(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3980 Karar Tarihi: 16/12/2010
(18.12.2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 16.12.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16.12.2010 tarih ve
B.02.1.BDK.0.06.00.00.8-26127 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 43 üncü maddesi ile 01.11.2006 tarih ve 26333
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına Đlişkin Yönetmeliğin 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin verdiği yetkiye dayanılarak;

1- 01.01.2011 tarihinden itibaren;
a) Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler ile konut teminatı

altında kullandırılacak tüketici kredilerinde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun
değerine oranının % 75,

b) Ticari gayrimenkul alımı amaçlı kullandırılacak taksitli ticari kredilerde kredi
tutarının teminat olarak alınan ticari gayrimenkulün değerine oranının % 50

ile sınırlandırılmasına, sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan
gayrimenkullerin değerlemesinin Kurulumuz veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılmasına ve sınırlamada bu değerlerin
kullanılmasına,

2- Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin
değerlemesinin Kurulumuz veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş
değerleme şirketlerine yaptırılmaması halinde, kredi tutarının tamamının, sınırın aşılması
halinde ise, aşan kredi tutarının bankaların özkaynaklarının hesaplanmasında sermayeden
indirilen değer olarak dikkate alınmasına,

3- Sınırlamaya konu krediler için, 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Đlişkin
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, % 50’den daha düşük risk ağırlığı uygulamasına tabi
alınmış bir teminatın varlığı halinde, bu teminatların değerinin ikinci fıkra uyarınca
sermayeden indirilen değere konu edilecek tutarlardan düşülmesine ve bu suretle bulunacak
pozitif değerin ikinci fıkra çerçevesinde özkaynak hesaplamasında sermayeden indirilecek
değer olarak dikkate alınmasına,

4- 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca
işbu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul