olaylar ile ilgili idarenin güvenlik birimince düzenlenen tutanak dikkate alınarak ihale komisyonunca başvuru sahibi istekli tarafından anılan Kanunun 17’nci maddesinde yer alan yasak fiil ve davranışlarda bulunulduğuna ve ihalenin iptaline karar verdiği, bu kararın da ihale yetkilisince onaylandığı ve idarece yasaklama işlemlerine başlandığı, bu haliyle idarece ihalenin iptaline ilişkin kararının mevzuata uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.     

 

            Öte yandan, başvuru sahibi tarafından, geçerli bir iş denetleme belgesi sunulduğu ayrıca, Ali Büyükyıldız tarafından sunulan makine mühendisliği diplomasının kabul edilmesi gerektiği, her ne kadar idari şartnamenin 7.6.1. maddesinde mimar ve inşaat mühendislerinin diplomalarını sunabileceği belirtilmişse de işin önemli bir kısmının mekanik işlerden oluştuğu dikkate alındığında söz konusu mezuniyet belgesinin kabul edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Yapılan incelemede, idarece, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinin

 

“7.6.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Resmi Gazete Sayısı: 27961 ve Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2011 olan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde" verilen B-III Grubu işler.

7.6.1.Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Mimar veya İnşaat Mühendisi diplomasını sahip olanlar”şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

 Başvuru sahibi istekli tarafından teklifi kapsamında, özel ortak Kliterm Mühendisliğin %97,5 ortağı olan Ali Büyükyıldız tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla 08.01.2008 tarihinde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından “B1,D,E,F ve G Blokları Deprem Güçlendirme ve Tadilatı, Tıbbi Atık ve Enerji Merkezi Yapımı ile Ameliyathane ve Çocuk Servisleri İkmal İnşaatı İşi” için düzenlenmiş iş denetleme belgesinin sunulduğu, uygulanan yapı tekniğinin ise, ‘Hijyenik Klima ve Havalandırma Sistemi-Sıhhi Tesisat ve Müşterek Tesisatı ila Kazan Dairesi Tesisatı” olarak belirtildiği, belge tutarının ise 3.760.215,00 TL olduğu görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin 7’nci bendinde;

 

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. ..” hükmü,

 

Aynı Yönetmeliğin 48’inci maddesinin 6‘ncı bendinin (b) alt bendinde ise;

 

“b) Gerçek kişilerce denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları; belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak … dikkate alınır”hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, söz konusu iş denetleme belgesinin değerlendirilmeye alınacak tutarının beşte bir oranında dikkate alınması gerektiği ve istenen iş deneyim tutarının %40’ından az olmaması gerektiği anlaşılmıştır. Bu durumda, belge tutarının güncellenmiş tutarının 5.892.339,96 TL olduğu, beşte birinin ise, 1.178.467,99 TL olduğu, söz konusu ihalede idarece idari şartnamede yapılan “…İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 100'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.”  şeklindeki düzenleme gereğince ve teklif edilen tutarın 11.199.973,26 TL olduğu göz önüne alındığında, özel ortağın karşılaması gereken tutarın 4.479.989,30 TL olması gerektiği ve belge tutarının yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, sunulan mezuniyet belgesinin makine mühendisliği diploması olduğu oysa söz konusu ihalede idari şartname ve ilanda yer aldığı üzere, mimar veya inşaat mühendisliği diplomalarının benzer işe denk sayılacağının belirtildiği, bu haliyle makine mühendisliği diplomasının benzer iş olarak kabul edilemeyeceği ve başvuru sahibinin teklifinin  iş deneyim belgesinin uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 


  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul