• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.IV-354
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :70
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UY.IV-354
Şikayetçi:
 Tisan İnşaat Ve Sanayi A.Ş. + Durmaz İnş. Taahhüt Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı , FİLİSTİN SOK. NO:49 GAZİOSMANPAŞA/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dsi 6. Bölge Müdürlüğü - Adana, Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 177
Başvuruya konu ihale:
 2009/172809 İhale Kayıt Numaralı "Amik-Afrin(Reyhanlı Barajı Ve Sulaması)Projesi Reyhanlı Barajı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 25.12.2009 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “Amik-Afrin (Reyhanlı Barajı ve Sulaması) Projesi Reyhanlı Barajı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 03.01.2013 tarih ve 177 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/34 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, 04.03.2010 tarihinde fiyat teklifleri alınan  ihalenin uzun süren şikâyet, itirazen şikâyet ve dava safahatinden geçtiği, son olarak Ankara 16. İdare Mahkemesinin 11.06.2012 tarihli ve E:2012/400 sayılı kararının kuruma bildirilmesi üzerine 17.08.2012 tarihli ve 2012/MK-283 sayılı Kurul kararı alındığı, bu kararın uygulanması aşamasında yine Kurulca 01.10.2012 gün ve 2012/UY.I-3859 sayılı Karar ile idarece düzeltici işlem yapılması yönünde karar alındığı, 29.11.2012 tarihli kesinleşen ihale kararı ihalenin Metok İnş. Tic. ve San. A.Ş. - Ak-Eli İnş. Tic. Ltd. Şti. - NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Tinaş Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı üzerinde kaldığı, 13.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 24.12.2012 tarihli yazısıyla şikâyet başvurularının reddedildiği, idarenin kesinleşen ihale kararı ve şikâyet başvurularının reddi yönündeki kararın hukuka, mahkeme ve kurul kararlarına ve mevzuata aykırı olduğu, idarenin ihale üzerine bırakılan ortaklığın aşırı düşük fiyat açıklamalarında, bu açıklamaların reddini gerektirecek çok açık ifade, kanıt ve teknik gerekçelerle açıklandığı, buna rağmen idarenin iddialarının değerlendirilmesinde esastan ve teknik bir inceleme yapıldığına dair hiçbir ipucu taşımadığı, ihale üzerine bırakılan firmanın açıklamalarının dilekçede belirttikleri esaslar çerçevesinde yeniden incelenmesi ve anılan ortak girişiminin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, RB-01, RB-02, RB-03, RB-04, RB-05, RB-06 no iş kalemlerine ait fiyat analizlerinde nakliye alt analizleri ve dolayısıyla mesafeleri gizlenerek fiyat avantajı elde edilmeye çalışıldığı, RB-23 ve RB-24 birim fiyat pozlarında işin eksik yapılması yoluyla fiyat avantajı elde edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin Kurul kararının idarece eksik ve yanlış uygulandığına yönelik iddialarına ilişkin olarak:

 

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü tarafından 25.12.2009 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan 2009/172809 İhale Kayıt Numaralı “Amik-Afrin (Reyhanlı Barajı ve Sulaması) Projesi Reyhanlı Barajı” ihalesine ilişkin olarak HMP İletişim İnş. Enerji Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti – Makro-Tel İletişim İnş. Nakl. Enerj. Danş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 09.06.2010 tarih ve 13514 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 05.07.2010 tarihli ve 2010/UY.I-1950 sayılı kararı ile“4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararına karşı HMP İletişim İnş. Enerji Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Makro-Tel İletişim İnş. Nakl. Enerj. Danş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Metok İnş. Tic. ve San. A.Ş. – Ak-Eli İnş. Tic. Ltd. Şti. – NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Tinaş Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından ayrı ayrı dava açılmıştır.

 

HMP İletişim İnş. Enerji Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti – Makro-Tel İletişim İnş. Nakl. Enerj. Danş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 05.01.2011 tarihli ve E:2010/1694 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulmasına” karar verilmiş olup, bu kararın uygulanmasını teminen alınan 07.02.2011 tarihli ve 2011/MK-24 sayılı Kurul kararı ile;

            

1) Kamu İhale Kurulu’nun 05.07.2010 tarih ve 2010/UY.I-1950 sayılı Kararının, davacı HMP İletişim İnş. Enerji Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti – Makro-Tel İletişim İnş. Nakl. Enerj. Danş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’ne ilişkin hükümlerinin iptaline,

 

2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, davacı HMP İletişim İnş. Enerji Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti – Makro-Tel İletişim İnş. Nakl. Enerj. Danş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki işlemlerin yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Metok İnş. Tic. ve San. A.Ş. – Ak-Eli İnş. Tic. Ltd. Şti. – NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Tinaş Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından Kamu İhale Kurulunun 05.07.2010 tarihli ve 2010/UY.I-1950 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesinin 07.04.2011 tarihli ve E:2010/1117 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulmasına” karar verilmiş olup, bu kararın uygulanmasını teminen alınan 25.04.2011 tarihli ve 2011/MK-91 sayılı Kurul kararı ile;

 

1- Kamu İhale Kurulu’nun 05.07.2010 tarih ve 2010/UY.I-1950 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, davacı Metok İnş. Tic. ve San. A.Ş. – Ak-Eli İnş. Tic. Ltd. Şti. – NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Tinaş Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklifine ilişkin şikâyet konusu iddialarla ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir. 

 

Daha sonra Kurumumuzca yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 04.05.2011 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2011/2205 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına” karar verilmiş olup, anılan kararın uygulanmasını teminen alınan 20.06.2011 tarih 2011/MK-135 sayılı Kurul kararı ile;

 

1- Kamu İhale Kurulu’nun 25.04.2011 tarih 2011/MK-91 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, davacı ihale üzerinde kalan Metok İnş. Tic. ve San. A.Ş. – Ak-Eli İnş. Tic. Ltd. Şti. – NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Tinaş Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak tekliflerin değerlendirilmesi aşaması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Bu defa Ankara 6. İdare Mahkemesinin 07.07.2011 tarih ve E:2011/1117, K:2011/1057 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmesi üzerine 01.08.2011 tarihli ve 2011/MK-164 sayılı Kurul kararı ile;

 

1- Kamu İhale Kurulu’nun 20.06.2011 tarihli ve 2011/MK-135 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibi HMP İletişim İnş. Enerji Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti – Makro-Tel İletişim İnş. Nakl. Enerj. Danş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin, davacı Metok İnş. Tic. ve San. A.Ş. – Ak-Eli İnş. Tic. Ltd. Şti. – NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Tinaş Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklifine ilişkin şikâyet konusu iddialarıyla ilgili olarak, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

HMP İletişim İnş. Enerji Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti – Makro-Tel İletişim İnş. Nakl. Enerj. Danş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi vekilinin 09.06.2011 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesine üzerine I. İnceleme Dairesi Başkanlığı tarafından HMP İletişim İnş. Enerji Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Makro-Tel İletişim İnş. Nakl. Enerj. Danş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı vekiline hitaben yazılan 01.07.2011 tarihli ve 1502-12368 sayılı yazıda; uyuşmazlık kararına karşı açılan davalar sonucunda mahkemelerce alınan kararların uygulanması amacıyla Kamu İhale Kurulu tarafından tesis edilen işlemler anlatıldıktan sonra 4734 sayılı Kanun’da Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir hüküm bulunmadığı, öte yandan söz konusu Kurul kararı ile Kurum görüşü ortaya çıktığından karara ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı, anılan Kanun’un 57’inci maddesi uyarınca Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği, bu kapsamda Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmadığı belirtilmiştir.

 

Kurumun 01.07.2011 tarihli ve 1502-12368 sayılı yazısında belirtilen gerekçelerle söz konusu başvurunun incelenmemesi işlemine karşı HMP İletişim İnş. Enerji Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti – Makro-Tel İletişim İnş. Nakl. Enerj. Danş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı adına vekilin iptal ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada Ankara 16. İdare Mahkemesinin verdiği 28.09.2011 tarihli ve E:2011/1517 sayılı kararda “Kamu İhale Kurulu tarafından incelenmesi ve karara bağlanması gerekmekte iken İnceleme Dairesi Başkanlığı tarafından reddedilmesine ilişkin işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık görülmediğinden yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiş ve söz konusu karar 24.10.2011 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmiştir. 

 

Ankara 16. İdare Mahkemesinin 28.09.2011 tarihli ve E:2011/1517 sayılı kararının uygulanması için 21.11.2011 tarihli ve 2011/MK-246 sayılı Kurul kararı ile;

 

Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, HMP İletişim İnş. Enerji Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti – Makro-Tel İletişim İnş. Nakl. Enerj. Danş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın vekili Av. Emrah Şıklaroğlu tarafından Kurumumuza yapılan 09.06.2011 tarihli başvurunun 4734 sayılı Kanunun 54, 55 ve 56 ncı maddeleri ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde incelenmesine,” karar verilmiştir.

 

              Bu karar üzerine yapılan incelemede 13.12.2011 tarihli ve 2011/UY.I-4265 sayılı Kurul kararı alınmış olup, başvuru “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

HMP İletişim İnş. Enerji Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti – Makro-Tel İletişim İnş. Nakl. Enerj. Danş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından yukarıda belirtilen Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 11.06.2012 tarihli ve E:2012/400 sayılı kararında “ davalı idarece, daha önceden incelenen iddiaların dışında yeni ve farklı iddialar (Metok İnş. Tic. ve San. A.Ş. -Ak - Eli İnş. Tic. Ltd. Şti. - NVS İnş. San. Tic. Ltd. Şti, - Tinaş Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasında mevzuata aykırılıklar bulunduğu, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6 pozlarına ilişkin açıklamaların uygun olmadığı) ile davacı şirket tarafından yapılan başvurunun yukarıda hükmüne yer verilen 4734 sayılı Kanun'un 56/2. maddesi uyarınca eşit muamele ilkesi yönünden ve iddialarla sınırlı olarak yeni bir inceleme yapılmak suretiyle ileri sürülen iddiaların doğruluğu araştırılarak karar verilmesi gerekirken, uyuşmazlık hakkındaki görüşünü daha önce ifade ettiğinden bahisle yeni bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ve söz konusu kararın 26.07.2012 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmesi üzerine,  

 

17.08.2012 tarihli ve 2012/MK-283 sayılı Kurul kararı ile Ankara 16. İdare Mahkemesinin 11.06.2012 tarihli ve E:2012/400 sayılı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Kamu İhale Kurulunun 13.12.2011 tarihli ve 2011/UY.I-4265 sayılı kararının iptaline, ihale üzerinde bırakılan isteklinin RB-01, RB-02,  RB-03, RB-04, RB-05 ve RB-06 poz numaralı iş kalemlerinin aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin yeniden esasının incelenmesine geçilmesine karar verilmesi üzerine alınan,

 

Kamu İhale Kurulunun 01.10.2012 tarih ve 2012/UY.I-3859 sayılı kararı ile;

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle ihale üzerinde bırakılan isteklinin RB-01, RB-02,  RB-03, RB-04, RB-05 ve RB-06 poz numaralı iş kalemlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, RB-01 poz numaralı iş kalemine ilişkin müvekkilleri tarafından idarenin yaklaşık maliyetine esas birim fiyat ve tariflerine uygun hazırlanan analiz ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu poza ilişkin analizi incelendiğinde birim fiyat tariflerindeki bazı kalemlerin analizde yer almadığı, isteklinin birim fiyat tariflerini ve nakliye mesafesini bir kenara bırakarak sadece kazı yapılması için çalışacak makineler için analiz hazırladığı, bu analizin de idarenin analizine uygun olmadığı, idarenin analizinde öngörülen makinelerden başka makine öngörüldüğü, çalışma saatlerinin belirlenmesine ilişkin açıklama yapılmadığı, sadece Bayındırlık fiyatlarının alınarak birim miktar, nakliye mesafesi gibi diğer unsurları kendi teklif tutarı ile uyumlu hale getiren isteklinin teklif tutarı ile işin yapılmasının mümkün olmadığı, RB-01 poz numaralı iş kalemine ilişkin olan durumun RB-02,  RB-03, RB-04, RB-05 ve RB-06 poz numaralı iş kalemleri için de geçerli olduğu, bu pozlara ilişkin müvekkilleri tarafından idarenin yaklaşık maliyetine esas birim fiyat ve tariflerine uygun hazırlanan analizler ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu pozlara ilişkin analizleri incelendiğinde birim fiyat tariflerine uyulmadığı ve girdi miktarının azaltıldığı, birim fiyat tariflerine uygun analiz hazırlamayan isteklinin teklifinin reddi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

17.08.2012 tarihli ve 2012/MK-283 sayılı Kurul kararı ile Ankara 16. İdare Mahkemesinin 11.06.2012 tarihli ve E:2012/400 sayılı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin RB-01, RB-02,  RB-03, RB-04, RB-05 ve RB-06 poz numaralı iş kalemlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının yeniden esasının incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir.

İdarece sınır değerin altında kalan 8 isteklinin aşırı düşük açıklamaları incelenerek sadece Metok İnş. Tic. ve San. A.Ş. - Ak-Eli İnş. Tic. Ltd. Şti. - NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Tinaş Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişiminin açıklamalarının uygun görüldüğü, diğer isteklilerinin tekliflerinin reddedildiği anlaşılmıştır.

…İhale üzerinde bırakılan isteklinin analizlerinin girdi ve miktarları açısından birim fiyat tariflerine ve idarece hazırlanan analizlere uygun olmadığının tespiti mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla idarece alt analizlere dayalı ayrıntılı analizler (aktarmasız analizler) esas alınmadan isteklinin analizlerinin miktar ve girdilerinin uygun görülerek açıklamalarının kabul edilmesi ve ihalenin üzerinde bırakılması işleminin yerinde olmadığı değerlendirilmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; idarenin bahse konu iş kalemlerinin birim imalat miktarlarının bünyesine giren malzeme, makine ekipman, işçilik ve nakliye girdilerinin miktarları ile rayiç fiyatlarını gösteren aktarmasız analizler hazırlamak suretiyle isteklinin analizlerinin karşılaştırılarak aşırı düşük teklif açıklamalarının yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, bahse konu iş kalemlerinin birim imalat miktarlarının bünyesine giren malzeme, makine ekipman, işçilik ve nakliye girdilerinin miktarları ile rayiç fiyatlarını gösteren aktarmasız analizler hazırlamak suretiyle isteklinin analizlerinin karşılaştırılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin Kamu İhale Kurulunun 01.10.2012 tarihli ve 2012/UY.I-3859 sayılı kararında “ihale üzerinde bırakılan isteklinin analizlerinin girdi ve miktarları açısından birim fiyat tariflerine ve idarece hazırlanan analizlere uygun olmadığının tespiti mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla idarece alt analizlere dayalı ayrıntılı analizler (aktarmasız analizler) esas alınmadan isteklinin analizlerinin miktar ve girdilerinin uygun görülerek açıklamalarının kabul edilmesi ve ihalenin üzerinde bırakılması işleminin yerinde olmadığı değerlendirilmektedir.” ifadelerine yer verildiği, itirazen şikâyet dilekçesinde ise ihale üzerine bırakılan firmanın açıklamalarının dilekçede belirttikleri esaslar çerçevesinde yeniden incelenmesi ve anılan ortak girişiminin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, RB-01, RB-02, RB-03, RB-04, RB-05, RB-06 no iş kalemlerine ait fiyat analizlerinde nakliye alt analizleri ve dolayısıyla mesafeleri gizlenerek fiyat avantajı elde edilmeye çalışıldığı, RB-23 ve RB-24 birim fiyat pozlarında işin eksik yapılması yoluyla fiyat avantajı elde edildiği iddialarına yer verildiği görülmüştür.

 

Anılan Kurul kararı sonrasında “ihalenin Metok İnş. Tic. ve San. A.Ş. - Ak-Eli İnş. Tic. Ltd. Şti. - NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Tinaş Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş.  iş ortaklığının üzerinde kaldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin başvuru sahibi Tisan İnşaat ve Sanayi A.Ş. - Durmaz İnş. Taahhüt Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı olduğuna” ilişkin 29.11.2012 tarihli düzeltici işlem kararı alınması üzerine, başvuru sahibinin 13.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, 24.12.2012 tarihli şikâyet başvurusunun reddedildiğine ilişkin idare cevabının 27.12.2012 tarihinde bildirildiği, bunun üzerine 03.01.2013 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde, idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 23’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında               “Hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yapılan incelemede, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 23’üncü maddesi uyarınca, Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililerin, bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvuru olarak doğrudan Kuruma yapmaları gerektiği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Buna göre anılan yönetmelik gereği başvuru sahibinin kurul kararının eksik veya yanlış uygulandığı hususunun muttali olunduğu idarenin 29.11.2012 tarihli kararının 03.12.2012 tarihinde tebliğ edilmesini izleyen 10 (on) gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra (03.01.2013 tarihinde)  Kuruma başvuru yaptığı anlaşılmıştır.

 

            Dolayısıyla anılan Yönetmelik gereği başvuru sahibinin Kurul kararının eksik veya yanlış uygulandığı hususunun öğrendiği 03.12.2012 tarihini izleyen 10 (on) gün içinde başvurunun doğrudan Kuruma yapılması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            Öte yandan, dilekçede konu edilen RB-23 ve RB-24 pozlarının yukarıda yazılı Kurul kararında herhangi bir şekilde zikredilmediği görülmüş, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı yönünde 27.05.2011 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu (15.06.2011 tarih ve 2011/UY.I-2406 sayılı karar) dikkate alındığında, bu husustaki 13.12.2012 tarihli idareye şikayet başvurusunun da süresinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul