• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.IV-954
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :76
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UY.IV-954
Şikayetçi:
 Zonguldak Berat İnşaat Madencilik Nakliyat Tarım San. Tic. Ltd. Şti., MİTHATPAŞA MAH. ZÜBEYDEHANIM CAD. ARI İŞHANI KAT:1 NO:11 ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Terakki Mahallesi Acılık Caddesi Belediye Bulvarı No:1 67100 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2013 / 3551
Başvuruya konu ihale:
 2012/192758 İhale Kayıt Numaralı "Mezarlık Yapımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğütarafından 18.01.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Mezarlık Yapımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 28.01.2013tarih ve 3551sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/517sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, teklif zarflarında plan ve proje taahhütnamesi olmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli teklif bulunmadığından ihalenin iptal edildiği, ihalede noter onaylı olarak teklif zarfına plan ve proje taahhütnamesi koyma mecburiyeti olmadığı, bu gerekçe ile ihale dışı bırakılmalarının ve geçerli teklif olmadığı gerekçesinin yersiz olduğu, tekliflerinin en düşük üçüncü teklif olduğu, anılan taahhütnamenin yüklenici tarafından verileceğinin ihale dokümanında belirtildiği, ihaleye teklif verenlerin yüklenici değil istekli olduğu, iptal kararının kaldırılarak düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, 18.01.2013 tarihinde yapılan ihalenin “geçerli teklif bulunmadığı” gerekçesi ile 21.01.2013 tarihinde iptal edildiğinin 23.01.2013 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmesi üzerine 28.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile iptale ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İdarenin 30.01.2013 tarihli yazısından, iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun "Kuruma itirazen şikâyet başvurusu" başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında "...İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir." hükmü,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde "Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir." hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ'in “İtirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 8’inci maddesinde ise "(1)  İdareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.

 

(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikâyete konu edilebilir:

a) Şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından şikâyet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.

b) İtirazen şikâyet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.

 

(3) Herhangi bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir." açıklaması yapılmıştır.

 

Anılan hükümler uyarınca şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına yönelik olarak yapılan itirazen şikâyet başvuruları inceleme konusu yapılabilecektir. Başvuru konusu ihalede, idarece iptal kararının şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden, Kuruma itirazen şikâyet başvurusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,   

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul