• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.IV-957
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :79
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UY.IV-957
Şikayetçi:
 Cafer Sungur, ZEKERİYAKÖY ACARLAR ESKİ UYUM SİTESİ IHLAMUR CAD. 1D BLOK NO : 9-34 450 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Çetin Emeç Bulvarı No: 5 06460 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2013 / 4197
Başvuruya konu ihale:
 2010/537477 İhale Kayıt Numaralı "Balıkesir 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğütarafından 17.12.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Balıkesir 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 31.01.2013 tarih ve 4197 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/624 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

            Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından 25.01.2013 tarih ve 774/1499 sayılı yazı ekinde Maliye Bakanlığına, Maliyet Bakanlığı tarafından da Kuruma gönderilen ve 31.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan Mimar Cafer SUNGUR tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine verilen 21.12.2012 tarihli dilekçede özet olarak,

 

Yüklenici ortaklarının işleri aksattığı, işçi ödemelerindeki olumsuzlukların işlerin ağır aksak yürümesine sebep olduğu, malzeme teminindeki güçlüklerin işleri durma noktasına getirdiği, şantiye şefi olarak 10 yıllık memuriyet, 19 yıllık müteahhitlik, 14 yıllık şantiye şefliği, 18 aylık maaşı da almadan işçi ve malzeme giderlerini kendisinin temin etmesine rağmen yüklenici ortakların ilgisizliği ve beceriksizliği sonucu çöküşün önlenemediği, süreçte çeşitli usulsüzlükler olduğu, yetkililerce gereğinin yapılması gerektiği, yapılan işlemler hakkında taraflarına bilgi verilmesi gerektiği, 18 aylık şantiye şefliği maaşı ile ihbarsız çıkartma ve 6 yıllık kıdem tazminatının ödenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ihalenin sözleşmenin yürütülmesine yönelik iddialarına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Kurumunun 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde düzenlenen görevleri arasında, ihalelerin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerin anılan Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak da bulunmaktadır.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in tanımlara ilişkin 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ihale süreci “İhale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanmasıyla tamamlanan süreç" şeklinde tanımlanmıştır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin iddiasının ihale sürecine yönelik olmadığı, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında,  

 

“Başvurular öncelikle;

a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

… yönlerinden sırasıyla incelenir…”hükmü ve,

 

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Söz konusu başvurunun ise, sözleşmenin uygulanması aşamasına yönelik olduğu ve başvurunun yetkili yargı mercilerine yapılması gerektiğinden Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin sözleşmenin yürütülmesine yönelik iddialarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul