İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-775
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :45
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UY.III-775
Şikayetçi:
 Ardem İth. İhr. İnş. Malz. Tur. San. Ve Tic. Limited Şirketi- Maz İnş. Taah. Pet. Nak. Turz. İşl. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, YILDIZ MAH. 222.SOK. YUVA AKKAŞ APT. NO : 1/7 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Burdur Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Özgür Mah. Otogar Arkası 1 15100 BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42802
Başvuruya konu ihale:
 2012/132351 İhale Kayıt Numaralı "Burdur Belediye Kültür Merkezi İkmal İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Burdur Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğütarafından 15.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Burdur Belediye Kültür Merkezi İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ardem İth. İhr. İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. & Maz İnş. Taah. Pet Nak. Turz. İşl. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 06.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42802 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5043 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli Sofito Sahne San. Tekn. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunmuş olduğu analizlerin uygun olmadığı, proforma fatura ve fiyat tekliflerinin mevzuata uygun düzenlenmediği, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) İdari Şartname’de benzer iş olarak kabul edilecek işlerin  (B-III) grubu işler olduğunun belirtildiği ve makine mühendisliğine ilişkin mezuniyet belgesinin benzer işe denk mezuniyet belgesi olarak sayılacağının düzenlendiği,  ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Efe Grup Alüm. Pvc. İml. Met. İnş. San. Ltd. Şti. & Berkem Taah. Müşv. Hizm. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın iş deneyimini tevsik için sunmuş olduğu belgelerin belirtilen Şartname maddesine uygun olmadığı,

 

3) İhale üzerinde bırakılan istekli, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ve yeterli bulunan diğer isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde benzer iş kalemlerine farklı fiyat teklif ettikleri, bu hususun sözleşmenin uygulanması aşamasında sakıncalar doğuracağı,

 

4) İsteklilerce sunulan birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hatalar olabileceği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; başvuru konusu ihaleye sekiz isteklinin katıldığı, geçerli teklifler üzerinden hesaplanan sınır değerin altında teklif veren üç istekliden açıklama istendiği, Sofito Sahne Sanatları Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamanınidarece uygun bulunarak ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, diğer iki isteklinin ise açıklama sunmadığı görülmüştür.

 

İhale işlem dosyası kapsamında idarece gönderilen belgelerden, açıklama talep yazısı ekinde açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin listeye yer verildiği görülmüş, ancak açıklanması istenmeyen analiz girdilerine ilişkin listenin yazı ekinde isteklilere gönderilmediği anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde “…45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

            Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

            45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

            Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

            Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

            Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz. 

            45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

            İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir…”açıklaması yer almaktadır.

 

            Anılan Tebliğ açıklaması uyarınca, teklif bedeli aşırı düşük bulunan isteklilerden açıklama istenirken açıklama talep yazısı ekinde “sıralı iş kalemleri listesi” ile “açıklanması istenmeyen analiz girdileri” ne ilişkin listeye yer verilmesi gerekmektedir.

 

            Teklif bedeli aşırı düşük bulunan isteklilere gönderilen açıklama talep yazısı ekinde açıklanması istenmeyen analiz girdilerine yer verilmemiş olmasının anılan Tebliğ açıklamasına uygun olmadığı anlaşıldığından, söz konusu yazı ekinde bu listeye de yer verilmek suretiyle yeniden açıklama istenmesi gerekmektedir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Efe Grup Alüm. Pvc. İml. Met. İnş. San. Ltd. Şti. & Berkem Taah. Müşv. Hizm. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağının % 51 ortaklık oranı Efe Grup Alüm. Pvc. İml. Met. İnş. San. Ltd. Şti., özel ortağının ise % 49 ortaklık oranı ile Berkem Taah. Müşv. Hizm. ve Tic. Ltd. Şti. olduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece gönderilen bilgi ve belgelerden Efe Grup Alüm. Pvc. İml. Met. İnş. San. Ltd. Şti.nin ilk ticaret ünvanının Aram Yapı Müh. İnş. Kont. Ltd. Şti. şeklinde olduğu ve sunulan iş deneyim belgesinde eski ticari ünvanının yazılı olduğu, unvan değişikliğine ilişkin 2010/1 sayılı ortaklar kurulu kararının da teklif mektubu kapsamında sunulan 13.01.2010 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği görülmüştür.

 

Menemen Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen pilot ortağa ait söz konusu iş deneyim belgesinde işin adının “S.S. Ulu Semakent Konut Yapı Koop. İnşaatı işi”, sözleşme tarihinin 13.09.2005, geçici kabul tarihinin 29.01.2007 ve belge tutarının 5.942.500,00 TL şeklinde belirtildiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.” düzenlemesine, benzer iş olarak kabul edilecek işlere ilişkin 7.6’ncı maddesinde“Bu ihalede: 11.06.2011 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları" Tebliğinde yer alan B:III (B-3) grubu işler.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Makina Mühendisliği” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bahse konu iş ortaklığının teklif bedelinin 5.658.796,47 TL olduğu dikkate alındığında anılan Yönetmelik maddesi uyarınca tevsiki gereken asgari iş deneyim tutarının 2.829.398,24 TL olduğu, pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinde belge tutarının 5.942.500,00 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda pilot ortağın tek başına istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağladığı tespit edilmiştir.

 

İki inşaat mühendisinin eşit oranda (% 50-% 50) ortaklık paylarının bulunduğu Berkem Taah. Müşv. Hizm. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimi kapsamında ortaklara ait inşaat mühendisliği diplomaları ile ortaklardan Şafak Demiröz’e ait Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenmiş bir adet iş deneyim belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “…(6) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur…

(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler…

 (12) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

(13) Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler, ortaklarından herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanabilir. Bu durumda; her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.”hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmaları” başlıklı 43’üncü maddesinde “…43.6. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması durumunda; diğer ortakların istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunmaları mümkündür. Ancak bu durumda; mezuniyet belgeleri ile ihaleye katılmak isteyen özel ortakların ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağı belirtilen mimarlık veya mühendislik bölümüne ait mezuniyet belgelerini sunmaları gereklidir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu olan “Isparta Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü onarımı” işinin benzer işe uygun olduğu değerlendirilmekle birlikte belgenin güncel tutarı olan 165.561,41 TL’nin istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlamadığı tespit edilmiştir. Öte yandan anılan Şartname maddesinde makine mühendisliğine ilişkin mezuniyet belgelerinin benzer işe denk sayılacağının belirtildiği, ancak özel ortak tarafın sunulan Şafak Demirölmez ve Burhanettin Öztürk’e ait mezuniyet belgelerinin inşaat mühendisliğine ilişkin olduğu, bu itibarla iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan belgelerin anılan Tebliğ açıklamasına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan tespitler çerçevesinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Efe Grup Alüm. Pvc. İml. Met. İnş. San. Ltd. Şti. & Berkem Taah. Müşv. Hizm. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Birim fiyat teklif cetvelinde benzer nitelikteki iş kalemlerinin bulunduğu anlaşılmakla beraber, hangi iş kalemine ne tutarda birim fiyatın teklif edileceğinin isteklilerin takdirinde bir husus olduğu ve benzer nitelikteki iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesinin tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe oluşturamayacağı, ayrıca işin uygulanması aşamasında yapılacak işin cinsine göre ödeme yapılacağı dikkate alındığında başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin 8’inci fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İncelemeye konu iddiada istekli adı veya iş kalemi belirtilmeksizin, başvuru sahibinin kendisine ait birim fiyat teklif cetveli de dahil ihalede sunulan bütün birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hatalar olabileceği kanaatinin söz konusu iddiaya konu edildiği, bahse konu kanaatin idarece tesis edilen işlemlerin mevzuata aykırılığının ileri sürülmesi şeklinde değil, bütün birim fiyat teklif cetvellerinin itirazen şikâyet başvurusu yoluyla Kurum tarafından ikinci kez gözden geçirilmesini sağlamaya yönelik olduğu, bu bakımdan ihtimale dayalı ifadeler kullanılarak ve hukuka aykırı unsurlar belirtilmeksizin ileri sürülen iddianın soyut nitelikte olduğu anlaşılmış, dolayısıyla aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu iddianın reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Efe Grup Alüm. Pvc. İml. Met. İnş. San. Ltd. Şti. & Berkem Taah. Müşv. Hizm. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, aşırı düşük teklif sorgulamalarının anılan Tebliğ maddesine uygun bir şekilde yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul