• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-933
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :62
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UY.III-933
Şikayetçi:
 Önderal İnş. Taah. Nakl. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti., KEMERKÖPRÜ MAH. 153.CAD. NO:6 BARTIN
 İhaleyi yapan idare:
 Adalet Bakanlığı Bartın Kapalı Cezaevi Müdürlüğü, Yildiz Köyü Mevkii Arit Yolu Üzeri 74100 BARTIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2013 / 1115
Başvuruya konu ihale:
 2012/175373 İhale Kayıt Numaralı "Bartın Açık Ceza İnfaz Kurumu İnşaatı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Adalet Bakanlığı Bartın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından 17.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Bartın Açık Ceza İnfaz Kurumu İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Önderol İnş. Taah. Nak. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 24.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.01.2013tarih ve 1115sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/203sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş bitirme belgesinin onarım ve güçlendirme işlerine ilişkin olduğu, ihalede ise benzer iş olarak (B) üstyapı (bina) işleri grubu kapsamındaki III. grup işlerin belirlendiği ve onarım ve güçlendirme işlerinin kabul edileceğine dair ihale dokümanında ayrıca bir düzenleme de bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu belgeye konu işin ihale konusu işe ilişkin olmadığı ve benzer iş tanımını karşılamadığıiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede, İdari Şartname’nin ikinci maddesinde işin yeni betonarme karkas binaları yapım inşaatı olduğu belirtilmiş, Teknik Şartname’nin inşaat imalatı yapılacak işler listesi başlıklı bölümünde projesinde belirtilen şekilde Bartın Açık Ceza İnfaz Kurumu ana binasının, atölyesinin, nizamiye binasının, bekçi kulübesinin, perde duvarlarının ve projesinde olmayan bazı imalatların yapılacağı ifade edilmiştir. 

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı yedinci maddesinde“7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

            …

            d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

            …

            7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1.İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

7.6.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ III.GRUP BİNA İŞLERİ

7.6.1.Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE MİMARLIK…” düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

Dolayısıyla, başvuruya konu ihalede isteklilerin teklif ettikleri bedelin en az % 50’si tutarında iş deneyim belgesi sunması şartı getirilmiş ve bu belgelere konu işlerin ihale konusu iş veya Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği eki benzer iş grupları listesinin (B) üstyapı (bina) işleri bölümü kapsamındaki III. grupta sayılan işlere ilişkin olması istenilmiştir.

 

  Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ndeMadde 1– 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde, idareler tarafından işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapılmasına esas olmak üzere (Ek-1)’de yer alan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur. Bu listede “altyapı işleri”, “üstyapı (bina) işleri”, “sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri”, “elektrik işleri” ve “elektronik ve iletişim işleri” olmak üzere beş ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli yapım işlerinden oluşan gruplar düzenlenmiştir. İdareler, ihale edecekleri yapım işinin “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dâhil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda benzer iş belirlemesi yapacaklardır.

  Madde 2– Yapım işlerinde benzer işlerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:

            …

  2.4. (Ek-1)’de yer alan listedeki işlerle ilgili; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin benzer işler, yapılacak işin niteliği ile bu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebilecektir. Örneğin; BII grubu bir idari binanın çatı örtüsü onarım işi ihalesinde, benzer işin sadece “BII grubu ile BII grubu işin onarım işi” olarak belirlenmesi, Kanunun 5 inci maddesinde rekabetin sağlanması ilkesine aykırı olacaktır…” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

  Aynı Tebliğ eki listenin (B) üstyapı (bina) işleri bölümü aşağıdaki şekildedir:

             

 

(B) Üstyapı (Bina) İşleri

I. Grup: Bina İşleri

 

1. Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri

2. Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri

3. Taşınmaz kültür varlıklarının fonksiyon değiştirme işleri

II. Grup: Bina İşleri

 

1. Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

2. Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

3. Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

4. İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

5. İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

6. Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

7. Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

8. Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

9. Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

10. Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

11. Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

12. Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

13. Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü)

14. Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

15. Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

16. (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 

III. Grup: Bina İşleri

 

1. BII. Grup işler

2. BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri

 

            Yukarıda yer verilen idari ve hukuki düzenlemeler çerçevesinde, başvuruya konu ihalede (B) üstyapı (bina) işleri bölümü kapsamındaki II. grupta sayılan 16 tür işe ve aynı bölüm kapsamında yer verilen I. ve II. grup dışında kalan bina işlerine ilişkin iş deneyimi sunulmasının gerekli olduğu, ancak ihale dokümanında bu işlere ait onarım, güçlendirme gibi işlerin de benzer iş kapsamında yer aldığı ayrıca belirtilmediğinden, onarım, güçlendirme gibi işlere ilişkin iş deneyimlerinin yeterli olmayacağı anlaşılmaktadır.    

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli Erdoğan Çakır’ın teklif dosyasında sunduğu iş bitirme belgesi incelendiğinde, Bartın İl Özel İdaresi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından 18.10.2011 tarihinde 8865 sayı ile düzenlendiği, belgeye konu işin 2009/47278 ihale kayıt numaralı “Bartın Merkez İmam Hatip Lisesi Pansiyonu Deprem Güçlendirme ve Onarım İnşaatı” olduğu, 318.800,00 TL tutarlı ve 26.06.2009 tarihli sözleşmeye konu işin kabulünün 20.10.2009 tarihinde yapıldığı, belge tutarının 346.102,41 TL, güncellenmiş belge tutarının 446.151,53 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda yer verilen tespitler göz önünde bulundurulduğunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sahip olduğu iş deneyimine konu işin onarım ve güçlendirme işi olduğu, bu nedenle bir binanın temelden inşa edilmesi olan ihale konusu işe ilişkin olmadığı, aynı şekilde ihale dokümanında benzer iş olarak belirlenen ve onarımının veya güçlendirmesinin değil, temelden inşaatının yapılacağı anlaşılan çeşitli tür bina işlerinin sayıldığı benzer iş grupları kapsamında da yer almadığı, ayrıca idarece yapılan değerlendirmenin aksine, söz konusu Tebliğ eki listede (B) – III grubunda yer verilen “BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri” ifadesindeki bina işlerinden onarım veya güçlendirme değil temelden inşaat yapılması işlerinin kastedildiği anlaşıldığından, söz konusu isteklinin iş deneyim belgesinin yeterlik kriterini karşılamadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Erdoğan Çakır’ın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul