(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 2204 Karar Tarihi: 07/06/2007


(14.06.2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 06.06.2007 tarihli yazısı ekinde gönderilen 05.06.2007 tarih ve
BDDK.UYII.130/136-7509 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;1- 5582 sayılı “Konut Finansmanı Sistemine Đlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun”un 12 nci maddesi ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa
eklenen 38/A maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, “konut finansmanı” alanında finansal
kiralama veya finansman şirketi olarak faaliyet göstermeyi planlayan ve “Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik”in
(Yönetmelik) 6 ncı maddesine istinaden kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumuna (Kurum) başvuran şirketler için, anılan Yönetmelikte belirtilen kuruluş
izin şartlarına ilave olarak;a) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında
tanımlanan “konut finansmanı” faaliyetinin şirketlerin ana sözleşmelerinde iştigal konusu
olarak belirtilmesi,b) Ödenmiş sermayelerinin, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda kalkınma ve yatırım
bankalarının kuruluşu için aranan asgari tutardan az olmaması,şartlarının aranmasına,


2- Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde kuruluş izni alan şirketlere, Yönetmeliğin 7
nci maddesi uyarınca faaliyet izni verilmesi esnasında; şirketlerin, konut finansmanı
faaliyetlerinden kaynaklanabilecek riskleri yönetebilmelerini ve konut finansmanı faaliyetini
etkin bir şekilde yerine getirebilmelerini teminen; münhasıran konut finansmanı faaliyetlerine
yönelik iç kontrol, risk yönetimi, derecelendirme ve erken uyarı sistemlerinin şirketlerin
bünyelerinde tesis edilmesi; söz konusu sistemlerin işleyişine ilişkin süreçlerin yazılı olarak
belirlenmesi ve Yönetim Kurullarına onaylatılması; ayrıca, bu konularda çalışacak uygun
personel kadrosunun oluşturulması ve personelin görev tanımları ile yetki ve
sorumluluklarının belirlenmiş olması hususları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulunca (Kurul) gerekli görülecek ilave şartların aranmasına,

3- 5582 sayılı “Konut Finansmanı Sistemine Đlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun”un yürürlüğe girdiği tarihten önce kurularak faaliyetlerine devam
etmekte olan ve anılan Kanuna istinaden, “konut finansmanı” faaliyetinde de bulunmak
amacıyla Kuruma izin talebiyle başvuran finansal kiralama veya finansman şirketlerine konut
finansmanı faaliyetinde bulunma izninin Kurulca verilmesine ve söz konusu şirketler için
yukarıda belirtilen şartlar ile Kurulca gerekli görülecek ilave şartların aranmasına,4- Konut finansmanı faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen finansal kiralama ve
finansman şirketlerinin yılsonu mali tablolarının yanısıra, Haziran sonu itibariyle hazırlanacak
ara dönem mali tablolarının da bağımsız denetime tabi tutulmasına ve söz konusu bağımsız
denetim raporlarının 15 Ağustos tarihine kadar Kuruma gönderilmesineve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca
işbu kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına karar verilmiştir.
Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul