• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-774
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :44
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UY.III-774
Şikayetçi:
 Efe Grup Alüminyum Ve Pvc İmalat Metal İnş. San. Ltd. Şti.- Berkem Taah. Müşv. Hizm. ve Tic. Ltd. Şti., CEVİZLİDERE CAD. 42/23 BALGAT ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Özgür Mah. Otogar Arkası 1 15100 BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42454
Başvuruya konu ihale:
 2012/132351 İhale Kayıt Numaralı "Burdur Belediye Kültür Merkezi İkmal İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğütarafından 15.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Burdur Belediye Kültür Merkezi İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Efe Grup Alüm. Pvc. İml. Met. İnş. San. Ltd. Şti. & Berkem Taah. Müşv. Hizm. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 07.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42454 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4967 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli Sofito Sahne San. Tekn. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunmuş olduğu analizlerin uygun olmadığı, proforma fatura ve fiyat tekliflerinin mevzuata uygun düzenlenmediği, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; başvuru konusu ihaleye sekiz isteklinin katıldığı, geçerli teklifler üzerinden hesaplanan sınır değerin altında teklif veren üç istekliden açıklama istendiği, Sofito Sahne Sanatları Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamanınidarece uygun bulunarak ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, diğer iki isteklinin ise açıklama sunmadığı görülmüştür.

 

İhale işlem dosyası kapsamında idarece gönderilen belgelerden, açıklama talep yazısı ekinde açıklama istenen  iş kalemlerine ilişkin listeye yer verildiği görülmüş, ancak açıklanması istenmeyen analiz girdilerine ilişkin listenin yazı ekinde isteklilere gönderilmediği anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde “…45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

            Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

            45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

            Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

            Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

            Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz. 

            45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

            İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir…”açıklaması yer almaktadır.

 

            Anılan Tebliğ açıklaması uyarınca, teklif bedeli aşırı düşük bulunan isteklilerden açıklama istenirken açıklama talep yazısı ekinde “sıralı iş kalemleri listesi” ile “açıklanması istenmeyen analiz girdileri” ne ilişkin listeye yer verilmesi gerekmektedir.

 

            Teklif bedeli aşırı düşük bulunan isteklilere gönderilen açıklama talep yazısı ekinde açıklanması istenmeyen analiz girdilerine yer verilmemiş olmasının anılan Tebliğ açıklamasına uygun olmadığı anlaşıldığından, söz konusu yazı ekinde bu listeye de yer verilmek suretiyle yeniden açıklama istenmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif sorgulamalarının anılan Tebliğ maddesine uygun bir şekilde yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul