(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
289
BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Amaç:
Madde 1 - KHK 651(2011)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, ilgili makamlar ve kamuoyuna zamanında ve doğru, tanıtıcı, aydınlatıcı bilgi akışını sağlamak ve tanıtma, aydınlatma faaliyetlerine katılmak için Başbakan'a bağlı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

Başbakan bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü hallerde Başbakan Yardımcısı vasıtasıyla kullanabilir.(1)
Görev:
Madde 2 - 6495(2013)
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
	
a) Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Hükümetçe uygulanacak stratejilerin tesbitine yardımcı olmak, 
	
b) Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılmasını ve bu faaliyetler için gerekli aydınlatıcı ve tanıtıcı bilgi akımını sağlamak,
	
c) Hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin iç ve dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak, 
	
d) Basınla ilgili münasebetlerin düzenlenmesi ve basının güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,
	
e) Yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak, bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak,
	
f) Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve sorumlu kamu kurumları ile işbirliği yapmak, gerekli karşı tedbirleri almak, 
	
g) Türkiye'nin dış tanıtma faaliyetlerini yönlendirmek ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları, amaca yönelik vakıflar, dernekler gibi teşekküllerle işbirliği yapmak,
	
h) Yabancı ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlatma faaliyetlerine katılmak, 
	
ı) Enformasyon ve aydınlatma, faaliyetlerini Türkiye'nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenlemek ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği suretiyle yürütmek.
(1) 22/8/2011 tarihli ve651 sayılı KHK’nın 18 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Devlet Bakanı” ibaresi “Başbakan Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
290
i) (Ek: 12/7/2013-6495/64 md.) Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonunun sekretarya faaliyetlerini yürütmek,

j) (Ek: 12/7/2013-6495/64 md.) Türkiye Medya Veri Tabanını oluşturmak ve güncel kalmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

k) (Ek: 12/7/2013-6495/64 md.) Basın yayın alanına yönelik yerli ve yabancı basın mensupları için meslek eğitimleri düzenlemek maksadıyla eğitim merkezi kurmak.
Teşkilat:
Madde 3 -
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından meydana gelir.
Merkez Teşkilatı:
Madde 4 -
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Merkez Teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.
Genel Müdür:(1)
Madde 5 - KHK 651(2011)
Genel Müdür, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün en üst amiridir. Genel Müdür, hizmetlerini, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının talimatları yönünde, milli güvenlik politikasına, kalkınma planlarına, yıllık programlara, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür.(1)
Genel Müdür Yardımcısı: (2)
Madde 6 -
Genel Müdürlüğün hizmet birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilir.
Ana hizmet birimleri:
Madde 7 - KHK 651(2011)
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri aşağıdaki daire başkanlıklarından meydana gelir.

a) Haber Dairesi Başkanlığı,

b) Basın Yayın Dairesi Başkanlığı,

c) Enformasyon Dairesi Başkanlığı.

d) (Ek: 22/8/2011 – KHK –651/19 md.) Tercüme Dairesi Başkanlığı.
Haber Dairesi Başkanlığı:
Madde 8 - KHK 340(1988)
Haber Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

a) Devlet tanıtma, aydınlatma hizmetleri kapsamındaki iç ve dış her türlü açık enformasyonu sağlamak,

b) (Değişik: 6/8/1988 - KHK 340/5. md.) Elde edilen bilgileri derlemek, değerlendirmek, bülten ve yayın haline getirmek,

c) Derlenmiş bilgi ve belgeleri muhafaza etmek,

d) Bu faaliyetler için gerekli teknik hizmet ve donanımı sağlamak,

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,
Madde 9 - KHK 340(1988) (Değişik: 6/8/1988 - KHK 340/6. md.)
Basın Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Hazırlanan bültenleri ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırmak, kamuoyuna yaymak,

b) Yerli basın organlarının ve bunların mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak, Türk ve yabancı basın yayın organları mensuplarına basın kartı düzenlemek,

c) Yerli basının güçlendirilmesi amacıyla eğitim programları düzenlemek,

d) Devlet ve Hükümet faaliyetleri ile yapılan hizmetlerin kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak,

e) Gerekli hallerde Devlet ve Hükümet yetkililerinin basın toplantılarını düzenlemek, demeç ve açıklamalarını yaymak ve benzeri faaliyetleri yürütmek,

f) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.
(1) 22/8/2011 tarihli ve 651 sayılı KHK’nın 18 inci maddesiyle bu maddede yer alan “Devlet Bakanının” ibaresi “Başbakan Yardımcısının” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 5/2/2015 tarihli ve 29258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/72 sayılı Kararname ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunun 2’den 3’e çıkarılması hüküm altına alınmıştır.
291
Madde 10 - KHK 340(1988) (Değişik: 6/8/1988 - KHK 340/7. md.)
Enformasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Dış tanıtmanın hedef ve stratejilerini tesbit etmek, planlamasını yapmak ve uygulamak,

b) Devlet ve Hükümet faaliyetleri ile, yapılan hizmetlerin dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların dış kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak,

c) Türkiye'nin tanıtılmasını sağlayacak genel ve özel araştırmalarla, projeleri hazırlamak veya gerektiğinde uzman kişi ve kuruluşlara yaptırmak,

d) Dış tanıtma faaliyetlerini yönlendirmek ve bu amaçla bütün kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Yabancı basın organlarının ve bunların mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak ve uygulamak, bunlar için sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak, yönetmek,

f) Yurtdışı basın müşavirliklerinin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçları makama sunmak,
g) Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, Genel Müdürlüğün diğer birimleri ve ilgili kamu kurumları ile işbirliği sağlamak ve gerekli karşı tedbirleri almak,

h) Genel Müdürlüğün protokol işlerini yürütmek,

ı) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.
Tercüme Dairesi Başkanlığı:
Madde 10/A - KHK 651(2011) (Ek: 22/8/2011 – KHK –651/20 md.)
Tercüme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başbakanlık ve gerektiğinde bakanlıkların tercüme taleplerini doğrudan ya da hizmet alımı yoluyla karşılamak,

b) Hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin dış kamuoyuna duyurulması için hazırlanan metinlerin talep edilen dillerde çevirisini yapmak,

c) Türkiye’nin tanıtılması amacıyla ihtiyaç duyulan dillerde yayınlar hazırlamak,

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Danışma Birimleri:
Madde 11 - KHK 651(2011), 5436(2006)
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün danışma birimleri şunlardır:

a) Hukuk Müşavirliği,

b) (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.; Yeniden Düzenleme: 22/8/2011 – KHK – 651/21. md) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
Hukuk Müşavirliği:
Madde 12 - 6495(2013), KHK 340(1988) (Değişik: 12/7/2013-6495/65 md.)
Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri kapsamındaki tüm iş ve işlemleri, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek.
292
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı:(1)
Madde 13 - KHK 651(2011), 5436(2006) (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.; Yeniden Düzenleme: 22/8/2011 – KHK – 651/22. md)
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine getirmek,

b) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Yardımcı Birimler:
Madde 14 - KHK 651(2011), 5902(2009)
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yardımcı birimleri şunlardır:

a) (Değişik: 22/8/2011 – KHK – 651/23. md) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı,

b) (Değişik: 22/8/2011 – KHK – 651/23. md) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

c) (Mülga : 29/5/2009 –5902/25 md.)(2)
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı:(3)
Madde 15 - KHK 651(2011)
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak,

b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük ve emeklilikle ilgili işlerini yapmak,

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri işleri yapmak.
(1) 22/8/2011 tarihli ve651 sayılı KHK’nın 22 inci maddesiyle bu madde başlığı “Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı” iken madde metnine işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Savunma Uzmanlığı” ile 17 nci madde 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. (3) 22/8/2011 tarihli ve651 sayılı KHK’nın 24 üncü maddesiyle bu madde başlığı “Personel Şubesi Müdürlüğü” iken, “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” şeklinde; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Personel Şubesi Müdürlüğünün” ibaresi “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
292-1/292-3
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:(1)
Madde 16 - KHK 651(2011)
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Genel Müdürlüğün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Genel Müdürlüğe gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Genel Müdür Yardımcılarına sunulmasını sağlamak,

h) Genel Müdür ve yardımcısının direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, birifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Makamca verilecek diğer görevleri yapmak.
Savunma Uzmanlığı:
Madde 17 - 5902(2009) (Mülga : 29/5/2009 –5902/25 md.) (2)
 
Taşra Teşkilatı:
Madde 18 -
Genel Müdürlük, genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Yurtdışı Teşkilatı:
Madde 19 -
Genel Müdürlük, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Yöneticilerin sorumlulukları:
Madde 20 -
Genel Müdürlük merkez, taşra, yurtdışı teşkilatının her kademesindeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.
(1) 22/8/2011 tarihli ve651 sayılı KHK’nın 25 inci maddesiyle bu madde başlığı “İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü” iken, “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” şeklinde; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün” ibaresi “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Savunma Uzmanlığı” ile 17 nci madde 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
292-2/292-4
Kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği yükümlülüğü:
Madde 21 -
Bütün Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, tanıtma maksadıyla kurulmuş bulunan dernek ve vakıflar gibi özel hukuk tüzel kişileri, yurt içinde ve dışında aydınlatma ve tanıtma çalışmalarında Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile sıkı işbirliği yapmak mecburiyetindedirler.
Yetki devri:
Madde 22 -
Genel Müdür ve her kademedeki yöneticiler sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerden bir kısmını astlarına devredebilir.

Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
Atama:
Madde 23 - KHK 651(2011), KHK 340(1988)
23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan memurların atamaları Başbakan tarafından yapılır.

Başbakan gerektiğinde, bu yetkisini Genel Müdür'e devredebilir.

(Ek fıkralar: 6/8/1988 - KHK 340/9.md.)

(Değişik üçüncü fıkra: 22/8/2011 – KHK – 651/26. md) Yurtdışı teşkilatı kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe hazırlanan yönetmelikle belirlenir. Yurtdışı teşkilatına atanacak personel, Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları ile Genel Müdürün görevlendireceği bir Daire Başkanı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanından oluşan Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunca yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak seçilir. Yurtdışı teşkilatı kadrolarına gerektiğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesine göre atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

Yurtdışı görev süresi, ilk defa sürekli görevle yurtdışına atanacaklar için 5 yıl, daha önce sürekli görevle yurtdışında bulunmuş olanlar için 4 yıldır. Hizmetine ihtiyaç duyulanlar ile hizmette başarılı olmadıklarına kanaat getirilenler bu süreden önce geri alınabilirler.

Yurtdışı sürekli görevden dönenlerin yeniden yurtdışına atanabilmeleri için, ilgili mevzuattaki genel şartlara ilaveten, yurtiçinde en az 3 yıl hizmet etmiş olmaları gerekir.
Anadolu Ajansı:
Madde 24 - 6518(2014)
Genel Müdürlük her yıl, kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere, Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmağa ve Başbakan veya görevlendireceği Bakan adına Anadolu Ajansının bütçesini, kadrosunu ve bunların uygulanmasını denetlemeye yetkilidir. (Ek cümle: 6/2/2014-6518/114 md.)Bu madde kapsamında Genel Müdürlük tarafından Anadolu Ajansına yapılan ödemeler, Hazinenin ve/veya Anadolu Ajansının, Ajanstaki sermayeye iştirak taahhütleri bulunması hâlinde, öncelikle bu taahhütler için kullanılır.

Bu amaçla, Anadolu Ajansı'nda bir denetçi görevlendirilir.

Yapılacak sözleşmede, Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirtilir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler:
Madde 25 -
Devlet Tanıtma Teşkilatı Kurulması Hakkındaki 46 ve49 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.
Sözleşmeli Personel
Ek Madde 1 - KHK 375(2011), KHK 666(2011), KHK 651(2011), KHK 417(1990) (Ek: 8/4/1990 - KHK -417/5 md.; Mülga: 11/10/2011 - KHK - 666/1 md.)
 
293
Geçici görevlendirme ve çalışma grupları:
Ek Madde 2 - KHK 651(2011) (Ek: 22/8/2011 – KHK – 651/28. md)
8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumlarının muvafakatiyle aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Genel Müdürlükte görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen personelin Genel Müdürlükte geçen hizmet süreleri mesleki kıdemlerinden sayılır. Bunların terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kurumlarınca yapılır.

Genel Müdürlük, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabilir.
Basın ve Enformasyon Uzmanlığı
Ek Madde 3 - An. M. K. 2012/177(2014), Yönt. (RG: 20.09.2013), KHK 651(2011) (Ek: 22/8/2011 – KHK – 651/28. md)
Genel Müdürlük, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere Basın ve Enformasyon Uzmanı ile Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı istihdam edebilir.
	
(İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 8/11/2012 tarihli ve E.:2011/115, K.:2012/177 sayılı Kararı ile)
	
(İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 8/11/2012 tarihli ve E.:2011/115, K.:2012/177 sayılı Kararı ile)
	
(İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 8/11/2012 tarihli ve E.:2011/115, K.:2012/177 sayılı Kararı ile)
294
Geçici hükümler:
Geçici Madde 1 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı ve Basın Yayın Genel Müdürlüğünün kadroları, başka bir işleme ihtiyaç kalmaksızın personeli ile birlikte Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.

Genel Müdürlüğün teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenlenip genel hükümlere göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre devredilen kadroların kullanılmasına devam olunur.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme üzerine Basın-Yayın Genel Müdürlüğü ve Tanıtma Müsteşarlığı memurlarından kadro ve görev ünvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne aynı ünvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolardan Müsteşar, Genel Müdür ve yardımcılarına ait kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Başbakan, yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan memurlardan birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesiyle görevlendirebilir.

Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Genel Müdürlüğün merkez veya taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler.

İkinci ve üçüncü fıkrada sayılanların Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.
Geçici Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Basın-Yayın Genel Müdürlüğü ile Tanıtma Müsteşarlığında istihdam edilen kamu kurum ve kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.
Geçici Madde 4 -
Genel Müdürlük merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararname'de belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne devrolunan teşkilat tarafından yürütülür.
Geçici Madde 5 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Genel Müdürlük merkez teşkilatında değişen veye yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.
Geçici Madde 6 -
Genel Müdürlük, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. Bu süre içinde Genel Müdürlük kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın görüşleri de alınarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
294-1
Geçici Madde 7 -
Basın-Yayın Genel Müdürlüğü ile Tanıtma Müsteşarlığının 1984 Yılı bütçeleri, her türlü araç gereçleri ile hak ve mükellefiyetleri başka bir işleme gerek kalmaksızın Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
Geçici Madde 8 -
Yabancı basın ve yayın organları ile temsilciliklerinin Türkiye'de yerleşerek çalışmalarını özendirmek ve mesleklerinin ifasında kendilerine gereken kolaylıkları sağlamak amacıyla, bu konudaki idari düzenleme yapılıncaya kadar, Genel Müdürlüğün onaylayacağı listelere göre, bu kişilerin ev eşyası ve mesleki araç ve gereçleri, geçici ithal esasına dayalı olarak ve satılmamak, yurtdışına çıkarken, girişte onaylanmış listeye göre tesbit edilip götürülmek kaydıyla, gümrük muafiyet hükümlerinden yararlandırılır. Muafiyetin sınırları Dışişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlıkları ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce tespit olunur.
Basın ve Enformasyon Uzmanlığına atanma
Geçici Madde 9 - KHK 651(2011) (Ek: 22/8/2011 – KHK – 651/29. md)
Mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar ile en az doktora diplomasına sahip öğretim elemanları, kırk yaşından gün almamış olmak ve Basın ve Enformasyon Uzmanı olabilmek için öngörülen yabancı dil şartını taşımak kaydıyla, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan tarafından Basın ve Enformasyon Uzmanı olarak atanabilir. Bu şekilde atanacakların sayısı otuzu geçemez.
Kadro değişiklikleri
Geçici Madde 10 - KHK 651(2011) (Ek: 22/8/2011 – KHK – 651/29. md)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın bu Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlük için ihdas edilen kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Mevcut personel
Geçici Madde 11 - KHK 651(2011) (Ek: 22/8/2011 – KHK – 651/29. md)
Genel Müdürlüğe ait olup, bu Kanun Hükmünde Kararname ile iptal edilen kadrolarda bulunanlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın Şube Müdürü kadrosuna atanmış sayılır.
Yürürlük:
Madde 26 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 27 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
294-2
BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (1)(3)

(1) 22/12/2005 tarihli ve5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı kurulması ve bunun görevlerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, yine aynı Kanunun 15 inci maddesiyle;Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün teşkilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar,5436 sayılı Kanun ve diğer kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. (2) Bu sırada yer alan “Savunma Uzmanlığı”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. (3) 22/8/2011 tarihli ve651 sayılı KHK’nın 30 uncu maddesiyle, bu cetvelin “Ana Hiz. Birimleri” başlıklı sütununa “4. Tercüme Dairesi Başkanlığı” sırası eklenmiş, “Danışma Bir.” başlıklı sütununun mülga 2 nci sırası “2. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı” şeklinde yeniden düzenlenmiş ve “Yardımcı Birimler” başlıklı sütununun 1 inci ve 2 nci sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. “1. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 2. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı”
294-3
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  231 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  231sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

    Tarihi

  KHK/340

  8/11/1988

  KHK/417

  11/4/1990

  5436

  11 ve 13

  24/12/2005

  KHK/651

  1,5,7,10/A,11,13,14,15,16,23, Ek Mad.1,2,3, Geçici Madde 9,10,11

  27/8/2011

  KHK/666

  Ek Madde 1

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2012 tarihli ve E.: 2011/115, K.: 2012/177 Sayılı Kararı

  Ek Madde 3

  26/7/2013 tarihinden başlayarak altı ay sonra

  6495

  2, 12

  2/8/2013

  6518

  24

  19/2/2014

   

  
  
  231 Nolu KHK nın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete (Basılı))
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (10)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (8)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul