• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.IV-710
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :75
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UY.IV-710
Şikayetçi:
 Genç Oluşum İnş. Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Murat Ekin Ortak Girişimi, İNÖNÜ MAH. ŞİŞLİ SOK. AYNALI İŞHANI KAT:3 NO:5 BİNGÖL
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Özel İdaresi, Bayındır Mah. Gazi Bulvarı 07030 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1377
Başvuruya konu ihale:
 2012/139744 İhale Kayıt Numaralı "Antalya Kepez Nebi Güney İ.Ö.O. İkmal İnş. İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Antalya İl Özel İdaresi tarafından 02.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Antalya Kepez Nebi Güney İ.Ö.O. İkmal İnş. İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 11.01.2013 tarih ve 1377 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/237 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, teklif edilen fiyatlarla ihale konusu işin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, idarenin aşırı düşük sorgulamasında savunma istenen iş kalemleri ve savunma istenmeyen iş kalemlerini uygun oluşturmadığı, firmalardan doğru savunma istenmediği, ilgili firmanın proforma faturalarının yeniden incelenmesi gerektiği, ilgili firmanın iş kalemlerinde savunma yaparken idare yaklaşık maliyetinde bulunan metrajları arasında farklılığın bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerektiği, ilgili firmadan açıklama istenen iş kalemleri haricindeki diğer kalemlerin ne kadarının uyuştuğunun belirlenmesini yoksa %80 dışında kalan kalemlerin sırf hesap tutsun diye mi az sayıda tutulduğunun belirlenmesini talep ettikleri, ilgili firmanın bilanço ve eklerinin tekrar incelenerek mevzuata uygunluğunun tespitinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin dilekçelerde yer alacak hususlara ilişkin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hükme bağlanmış olup, aynı hususa, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında da yer verilmiştir. Anılan Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği belirtilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir” açıklaması yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, teklif edilen fiyatlarla ihale konusu işin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığına ilişkin iddialarını somut delillere dayandırması gerektiği, aksi durumda başvurunun delil unsurunda eksiklik olacağı, bu noktadan hareketle başvuru dilekçesinin yukarıda yazılı mevzuat düzenlemelerine uygun olmadığı, başvuru sahibinin iddialarını somut delillere dayandırmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu kapsamda, başvuru dilekçesinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmediği, söz konusu eksikliğin, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında son başvuru tarihi olan 16.01.2013 günü mesai bitimine kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr adresinde 11.01.2013 tarihinde ilan edildiği, başvuru sahibinin on günlük itirazen şikâyet süresi içinde 15.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan eksiklik tamamlama dilekçesi ile Kuruma başvurduğu, ancak söz konusu eksiklik tamamlama dilekçesinde de ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifine yönelik iddia konusu edilen hususlara ilişkin olarak yukarıda yazılı mevzuat düzenlemelerine uygunluk bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, itirazen şikâyet dilekçesinin 1. maddesinde yer alan “idarenin aşırı düşük sorgulamasında savunma istenen iş kalemleri ve savunma istenmeyen iş kalemlerini uygun oluşturmadığı, firmalardan doğru savunma istenmediği” yönündeki iddianın, idareye şikâyet konusu edilmediği anlaşıldığından, söz konusu iddianın İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin şekil unsurları başlıklı 8’inci maddesinin 10’uncu fıkrasında yer alan “İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemez.” hükmü uyarınca incelenmesine yer olmadığı, başvuru dilekçesinin bu yönüyle, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul