En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 2867 Karar Tarihi: 31/10/2008
(01.11.2008 tarih ve 27041 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 31/10/2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 30/10/2008 tarih ve
BDDK.DZM.2/13/1-a/14646 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda;Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca 31/10/2008 tarihli ve 27040 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye Đlişkin Türkiye
Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Đlişkin 105 Sıra
No.lu Tebliğ ile Finansal Araçlar: Açıklamalara Đlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı
(TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Đlişkin 106 Sıra No.lu Tebliğ uyarınca;- Bankalarca gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan veya satılmaya hazır
finansal varlık olarak sınıflandırılan finansal varlıkların vadeye kadar elde tutulacak menkul
değerler içerisinde yeniden sınıflandırılması halinde, “Bankaların Likidite Yeterliliğinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Đlişkin Yönetmelik” uygulamasında Kuruma raporlanan
eski sınıflandırmalarına karşılık gelen oranlarda dikkate alınmaya devam edilmesine,- Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler içerisinde yeniden sınıflandırılan
finansal varlıkların, bahse konu Yönetmelik kapsamında Kuruma gönderilen formlarda
belirtilen nitelikteki finansal varlıkların farklı oranlarda dikkate alınmasını sağlamak amacıyla
açılmış olan “vadesi dikkate alınanlar” satırında ilgisine göre gösterilmek ve bu şekilde
gösterilen tutara ilişkin dipnot açıklaması yapılmak suretiyle raporlanmasınave işbu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun
93 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden karar verilmiştir.
Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul