En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-434
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :60
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UY.III-434
Şikayetçi:
 Ferhat Yüksekkaya - Mehmet ÖZŞAHİN İş Ortaklığı, KURTULUŞ MAH. 64021 SOK. FATİH APT. NO: 3 KAT: 3/7 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı), Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Mithat Özsan Bulvari No:1 01330 ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42408
Başvuruya konu ihale:
 2012/135628 İhale Kayıt Numaralı "Ç.Ü. Yumurtalık M.Y.O. İnşaatı Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığıtarafından 18.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ç.Ü. Yumurtalık M.Y.O. İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ferhat Yüksekkaya -  Mehmet Özşahin İş Ortaklığı’nın 04.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42408 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4954 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının kabul edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, zira anılan isteklinin açıklamaları kapsamında iş kalemleri için öngördüğü imalat miktarlarının idarece yaklaşık maliyet hesabı kapsamında öngörülenlere göre düşük olduğu, analizlerde esas alınan işçilik ücretinin yürürlükteki asgari ücretten düşük tutulduğu, teklif fiyatın belirlenmesinde esas alınan proforma fatura ve fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliğinin 45'inci maddesinde düzenlenen koşulları taşımadığı, sunulan analizlerde malzeme, montaj, nakliye vs. girdilerin gösterilmediği,

 

2) Aynı isteklinin iş deneyim belgesinin ihale dokümanında belirlenen benzer iş grubuna uygun olmadığıiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde “…

 45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3. …   teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir.

45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

… vb. dir.

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

…” açıklamaları bulunmaktadır.

 

İdarenin 12.11.2012 tarihli yazıları ile teklif fiyatları idarece tespit edilen aşırı düşük teklif sınır değerinden daha düşük olan Hasan Akan Tur. Mad. İnş. Taş. San. ve Tic. A.Ş. ile Ahmet Sevgi & Sefa Atlı İş Ortaklığından sıralı iş kalemleri listesine göre yaklaşık maliyetin %80’ini oluşturan toplam 46 iş kalemi [35 adet inşaat, 7 adet mekanik tesisatı (havalandırma ve klima tesisatı) ve 4 adet elektrik tesisatı] ve açıklama istenmeyen analiz girdileri belirtilerek teklif fiyatları hakkında aşırı düşük açıklaması istenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Hasan Akan Tur. Mad. İnş. Taş. San. ve Tic. A.Ş.’nin 15.11.2012 tarihli aşırı düşük teklif fiyatı açıklama yazısı ve ekleri kapsamında,

 

Anahtar teslimi götürü bedel teklif fiyatına ilişkin hesap cetvellerinin yer aldığı,

 

Açıklama istenen iş kalemlerinden, 31 adet inşaat ve 7 adet mekanik tesisat ve 4 adet elektrik tesisatı iş kalemine ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış cari yıl birim fiyatlarının kârsız tutarları üzerinden öngörülen kâra göre belirlenen birim fiyatların esas alındığı ve buna ilişkin olarak düzenlenmiş olan listenin sunulduğu,

 

3 inşaat kalemi [yaklaşık maliyetin tespitinde özel analiz yapılan ve açıklama isteme yazısında herhangi bir kamu kurum veya kuruluş poz numarası ile birlikte belirtilmeyen iş kalemleri “18 mm MDF üzeri laminat kaplı tezgah altı dolap (1,68 x 0,85 =) 1,43 m2”,  “18 mm MDF üzeri laminat kaplı tezgah üstü dolap (3,04 x 0,85 =) 2,46 m2” ve “suni mermer tezgah yapılması, kendinden alınlıklı, 60 cm eninde”] ile ilgili olarak, piyasadan alınan meslek mensubu tarafından onaylı proforma faturalarında belirtilen toplam fiyatın öngörülen kâr oranı ile birlikte belirtildiği analizlerin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıile birliktesunulduğu tespit edilmiştir.

 

Sunulan belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

Anahtar teslimi götürü bedel tutarına ilişkin açıklama kapsamında sunulan hesap cetvellerine göre, açıklama istenen toplam 46 iş kalemi için istekli tarafından öngörülen iş miktarlarının, idarenin yaklaşık maliyete esas metrajları ile bulunan miktarlarının ortalamada %85,07’si olduğu; açıklama istenen 46 iş kaleminden ölçü birimi adet olan 3 makine tesisatı ile 4 elektrik tesisatı iş kalemlerinin idarenin yaklaşık maliyete esas metrajlarında hesaplananlara eşit diğerlerinin düşük olduğu; yaklaşık maliyet tutarında en yüksek paya sahip iş kaleminin [Y.16.0159/1A poz numaralı “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)”] istekli tarafından öngörülen miktarının yaklaşık maliyete esas metrajlarda belirlenen miktarının %87,32’si olduğu; yaklaşık maliyet içinde makine tesisatı imalatları kapsamında en yüksek orana sahip ve ölçü birimi adet olan ilk üç iş kalemi  (280-2209, 280-1116 ve 280-1114 poz numaralı değişken soğutkan debili çok iç üniteli klima sistemleri) için istekli tarafından öngörülen miktarların yaklaşık maliyette esas alınanlarının sırasıyla %73,68 ve %50 ve %50’si olduğu,

 

Açıklama istenen Y.23.155 poz numaralı “2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması” inşaat iş kaleminin yukarıda belirtilen listede veya piyasada alınan proforma faturalar arasında yer almadığı, bununla birlikte toplam teklif fiyatı kapsamında anılan kalem için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kârsız birim fiyatından (4,60 TL/kg) yüksek olmak üzere 4,64 TL/kg birim fiyat öngörüldüğü, (diğer taraftan söz konusu listede açıklama istenmeyen 22.009/3A poz numaralı “I.sınıf çam kerestesinden lamine levha kaplamalı iki yüzü kontrplak presli iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması” iş kaleminin bulunduğu),

 

Ayrıca açıklama istenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (2012 yılında yayımlanmayan) 23.202 poz numaralı “işlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk vb. dekoratif imalat yapılması” iş kalemi ile ilgili olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanlarının aynı poz numaralı “basit dövme demir imalatı ve yerine konması” iş kaleminin birim fiyatının esas alındığı,

 

Söz konusu kalemle ilgili yaklaşık maliyetin tespitinde esas alınan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23.202 poz numaralı “İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk vb. dekoratif imalat yapılması” iş kaleminin analiztanımının “işlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk vb. dekoratif (ferforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri)” olduğu; tip analizde malzeme olarak 04.279/1 poz numaralı işlenerek dekore edilmiş demir (5,95 TL/kg) kullanıldığı,

 

İstekli tarafından esas alınan Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanlarının aynı poz numaralı iş kaleminin yaklaşık maliyet hesabında da esas alınan analiz tanımının ise “her çeşit profil ve lama veya yuvarlak demirlerle projesine uygun basit dövme demir işleri yapılması ve yerine konması, bağlantılarının bulon, perçin, cıvata veya kaynakla yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dahil, (demirin şantiyeye kadar taşınması hariçtir)” olduğu; tip analizde malzeme olarak 04.255 ve 04.256 poz numaralı lama ve profil demirleri kullanıldığı (1,30 TL/kg ve 1,37 TL/kg),

 

Kamu kurum veya kuruluşlarının yayımlanmış birim fiyatları yerine piyasadan alınan fiyatların esas alındığı “18 mm MDF üzeri laminat kaplı tezgah altı dolap (1,68 x 0,85 =) 1,43 m2”,  “18 mm MDF üzeri laminat kaplı tezgah üstü dolap (3,04 x 0,85 =) 2,46 m2” ve “suni mermer tezgah yapılması, kendinden alınlıklı, 60 cm eninde” iş kalemleri ile ilgili olarak sunulan analizlerde, sayılan iş kalemleri için proforma fatura ile alınan toplam fiyat ile isteklinin kâr oranının gösterildiği ancak, ihale dokümanında yer alan analiz formatına uygun olacak şekilde malzeme ve işçilik girdilerinin miktar ve birim fiyatlarının gösterilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde ihale dokümanı içerisinde isteklilere imalat miktarları verilmediğinden, imalat miktarlarının istekliler tarafından ihale dokümanı kapsamında yer alan projeler esas alınarak hesaplandığı, dolayısıyla istekliler tarafından hesaplanan imalat miktarları ile idarece yaklaşık maliyetin bulunması için hazırlanan imalat miktarlarının birebir aynı olması beklenmese de farklılığın makul bir düzeyde olması gerektiği değerlendirilerek,

 

Açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin istekli tarafından belirlenen imalat miktarlarının ortalama olarak, yaklaşık maliyette belirlenen miktarların %85’i, makine tesisatı imalatları kapsamında en yüksek orana sahip ve ölçü birimi adet olan ikinci iş kaleminde ise yaklaşık maliyette esas alınanın  %50’si olacak şekilde, makul ölçüler dışında düşük hesaplandığı,

 

Açıklama isteme yazısının ekinde yer alan sıralı iş kalemleri listesinde 23.202 poz numaralı iş kalemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının analiz tanımının esas alındığı da dikkate alındığında, söz konusu kalemin birim fiyatının belirlenmesine esas yapı malzemesi için analiz tanımına aykırı olarak işlenmiş demir yerine basit demirin esas alındığı,

 

“18 mm MDF üzeri laminat kaplı tezgâh altı dolap (1,68 x 0,85 =) 1,43 m2”,  “18 mm MDF üzeri laminat kaplı tezgah üstü dolap (3,04 x 0,85 =) 2,46 m2” ve “suni mermer tezgah yapılması, kendinden alınlıklı, 60 cm eninde” iş kalemlerine ilişkin olarak sunulan analizlerde ihale dokümanında yer alan analiz formatına aykırı olarak malzeme ve işçilik gibi analiz girdilerinin miktar ve birim fiyatlarının belirlenmediği,

 

Anlaşılan aşırı düşük teklif fiyatı açıklamasının idare tarafından uygun görülmesi Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.8 ve 45.1.14 maddelerine aykırı bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına idareye yaptığı şikâyet başvurusunda yer verilmediği tespit edilmiştir.

           

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde 10’uncu fıkrasında “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen hüküm gereği idareye sunulan şikâyet dilekçesinde yer almayan başvuru sahibinin ikinci iddiası ile ilgili olarak başvurunun reddi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Hasan Akan Tur. Mad. İnş. Taş. San. ve Tic. A.Ş.’nin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının reddedilmesi suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul