En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-540
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :3
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UY.III-540
Şikayetçi:
 Mehmet Özcan, FATİH MAH. 26 SOK. NO : 14 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Erdemli Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü), Merkez Mahallesi Hal Caddesi No:18 33730 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43406
Başvuruya konu ihale:
 2012/156357 İhale Kayıt Numaralı "Erdemli A-B-C Etaplar Sahil Bandı Düzenleme Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Erdemli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğütarafından 03.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Erdemli A-B-C Etaplar Sahil Bandı Düzenleme Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Özcan’ın 17.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012tarih ve 43406sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5173sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan isteklinin iş deneyim belgesinin mevzuata uygun düzenlenmediği, belge konusu işin sözleşme tutarı 35.000 TL olduğu halde belgenin yapı yaklaşık maliyeti üzerinden düzenlendiği ve ihalede istenilen yeterlik koşullarını sağlamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan ve istekli tarafından teklif edilen bedelin % 75'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, 7.6’ncı maddesinde ise, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan (A) Altyapı İşleri altında yer alan XVIII. Grup: Saha İşleri veya (B) Üstyapı (Bina) İşleri altında yer alan III. Grup: Bina İşlerinin benzer iş olarak kabul edileceği,  inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerine ait diplomaların ise ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağı belirtilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye 3 istekli katılmış olup, bu isteklilerden Dorya Mobilya Dayan Tük. Mal. Teks. Turz. Gıd. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. iş hacmi ve iş deneyim tutarı yeterli olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Diğer iki isteklinin teklifinin geçerli bulunması ve ihalede aşırı düşük teklif tespit edilmemesi üzerine ihalenin Ulu İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına ve başvuru sahibi Mehmet Özcan’ın ekonomik açıdan ikinci avantajlı istekli olarak belirlenmesine karar verildiği görülmüştür. 

 

İhale üzerinde kalan Ulu İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası incelendiğinde, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla 2 adet yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, bu belgelerden ilkinin “Crystal Palace Resort & Spa Otel İnşaatı” işine ait Antalya Boğazkent Belediyesince düzenlenmiş olan 02.03.2012 tarih ve 178 sayılı belge olduğu,  belge konusu iş sahibinin Galeri Kristal Tur. Paz. ve Tic. A.Ş., sözleşme tarihinin 15.09.2003, geçici kabul tarihinin 24.02.2005, ilk sözleşme bedelinin 5.003.662,42 TL, belge tutarının ise 16.748.608,80 TL olduğu, söz konusu belge ekinde 24.02.2005 tarihli iş bitirme tutanağı, yapı kullanma izin belgesi ile yapı ruhsatının sunulduğu, belge tutarının yapı kullanma izin belgesindeki inşaat maliyetine eşit olduğu, diğerinin ise belirtilen işin yalnızca altyapı kısmına ilişkin (mekanik ve sıhhi tesisat) “Crystal Palace Resort & Spa Hotel İnşaatı Altyapı İşleri” işine ait Antalya Boğazkent Belediyesince düzenlenmiş olan 31.10.2006 tarih ve 380 sayılı belge olduğu,  belge konusu iş sahibinin, sözleşme tarihinin ve geçici kabul tarihinin ilk belge ile aynı olduğu, ilk sözleşme bedelinin 1.000.732,48 TL, belge tutarının ise 3.349.721,76 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İdarenin 18.12.2012 tarih ve 1140 sayılı yazısı ile Boğazkent Belediye Başkanlığından söz konusu belgenin idarelerince düzenlendiğine ilişkin onayın gönderilmesi istenmiş olup, ilgili idarenin 19.12.2012 tarih ve 860 sayılı yazısında, söz konusu belgenin belediyelerince düzenlendiği belirtilerek yazı ekinde iş deneyim belgesi, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve iş bitirme tutanağının gönderildiği görülmüştür.     

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.” hükmü,

 

“Belge için başvuru” “başlıklı 45’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde,

 

İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar: …. b) Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri.” hükmü,

 

“İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında ise “Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme bedelinin % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Ulu İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında sunulan iş deneyim belgesinin özel sektöre taahhüt edilen bir işe ilişkin olduğu göz önüne alındığında, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, söz konusu belgenin düzenlenmesi için Antalya Boğazkent Belediye Başkanlığına yapılan başvuruda belge konusu işe ilişkin bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin sunulması gerekmektedir. Her ne kadar idarece söz konusu belgenin doğruluğu araştırılmış olsa da, gerek teklif dosyasında sunulan gerekse idarece yapılan araştırmada elde edilen belgelerde şikayet konusu iş deneyim belgesinin düzenlenmesine esas belgelerin tamamına ulaşılamadığından, eksik belgeler (bedel içeren noter onaylı sözleşme, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi ile sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri) ilgili idareden istenilmiştir.

 

Antalya Boğazkent Belediye Başkanlığından alınan 23.01.2013 tarih ve 45-128 sayılı yazı ekinde istenilen belgeler gönderilmiştir.

 

Söz konusu belgeler incelendiğinde, belge konusu işe ait sözleşmenin Ulu İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Galeri Kristal Tur. Paz. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanmış olan 13.10.2003 tarihli noter onaylı düzenleme şeklinde inşaat sözleşmesi olduğu, sözleşmenin konusunun Antalya ili, Serik ilçesi, Boğazkent beldesi, 225 ada, 1 parselinde kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerinde 31.12.2004 tarihine kadar 35.000.000.000.-TL bedelle tasdikli plan ve projesine uygun olarak otel inşaatı yapımı olduğu, 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun" uyarınca Türk Lirasından 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle 6 sıfır atılması nedeniyle, sözleşme tutarının 35.000,00 TL’ye tekabül ettiği, belgenin ihale tarihine güncellenen tutarının ise 72.420,94 TL olduğu, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri toplandığında sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunmamasına rağmen 1.715.840,75 TL hakediş ödemesinin yapıldığı görülmüştür.

 

Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarının tespitinde işin sözleşmesinde yazılı bedelin aşılmaması, sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda ise, ayrıca sözleşme bedelinin % 10’unu aşmamak üzere iş artışının da dikkate alınması gerekmektedir.

 

İnceleme konusu iş deneyim belgesinin tutarının sözleşme bedeli ile uyumsuz olduğu, ödeme belgelerinin sözleşme bedelini doğrulamadığı, sözleşmesinde iş artışına ilişkin hüküm bulunmamasına rağmen ilk sözleşme bedelinin 3 kat artırılarak belge düzenlendiği göz önüne alındığında, ihale üzerinde kalan Ulu İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin teklif dosyasında sunulan Antalya Boğazkent Belediyesince düzenlenmiş olan 02.03.2012 tarih ve 178-306 sayılı yüklenici iş bitirme belgesi ile aynı işin yalnızca altyapı bölümüne ilişkin düzenlenmiş olan 31.10.2006 tarih ve 380-1089 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin mevzuata uygun düzenlenmediği anlaşıldığından, her iki belgenin de iptal edilerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 

İhale üzerinde kalan Ulu İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında sunulan her iki iş deneyim belgesinin de mevzuata uygun düzenlenmemiş olması nedeniyle ihalede aranılan yeterlik koşullarını sağlamadığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ulu İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Ulu İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne düzenlenen 02.03.2012 tarih ve 178-306 sayılı yüklenici iş bitirme belgesi ile aynı işin yalnızca altyapı bölümüne ilişkin düzenlenmiş olan 31.10.2006 tarih ve 380-1089 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin iptal edilmesi gerektiğinden, söz konusu hususun Antalya Boğazkent Belediye Başkanlığı’na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul