En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.IV-1004
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :55
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UY.IV-1004
Şikayetçi:
 Öz-Ka İnşaat Ticaret Ltd. Şti., İNÖNÜ CAD. GAFFUR YAZICI İŞ HANI KAT : 2 NO : 8 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarlık, Çetin Emeç Bulvarı No:5 06460 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2013 / 4906
Başvuruya konu ihale:
 2012/157944 İhale Kayıt Numaralı "Başbakanlık Mit Müsteşarlığı Balıkesir-Ayvalık Mit Bölge Müdürlüğü 1. Ve 2. Hizmet Binaları İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 22.11.2012tarihinde gerçekleştirilen “Balıkesir-Ayvalık MİT Bölge Müdürlüğü I. ve II. Hizmet Binaları İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 07.02.2013tarih ve 4906sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/655sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin idare işleminin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

 

a) (Değişik: 1/6/2007-5680/1 md.) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler...” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…b) (Değişik: 20/11/2008-5812/1 md.) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İstisnalara ilişkin esas ve usuller” başlıklı geçici 4’üncü maddesinde ise “a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendine ilişkin esas ve usuller ilgili kurumlar tarafından,

İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur…”hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuru konusu ihalenin 2009/15187 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Esaslara göre 4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin (b) bendi kapsamında gerçekleştirildiği ve başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanun’a göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelenen başvurunun, 4734 sayılı Kanun’a tabi olmayan, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu, dolayısıyla Kamu İhale Kurumunun görev alanına girmediği anlaşıldığından ve idarenin işlemine karşı ilgili mevzuatta öngörülen mercilere başvurulması gerektiğinden, söz konusu talebin incelenmesinde Kurumun görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul