(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3902 Karar Tarihi: 21/10/2010
(26.10.2010 tarih ve 27741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 20.10.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 19.10.2010 tarih ve
B.02.1.BDK.0.11.00.00.56.1-21281 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;HSBC Bank A.Ş.’nin (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer
mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla,
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca,
Bankaya;- Đştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile bağlı olduğu gruba, operasyon, hukuk, vergi ve
yasal danışmanlık, organizasyon ve süreç yönetimi konularında, hizmet verilecek şirketin
işlemlerinin yürütülmemesi ve destek/danışmanlık alınan hizmeti yürütecek birimlerin ya da
söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu personelin şirketlerin bünyesinde
bulunması kaydıyla, Kanunun 73 üncü maddesinin son fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere;
sadece görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak ve sair amaçla
müşavirlik/danışmanlık hizmeti sunulması,- Đç kontrol, finansal kontrol ve risk değerlendirme faaliyetlerini icra edecek birimlerin
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bahsi geçen iştiraklerin ve bağlı ortaklıkların
bünyesinde tesis edilmesi, söz konusu mevzuatın ilgili hükümlerinin dikkate alınması ve
iştirak ve bağlı ortaklıklar adına ana faaliyet konusu niteliğinde yürütülmemesi kaydıyla iç
kontrol, finansal kontrol ve risk değerlendirmeye ilişkin destek hizmeti sunulması,- Đştiraklerinin bünyesinde icra edecek birimlerin işler şekilde tesis edilmesi ve bu
birimlerde işin gerektirdiği sayıda ve düzeyde personel istihdam edilmesi kaydıyla
iştiraklerine kurum içi ve dışı raporlama faaliyetlerine ilişkin destek hizmeti sunulmasıhususlarında izin verilmesine karar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul