En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.IV-286
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :82
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UY.IV-286
Şikayetçi:
 T.M.M.O.B İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, KAYIŞDAĞI CAD. KARAMAN ÇİFTLİK YOLU ESTON ÇAMLIEVLER SAHİLÇAM BLOK KAT:6 D:24 İÇERENKÖY/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı, M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak. No: 62 Merter 34010 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 59
Başvuruya konu ihale:
 2005/95181 İhale Kayıt Numaralı "Çatalca Girişi -Saray Yolu Bağl.Bulvar İnş.Muratbey Girişi Menfez İnş." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 31.08.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çatalca İlçesi Girişi -Saray Yolu Bağlantısı Bulvar İnşaatı ve Muratbey Girişi Menfez İnşaatları” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından açılan dava üzerine İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 28.09.2012 tarihli ve E:2012/1143, K:2012/2262 sayılı kararıyla dava dilekçesinin Kamu İhale Kurumuna tevdi edilmesine karar verildiği, söz konusu Mahkeme kararının 02.01.2013 tarih ve 59sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/29 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 28.09.2012 tarihli ve E:2012/1143, K:2012/2262 sayılı kararında, ihalenin iptali istemiyle TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davada itirazen şikâyet yoluna başvurulmadığının tespit edildiği, bu kapsamda, zorunlu idari başvuru yolunun tüketilmemesi nedeniyle, dava dilekçesinin Kamu İhale Kurumuna tevdi edilmesinin gerektiği hususlarına yer verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun53’üncü maddesinde, Kamu İhale Kurumunun, “ihalelerin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar” olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlere ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandıracağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

 

Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır…” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Kanun’un 4’üncü maddesinde ise istekli olabilecek "İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim" şeklinde tanımlanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

 

a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

b) Başvuru ehliyeti,

c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı

yönlerinden sırasıyla incelenir…” hükmü yer almaktadır.

 

Bu kapsamda, başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunduğu hallerde idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması ve başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması, daha sonra da başvurunun süresinde yapılmış olması gerekmektedir.

 

Yapılan incelemede, ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından Kuruma gönderilen bilgi ve belgelere göre, başvuru sahibinin ihale dokümanı satın almadığı, bu kapsamda, istekli olabilecek konumunda bulunmaması nedeniyle başvuru ehliyetini haiz olmadığı, ayrıca, ihaleye ilişkin olarak 28.10.2005 tarihinde sözleşme imzalanması nedeniyle süresinde Kuruma başvuruda bulunulmadığı ve başvurunun, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde yer alan şekil unsurlarına da uygun olmadığı, belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet, süre ve şekil yönünden reddinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul