En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 2493 Karar Tarihi: 28/02/2008
(04.03.2008 tarih ve 26806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 27.02.2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 18.02.2008 tarih ve
BDDK.DZM.2/13/4-2310 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) ve konsolide denetime tabi
kuruluşların denetimi ve gözetimi ile yetkili mercilerle birlikte yapılacak konsolide denetime
ve denetim sonuçları ile denetime esas bilgi ve belgelerin paylaşımı ve kullanımına ilişkin
esas ve usullerin, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 66 ncı maddesinin üçüncü
fıkrası ile verilen yetkiye istinaden aşağıda yer aldığı şekilde belirlenmesine ve Kanunun 87
nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca işbu kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar
verilmiştir.


1- Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, konsolide bazda
sınırlama ve oranlara tâbi olan ana ortaklık bankalar ve bunların yurt içi ve yurt dışı bağlı
ortaklıkları, birlikte kontrol edilen ortaklıkları, şube ve temsilcilikleri konsolide denetime
tâbidir.2- Konsolide denetim, ana ortaklık banka ve konsolide denetime tabi kuruluşların bir
bütün olarak finansal güçlülüğünün ve banka veya konsolide denetime tabi kuruluşlar
bünyesinde taşınan ve ana ortaklık bankayı etkileyebilecek tüm risklerin değerlendirilmesi
amacıyla gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir denetim yaklaşımını ifade eder. Bu çerçevede
konsolide denetime tabi kuruluşlardan denetim ve gözetim yetkisi Kurum haricindeki yetkili
mercilerde bulunan kuruluşların, bu mercilerce yapılacak denetimi ve gözetimi sonucunda,
konsolide denetim amaçları bakımından ana ortaklık bankayı etkileyebilecek hususların
tespiti halinde bahse konu kuruluşlar hakkında hazırlanan rapor, mütalaa ve/veya yazılı
görüşlerin bir örneği ilgili yetkili mercilerce, sevk tarihinden itibaren onbeş gün içinde
Kuruma gönderilir. Kurum ana ortaklık bankanın finansal durumu açısından önem arz eden
ancak, bu kapsamda gönderilen denetim sonuçlarına ilişkin rapor ya da mütalâalardan ve/veya
yazılı görüşlerden elde edilemeyen bilgiler ve bunlarla ilgili belgelerin birer örneğini, ilgili
yetkili mercilerden gerekçesini belirtmek suretiyle talep edebilir.3- Ana ortaklık bankaların denetim ve gözetim yetkisi Kurum haricindeki yetkili
mercilerde bulunan konsolide denetime tabi diğer kuruluşları, gerek duyulması halinde, bu
kuruluşları denetime ve gözetime yetkili mercilere, konsolide denetim amaçları çerçevesinde
ve denetimin kapsamı belirtilerek Kurumca yapılacak talep üzerine, Kurumun ve söz konusu
yetkili mercilerin denetime ve gözetime yetkili personeli tarafından birlikte denetime tabi
tutulur. Ana ortaklık bankaların kontrolü altında bulunan bu kapsamdaki kuruluşların mali
bünye ve/veya risklilik yapılarının ilgili yetkili merciler tarafından yapılan denetimleri ve
gözetimleri sırasında Kurum ile birlikte denetim yapılmasını gerektiren bir durumun ortaya
çıkması halinde ilgili yetkili merciler tarafından birlikte denetim yapılması talep edilebilir.4- Kurum ve ilgili yetkili mercilerce yapılacak birlikte denetime ilişkin esaslar, birlikte
denetim ekibinin çalışma usulleri, denetim süreçleri, görev paylaşımı gibi hususlar, Kurum ve
söz konusu yetkili merciler tarafından görevlendirilecek ve Kurumun koordinasyonunda
oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenir ve protokole bağlanır.5- Birlikte denetim ekibince gerçekleştirilen denetimler sonucu hazırlanan ve
konsolide denetimin parçasını oluşturacak olan rapor, mütalaa veya yazılı görüşler birlikte
denetim ekibi tarafından Kuruma gönderilir. Kurumca yapılacak değerlendirmenin ardından
birlikte denetimi gerçekleştirilen kuruluşlara ilişkin görüş ve bilgiler ilgili yetkili mercilere
yazılı olarak bildirilir.


Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul