• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-487
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :25
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UY.III-487
Şikayetçi:
 Baki Akar DURUR - Veysel Tolga TÜFEKÇİ Ortak Girişimi, HUZUR MAH. 1112.CAD. 1144.SOK. NO:10/20 ÖVEÇLER/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırklareli Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, Karakas Mahallesi Istasyon Caddesi No:15 39100 KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2012 / 43085
Başvuruya konu ihale:
 2012/142983 İhale Kayıt Numaralı "Lüleburgaz Sentetik Çim Yüzeyli Aydınlatmalı Futbol Sahası,Soyunma Odaları Ve Portatif Tribün Yapılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kırklareli Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğütarafından 08.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Lüleburgaz Sentetik Çim Yüzeyli Aydınlatmalı Futbol Sahası,Soyunma Odaları Ve Portatif Tribün Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Baki Akar Durur - Veysel Tolga Tüfekçi Ortak Girişimi nin 10.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2012 tarih ve 43085 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5100 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu; zira proforma fatura ve fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliğinin 45. maddesine uygun olarak sunulmadığı, toplam teklif fiyatını gösteren hesap cetvelinin sunulmadığı, iş kalemleri için öngörülen miktarlarının idarece hesaplananlardan makul ölçüler dışında düşük olduğu, analizlerde esas alınan işçilik ücretinin asgari ücretten düşük olduğu, teklif fiyatın belirlenmesinde esas alınan kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyatlarına ilişkin listenin sunulmadığı, özel imalatlarla ilgili olarak sunulan analizlerin idarenin analizleri ile miktar ve özellik bakımından uyumlu olmadığı, maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının ihalenin yapıldığı veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarenin cevabında “…Alemdar İnş. Ltd. Şti. firmasının savunmasında, mevzuata aykırı bir durumun söz konusu olmadığı görülmüştür.

İdaremizce belirlenen iş kalemlerinin miktarlarına, savunma veren firmanın hesapladığı miktarlar makul oranda örtüştüğü tespit edilip, özel pozlarla ilgili proforma faturaların da mali müşavirce kaşe ve imzalanarak idaremize sunulduğu anlaşılmıştır….”denilmiştir.

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin  “Yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere İdarece yapılacak işlemler” başlıklı 38’inci maddesinde “38.1. İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır.”

 

 “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde “…

45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz. 

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

…”açıklamaları bulunmaktadır.

 

İdarece yaklaşık maliyet tespiti amacıyla, ihale konusu yapım işi kapsamında yer alan iş gruplarının yaklaşık maliyet içindeki tutar ve yüzdelik oranlarını gösteren yaklaşık maliyet icmali ile iş gruplarını oluşturan iş kalemlerinin miktar, birim fiyat tutar ve yüzdelik oranlarını gösteren hesap cetvellerinin hazırlandığı tespit edilmiştir.

 

Söz konusu belgelerden, yaklaşık maliyetin %80’lik kısmını oluşturan en büyük iş grupları ile iş gruplarını oluşturan iş kalemlerinin tutarları itibariyle yaklaşık maliyet içindeki yüzdelik oranları anlaşılmakla birlikte,

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında Kamu İhale Genel Tebliğinin 38’inci maddesinde belirtildiği şekilde, yaklaşık maliyeti oluşturan iş grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş grupları listesi” ile iş gruplarına ait analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” olarak belirtilen adlarla hazırlanmış herhangi bir belge bulunmamaktadır.

 

Ayrıca isteklilerce satın alınan ihale dokümanında da, yukarıda belirtilen icmalde iş gruplarının yüzdelik oranları, hesap cetvellerinde ise iş kalemlerinin birimleri görülecek şekilde düzenlenen tablolara ilerleme yüzdeleri (pursantaj) listesi adı altında yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan idarece tespit edilen aşırı düşük teklif fiyatı sınır değerinden daha düşük fiyat teklif eden iki istekliden teklif fiyatları hakkında açıklama istendiği yazılarda da, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen 45.1.2 maddesine aykırı olarak açıklama istenen iş kalemleri/grupları ile açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda ihale üzerinde bırakılan Alemdar İnş. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şti.nin 14.11.2012 tarihli yazıile yaptığı aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının,  Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1 maddesine uygun olarak değerlendirme imkanı bulunmamaktadır.

 

İdarenin açıklama talebine teklif fiyatı aşırı düşük bulunan diğer istekli Asel İnş. Tur. ve Sey. Ltd. Şti.nin cevap vermediği hususu da dikkate alındığında, belirlenen aykırılığın, idarece Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.2.1. maddesinin gereği olarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren ve açıklama istenen iş kalemleri/grupları ile anılan Tebliğin 45.1.2.2. maddesine uygun olarak oluşturulacak sıralı analiz girdileri tablosuna göre belirlenen açıklama istenmeyen analiz girdileri belirtilerek, teklif fiyatı sınır değerden daha düşük olan isteklilerin teklif fiyatları hakkında yeniden aşırı düşük teklif fiyatı açıklaması istenmesi suretiyle giderilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.2.1. maddesinin gereği olarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren ve açıklama istenen iş kalemleri/grupları ile anılan Tebliğin 45.1.2.2. maddesine uygun olarak oluşturulacak sıralı analiz girdileri tablosuna göre belirlenen açıklama istenmeyen analiz girdileri belirtilerek, teklif fiyatı sınır değerden daha düşük olan isteklilerin teklif fiyatları hakkında yeniden aşırı düşük teklif fiyatı açıklaması istenmesi suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul