En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-437
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :63
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UY.III-437
Şikayetçi:
 Mikayil Sarıkaya- Miksar Mühendislik, MANSUROĞLU MAH. 288/6 SOK. NO : 6/4 İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı, Gençlik Cad. No: 12 35040 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43281
Başvuruya konu ihale:
 2012/170072 İhale Kayıt Numaralı "E.Ü Öğrenim Birimleri Tadilat Ve Onarımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Ege Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığıtarafından 26.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “E.Ü. Öğrenim Birimleri Tadilat ve Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Mikayil Sarıkaya- Miksar Mühendislik İnş. Proje ve Taahhüt’ün 11.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2012 tarih ve 43281 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5138 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan istekli ve  ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif sahibi isteklinin, aşırı düşük teklif açıklamalarında imalat grupları toplamı,  KİK payı, Karar pulu gideri, sözleşme damga vergisi giderleri, all risk sigorta maliyeti, teminat mektubu giderleri, araç ve akaryakıt giderleri, personel giderleri ve genel giderlere yer vermediği, sunulan proforma faturaların mevzuata uygun olmadığı, sonuç olarak aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “ihale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde,

            “2.1.İhale konusu işin

            a) Adı:Ege Üniversitesi Öğrenim Birimleri Tadilat ve Onarımı” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60’ıncı maddesinde de benzer hükümler yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 38’ inci maddesinde “İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde,

            “45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

            45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

            45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üneeşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz. 

            45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

             

            45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

            45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

            45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

            45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

            45.1.9. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

            ….açıklaması bulunmaktadır.

            Şikâyet konusu ihalede, idarece yapılan değerlendirme sonucunda; sınır değer 86.522,86 TL olarak tespit edilmiştir.  Bu tutarın altında teklif veren Aydın TANRIVERDİ, Özgül Yapı İnşaat Tem..Hiz. Taah. Tic Ltd. Şti., Oltar İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Sabahattin BAYRAK, Kasoğlu İnşaat Taahhüt Tur. Gıda Paz. San ve Tic Ltd. Şti., Mesut CANSOYLU ve  Mevlüt Deniz KAYHAN(Akay İnşaat)’dan 27.11.2012 tarihli yazılar ile aşırı düşük teklif açıklamalarını 03.12.2012 tarihine kadar idareye vermeleri istenmiştir. Söz konusu isteklilerden Aydın TANRIVERDİ, Özgül Yapı İnşaat Tem..Hiz. Taah. Tic Ltd. Şti.,  Oltar İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Sabahattin BAYRAK ve Mesut CANSOYLU’nun aşırı düşük teklif açıklamasını idarenin istediği sürede vermediği, Kasoğlu İnşaat Taahhüt Tur. Gıda Paz. San ve Tic Ltd. Şti. ve Mevlüt Deniz KAYHAN(Akay İnşaat)’ın ise idarenin istediği süreye uygun olarak sunduğu görülmüştür.

           

İdare tarafından açıklama istenilecek ve istenilmeyecek sıralı iş kalemleri  ve analiz girdilerinin  teklif sorgulama yazıları ile birlikte isteklilere verildiği ve 3 adet iş kalemine ilişkin açıklama istenildiği görülmüştür.

 

Açıklama istenilen sıralı iş kalemlerinin

Sıra No

Poz No

İş Kalemi Adı

1

25.029/1

Eski sentetik boyalı yüzeylere yeniden iki kat sentetik boya yapılması

2

25.034/1

Çıplak beton veya ince sıva üzerine astar çekilerek akrilik esaslı kalın cephe malzemesi ile istenilen renkte kaplama yapılması

3

25.043/1A

Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması

            …” şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Kasoğlu İnşaat Taahhüt Tur. Gıda Paz. San ve Tic Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında hesap tablosu ve maliyet analizi tablolarını Ponpon Boya firması tarafından verilen SMMM onaylı bir adet proforma fatura ve Yöntem Sigorta Aracılık Hizmetleri tarafından verilen fiyat teklifini sunduğu görülmüştür.

 

Kasoğlu İnşaat Taahhüt Tur. Gıda Paz. San ve Tic Ltd. Şti.’nin, aşırı düşük teklif açılamasında, inşaat imalatları, SGK giderleri, vergiler ve stopaj vergisine ilişkin giderler, KİK payı, Karar pulu gideri, noter masrafları ve sözleşme damga vergisi giderleri, All risk sigorta maliyeti, teminat mektubu giderleri, araç ve akaryakıt giderleri, şantiye kurulması ve şantiye genel giderlerine tablo halinde yer verdiği görülmüş, itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan, anılan giderlerin açıklamada belirtilmediği hususuna ilişkin iddia yerinde görülmemiştir.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin oluşturduğu genel icmal tablosunda, toplam maliyet için 64.428,18 TL ve yüklenici karı ve genel gider için 7.371,82 TL olmak üzere toplam 71.800,00 TL teklif bedeli öngördüğü anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde kalan istekli Kasoğlu İnşaat Taahhüt Tur. Gıda Paz. San ve Tic Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

 

“25.029/1” poz numaralı “Eski sentetik boyalı yüzeylere yeniden iki kat sentetik boya yapılması” iş kalemini açıklamak için oluşturulan analizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi birim fiyat analizini kullandığı, öngörülen birim miktarların resmi analiz verileri ile aynı olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu iş kalemi içinde yer alan malzemelere yönelik alt iş kalemleri “04.510/B” poz numaralı “Boya macunu”, “04.511” poz numaralı “Zımpara Kağıdı”, “04.504” poz numaralı “Mamul astar boya” ve “04.505” poz numaralı “Mamul boya” girdilerine yönelik sunmuş olduğu birim fiyatları tevsik için proforma fatura sunulduğu, sunulan proforma faturanın, mevzuatta aranılan ibare ve şartları taşıdığı, bu iş kalemi içinde yer alan işçiliğe ilişkin alt iş kalemleri “01.023” poz numaralı “Boyacı ustası” ve “01.503” poz numaralı “Çırak” için ise, saatlik asgari işçilik birim fiyatının (4,18 TL) öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

            “25.034/1” poz numaralı “Çıplak beton veya ince sıva üzerine astar çekilerek akrilik esaslı kalın cephe malzemesi ile istenilen renkte kaplama yapılması” iş kalemini açıklamak için oluşturulan analizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi birim fiyat analizini kullandığı, öngörülen birim miktarların resmi analiz verileri ile aynı olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu iş kalemi içinde yer alan malzemelere yönelik alt iş kalemleri “04.466/3” poz numaralı “Su bazlı astar” ve “04.522/A” poz numaralı “Akrilik esaslı kalın cephe kaplama malzemesi (sıvı)” girdilerine yönelik sunmuş olduğu birim fiyatları tevsik için proforma fatura sunulduğu, sunulan proforma faturanın, mevzuatta aranılan ibare ve şartları taşıdığı, bu iş kalemi içinde yer alan işçiliğe ilişkin alt iş kalemleri “01.023” poz numaralı “Boyacı ustası” ve “01.503” poz numaralı “Çırak” için ise, saatlik asgari işçilik birim fiyatının (4,18 TL) öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

“25.043/1A” poz numaralı “Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması” iş kalemini açıklamak için oluşturulan analizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi birim fiyat analizini kullandığı, öngörülen birim miktarların resmi analiz verileri ile aynı olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu iş kalemi içinde yer alan malzemelere yönelik alt iş kalemleri “04.458/E” poz numaralı “Saten alçı” ve “04.031” poz numaralı “Su” girdileri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi birim fiyatlarının kullanıldığı, “04.511” poz numaralı “Zımpara kağıdı”, “04.466/3” poz numaralı “Su bazlı astar” ve “04.524/01” poz numaralı “Su bazlı duvar boyası” girdilerine yönelik sunmuş olduğu birim fiyatları tevsik için ise proforma fatura sunulduğu, sunulan proforma faturanın, mevzuatta aranılan ibare ve şartları taşıdığı, bu iş kalemi içinde yer alan işçiliğe ilişkin alt iş kalemleri “01.024” poz numaralı “Badanacı ustası için ise, saatlik asgari işçilik birim fiyatının (4,18 TL) öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan;

Yaklaşık maliyette yer alan ve istekli tarafından öngörülen birim miktarların ; “…

S.No

Poz No

İş Kalemi Adı

Bir.

Yaklaşık maliyet miktarı

İstekli Öng. miktar

Fark Oranı (%)

1

25.029/1

Eski sentetik boyalı yüzeylere yeniden iki kat sentetik boya yapılması

M2

5.100,00

4.592,00

9,97

2

25.034/1

Çıplak beton veya ince sıva üzerine astar çekilerek akrilik esaslı kalın cephe malzemesi ile istenilen renkte kaplama yapılması

M2

2.434,00

2.146,00

11,84

3

25.043/1A

Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması

M2

9.278,00

7.456,00

19,64

…”   şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

 

Buna göre; “25.029/1” poz numaralı iş kalemi için yaklaşık maliyet cetvelinde toplam 5.100,00 m2 birim miktar belirlendiği, istekli tarafından toplam 4.592,00 m2 birim miktar öngörüldüğü, yaklaşık maliyete göre yüzde 9,97 oranında negatif yönde farklılık olduğu,  “25.034/1” poz numaralı iş kalemi için yaklaşık maliyet cetvelinde toplam 2.434,00 m2 birim miktar belirlendiği, istekli tarafından toplam 2.146,00 m2 birim miktar öngörüldüğü, yaklaşık maliyete göre yüzde 11,84 oranında negatif yönde farklılık olduğu, “25.043/1A” poz numaralı iş kalemi için yaklaşık maliyet cetvelinde toplam 9.278,00 m2 birim miktar belirlendiği, istekli tarafından toplam 7.456,00 m2 birim miktar öngörüldüğü, yaklaşık maliyete göre yüzde 19,64 oranında negatif yönde farklılık olduğu anlaşılmıştır.

 

 Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde, imalat miktarlarının ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilmemesi sebebiyle istekliler tarafından hesaplanan miktarların idare tarafından hesaplanan miktarlarla birebir örtüşmemesinin ve/veya isteklilerin birbirlerinden farklı miktarlar önermesinin mümkün olduğu, bununla birlikte ihale üzerinde bırakılan firmanın proje ve teknik şartnameye, fen ve sanat kurallarına uygun olarak işi ifa etmesinin esas olduğu değerlendirilmiş, istekli tarafından “25.029/1” poz numaralı iş kaleminde yapmış olduğu eksiltmelerin istikrar kazanmış Kurul kararları göz önüne alındığında, makul oranda olduğu, ancak  “25.034/1” ve “25.043/1A” poz numaralı iş kalemlerinde yapmış olduğu eksiltmelerin ise makul oranda olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Özetle İhale üzerinde kalan istekli Kasoğlu İnşaat Taahhüt Tur. Gıda Paz. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında yer verdiği birim miktarların belirgin oranda eksik olduğu, istikrar kazanmış kurul kararları gereği bu eksikliğin makul kabul edilemeyeceği anlaşılmış ve aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif sahibi istekli Mevlüt Deniz KAYHAN(Akay İnşaat) aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, hesap tabloları, maliyet analizi tablolarını ve Katıöz Çatı firması tarafından verilen SMMM onaylı bir adet proforma fatura sunduğu görülmüştür.

Mevlüt Deniz KAYHAN(Akay İnşaat)’ın, aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme damga vergisi ve karar pulu giderleri, SGK işçilik tutarı ve işveren gideri, All risk sigorta gideri, muhtelif nakliye gideri ve muhtelif şantiye giderine tablo halinde yer verdiği görülmüş, itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan, anılan giderlerin açıklamada belirtilmediği hususuna ilişkin iddia yerinde görülmemiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif sahibi isteklinin oluşturduğu genel icmal tablosunda, açıklama istenilen iş kalemleri toplam maliyeti için 75.828,10 TL, açıklama istenilmeyen iş kalemleri toplam maliyeti için 332,25 TL, yüklenici karı ve genel gider için 5.839,65 TL olmak üzere toplam 82.000,00 TL teklif bedeli öngördüğü anlaşılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif sahibi istekli Mevlüt Deniz KAYHAN(Akay İnşaat) tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

“25.029/1” poz numaralı “Eski sentetik boyalı yüzeylere yeniden iki kat sentetik boya yapılması” iş kalemini açıklamak için oluşturulan analizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi birim fiyat analizini kullanıldığı, öngörülen birim miktarların resmi analiz verileri ile aynı olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu iş kalemi içinde yer alan malzemelere yönelik alt iş kalemleri “04.510/B” poz numaralı “Boya macunu”, “04.504” poz numaralı “Mamul astar boya” ve “04.505” poz numaralı “Mamul boya” girdilerine yönelik sunmuş olduğu birim fiyatları tevsik için proforma fatura sunulduğu, sunulan proforma faturanın, mevzuatta aranılan ibare ve şartları taşıdığı, “04.511” poz numaralı “Zımpara Kağıdı” girdisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi fiyatlarının kullanıldığı anlaşılmıştır. Anılan iş kalemi içinde yer alan işçiliğe ilişkin alt iş kalemleri “01.023” poz numaralı “Boyacı ustası” ve “01.503” poz numaralı “Çırak” için ise, saatlik asgari işçilik birim fiyatının (4,18 TL) öngörüldüğünden bu kaleme ilişkin yapılan açıklamanın uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

“25.034/1” poz numaralı “Çıplak beton veya ince sıva üzerine astar çekilerek akrilik esaslı kalın cephe malzemesi ile istenilen renkte kaplama yapılması” iş kalemini açıklamak için oluşturulan analizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi birim fiyat analizini kullandığı, öngörülen birim miktarların resmi analiz verileri ile aynı olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu iş kalemi içinde yer alan malzemelere yönelik alt iş kalemleri “04.466/3” poz numaralı “Su bazlı astar” ve “04.522/A” poz numaralı “Akrilik esaslı kalın cephe kaplama malzemesi (sıvı)” girdilerine yönelik sunmuş olduğu birim fiyatları tevsik için proforma fatura sunulduğu, sunulan proforma faturanın, mevzuatta aranılan ibare ve şartları taşıdığı, işçiliğe ilişkin alt iş kalemleri “01.023” poz numaralı “Boyacı ustası” ve “01.503” poz numaralı “Çırak” için ise, saatlik asgari işçilik birim fiyatının (4,18 TL) öngörüldüğünden bu kaleme ilişkin yapılan açıklamanın uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

“25.043/1A” poz numaralı “Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması” iş kalemini açıklamak için oluşturulan analizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi birim fiyat analizini kullandığı, öngörülen birim miktarların resmi analiz verileri ile aynı olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu iş kalemi içinde yer alan malzemelere yönelik alt iş kalemleri “04.458/E” poz numaralı “Saten alçı”, “04.031” poz numaralı “Su” ve “04.511” poz numaralı “Zımpara kağıdı” girdileri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi birim fiyatlarının kullanıldığı, “04.466/3” poz numaralı “Su bazlı astar” ve “04.524/01” poz numaralı “Su bazlı duvar boyası” girdilerine yönelik sunmuş olduğu birim fiyatları tevsik için ise proforma fatura sunulduğu, sunulan proforma faturanın, mevzuatta aranılan ibare ve şartları taşıdığı, işçiliğe ilişkin alt iş kalemi “01.024” poz numaralı “Badanacı ustası” için de, saatlik asgari işçilik birim fiyatının (4,18 TL) öngörüldüğünden bu kaleme ilişkin yapılan açıklamanın da uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer yandan;

 

Yaklaşık maliyette yer alan ve ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif sahibi istekli tarafından öngörülen birim miktarlar karşılaştırıldığında, “…

 

S.No

Poz No

İş Kalemi Adı

Bir.

Yaklaşık maliyet miktarı

İstekli Öng. miktar

Fark Oranı (%)

1

25.029/1

Eski sentetik boyalı yüzeylere yeniden iki kat sentetik boya yapılması

M2

5.100,00

4.650,00

8,82

2

25.034/1

Çıplak beton veya ince sıva üzerine astar çekilerek akrilik esaslı kalın cephe malzemesi ile istenilen renkte kaplama yapılması

M2

2.434,00

2.215,00

9,00

3

25.043/1A

Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması

M2

9.278,00

8.440,00

9,03

...”şeklinde olduğu görülmüştür.

 

Buna göre;  “25.029/1” poz numaralı iş kalemi için yaklaşık maliyet cetvelinde toplam 5.100,00 m2 birim miktar belirlendiği, istekli tarafından toplam 4.650,00 m2 birim miktar öngörüldüğü, yaklaşık maliyete göre yüzde 8,82 oranında negatif yönde farklılık olduğu,  “25.034/1” poz numaralı iş kalemi için yaklaşık maliyet cetvelinde toplam 2.434,00 m2 birim miktar belirlendiği, istekli tarafından toplam 2.215,00 m2 birim miktar öngörüldüğü, yaklaşık maliyete göre yüzde 9,00 oranında negatif yönde farklılık olduğu, “25.043/1A” poz numaralı iş kalemi için yaklaşık maliyet cetvelinde toplam 9.278,00 m2 birim miktar belirlendiği, istekli tarafından toplam 8.440,00 m2 birim miktar öngörüldüğü, yaklaşık maliyete göre yüzde 9,03 oranında negatif yönde farklılık olduğu anlaşılmıştır.

 

 Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde, imalat miktarlarının ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilmemesi sebebiyle istekliler tarafından hesaplanan miktarların idare tarafından hesaplanan miktarlarla birebir örtüşmemesinin ve/veya isteklilerin birbirlerinden farklı miktarlar önermesinin mümkün olduğu, bununla birlikte ihale üzerinde bırakılan firmanın proje ve teknik şartnameye, fen ve sanat kurallarına uygun olarak işi ifa etmesinin esas olduğu değerlendirilmiş, istikrar kazanmış Kurul kararları göz önüne alındığında istekli tarafından “25.029/1”, “25.034/1” ve “25.043/1A” poz numaralı iş kalemlerinde yapılan eksiltmelerin makul oranda olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Özetle ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif sahibi istekli Mevlüt Deniz KAYHAN(Akay İnşaat) tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olduğu, başvuru sahibinin bu istekliye yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

           

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; ihale üzerinde kalan istekli Kasoğlu İnşaat Taahhüt Tur. Gıda Paz. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, Ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif sahibi istekli Mevlüt Deniz KAYHAN(Akay İnşaat) tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının ise mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde kalan istekli Kasoğlu İnşaat Taahhüt Tur. Gıda Paz. San ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

           

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul