• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.IV-948
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :82
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UY.IV-948
Şikayetçi:
 Salih İnşaat Taahhüt Ve Tic. Ltd. Şti., SARAY CAD. ÇAYIROVA SOK. NO : 12 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bahçelievler Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü), Şirinevler Mah. Barbaros Cad. No:9 34188 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2013 / 4121
Başvuruya konu ihale:
 2012/166278 İhale Kayıt Numaralı "Mimar Sinan Camii Kurşun Kaplama İşleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Bahçelievler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 30.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Mimar Sinan Camii Kurşun Kaplama İşleri” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 31.01.2013tarih ve 4121sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/576sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli kanıtları taşımadığı inancına sahip olunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, ilgili maddenin yedinci fıkrasında da, itirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında,  süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar başvuruya ilişkin eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde, itirazen şikâyet dilekçesi ekinde sunulan imza sirkülerinin fotokopi olduğu, söz konusu eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak, bu eksikliğin süresi içinde giderilmediği tespit edilmiştir. Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul