• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.IV-998
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :47
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UY.IV-998
Şikayetçi:
 Sertka Mühendislik Müş. İnş. Nak. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti., ÖVEÇLER 1324. CAD. 55/2 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Konya Yolu Üzerı No: 66 06330 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2013 / 4590
Başvuruya konu ihale:
 2012/133457 İhale Kayıt Numaralı "Van Ferit Melen Havalimanı Yeni Terminal Binası Aks İlavesi İle Teknik Blok Ve Kule" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 06.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Van Ferit Melen Havalimanı Yeni Terminal Binası Aks İlavesi ile Teknik Blok ve Kule” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.02.2013 tarih ve 4590 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/623 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin uygun olmadığı,

 

2) Yaklaşık maliyetin idarece yanlış hesaplandığı, bunun da sınır değerin yanlış hesaplanmasına ve kesinleşen ihale kararının hatalı olmasına neden olduğuiddialarına yer verilmiştir.

   

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin, (e) bendinde de, idareye yapılan şikâyetin ve varsa şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihinin belirtilmesi gerektiği, aynı maddenin onuncu fıkrasında da, başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvuru dilekçesinde şikâyet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin; idareye yapılan şikâyetin tarihinin; idarece şikâyet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği; söz konusu eksikliklerin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, başvuru sahibinin 05.02.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile bir daha başvuruda bulunduğu ve bu dilekçede şikâyete konu işlemin farkına varıldığı tarih olarak 02.01.2013, idareye şikâyet başvuru tarihi olarak 11.01.2013 ve idarece şikâyet başvuruları üzerine alınan kararın tebellüğ tarihi olarak ise 25.01.2013 tarihini gösterdiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla,

 

“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibinin 11.01.2013 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunduğu, şikâyet başvurusu üzerine idarece verilen cevabı 25.01.2013 tarihinde tebellüğ ettiği, bu itibarla başvuru sahibinin Kuruma başvuru süresinin –dolayısıyla eksiklik tamamlama süresinin– 04.02.2012 tarihi mesai bitimi itibarıyla sona erdiği, bu itibarla söz konusu eksikliklerin süresinde tamamlanmamış olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

                                                 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul