• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.IV-945
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :73
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UY.IV-945
Şikayetçi:
 Isa Bora İnşaat Turi Zm Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti., T.ÖZAL BULVARI GARDENYA 7/1 K.16 D.97 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Çevre Yapıları Dairesi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı 21 06053 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2013 / 3885
Başvuruya konu ihale:
 2012/126642 İhale Kayıt Numaralı "Kelkit (Gümüşhane) Kanalizasyon Ve Kısmi Yağmursuyu İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Çevre Yapıları Dairesi Başkanlığı tarafından 09.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kelkit (Gümüşhane) Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 30.01.2013tarih ve 3885sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/569sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin önce kendi üzerlerinde bırakıldığı, bilahare daha önce teklifi değerlendirme dışı bırakılan bir isteklinin yaptığı şikâyet başvurusu üzerine ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, oysa anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin uygun olduğu ve ihalenin tekrar kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

   

4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla, “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

Ayrıca, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale daha önce başvuru sahibi istekli üzerinde bırakılmışken, bilahare bir başka istekli tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine bu istekli üzerinde bırakılmıştır. Başvuru sahibinin idarenin bu kararını 04.01.2013 tarihinde tebellüğ ettiği anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte, başvuru sahibi, söz konusu kararın gerekçesiz olduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin niçin değiştiğini anlamadıkları gerekçesiyle 07.01.2013 tarihli faks yazısı ile idareye başvurmuş, bu başvuruya idarece 09.01.2012 tarihli yazı ile cevap verilmiştir. Başvuru sahibinin ilgili gerekçelere, idarenin söz konusu yazısı ile vakıf olduğu, dolayısıyla şikâyete konu işlemin farkına varıldığı tarih olarak da bu yazısının başvuru sahibince tebellüğ tarihinin esas alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte, idarenin söz konusu yazısının başvuru sahibince tebellüğ edildiği tarih tespit edilememiştir.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin söz konusu idare cevabı üzerine 15.01.2013 tarihli dilekçesi ile idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu dikkate alındığında, anılan idare cevabının da başvuru sahibince en geç bu tarihte (15.01.2013) tebellüğ edilmiş olduğunun kabulü gerekmektedir.

 

Bu çerçevede; başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu işlemi 15.01.2013 tarihinde öğrendiği, bu tarihten itibaren en geç on gün içinde doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 30.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul