En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-941
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :69
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UY.III-941
Şikayetçi:
 Anadolu Elektrik San. Ve Tic. A.Ş., SANAYİ CAD. NO:23/36 ULUS/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tcdd İşletmesi Genel Müdürlüğü 06280 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2013 / 2975
Başvuruya konu ihale:
 2012/85316 İhale Kayıt Numaralı "Narlı-Çetinkaya Hat Kesimine Yüksek Frekans Kablosu, Branşman, Fiber Optik Kablo Döşenmesi İle Transmisyon Ve Telefon Sistemleri Kurulumu Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğütarafından 27.08.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Narlı-Çetinkaya Hat Kesimine Yüksek Frekans Kablosu, Branşman, Fiber Optik Kablo Döşenmesi İle Transmisyon ve Telefon Sistemleri Kurulumu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Anadolu Elek. San. ve Tic. A.Ş. nin 03.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince 23.01.2013 tarih ve 2975 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/452sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,anahtar teknik personel olarak sundukları Murat Poyraz’ın idare tarafından uygun bulunmadığı, bu işleme gerekçe olarak söz konusu personelin firmalarının ticari faaliyette bulunduğu yerde ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde çalışmadığı ve anılan personelin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin tanımlar başlıklı 3’üncü maddesindeki “anahtar teknik personel; gerçek veya tüzel kişi tarafından, taahhüt ettiği işlerden bağımsız olarak ticari faaliyette bulunduğu yerde istihdam edilen ve şantiyede yürütülen çalışmaları yöneten kişi” tanımına uygun olmadığının gösterildiği, oysaki söz konusu personelin firmaları bünyesindeki şantiyelerde çalıştığı, başka bir firmanın bünyesinde görev almadığı, anahtar teknik personelin şantiyelerde çalışmasının olağan olduğu, bunun sebebinin anılan personelin görevinin şirketin işlerinin teknik verilere uygun olarak yapılmasını ve kontrolünü sağlamak olduğu, sonuç olarak idare tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesinde “…7.5.2. İstekliler 1 adet 5 yıl mesleki deneyime sahip Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektrik, İnşaat, Fizik Mühendisleri veya Yüksek Mühendislerine ait anahtar teknik personel listesi ve belgelerini sunacaklardır.

İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.

Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler…”düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilan tarihi (12.07.2012) itibariyle hükümleri uygulanması gerekenYapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde anahtar teknik personel “Gerçek veya tüzel kişi tarafından, taahhüt ettiği işlerden bağımsız olarak ticari faaliyette bulunduğu yerde istihdam edilen ve şantiyede yürütülen çalışmaları yöneten kişi” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Anılan Yönetmeliğin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40’ıncı maddesinde “(1) İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranır.

(4) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./7 md.) Anahtar teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olması zorunludur. Bu personelin mezuniyetinden itibaren geçecek süre en fazla beş yıl olarak öngörülebilir. Bu sürenin sağlandığı hususu mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir.

(5) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./7 md.) Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

(7) Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./7 md.) Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.

 

(8) İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir...” hükmü,

 

İhale ilan tarihi itibariyle yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 37.1.2’nci maddesinde de “Anahtar teknik personel bakımından, ticari faaliyette bulunulan yer olarak, ticari işletmelerde ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adresi, esnaf ve sanatkârlar için ise sicilde kayıtlı adres kabul edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin Narlı-Çetinkaya Hat Kesimine Yüksek Frekans Kablosu, Branşman, Fiber Optik Kablo Döşenmesi ile Transmisyon ve Telefon Sistemleri Kurulumu Yapım İşi olduğu, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 12 isteklinin katıldığı, ihalenin İş-Kaya İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Aykon El. Taah. San. ve Tic. Ltd. D. Şti.- Elit Pro. Müşavirlik Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın belirlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin isteklinin teklif zarfı kapsamında, Elektrik Mühendisi Murat Poyraz’ın anahtar teknik personel olarak gösterildiği, anahtar teknik personele ilişkin olarak “Anahtar Teknik Personelin Listesi”, “Anahtar Teknik Personel Beyannamesi”, “Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesi”, Murat Poyraz’a ait diploma, oda kayıt belgesi ve hizmet bildirimlerinin sunulduğu görülmüştür. Anılan belgelerden Murat Poyraz’ın 2011 yılı Temmuz ve Ağustos’ta Kastamonu’da (OSB Trafo Merkezi Türkiye Elektrik İletim A.Ş.), Eylül’de 8 gün Kastamonu, 21 gün Merzifon (5. Jet Üs Konutanlığı) ve 1 gün İncek/Ankara’da (İncek İTM70-İncek 154KV), 2011 Eylül- 2012 Şubat arasındaki tarihlerde İncek/Ankara’da, 2012 Mart’tan itibaren de şirketin merkez adresinde görev yaptığı anlaşılmıştır.

 

İstekliler tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen mimar veya mühendislerin, isteklilerin işleri ile ilgili olarak idari, mali, teknik konularda ve bu kapsamda teklifin hazırlanmasına ilişkin görevleri de bulunduğu dikkate alındığında, söz konusu kişilerin isteklilerin bünyesinde ve ticari faaliyette bulunduğu yerde çalışması gerekmektedir. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilan tarihinde yürürlükte bulunan ve yukarıda aktarılan, anahtar teknik personel tanımına yer veren 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ticari faaliyette bulunulan yer” ibaresinin, şirketin merkezini ve şubesini kapsadığı hususu, diğer bir düzenleyici işlem olan Kamu İhale Genel Tebliği ile açıklığa kavuşturulmuştur. Bu çerçevede, idarenin başvuru sahibi isteklinin teklifini, anılan istekli tarafından sunulan anahtar teknik personelin şirketin şantiyelerinde çalışması nedeniyle değerlendirme dışı bırakması işleminin ihale ilan tarihinde yürürlükte olan mevzuata uygun şekilde gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

 

Aktarılan mevzuat hükümleri, açıklamaları ve yapılan tespitler çerçevesinde, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul