(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 4445 Karar Tarihi: 27/10/2011(30.10.2011 tarih ve 28100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)


Kurul Başkanlığının 27.10.2011 tarihli yazısı ekinde gönderilen 27.10.2011 tarih ve

B.02.01.BDK.0.06.00.00-010.03.[4/8]-22779 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrası

uyarınca; Van ili ve çevresinde 23.10.2011 tarihinde meydana gelen deprem felaketi ile ilgili
olarak bankalar tarafından bölge halkına yardım amacıyla o bölgede yerleşik kişilere yine o
bölgede kullandırılan krediler ile ilgili olarak alınması düşünülen önlemler için
düzenlemelerden kaynaklanabilecek engellerin aşılmasını teminen;


1- 01.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca

Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak
Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Birinci Grup -
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar ile İkinci Grup - Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar arasında izlenen kredi ve diğer alacakların sözleşmelerinde öngörülen ilk
ödeme planının uzatılmasına yönelik olarak değişiklik yapılması halinde, Yönetmeliğin 4
üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde öngörülen ilave genel
karşılıkların ayrılmasının ve


2- Aynı Yönetmelik kapsamında, yeniden yapılandırılan krediler ve diğer alacakların

tekrar yeniden yapılandırılması durumu ile ilgili olarak 11 inci maddenin (5) numaralı
fıkrasında yer alan kredilerin yeniden yapılandırılmasında aranan her yıl kalan anapara
borcunun yüzde yirmisinin (% 20) tahsil edilmiş olması şartının aranmasının,


31 Mart 2012 tarihine kadar işlem tesis edilmesi kaydıyla, bankaların ihtiyarına

bırakılmasına ve Kanunun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmi
Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul