(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3509 Karar Tarihi: 22/01/2010
(27.01.2010 tarih ve 27475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 21.01.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 18.01.2010 tarih ve
B.02.1.BDK.0.11.00.00-23.1-1125 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Akbank T.A.Ş.’nin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan
kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca, doğrudan ve
dolaylı iştirakleri ile bağlı ortaklıklarına;- Hukuk, vergi mevzuatı, kambiyo mevzuatı ve muhasebe konularında, hizmet
verilecek şirketin işlemlerinin yürütülmemesi ve destek/danışmanlık alınan hizmeti yürütecek
birimlerin ya da söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu personelin şirketlerin
bünyesinde bulunması kaydıyla, sadece görüş vermek ve/veya tek tip sözleşme
hazırlanmasına yardımcı olmak ve sair amaçla müşavirlik/ danışmanlık hizmeti sunmasının
mümkün olduğuna,- Tahsili gecikmiş alacakların takip edilmesine dair destek/danışmanlık hizmeti
sunabileceğine,- Đç denetim faaliyetini icra edecek birimin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
iştiraklerin ve bağlı ortaklıkların bünyesinde tesis edilmesi, söz konusu mevzuatın ilgili
hükümlerinin dikkate alınması ve iştirak ve bağlı ortaklıklar adına ana faaliyet konusu
niteliğinde yürütülmemesi kaydıyla, iç denetim destek/danışmanlık hizmeti sunabileceğine,karar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul