• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-490
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :28
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UY.III-490
Şikayetçi:
 Orpaş Endüstriyel ve Kurumsal Hizmetler ve Ürünler San. Tic. A.Ş., Tunus Cad. No: 50/13 Kavaklıdere ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Karaman Mahallesi Albay Reşat Çiğiltepe Cd. Karaman İş Merkezi No:9 03200 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 740
Başvuruya konu ihale:
 2012/193565 İhale Kayıt Numaralı "Muhtelif Köy Yollarına Levha Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğütarafından 28.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Muhtelif Köy Yollarına Levha Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Orpaş Endüstriyel ve Kurumsal Hizmetler ve Ürünler San. Tic. A.Ş.nin 24.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013 tarih ve 740 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/146 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) ASTM D4956-11A standardında olmayan Normal Performans Prizmatik (NPP/EGP) reflektif malzemenin Teknik Şartname'de  istenilmesinin mevzuata aykırı olduğunun şikâyet edildiği, bunun üzerine idare tarafından verilen cevabi yazıda Teknik Şartname'nin zeyilname ile değiştirildiğinin belirtildiği, ancak Teknik Şartname'nin hangi maddesinin zeyilnameyle değiştirildiğinin belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İhale dokümanında mahal listesine yer verilmediği, ancak idare tarafından daha sonra düzenlenen zeyilnamenin ekindeki mahal listesinin ayrıntılı bilgi içermemesinin tekliflerin sağlıklı oluşturulmasını engellediği,

 

3) İhaledeki benzer iş tanımının Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan hiç bir gruba girmediği, bu nedenle ihalenin yapım ihalesi olarak çıkılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdare tarafından önce düzenlenen Teknik Şartname’nin “B- Trafik İşaretlerinin İmalatı” başlıklı kısmının 1’inci maddesinin (a) bendinde “Normal Performans Prizmatik (NPP/EGP) reflektif malzeme,  cam kürecik kullanılmadan prizmatik optik elemanlar ve yapı kullanılarak imal edilmiş malzemeleri içermektedir. Malzemeye ait temel özellikler, yapışma sınıfları, gün ışığı altındaki renk kriterleri ve performans özelliklerine ait test metodları, ASTM D 4956-11/A standardında tanımlandığı gibi olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin yukarıda anılan düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla Orpaş Endüstriyel ve Kurumsal Hizmetler ve Ürünler San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine, idare tarafından verilen cevabi yazıda Teknik Şartname’nin bu düzenlemesinin zeyilname ile değiştirildiğinin belirtildiği ve Teknik Şartname’nin yeni halinde bu düzenleme ile ASTM D 4956-11/A standardının kaldırıldığı, ancak isteklilere ve istekli olabileceklere verilen zeyilnamede bu düzenlemenin kaldırıldığına dair herhangi bir ifadenin yer almadığı anlaşıldığından, Teknik Şartname’deki söz konusu değişikliğin zeyilnamede belirtilmemesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun şeffaflık ilkesine aykırı olduğu, bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

           

            İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “

 

ç) Yapılacağı yer: Afyonkarahisar İsçehisar-Bayat-Emirdağ-Sultandağı-Bolvadin ilçelerine bağlı bütün köy yolları

 

” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanında levhaların döşeneceği köy yollarına ilişkin ayrıntılı mahal listesinin bulunmadığı, bu nedenle Orpaş Endüstriyel ve Kurumsal Hizmetler ve Ürünler San. Tic. A.Ş. tarafından şikâyet başvurusunda bulunulması üzerine idare tarafından düzenlenen zeyilname ve ekindeki mahal listesinde İdari Şartname’nin 2’nci maddesindeki düzenleme gibi köy levhalarının döşeneceği yerlere ilişkin genel bir açıklama yapıldığı anlaşıldığından, ihale konusu iş olan levhaların döşenmesinin hangi köy yollarında yapılacağı hususu ile bu köy yollarının mesafelerinin ayrıntılı olarak mahal listesinde belirtilmemesinin ihaleye sağlıklı tekliflerin verilmesini engelleyen bir durum oluşturduğu, bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

11 Haziran 2011 Tarihli ve 27961 Sayılı Resmî Gazetede belirtilen

 

AV.GRUP İşlerden

 

1)Oto Yollar

 

2)Devlet İl ve Köy yolları

 

3)Cadde ve Sokak Yapım İşleri” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinin (c) bendinde “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmü,

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ekindeki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’nde “A- V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

 

1.         Otoyollar

2.         Devlet, il ve köy yolları

3.         Cadde ve sokak yapım işleri” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale konusu işin köy yollarına levha döşenmesi işi olduğu ve işin içeriğinde mal tedariki ile montajın yer aldığı, ayrıca ihale dokümanında belirtilen A-V grubu benzer işlerin karayolları yapımına ait olduğu ve söz konusu benzer iş grubu içinde karayolları trafik işaretlemelerinin de yer aldığı, bu nedenle köy yollarına levha döşenmesi işine benzer nitelikte olan herhangi bir iş deneyim belgesinin ihaleye sunulabileceği anlaşıldığından, idare tarafından köy yollarına levha döşenmesi işinin yapım ihalesi olarak çıkılmasının mevzuata aykırı olmadığı, bu nedenle, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul