• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-973
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :19
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UY.III-973
Şikayetçi:
 Tankes Trafik Sistemleri Elektronik Otomotiv İnşaat Turizm Gıda Medikal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, İVEDİK ORG. SAN. BÖL. 30. CAD. 538.SOK. NO : 69 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü, Büyükalp Caddesi 21100 DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2013 / 2953
Başvuruya konu ihale:
 2012/178178 İhale Kayıt Numaralı ""Trafik Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Bölgemiz Sınırlarındaki Muhtelif Yollardaki Mevcut Kavşakların Yenilenmesi Ve Muhtelif Kavşakların Sinyalize Edilmesi İşi"" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğütarafından 25.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Trafik Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Bölgemiz Sınırlarındaki Muhtelif Yollardaki Mevcut Kavşakların Yenilenmesi ve Muhtelif Kavşakların Sinyalize Edilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Tankes Trafik Sistemleri Elektronik Otomotiv İnşaat Turizm Gıda Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 04.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.01.2013tarih ve 2953sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/450sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, imalatçı veya yetkili satıcı olduklarını gösteren belgelerin tekliflerinde olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, oysa söz konusu belgelerin ihaleye katılabilmek için gerekli olan belgeler ve yeterlik kriterleri arasında istenilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye 2 isteklinin katıldığı, başvuru sahibinin teklifinin ihale komisyonunca düzenlenen Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanakta belirtilen “İhale ilanının 4.1.1.3 maddesi gereği sunulması gereken TS EN 12368 belgesi, firma adına veya temsilcisi adına olması gerekirken Asya Trf. Ltd. Şti. firmasına aittir. Ayrıca firma Asya Trf. Ltd. Şti.nin temsilcisi olduğuna dair belge sunmamıştır. Bu nedenle teklif geçersiz sayılmıştır.” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Alp Mühendislik - Alpaslan Süngül üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1’inci maddesinin (i) bendinde “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; İhaleye katılım aşamasında ihale konusu işte kullanılacak Kavşak Kontrol Cihazı, Power Ledli Sinyal Lambası gibi imalatların TS HD 638 S1, TS EN 12368, TS EN 12675 Sayılı Türk Standartlarına uygunluğunu gösteren ´´Türk Standartları Uygunluk Belgelerinin´´ asılları veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğinin sunulması zorunludur.” düzenlemesi bulunmaktadır. Aynı düzenlemeye ihale ilanının “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4.1.1.3’üncü maddesinde de yer verilmiştir.

 

Tankes Trafik Sis. Elek. Oto. İnş. Tur. Gıda Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası incelendiğinde, İdari Şartnamenin 7.1’inci maddesinin (i) bendine ilişkin olarak, Asya Trafik Sinyalizasyon Elek. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait TS EN 12368 standardına uygunluk belgesi ile Teknotel Elektrik Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait TS EN 12675 ile TS HD 638 S1 standartlarına uygunluk belgesi ve başvuru sahibinin Teknotel Elektrik Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ürünlerinin yetkili satıcısı olduğunu gösteren belgenin sunulduğu görülmüştür. 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin  “İstenecek belgeler” başlıklı 30’uncu maddesinde,

 

“(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler ile iş deneyim belgesinin her ihalede istenilmesi zorunludur.

b) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler, yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1) Onda birine kadar olan ihalelerde istenilemez,

2) Onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenilebilir,

3) Yarısına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihaleler ile yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde istenilmesi zorunludur.

c) Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi, yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1) Yarısına kadar olan ihalelerde istenemez,

2) Yarısı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde istenilebilir.

ç) (Mülga:RG-26/6/2010-27623)

d) (Mülga:RG-26/6/2010-27623)

e) Yukarıda sayılan belgeler dışında, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılmak üzere isteneceği, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir.

f) Aday ve isteklilerden ihale ve ön yeterliğe katılım için taahhütname istenemez.

g) Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde; istenecek belgeler, işin tamamı dikkate alınarak hesaplanan yaklaşık maliyet esas alınarak belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri teklifleri ile birlikte sunmaları gereken belgelerin ve yeterlik kriterlerinin neler olduğunun idari şartnamede ve ihale ilânında belirtilmesi gerekmektedir.

 

İdarenin şikâyet başvurusuna cevabında, İdari Şartnamenin 7.1’inci maddesinde isteklilerin tekliflerinde ihale konusu işte kullanılacak imalatların TS HD 638 S1, TS EN 12368, TS EN 12675 sayılı Türk Standartlarına uygunluğunu gösteren belgelerinin sunulmasının istenildiği, ancak bu uygunluk belgeleri için isteklilerin imalatçı olma zorunluluğunun olmadığı, isteklilerin tekliflerinde ihale dokümanında belirtilmese de Kamu İhale Kanununca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 58.2’nci maddesinde belirtildiği üzere söz konusu mallar için teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imalatçı veya yetkili satıcı belgelerinin sunulmasının zorunlu olduğu, başvuru sahibinin teklif dosyasında Teknotel Elektrik firmasına ait TS HD 638 S1, TS EN 12675 belgeleri ile başvuru sahibinin anılan firmanın yetkili satıcısı olduğunu gösteren belgenin sunulduğu, ayrıca Asya Trafik Sigorta Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait TS EN 12368 belgesi sunulmakla birlikte, başvuru sahibinin anılan firmanın yetkili satıcısı olduğunu gösteren belgenin sunulmadığı, dolayısıyla idarenin işleminin mevzuata uygun olduğu belirtilmiştir.

 

İdarenin şikâyet başvurusuna cevabında belirtilen Kamu İhale Genel Tebliği’nin 58.2’nci maddesinin başlığının “Mal alımı ihalelerinde aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisini gösteren belgeler” olduğu, başvuru konusu ihalenin bir mal alımı ihalesi olmayıp yapım işi ihalesi olduğu, ihaleye teklif veren isteklilerin ise tedarikçi olmayıp yapım müteahhidi olduğu, mal alımı ihaleleri ile yapım işi ihalelerinde ihaleye katılımda sunulması gereken belgeler ile yeterlik kriterlerinin farklı olduğu göz önüne alındığında, bir mal alımı ihalesine teklif veren tedarikçilerin teklif edilen ürünlerin imalatçısı veya yetkili satıcısı olması ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeleri tekliflerinde sunması istenebilecekken, yapım işi ihalelerine teklif veren yapım müteahhitlerinden imalatın bünyesine giren ürünlerin yetkili satıcısı veya imalatçısı olmalarının istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. 

 

İdarece gerek ihale ilanında gerekse İdari Şartnamede ihale konusu işte kullanılacak Kavşak Kontrol Cihazı, Power Ledli Sinyal Lambası gibi imalatların TS HD 638 S1, TS EN 12368, TS EN 12675 sayılı Türk Standartlarına uygunluğunu gösteren “Türk Standartları Uygunluk Belgelerinin” ihaleye katılım aşamasında isteklilerce tekliflerinde sunulmasının istenildiği, ihale dokümanında isteklilerin ayrıca söz konusu ürünlerin imalatçısı ve yetkili satıcı olması şartının bulunmadığı, başvuru sahibinin teklifinde ise İdari Şartnamenin 7.1’inci maddesinin (i) bendinde istenilen belgelerin sunulduğu görüldüğünden, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Tankes Trafik Sis. Elek. Oto. İnş. Tur. Gıda Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul