Metinsel Değişiklikler
Kararname 64 (2020) md: 67, 82, 101, 112, 125, 77/C. Kararname 63 (2020) md: 40, 41, 46, 53. An. M. K. 2020/5 (2020) md: 287. Kararname 61 (2020) md: 490. Kararname 60 (2020) md: 217, 219, 220/A, 222, 227/B, 228, 229, 279, 238/A, Geçici 1, 287/C. Kararname 59 (2020) md: 52, 279, 288, 290, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 402, 527/B, 287/B, 388/A, 388/B, 395/B, 409/A. Kararname 56 (2020) md: 168, 170, 175, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 491, 522, 486/B. Kararname 54 (2019) md: 63/A, 208, 280, 342. ... >>
Eski Düzenleme
641 (2011) - KALKINMAYA İLİŞKİN BAZI KURULLAR HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BİRİNCİ KISIM
CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI
Cumhurbaşkanı
Madde 1 -
(1) Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. 

(2) Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.

(3) Cumhurbaşkanı, yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak belirterek astlarına devredebilir. Ancak devrettiği yetkiyi, gerek gördüğünde kendisi de doğrudan kullanabilir. 
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 2 -
(1) Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Cumhurbaşkanı makamına ilişkin hizmetleri yürütmek, 

b) Cumhurbaşkanının resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

c) Cumhurbaşkanının tören, yurtiçi ve yurtdışı gezi işlerini düzenlemek ve yürütmek,

ç) Cumhurbaşkanlığı makamının protokol, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim hizmetlerini bünyesindeki birimler aracılığıyla yürütmek, 

d) Cumhurbaşkanının Milli Saraylar ve Devlet Arşivlerine ilişkin talimat, iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürüne yardımcı olmak üzere Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdür Yardımcıları görevlendirilebilir. Bunlar Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü tarafından verilen görevleri yaparlar. 

(3) İhtiyaç duyulan yerlerde Cumhurbaşkanlığı çalışma büroları açılabilir. Bu büroların faaliyetleri Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürünün sorumluluğu altında yürütülür.

(4) Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürüne büyükelçi unvanı verilir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Danışmanı
Madde 3 -
(1) Cumhurbaşkanı, kendisine danışmanlık ve verdiği diğer görevleri yapmak üzere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı atayabilir. 
Özel temsilci
Madde 4 -
(1) Cumhurbaşkanı, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde özel bir görevi ifa etmek üzere özel temsilci görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirileceklere Büyükelçi unvanı verilebilir. Büyükelçilik unvanı özel temsilcilik görevi müddetince devam eder.

(2) Özel temsilcilerin giderleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanır. Bunlara ödenecek harcırah hakkında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarına ilişkin hükümler uygulanır.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
Madde 4/A - Kararname 36(2019)(Ek:RG-15/5/2019-30775- CK- 36 / 1 md.)
(1) Millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmuştur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca belirlenir. Kurulun çalışma usul ve esasları ile Kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler Cumhurbaşkanınca belirlenir.
İKİNCİ KISIM
CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI
İdari İşler Başkanı
Madde 5 -
(1) En yüksek Devlet memuru olan İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının en üst amiridir.

(2) İdari İşler Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Mevzuatla verilen görevleri yapmak,

b) Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(3) İdari İşler Başkanı bütün birimlerin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olup yukarıda belirtilen hizmetlerin mevzuata, Cumhurbaşkanının politika ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesinde Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. 
Görevler ve birimler
Madde 6 - Kararname 27(2019)
(1) İdari İşler Başkanı Cumhurbaşkanı adına aşağıdaki görevleri yapar.

a) Anayasada belirtilen görevlerinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında Cumhurbaşkanına gerekli olan hizmetleri sunmak.

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile olan münasebetlerin yürütülmesi ve kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

c) Devlet Teşkilatının düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini temin edecek prensiplerin tespiti için gerekli çalışmaları yapmak.

ç) İç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele konusunda koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

d) Yapılan çalışmaların kamuoyundaki tesirlerini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak. 

(2) İdari İşler Başkanlığının birimleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü

b) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

c) Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

ç) Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü

d) (Ek: RG-10/1/2019-30651-CK-27/1 md.) Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü
Madde 7 - Kararname 48(2019)
(1) Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) TBMM tarafından kabul edilen kanunların şekil ve esas bakımından Anayasa ve hukukun genel ilkelerine uygunluğunu incelemek, verilecek talimata göre onaya hazırlanması veya bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

b) Kanunların, TBMM İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil ve esas bakımından aykırı olmaları durumunda, bunlarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi nezdinde açılacak iptal davası hazırlıklarını yapmak,

c) Anayasa değişikliğine ilişkin kanunların, Cumhurbaşkanınca halkoyuna sunulmasına ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak,

ç) Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yayımlanmasına ilişkin işlemleri yapmak,

d) Milletlerarası anlaşmaların kanunla uygun bulunması için TBMM Başkanlığına gönderilmesine ilişkin işlemleri yapmak,

e) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan mevzuat taslaklarını; Anayasa-ya, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, genel hukuk kurallarına, Cumhurbaşkanı Programına uygunluğu açısından incelemek,

f) Mevzuat hazırlama usul ve esaslarının belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, 

g) Mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde takip etmek,

ğ) Resmi Gazete'nin yayımlanmasını sağlamak,

h) Türk Ceza Kanununun 299 uncu maddesi kapsamına girmeyen ancak yargı mercilerince Cumhurbaşkanlığına gönderilen ve Cumhurbaşkanının taraf olarak gösterildiği evraka ilişkin işlemleri takip etmek, 

ı) Hükümlülerin sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle cezalarının Cumhurbaşkanınca hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek ve alınan kararları Adalet Bakanlığına bildirmek,

i) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen diğer görevleri yapmak,

j) Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kararları ile yönetmelik taslaklarını hazırlamak.

k) Makam tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

(2) (Mülga:RG-24/10/2019-30928-CK-48/1 md.) 
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Madde 8 -
(1) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Devlet Teşkilatının düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini sağlayıcı prensiplerin tespit edilmesi, direktiflerin verilmesi, önlemler alınması ve koordinasyonun sağlanması için gerekli işlemleri yapmak,

b) Cumhurbaşkanına vekâlet işlemlerini yapmak,

c) Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakan atanmaları ve görevden alınma işlemleri ile vekâlet işlemlerini yapmak,

ç) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ait işlemleri yapmak,

d) TBMM seçimlerinin yenilenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

e) Üst kademe kamu yöneticilerinin atamaları ile Cumhurbaşkanınca yapılacak diğer atama ve seçme işlemlerini Anayasa, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve hukukun genel ilkeleri açısından inceleyerek gerekli işlemleri yapmak, 

f) Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplamak, sicil özetlerini ve biyografilerini tutmak,

g )Üst kademe yöneticilerinin hizmet içi eğitimiyle ilgili işlemleri yapmak,

ğ) Kamu yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerin, politikaların ve tedbirlerin tespiti için inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bunları değerlendirme amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

h) Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların Cumhurbaşkanlığı veya bakanlıklarla ilgilendirilmele-rine dair işlemleri yapmak,

ı) Kamu personeli ile ilgili mevzuat çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,

i) Cumhurbaşkanının özlük işlerini yürütmek, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatının perso-nel politikasına yönelik önerilerde bulunmak ve tespit edilen politikaları uygulamak, personelin tayin, nakil, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işleri yapmak ve personelin yetiştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

j) Devlet protokolünün belirlenmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak,

k) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü
Madde 9 - Kararname 48(2019)
(1) Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Devletin güvenlik politika ve stratejileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, belirlenen politikaların uygulamasını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,

b) Olağanüstü hâl ilan edilen bölgelerde, olağanüstü hâl ilanına esas olan konularda bilgileri derlemek, değerlendirmek ve bu hususlarda koordinasyonu sağlamak,

c) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde Cumhurbaşkanlığınca tahsis edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutları belirlemek, gerektiğinde bu amaçla taşınmaz kiralanması ve edinimine ilişkin işlemleri yürütmek ve bu işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemek,

ç) Görevleri ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak,

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) (Mülga:RG-24/10/2019-30928-CK-48/1 md.) 
Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü
Madde 10 -
(1) Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığının kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

b) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

c) Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

ç) Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatına ait her türlü kara, deniz ve hava taşıtlarına ilişkin kiralama, satın alma, bakım, onarım ve yenileme hizmetlerini yürütmek,

d) Cumhurbaşkanlığı yerleşkelerinin bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yapmak ve haberleşme güvenliğini sağlamak, 

e) Cumhurbaşkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin e-Devlet kapsamında verilmesine yönelik altyapı çalışmaları yapmak, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına ait projelerde koordinasyon sağlamak,

f) Bilişim hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve veri tabanları oluşturmak,

g) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

ğ) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 10/A - Kararname 27(2019) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/2 md.)
(1) Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Cumhurbaşkanı ve aile fertleri ile Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanının korunması talimatı verdiği kişilerin maddi ve manevi şahsiyetlerine yönelik her türlü saldırıya karşı, Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerinde ve ikametleri ile her türlü ulaşım aracında, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği toplantı, gezi, tören veya açılış gibi faaliyetlerde gerekli koruma tertip ve tedbirlerini almak veya aldırmak,

b) Koruma görevi ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında ilgili makam, kurum, kuruluş ve güvenlik birimleri yetkilileri ile koordinasyonu sağlamak, gerekli koruma tedbirlerini almak veya aldırmak,

c) Cumhurbaşkanı ve diğer devlet erkânının katılımıyla gerçekleştirilen programlarda alınacak olan güvenlik tedbirleri ile koruma hizmetlerini diğer devlet erkânını kapsayacak şekilde planlamak ve koordine etmek, gerektiğinde yakın koruma hizmetlerini Cumhurbaşkanının programda bulunduğu sürece kendi uhdesine almak,
ç) Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerinde, ikamet veya Cumhurbaşkanının ve aile fertlerinin bulunduğu bina ve tesislerin girişlerinde ve yakın çevresinde ortaya çıkabilecek tehlikelere 

karşı gerekli önleyici ve koruyucu koruma tedbirlerini almak, bu yerlere girecek personel, ziyaretçi veya görevliler ile taşıt ve eşyaların güvenlik kontrolünü yapmak veya yaptırmak,

d) Cumhurbaşkanının ikametgâhı, makam, özel ve çalışma odaları ile seyahat araçlarında gerekli teknik taramayı yapmak, bu yerler ile Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerindeki giriş kapılarında ve bina girişlerinde fiziki ve elektronik her türlü güvenlik tertip ve tedbirlerini almak veya aldırmak, 

e) Cumhurbaşkanlığı hizmet mahalleri ile Cumhurbaşkanının katıldığı program yerlerinde taşıt ve yaya trafiği ile park düzenini almak veya aldırmak,

f) Genel Müdürlük personelinin atama, yer değiştirme, görevlendirme, eğitim, disiplin, performans değerlendirme ve benzeri tüm özlük ve idari işlemlerinin yürütülmesi için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

g) Koruma hizmetleri ile ilgili taşıt, araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçları planlayarak temini için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

ğ) Konuk devlet başkanları ile hükümet başkanları veya eşdeğer devlet büyükleri ile eşlerinin Türkiye’ye gelişlerinde yakın koruma ve güvenlik tedbirlerini almak veya aldırmak, gelen heyetle bu amaçla işbirliği yapmak, ilgili birimler ile gerekli koordinasyonu sağlamak,

h) Koruma hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla koruma personelinin her türlü eğitim ihtiyacını belirlemek, hizmetin özelliklerine göre personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli kısa ve uzun vadeli eğitim programları hazırlamak, bu eğitim programlarını uygulayarak başarılı olanları sertifikalandırmak,

ı) Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerindeki kamera ve kayıt sistemleri ile Cumhurbaşkanının çalışma ofisi, ikameti veya bulunduğu bina, tesis ve program yerlerinde telsiz ve role istasyonları ihtiyaçlarını tespit etmek, temin etmek, kurulumlarını ve çalışır durumda bulunmalarını ilgili birimlerle koordineli olarak sağlamak,
i) Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerindeki elektronik güvenlik sistemleri ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, ilgili birimlerle koordineli olarak temin edilmesini sağlamak ve işletmek, 

j) Cumhurbaşkanının yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde kullandığı ulaşım araçlarının fiziki ve teknik koruma tedbirlerini almak,

k) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Genel Müdür hizmet yönünden Cumhurbaşkanına, idari yönden İdari İşler Başkanına bağlıdır. Koruma hizmetlerinin yerine getirilmesinde İçişleri Bakanlığından görevlendirilen personel Emniyet Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı görev ve çalışma mevzuatı ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarını Genel Müdür emri ve gözetiminde yerine getirir. Genel Müdür, koruma personeli ile ilgili olarak bu personelin kadrosunun bulunduğu teşkilatın en üst amirine mevzuat ile verilen yetkileri haizdir.
Kadrolar
Madde 11 - Kararname 27(2019)
(1) (Değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/3 md.) Cumhurbaşkanlığı Makamı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarından oluşan Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatının kadroları, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. 

(2) İdari İşler Başkanı, dolu kadrolarda derece değişikliğine, boş kadrolarda ise sınıf, unvan ve derece değişikliğine yetkilidir.
Atama ve görevlendirmeler
Madde 12 - Kararname 27(2019), Kararname 15(2018)
(1) İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Başdanışmanlar, Danışmanlar ve Genel Müdürler Cumhurbaşkanı tarafından; diğer personel ise (…) İdari İşler Başkanı tarafından atanır veya görevlendirilir. (Ek cümle:RG-10/1/2019-30651-CK-27/4 md.) Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli, İdari İşler Başkanlığının talebi üzerine Emniyet, Jandarma veya Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıflarına mensup olanlar arasından İçişleri Bakanlığınca görevlendirilir.(1)

(2) Birinci fıkrada belirtilen personelden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde, büyükelçi gibi akredite edilmeksizin, özel bir misyonla görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirileceklere Cumhurbaşkanının onayı ile büyükelçi unvanı verilebilir. (Değişik cümle:RG-10/1/2019-30651-CK-27/4 md.) Büyükelçilik unvanı Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam eder.

(3) Üniversite öğretim elemanları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre görevlendirilebilir.
1 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan “üçüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
(4) Hizmetine ihtiyaç kalmayan kadrolu personelden emeklilik statüsünde olmayanlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanır. Buna ait talep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilir. Bu bakanlık ve ilgili kuruluşlar atamaya ilişkin işlemleri genel hükümler çerçevesinde en kısa sürede yerine getirirler.(2)

(5) Hizmetine gerek kalmayan süreli personel, süresinin bitiminden önce de kurumlarına geri gönderilebilir veya görevlerine son verilebilir. Süreli personelden isteyenler, süreleri bitmeden kurumlarına dönebilirler veya görevlerini bırakabilirler.
Personelin statüsü
Madde 13 -
(1) Merkez Teşkilatında; 

a) Kadrolu personel,

b) Kadroya bağlı süreli personel,

c) Kadroya bağlı olmayan süreli personel,

ç) Kısmi zamanlı personel,

d) Sözleşmeli personel,

görev yapar.

(2) Kadrolu personel, istisnai memuriyet statüsünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi İdari İşler Başkanlığı kadrolarına naklen veya açıktan atanan personeldir. Cumhurbaşkanı tarafından atananlar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar kadrolu olarak atanamazlar. Cumhurbaşkanınca atananların sosyal güvenlik kurumlarından bağlanmış aylıkları kesilmez.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevzuatın verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda, bunların sermayelerinin yarısından fazlasına katılması suretiyle kurulan kuruluşlarda çalışanlar ile adli ve idari yargı mensupları, hizmetlerine ihtiyaç duyulması sebebiyle ve üç yıl süreyle İdari İşler Başkanlığının talebi üzerine İdari İşler Başkanlığı kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilir. Süresi bitenlerin aynı usulle yeniden görevlendirilmeleri mümkündür. Bu personel kendi kurum veya kuruluşundan izinli sayılır ve İdari İşler Başkanlığında geçen süreleri, mensubu oldukları kurum veya kuruluşta geçmiş kabul edilir; her türlü özlük hakları kendi kurum veya kuruluşunda saklı kalır; izin, disiplin ve sağlık hak ve işlemleri yönünden bu Kararname hükümlerine tâbidir. İdari İşler Başkanının uygun görüşü alınmadan, kendi kurum veya kuruluşundaki işlem ve eylemi sebebiyle, adlî yönden ve disiplin yönünden verilen bir ceza kararı olmadıkça veya yaş haddine ulaşmadıkça, özelleştirme kapsamına alınan kuruluş personeli hariç olmak üzere, emekli edilemez, kendi kurumunda kurum içi görev değişikliği yapılamaz, varsa sözleşmesi feshedilemez, özlük, malî ve sosyal hakları ve yardımları kısıntıya uğratılamaz; bu Kararnamede yer verilen hükümler saklı kalmak şartıyla, kendi kurum ve kuruluş çalışanlarının bağlı olduğu mevzuata tâbidir.
2 4/8/2018 tarihli ve 30499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
(4) Kadroya bağlı olmayan süreli personel, kadroları ve kadroya bağlı bütün özlük hak ve işlemleri kendi kurum veya kuruluşlarında olan, personel İdari İşler Başkanlığındaki hizmetlerini bir kadroya bağlı olmaksızın yürüten personeldir. 

(5) Doktor, mühendis ve mimarlar ile diğer sağlık personeli ve teknik personel İdari İşler Başkanlığında haftanın belirli günlerinde veya günün belirli saatlerinde kısmî zamanlı olarak çalıştırılabilir.

(6) İdari İşler Başkanlığı birinci fıkrada belirtilen istihdam şekilleriyle bağlı olmaksızın, gerekli gördüğü konularda araştırma, inceleme ve çalışma yaptırmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uzman personelden oluşan komisyonlar, danışma kurulları ve çalışma grupları kurmaya yetkilidir. Serbest veya özel sektörde çalışan uzman kişilere de bu komisyonlarda görev verilebilir. Komisyonlarda görevlendirilenler çalışmaları ile ilgili gizli bilgileri açıklayamazlar.

(7) Sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanun ile diğer Kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın, bu Kararname hükümlerine ve akdedilecek sözleş-meye göre istihdam edilen personeldir.
Sözleşmeli personele ilişkin hükümler
Madde 14 -
(1) İdari İşler Başkanlığında, 657 sayılı Kanunun ve diğer kanunların sözleşmeli personele ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel hakkında, bu Kararnamede düzenlenmeyen ve sözleşmede yer almayan hususlarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Sözleşme yapmaya İdari İşler Başkanı yetkilidir.

(3) Sözleşmeli olarak çalıştırılacaklara ödenecek ücret 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi-nin (B) fıkrasına göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının üç katını geç-memek üzere görevin mahiyeti ve çalıştırılacak kişinin vasfı gibi kriterler gözetilerek İdari İşler Başkanı tarafından belirlenir. Geçici olarak ve/veya haftanın belirli günlerinde ya da günün belirli saatlerinde sözleşmeli statüde çalıştırılanlara, çalıştırılan günlerle veya saatlerle orantılı olarak ödeme yapılır.

(4) Bu madde kapsamında istihdam edilecek bilişim personeline ödenecek ücret tavanı, en fazla on kişi için, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının beş katına kadar belirlenebilir. Bu şekilde istihdam edileceklerin; 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

b) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları, 

c) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az birini bilmesi, 

zorunludur. Bu kriterlere göre istihdam edilenler İdari İşler Başkanınca oluşturulan bir komisyon tarafından verilen karar üzerine İdari İşler Başkanı onayı ile belirlenir. 
Hizmetine ihtiyaç kalmayan sözleşmeli personel
Madde 14/A - Kararname 48(2019)(Ek:RG-24/10/2019-30928-CK-48/2 md.)
(1) İdari İşler Başkanlığında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelden hizmetine ihtiyaç kalmayanlar uygun görülmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki durumlarına uygun pozisyonlara atanabilir.

(2) Bunların atama teklifi İdari İşler Başkanlığınca yapılır. Atama teklifi yapılan kurum veya kuruluşça personelin atama işlemleri onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Bunlar, atama işlemi tamamlanıncaya kadar, mevcut pozisyonlarına ait sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını Cumhurbaşkanlığı bütçesinden almaya devam eder. 

(3) Bu madde kapsamında atanacakların pozisyonları, atama teklifinde belirtilen unvan, sayı, nitelik, sözleşme ücreti ve süreleri itibarıyla atama işleminin yapıldığı tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin ilgili kurum veya kuruluşa ait bölümüne eklenmiş sayılır. Doğum, evlat edinme veya askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonla-rı hariç olmak üzere, bu madde kapsamında ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalma-ları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi-nin eki (IV) sayılı cetvelin ilgili kurum ve kuruluşa ait bölümünden çıkarılmış sayılır.

(4) Bunlardan birinci fıkra kapsamında en az bir yıl çalışmış olanların yeni pozisyonlarına atandıkları tarih itibarıyla eski pozisyonlarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı) ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının; atandıkları yeni pozisyonlara ilişkin belirlenen ücret, tazminat, aylık, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde üçüncü fıkraya göre belirlenen sözleşme ücretleri, yeni pozisyonlarına atandıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle, eski pozisyonlarına ilişkin olarak atama tarihinden önceki en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı) ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplamın-dan yeni pozisyonlarında durumlarına göre alabilecekleri ek ödeme tutarı düşülmek suretiyle bulu-nacak tutar olarak uygulanır. Atandıkları pozisyon unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara bu fıkra kapsamında uygulama yapılmasına son verilir. 

(5) Bu madde kapsamında nakledilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.

(6) Bu maddenin uygulanmasında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kap-samında yürürlüğe konulan mevzuatın bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz. 

(7) Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.
Personele ilişkin diğer işlemler
Madde 15 -
(1) İdari İşler Başkanlığında görevli personelin mali ve sosyal hak ve yardımları, izinleri, bilgi sistemi ve özlük dosyası ile disiplin suç ve cezaları hakkında 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) Süreli personelden hâkim ve savcı sınıfından olanların terfileri mümtazen, diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin terfileri de başkaca bir işleme gerek duyulmadan kendi kurumunca süresinde yapılır.
Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri
Madde 16 -
(1) İdari İşler Başkanlığının her kademesindeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri verilecek emir ve direktifler doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yerine getirmek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur.

(2) İdari İşler Başkanlığının her kademedeki yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler.

(3) Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
Geçici Madde 1 - Kararname 48(2019)(Ek:RG-24/10/2019-30928-CK-48/3 md.)
(1) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki ay süreyle, mülga Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Halkla İlişkiler Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) faaliyetleri kapsamında istihdam edilmekte iken İdari İşler Başkanlığına devredilen sözleşmeli personelin bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14/A maddesi hükümlerine göre yapılacak atama teklifleri İletişim Başkanlığı bünyesinde mezkûr maddenin üçüncü fıkrasına göre ihdas edilecek iletişim görevlisi unvanlı pozisyonlara da yapılabilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE CUMHURBAŞKANINA VEKÂLET
Cumhurbaşkanı Yardımcıları
Madde 17 -
(1) Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri yaparlar.      
 
(2) Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
Cumhurbaşkanına vekâlet
Madde 18 -
(1) Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yenisi seçilene kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. 

(2) Cumhurbaşkanının hastalık ve yurtdışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanının görevlendirdiği yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.
Cumhurbaşkanı Yardımcıları Özel Kalem Müdürlükleri
Madde 19 - Kararname 27(2019)
(1) Cumhurbaşkanı Yardımcıları özel kalem müdürlerinin görevleri şunlardır:

a) Cumhurbaşkanı Yardımcılarının resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Cumhurbaşkanı Yardımcılarının her türlü protokol, tören, yurtiçi ve yurtdışı gezi işlerini düzenlemek ve yürütmek.

c) Cumhurbaşkanı Yardımcıları tarafından verilen görevleri yapmak.

(2) Cumhurbaşkanı Yardımcılarının danışma ve büro hizmetlerini yürütecek personele ait kadrolar Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı kadro cetvelinde gösterilir.(3)
DÖRDÜNCÜ KISIM
CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Kurulların Oluşumu
Kuruluş
Madde 20 -
(1) Cumhurbaşkanlığı bünyesinde aşağıda yer alan kurullar kurulmuştur.

a) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu.

b) Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu.

c) Ekonomi Politikaları Kurulu.

ç) Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu.

d) Hukuk Politikaları Kurulu.

e) Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu.

f) Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu.

g) Sosyal Politikalar Kurulu.

ğ) Yerel Yönetim Politikaları Kurulu.
3 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesi ile bu fıkraya “Cumhurbaşkanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “merkez teşkilatı” ibaresi eklenmiştir.
Kurul Başkanı, başkanvekilleri ve üyeleri
Madde 21 -
(1) Cumhurbaşkanı, kurulların başkanıdır. 

(2) Kurullar en az üç üyeden oluşur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır. Cumhurbaş-kanı kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak görevlendirir.
Kurulların genel görev ve yetkileri
Madde 22 -
(1) Kurulların genel görev ve yetkileri şunlardır:

a) Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek.

b) Geliştirilen politika ve strateji önerilerinden Cumhurbaşkanınca uygun görülenler hakkında gerekli çalışmaları yapmak.
c) Küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı strateji ve politika önerileri geliştirmek,

ç) Görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarına görüş vermek.

d) Görev alanlarına giren konularda Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sek-tör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin görüşünü alarak uygulanan politikaları ve gelişmeleri izlemek, yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına rapor sunmak.

e) Cumhurbaşkanı programına uygunluk açısından, bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların uygulamalarını izlemek ve Cumhurbaşkanına rapor sunmak.

f) Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin davet edilmesi suretiyle genişletilmiş kurul toplantıları yapmak. 

g) Görev alanlarına giren konularda talep, ihtiyaç ve etki analizi yapmak ve/veya yaptırtmak.

ğ) Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapmak. 
İKİNCİ BÖLÜM
Kurullar
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu
Madde 23 -
(1) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bölgesel ve küresel rekabette mukayeseli üstünlük kazandıracak alanları tespit edip bu alanlara yönelik tavsiyelerde bulunmak,

b) Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda bilim ve teknoloji alanında politika önerilerinde bu-lunmak,

c) Bilgi toplumuna ilişkin hedef ve strateji tavsiyelerinde bulunmak,

ç) Ar-Ge çalışmalarının özendirilmesi, teşvik edilmesi ve sonuçların ürünleştirilmesi için po-litika önerilerinde bulunmak,

d) Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla altyapı, insan kaynağı ve diğer tüm kaynakların geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaparak öneriler oluşturmak,

e) Stratejik önemi haiz teknoloji alanlarını belirlemek için araştırmalar yapmak ve bu alanlara ilişkin öneriler oluşturmak,

f) Teknolojik dönüşüm alanlarını tespit ederek orta ve uzun vadeli milli teknoloji politika önerileri oluşturmak,

g) Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için araştırmalar yapmak ve öneriler oluşturmak

ğ) Sanayimizin ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi ile sanayi ürünleri güvenliği ve denetimi politikasının ve endüstri bölgeleri kurulacak alanların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütmek, 

h) Serbest bölgelerde yapılan faaliyetleri değerlendirmek, bu bölgelerin geliştirilmesine ve sorunların çözümüne ilişkin stratejileri belirlemek ve önerilerde bulunmak,

ı) Araştırma altyapılarıyla ilgili genel strateji çalışmaları yapmak ve bu konuda öncelikleri değerlendirmek,

i) İnternet ortamının ekonomik, ticari ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve kültür alanında etkin, yaygın, kolay erişilebilir olarak kullanımını teşvik edecek politika ve strateji önerileri hazırlamak.
Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu
Madde 24 -
(1) Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili politika önerilerinde bulunmak, 

b) Yükseköğretim strateji ve amaçlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili politika önerilerinde bulunmak,

c) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaları izlemek, ihtiyaç analizi geliştirerek faaliyetlerin geliştirilmesi için politika önerileri oluşturmak,

ç) Kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla politika önerileri geliştirmek,

d) Üniversitelerde açılacak fakülte ve bölümlerle ilgili ihtiyaç analizi yaparak stratejik planlamayla ilgili öneriler sunmak,

e) Ülkenin işgücü planlamasını dikkate alarak eğitim ve öğretim konusunda politika önerileri oluşturmak,

f) Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarının uygulanması ile ilgili genel politikaların belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

g) Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin; planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında politika önerileri geliştirmek.
Ekonomi Politikaları Kurulu
Madde 25 -
(1) Ekonomi Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

b) Ekonomik konularda araştırmalar yapmak,

c) Küresel ve ulusal ekonomi ve kalkınma konuları ile ilgili gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde araştırmalar yapmak,

ç) Ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin ilke ve esasların tespitine, güncelleştirilmesine yönelik politika önerileri oluşturmak,

d) Gerektiğinde gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri izlemek ve değerlendirmek, uygun görülenler hakkında etki analizlerini yapmak,
 
e) Bölgesel gelişme alanında ulusal düzeyde genel politikaların ve önceliklerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak,

f) Kamu ve özel sektör tarafından yapılan yatırımların süreçlerini hızlandırma amacıyla öneriler geliştirmek,

g) İhracata dönük üretim stratejilerine yönelik politika önerileri geliştirmek,

ğ) Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşumuna katkıda bulunmak,

h) Faizsiz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlanması amacıyla politika önerileri geliştirmek,

ı) Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve bu tür risklerin azaltılması için gerekli tedbir ve politika önerilerini tespit etmek,

i) Gümrük ve iç ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak,

j) Devlet desteklerinin ilke ve esaslarının belirlenmesi amacıyla politika önerileri geliştirmek.
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu
Madde 26 -
(1) Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Türkiye’nin uluslararası ilişkilerine yönelik politika önerileri oluşturmak,

b) Bölgesel etkinliği artırmaya yönelik politika önerileri oluşturmak,

c) Bölgesel sorunlara çözüm önerileri geliştirmek,

ç) Küresel gelişmeleri analiz ederek raporlamak,

d) Değişen güvenlik ortamını analiz ederek, tehditlere, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının yasadışı faaliyetlere karşı korunması, güvenliğinin sağlanması, ülke içinde ve uluslararası alanda işbirliğinin geliştirilmesi ile sınır yönetimine ilişkin güvenlik politika önerileri geliştirmek,

e) Türkiye’nin göç politika ve stratejilerini belirlemek, uygulanmasını takip etmek, Göç uygulamalarını izlemek ve önerilerde bulunmak, göç alanında yapılması planlanan yeni düzenlemeleri değerlendirmek, göç politikaları ve hukuku alanında bölgesel ve uluslararası gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarını değerlendirerek raporlamak,

f) Afet ve acil durum halleri ile ilgili önleme, müdahale ve iyileştirme konularında politika önerileri geliştirmek,

g) Sivil havacılık güvenliği ile ilgili politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

ğ) Siber güvenlik ile ilgili politika ve strateji önerileri geliştirmek,

h) Karayolu, demiryolu ve havayolu trafik güvenliği ile ilgili politika önerileri geliştirmek.
Hukuk Politikaları Kurulu
Madde 27 -
(1) Hukuk Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Adalet, hak ve özgürlükler, eşitlik ilkesi, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasinin geliştirilmesine yönelik politika önerileri oluşturmak,

b) Yargı sisteminin adil, hızlı ve etkin şekilde işlemesi için politika önerileri oluşturmak,

c) Ulusal ihtiyaçlar ve evrensel ilkeler gözönünde tutularak hukuk sisteminin iyileştirilmesi ve mevzuatın güncellenmesine yönelik reform önerilerinde bulunmak,

ç) Haklar ve hak ihlalleri ile ilgili araştırmalarda bulunmak ve ihlallerin önlenmesine yönelik çözüm yolları aramak ve önerilerde bulunmak.

d) Suç oranlarının azaltılmasına yönelik araştırmalar yapmak,

e) Kadınlara ve çocuklara karşı şiddet, aile içi şiddet ve çocuk istismarını önlemek amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmak,
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu
Madde 28 -
(1) Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kültür ve sanatın toplumun her kesimine yayılması, kültürel ve tarihi mirasımızın korun-ması ve kültür turizminin geliştirilmesi amacıyla politika önerileri oluşturmak, 

b) Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarının tespiti, soydaş ve akraba topluluk-larla sosyal, kültürel, iktisadî ve diğer alanlarda ilişkilerin korunup geliştirilmesine yönelik stratejilerin belirlenmesine yardımcı olmak.
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu
Madde 29 -
(1) Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sağlık sisteminin geliştirilmesi amacıyla politika önerileri geliştirmek, gıda sağlığı ve güvenliği konusunda araştırmalar yapmak, risk analizi yaparak gıda sağlığının korunması için politika önerileri geliştirmek,

b) Bitkisel ve hayvansal ürün arzının, ürün kalitesinin artırılmasına yönelik politika önerileri geliştirmek,

c) Su kaynaklarının etkin kullanılması, su israfının önlenmesine yönelik araştırmalar yapa-rak politika önerilerinde bulunmak,

ç) Sağlık ve gıdayla ilgili olarak üretim ve tüketim alışkanlıklarını iyileştirmek için araştırmalar yapmak,

d) Tarım ve hayvancılıkta yerli gen kaynaklarımızın korunması, ıslahı ve çeşitlendirilmesi için araştırmalar yapmak ve politika önerileri oluşturmak, destekleme politikaları geliştirmek,

e) Önleyici sağlık hizmetlerinin artırılarak sağlık hizmeti veren kuruluşların yüklerinin azaltılması ve etkinliklerinin artırılmasına yönelik araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

f) Tıbbi teknolojiler ve ilaç sanayinin yerlileştirilmesi için politika önerileri oluşturmak,

g) Sağlık hizmetleri ve teknolojilerinde uluslararası gelişmeleri takip ederek, sonuçları raporlamak,

ğ) Toplumda artan hastalıkların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik politika önerileri oluşturmak,

h) Biyogüvenlik alanında politika ve stratejilerin geliştirilmesini, uygulamanın izlenmesini sağlamak. 

ı) Bağımlılıkla mücadele konusunda politika önerileri ve stratejiler geliştirmek,
Sosyal Politikalar Kurulu
Madde 30 -
(1) Sosyal Politikalar Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Toplumun ihtiyaç sahibi kesimlerine yönelik yapılan çalışmaların etkinliği için politika önerileri oluşturmak,

b) Aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi; iş ve aile hayatı uyumunun sağlanması için politika önerileri oluşturmak, 

c) Çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik politika önerileri geliştirmek,

ç) Gelir güvencesi ve gelir adaleti sağlamaya yönelik politika önerileri geliştirmek,

d) Sosyal refahın oluşturulmasına yönelik politika önerileri geliştirmek,

e) Dezavantajlı gruplara yönelik politika önerileri oluşturmak,

f) Göç ve göçmen sorunlarının çözümüne ilişkin politika önerileri geliştirmek.
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu
Madde 31 -
(1) Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kentleşme ve yerel yönetim alanında politika ve strateji önerileri geliştirmek,

b) Türkiye’nin toplumsal, ekonomik ve siyasal gerçekliklerine uygun olarak yerel yönetim politikalarına ilişkin strateji önerileri sunmak,

c) Göç ve iskan konularında politika önerileri geliştirmek,

ç) Çevre, orman, su ve benzeri alanlarda koruyucu ve geliştirici politika önerileri geliştir-mek,

d) Türkiye’nin kültürel mirasından beslenerek kentleşme politika önerileri geliştirmek,

e) Akıllı şehircilikle ilgili araştırmalar yaparak strateji önerilerinde bulunmak,

f) Boğaziçi imar uygulama programları gereği kamu yatırımlarının planlanmasına ilişkin ça-lışmalar yapmak,

g) Etkin bir çevre yönetiminin sağlanması için politika ve strateji önerileri geliştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koordinasyon Toplantıları
Bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarla koordinasyon toplantıları
Madde 32 -
(1) Müşterek alanlardaki görev ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak üzere ilgili bakanlar, kurum ve kuruluşların üst yöneticileri ile ilgili politika kurulunun başkanvekilinin katılımıyla koor-dinasyon toplantıları yapılabilir. Bu toplantılarda tespit edilen esaslar Cumhurbaşkanına sunulur.

(2) Koordinasyon toplantılarına Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği politika kurulu başkanvekili ya da bakan başkanlık eder. 

(3) Koordinasyon toplantılarına ilişkin bütün iş ve işlemler ilgili politika kurulu tarafından yerine getirilir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları ile Mali Hükümler
Kurulların çalışma usul ve esasları
Madde 33 -
(1) Kurullar, alanlarında doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışır ve Cumhurbaşkanının talimatlarını yerine getirir.

(2) Kurullar, görev alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde bulunur. 

(3) Kurullar, kendi görev alanlarıyla ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından talep edebilir. Söz konusu talepler kurum ve kuruluşlarca öncelikle değerlendirilir.

(4) Kurulların görev alanlarıyla ilgili toplantı ve çalışmalara; bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ile özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve yerli veya yabancı uzmanlar davet edilebilir.

(5) Kurullar, görev alanlarına giren konularla ilgili olarak çalışma grupları oluşturabilir.

(6) Birden fazla kurulun görev alanına giren hususlar genişletilmiş kurul toplantılarında ilgili kurullar tarafından müştereken çalışılır ve görüşler müştereken oluşturulur. 
Personel ve sekretarya
Madde 34 -
(1) Kurullarda yeteri kadar personel bulunur. Kurulda görevlendirilen her türlü personele yapılacak ödemeler Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanır. Personel görevlendirme yazıları bilgi ve gereği için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına gönderilir.

(2) Her Kurulun sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

(3) Kurul personelinin özlük işlemleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca yürütülür.
Mali hükümler
Madde 35 -
(1) Kurulların giderleri için her yıl Cumhurbaşkanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur.

(2) Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulların üyelerine, (100.000) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılabilir. Bu ek ödeme, yapılacak işin niteliği, çalışma süresi ve üstlenilen görev dikkate alınarak her bir üye için farklı tutarlar belirlenebilir. Bu ödemeler hakkında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
Bilgi toplama ve sır saklama yükümlülüğü
Madde 36 -
(1) Kurullar, görevleri ile ilgili olarak gerekli olan bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri vermekle yükümlüdürler.

(2) Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların gizliliğine uyulur.

(3) Kurulların başkan ve üyeleri ile personeli, görevlerini yerine getirmeleri sırasında edin-dikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, gizlilik taşı-yan bilgileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda mevzuat gereği yetkili kılınan merciler-den başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
BEŞİNCİ KISIM
CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR
Madde 37 - OHAL 4(2018)
(1) Aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar Cumhurbaşkanlığına bağlı olup, kanunları ve/veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerindeki hükümlere tabidir.

a) Devlet Arşivleri Başkanlığı

b) Devlet Denetleme Kurulu

c) Diyanet İşleri Başkanlığı

ç) (Mülga: RG-15/7/2018-30479 - CK-4/799 md.) 

d) İletişim Başkanlığı

e) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

f) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

g) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

ğ) Savunma Sanayi Başkanlığı

h) Strateji ve Bütçe Başkanlığı

ı) Türkiye Varlık Fonu
ALTINCI KISIM
BAKANLIKLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Adalet Bakanlığı
Görev
Madde 38 - Kararname 27(2019)
(1) Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek,
 
b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hakimler ve Savcılar Kuruluna teklifte bulunmak,

c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatla Adalet Bakanına verilen yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,

ç) Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

d) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,

e) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve mevzuat hazırlıklarını yapmak ve görüş bildirmek,

f) Bakanlıklarca gönderilen mevzuat taslaklarının Türk hukuk sistemine ve mevzuat tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek,(4)

g) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca infaz işlerini düzenlemek,

ğ) İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas iş ve işlemlerini yürütmek, 

h) Görev alanıyla ilgili olarak uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerileri geliştirmek,

ı) Ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek, bu nitelikteki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek,

i) Görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapmak,

j) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Teşkilat
Madde 39 -
(1) Adalet Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.
Hizmet birimleri
Madde 40 - Kararname 63(2020)(Değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/7 md.)
(1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır: [5]

a) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,

b) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü,

c) Mevzuat Genel Müdürlüğü,

ç) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,

d) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü,

e) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,

f) Personel Genel Müdürlüğü,

g) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

ğ) Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü,

h) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

ı) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

i) İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı,

j) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

k) İcra İşleri Dairesi Başkanlığı,

l) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

m) (Ek:RG-10/6/2020-31151-CK-63/18 md.) Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

n) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

o) Özel Kalem Müdürlüğü.
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Madde 41 - Kararname 63(2020), Kararname 27(2019)
(1) Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

b) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

c) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca Bakanlığa verilen kanun yararına bozmaya ilişkin işlemleri yürütmek,

ç) Soruşturma veya kovuşturma yapılması Adalet Bakanının veya Adalet Bakanlığının iznine ya da talebine bağlı suçlarla ilgili işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

d) Cezai işlemlerle ilgili ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak,

e) Mevzuatın Adalet Bakanlığına verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini yürütmek,

f) Adalet Bakanına veya Adalet Bakanlığına mevzuatla verilen cezai işlerle ilgili işlemleri yürütmek,

g) Ceza muhakemesinde önödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin geliştirilmesi ve etkin şekilde uygulanmasını sağlamak
10/6/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 63 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 18 inci maddesiyle bu fıkraya (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
ğ) (Değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/8 md.) Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca uzlaştırmacıların eğitimi, sınavı, sicile kaydı, çalışma usul ve esasları, denetim ve performansları ile uzlaştırma kurumuna ilişkin gerekli diğer iş ve işlemleri yürütmek, Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesini
hazırlamak,

h) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/8 md.)

ı) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/8 md.)

i) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/8 md.)

j) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/8 md.)

k) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/8 md.)

l) Görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda Bakanlığın ilgili birimleriyle iş birliği halinde çalışmak,

m) (Mülga: RG-10/1/2019-30651-CK-27/8 md.)

n) (Mülga:RG-10/6/2020-31151-CK-63/18 md.)

o) (Mülga:RG-10/6/2020-31151-CK-63/18 md.)

ö) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Madde 41/A - Kararname 27(2019) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/9 md.)
(1) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununda verilen görevleri yapmak ve ceza uygulamalarını gerektiren işlerde evrakı ilgili mercie tevdi etmek, 

b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatın Bakanlıkça yapılması gereken işlemlerini yürütmek, 

c) Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerini yürütmek,

ç) 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda verilen görevleri yapmak,

d) 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununda verilen görevleri yapmak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Mevzuat Genel Müdürlüğü
Madde 42 - Kararname 27(2019)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/10 md.)
(1) Mevzuat Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Adlî konulara ilişkin kanunlarla ilgili inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak,

b) Bakanlığa gönderilen kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek,

c) Bakanlıklarca gönderilen mevzuat taslaklarının, Türk hukuk sistemine ve mevzuat tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Madde 43 - Kararname 27(2019)
(1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna ilişkin mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek,(1)

b) Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi, çalıştırılması ve muhtaç durumda bulunanların tedavi giderlerinin karşılanması işleri ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda gösterilen her türlü işlemleri yapmak,

c) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile küçüklerin cezalarının yerine getirileceği infaz kurumları ve eğitimevlerinin, haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği kurumların, müşahade merkezlerinin, küçüklerin kısa sürelerde kabul edilecekleri kurumların ve küçüklere mahsus tutukevlerinin çağdaş ölçülere uygun tesis, yapım, onarım, satın alma ve kira işleri ile ilgili program ve projeleri hazırlamak, geliştirmek, uygulamak, bu kurumları sevk ve idare etmek ve buralara alınmış küçüklerin korunma, bakım ve eğitim işlerinin kontrolünü yapmak,

ç) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri, eğitim merkezleri, çocuk infaz kurumları ve eğitimevleri ile müşahade merkezlerinde görevli personelden; atanmaları Bakanlığa ait olanların atanma, yükselme, yer değiştirme, kadro, izin, istifa, emeklilik, dava ve disiplin gibi her türlü özlük işlemlerini, atanmaları adli yargı adalet komisyonlarına ait olanların kadro ve özlük işlemleri ile bunlara ilişkin adli yargı adalet komisyonu kararlarının incelenmesi ve onaylanması işlemlerini yürütmek, bu kurumlardaki bütün personelin hizmet öncesi, adaylık, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde özlük işlemlerine ilişkin olarak Personel Genel Müdürlüğü, eğitim faaliyetleri yönünden Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

d) Çocuk suçluluğu konusunda Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak istatistiki bilgileri değerlendirmek, çocuk suçluluğunun önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Görev alanına giren konularda velayet ve vesayetin kaldırılması ve küçüklere vasi tayinine dair işlemleri takip etmek,

f) Çocuk mahkemeleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi konularında eğitimi güç küçüklerin yerleştirildiği kurumlarla küçüklerin zararlı yayınlardan korunması, filmlerin küçükler yönünden kontrolü, çeşitli iş yerlerinde çalışan küçükler bakımından çalışma şartları, küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları ve sosyal servislerin tespiti hususunda ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
5 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-mesinin 11 inci maddesi ile bu bentte yer alan “6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunla verilen görevleri yerine getir-mek,” ibaresi “Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna ilişkin mevzuatla verilen gö-revleri yerine getirmek,” şeklinde değiştirilmiştir.
g) Cezaları infaz edilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda, infaz sonrası yardım müesseseleri ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak,

ğ) Hükümlülerin müşahadeye tabi tutulma işlerini yürütmek,

h) Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakil işlerini yürütmek, 

ı) 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile verilen görevleri yapmak,

i) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz işlerini düzenlemek,

j) Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eğitim ve öğrenim işlerini düzenlemek,

k) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
Madde 44 -
(1) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Adli sicili tutmak,

b) Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistiki bilgilerin belirlenmesi, top-lanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek,

c) Adli sicil ve adli istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi işlem sistemini kur-mak ve geliştirmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü (6)
Madde 45 - Kararname 27(2019), OHAL 4(2018)
(1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:(7)

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası antlaşmalar ve belgelerle ilgili olarak görüş bildirmek, yapılan çalışmalara ve görüşmelere katılmak, bu antlaşma ve belgeleri Türkçeye çevirtmek, derlemek, arşivlemek, bunları ilgili kurum ve birimlere iletmek,

b) Yurtdışında işlenen ve Türk yargı yetkisine giren suçlar konusunda adli makamlara bilgi ve belge sağlanmasına yardımcı olmak,

c) Hukuki ve cezai konularda uluslararası adli yardımlaşma; tebligat, istinabe, suçluların iadesi, hükümlülerin transferi, kovuşturmaların aktarılması işlemlerini yapmak,

ç) Nafakalara dair uluslararası antlaşmalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

d) Bakanlığın uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerini yürütmek, 
6 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 799 uncu maddesiyle, bu maddenin başlığında yer alan “Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler” ibaresi “Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği” şeklinde değiştirilmiştir. 7 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 799 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler” ibaresi “Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği” şeklinde değiştirilmiştir.
e) Uluslararası hukuk (…) konusundaki gelişmeleri izlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak, gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,(8)

f) Görev alanına giren konularda personelin yurt içi ve yurtdışı eğitimi ile ilgili işlemleri yürütmek,

g) İştirak olunan yurtdışı faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlığın ilgili birimlerine ve diğer ilgili kuruluşlara iletmek,

ğ) Bakanlığın görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili konularda Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, inceleme ve araştırmalar yapmak, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olmak, bu alanda Cumhurbaşkanının genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirler almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek, 

h) Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin ulusal program, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel Genel Müdürlüğü
Madde 46 - Kararname 63(2020), Kararname 27(2019)
(1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Hâkim ve savcıların, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş ve mahkemelere atanma veya görevlendirilme işlemlerini yapmak.

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hâkim ve savcıların eğitim, çalışma ziyareti veya benzeri amaçlarla yurtiçinde görevlendirme işlemleri ile izin işlemlerini yerine getirmek.

c) Hâkim ve savcıların, eğitim, çalışma ziyareti veya benzeri amaçlarla yurtdışında görevlendirilmesi işlemlerini yapmak.

ç) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adaylığına ilişkin; sınav, mülâkat, adaylığa atama, geçici görevlendirme, nakil, izin, göreve son verme gibi özlük işlemleri ile staj plan ve programlarına ilişkin işlemleri yapmak.

d) Doğrudan veya adalet komisyonlarının teklifi üzerine Bakanlıkça ataması yapılan adli ve idari yargı personeli ile diğer personelin; atanması, başka kurumlara görevlendirilmesi, komisyonlararası nakli veya görevlendirilmesi, görevde yükselme veya unvan değişikliği ile komisyonlarca yürütülenler dışındaki özlük işlemlerini yerine getirmek ve Bakanlık onayına tabi komisyon kararlarına ilişkin görevleri yapmak.

e) Mahkemelerin kurulmasına, kaldırılmasına ve yargı alanlarının değiştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

f) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,
9 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi ile bu bentte yer alan “ve insan hakları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
g) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

ğ) (Mülga:RG-10/6/2020-31151-CK-63/18 md.)

h) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/13 md.)

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 46/A - Kararname 27(2019) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/14 md.)
(1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
Madde 46/B - Kararname 27(2019)(Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/14 md.)
(1) Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen konular hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

b) İlgili birimlerle işbirliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki mevzuatı, yüksek mahkemelerin içtihatlarını, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak ve kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak,

c) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak,

ç) Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemlerarası 
25
çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak,

d) Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile
bağlı kuruluşlarında bilgisayar kullanan personelin eğitimini sağlamak,

e) Bilgi işlem müdürlükleri ile birlikte mahkemeler ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi işlem sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 47 -
(1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar.

a) Mevzuatta adalet müfettişlerince denetimi öngörülen yerleri denetlemek,

b) Araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak,

c) Mevzuatta gösterilen veya Bakan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönet-melikle düzenlenir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Madde 48 -
(1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı
Madde 49 - Kararname 27(2019)
(1) İnsan Hakları Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuruları takip etmek, bu başvurulara ilişkin ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve görüş istemek, savunmaları hazırlamak ve gerektiğinde oturumlara temsilci göndermek,

b) Gerektiğinde dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon yöntemlerini kullanmak,

c) Dışişleri Bakanlığı tarafından icrası takip edilen kararlar saklı kalmak kaydıyla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti hakkında verilen ihlal kararlarının icrası ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, kararları ilgili mercilere iletmek, ihlalin ortadan kaldırılmasına yönelik süreçleri takip etmek ve gerekli önlemleri almak,

ç) Dışişleri Bakanlığı tarafından icrası takip edilen kararlar saklı kalmak kaydıyla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Cumhuriyeti aleyhine hükmettiği tazminatlar ile dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon sonucu ödenmesine karar verilen ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 41 inci maddesi uyarınca taraflarca uzlaşılan tazminat ve masrafların ödemesini yapmak,

d) 9/1/2013 tarihli ve 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun uyarınca kurulan komisyon tarafından karar verilen tazminatların ödemesini yapmak,

e) Rücu hususunun değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunmak,

f) Anayasa Mahkemesi tarafından Bakanlığa gönderilen bireysel başvurular hakkında gerekli görülen hallerde Bakanlık görüşünü bildirmek,

g) Görev alanına giren hususlarda insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

ğ) İnsan hakları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde projeler hazırlamak, ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek, 

h) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında verdiği kararlar ile diğer ülkeler aleyhine verdiği kararlardan gerekli görülenlerin Türkçeye çevrilmesini sağlamak, bu kararları derlemek ve arşivlemek,

ı) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uygulaması ile ilgili bilimsel çalışmaları takip etmek, kitap, makale, rapor, rehber ve içtihatların uygulayıcılara ulaştırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve istatistik çalışmaları yapmak,

i) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/8 md.)Uluslararası kurum ve kuruluşların insan hakları alanındaki faaliyetlerini, Dışişleri Bakanlığıyla işbirliği halinde takip etmek ve bu alandaki gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,(9)

j) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 50 - Kararname 34(2019), Kararname 27(2019)
(1) Eğitim Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:(10)

a) (Değişik:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde eğitim gören personel hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek, bu personelin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, 
b) (Değişik:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.) Personel eğitim merkezleriyle ilgili işleri yürütmek,

c) (Mülga:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.)

ç) (Mülga:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.)

d) (Mülga:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.)

e) (Mülga:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.)

f) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/16 md.) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü yazılı, görsel ve işitsel dokümanın basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik
etmek ve desteklemek, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,

g) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/16 md.) Yazılı olmayan hukuk kuralları ile örf ve adetleri ve eski hukuk kaynaklarını araştırmak, toplamak ve yayımlamak,

ğ) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/16 md.) Yayın Danışma Kurulu oluşturmak,

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
9 9/1/2019 tarihli ve 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15 inci maddesi ile bu fıkranın (ı) bendinden sonra gelmek üzere (i) bendi eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir. 10 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 16 ncı maddesi ile bu fıkranın (e) bendinden sonra gelmek üzere bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Madde 51 - Kararname 27(2019)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/17 md.)
(1) İcra İşleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) İcra ve iflas sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) İcra ve iflas dairelerinin kurulması, kaldırılması ve aynı veya farklı yerlerdeki dairelerin birleştirilmesi ile yetki alanının belirlenmesi işlemlerini yürütmek,

c) İcra ve iflas dairelerinin yönetim, denetim ve gözetim işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

ç) İcra ve iflas sistemiyle ilgili tarifeleri çıkarmak,

d) Doğrudan Bakanlıkça ataması yapılan icra ve iflas dairesi personelinin; atama, yer değiştirme, nakil, terfi, görevlendirme, görevden uzaklaştırma, görevde yükselme, unvan değişikliği ve emeklilik işlemleri ile diğer özlük işlemlerini yerine getirmek, yapılacak sınavların usul ve esaslarını belirlemek, buna ilişkin işlemleri yürütmek ve bu personel hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetleri inceleyerek gerekli işlemleri yapmak veya yaptırmak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 52 - Kararname 59(2020), Kararname 27(2019)
(1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:12 

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) Temizlik, aydınlatma, ısıtma ve taşıma hizmetlerini yapmak,

c) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri yapmak,

ç) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/18 md.)Bakanlık için ihtiyaç duyulan bina ve arazinin, ki-ralama ve satın alma işlerini yürütmek,

d) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/18 md.)Bakanlığa ait bina ve tesislerin, ilgili birimlerle işbirliği yaparak tesis, yapım, onarım ve kira işlerine ilişkin program ve projelerini hazırlamak, takip etmek, bunların bakım ve küçük onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
	
e) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/18 md.) (d) bendinde yazılı işlerin yıllık icra programına alınabilmesi için, belirlenecek arsalara ait her türlü etüt, inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli olanları seçmek,

f) (Ek:RG-14/4/2020-31099-CK-59/1 md.) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(1) 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 16 ncı maddesi ile birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir. (2) 14/4/2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 59 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karar-namesinin 1 inci maddesiyle bu fıkraya (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 53 - Kararname 63(2020), Kararname 27(2019)(Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/19 md.) (Başlığı ile Birlikte Yeniden Düzenleme:RG-10/6/2020-31151-CK-63/18 md.)
(1) Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kırılgan gruba yönelik hak ve hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek,

b) Mağdurların kendilerine tanınan haklar ve yardımlar konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,

c) Adli desteğe ihtiyaç duyanlara uygun müdahale programları geliştirmek, tekrarlanan mağduriyetleri önleyici tedbirler almak ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,

ç) Mağdurların adalete erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve uygulamak,

d) Adli süreçte tanıklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek,

e) Adliyelerde görev alan pedagog, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi uzmanların çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

f) Adli yardımla ilgili mevzuatın Bakanlığa verdiği görevleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek ve adli yardım hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde işleyişine yönelik tedbirleri almak,

g) Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

ğ) Mağdurların her alanda desteklenmesini sağlamak amacıyla toplumsal farkındalığı artırıcı faaliyetlerde bulunmak,

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 54 - Kararname 27(2019)(Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/19 md.)
 
11 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 18 inci maddesi ile bu fıkranın (c) bendinden sonra gelmek üzere bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 55 -
(1) Bakanlıkta; Basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 56 -
(1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Taşra Teşkilatı
Madde 57 -
(1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

(2) Bakanlıkça uygun görülen il Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde bilgi işlem müdürlüğü kurulabilir. Müdürlük, bilgi işlem müdürü ve yeteri kadar personelden oluşur. Bilgi işlem müdür-lüklerindeki bilgi işlem müdürü, şef, bilgisayar işletmeni ve teknisyenler Bakanlıkça; diğer personel bağlı olduğu adalet komisyonunca atanır.
Yurtdışı teşkilatı
Madde 58 -
(1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

(2) Yurtdışı teşkilatında yer alan Adalet Müşavirliği kadrolarına, hakimlik ve savcılık mes-leğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile yurtdışı hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından atama yapılır.

(3) Adalet müşavirleri hakkındaki siciller, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Sav-cılar Kanunu hükümleri uyarınca ilgili Bakan Yardımcısı tarafından verilir.

(4) Yurtdışı sürekli görev süresi üç yıldır. Bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Bakanın onayıyla bir yıla kadar uzatılabilir. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilir. 

(5) Bakanlık yurtdışı kadrolarına atanan hakim ve savcılara 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sürekli görevle yurtdışı kadrolarında bulunanlara yapılan ödemeler, aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.
Kadrolar
Madde 59 - Kararname 14(2018)(Değişik: RG-24/7/2018-30488 - CK-14/26 md.)
(1) Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre düzenlenir.
Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi
Madde 60 - Kararname 34(2019)(Mülga:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.)
 
Personel eğitim merkezleri
Madde 61 - Kararname 27(2019)
(1) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde eğitim gören personel hariç olmak üzere Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanılması uygun görülen kişilere yönelik eğitim programları, Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenir. Eğitim programlarının uygulanması amacıyla Bakanlıkça uygun görülecek yerlerde Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı personel eğitim merkezleri kurulur.

(2) Bakanlık bu programların uygulanması için eğitim ve öğretimle ilgili her çeşit tedbiri alır ve ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği yapar.

(3) Eğitime alınacak personelin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri ile eğitim merkezlerinin sekretarya, insan kaynakları, destek, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme, sağlık ve güvenlik, bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon, strateji geliştirme, dış ilişkiler, proje ve enformasyon gibi hizmetleri bir müdür ve iki müdür yardımcısının sorumluluğunda görev yapan yeteri kadar şube müdürlüğü ve idari personel eliyle yürütülür.

(4) Eğitim merkezleri şube müdürlüklerine Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan şube müdürleri, yazı işleri müdürleri, idari işler müdürleri, bilgi işlem müdürleri ile bunlarla aynı düzeydeki görevliler arasından Bakanlıkça atama yapılır.

(5) Eğitim Dairesi Başkanının talebi üzerine yetkili kurul ve organlarınca uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyesi, yükseköğretim kurumları öğretim elemanı, adli ve idari yargı hakim ve savcıları, noterler, meslekte fiilen on yılını tamamlamış avukatlar ile psikolog, psikiyatr, pedagog, sosyal çalışmacılar ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda konusunda uzman kişiler Bakanlık tarafından ders vermekle görevlendirilebilir. Uygun görme kararı; Yargıtay üye ve tetkik hakimleri hakkında Yargıtay Başkanlığı, Danıştay üye ve tetkik hakimleri hakkında Danıştay Başkanlığı, noterler hakkında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu, Bakanlıkta görevli hakim ve savcılar hakkında Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı hakim ve savcıları hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından verilir.

(6) Eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, okuttukları ders sayısına göre Adalet Bakanlığınca tespit edilen esaslar ve Bütçe Kanunu hükümleri uyarınca, ders ve ek ders ücreti ödenir.

(7) Adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime alınacak personel, kapasite ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça belirlenir.

(8) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/20 md.) Eğitim görenlerden konaklama ve yemek ücreti alınmaz.
Adalet uzman ve uzman yardımcısı
Madde 62 -
(1) Bakanlıkta 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.
Kontrolörler
Madde 63 - OHAL 4(2018)
(1) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetimine dair tüm işlem ve uygulamalar ile işyurtlarının denetimiyle görevlendirilmek üzere Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca kontrolör istihdam edilebilir.(12)
Sözleşmeli bilişim personeli
Madde 63/A - Kararname 54(2019), Kararname 27(2019)(Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/21 md.)
(1) Bakanlıkta, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli bilişim personeli çalıştırılabilir. (Mülga cümle:RG-26/12/2019-30990-CK-54/1 md.) (…) 
Komisyon kurma yetkisi
Madde 64 -
(1) Bakanlık, mevzuat üzerinde çalışmalar yapmak üzere uzman personelden oluşan komisyonlar kurmaya yetkilidir.

(2) Bu komisyonlarda görev alanlardan uhdesinde bir kamu görevi bulunanlara verilecek huzur ücreti 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesi uyarınca fiilen görev yapılan günle orantılı olarak ayda en fazla 18.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçemez. Uhdesinde bir kamu görevi bulunmayanlarda ise 36.000 gösterge rakamı uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı(13)(14)
Görev
Madde 65 - Kararname 15(2018)
(1) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:(15)

a) Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerin geliştirmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek, 
12 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karar-namesinin 799 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Kanunun” ibaresi “Kanun Hükmünde Kararnamenin” şeklinde değiştirilmiştir. 13 4/8/2018 tarihli ve 30499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesiyle, bu bölümün “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” olan başlığı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 14 4/8/2018 tarihli ve 30499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesiyle, mevzuatta Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına yapılan atıflar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanına yapılan atıflar ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanına yapılmış sayılır. 15 4/8/2018 tarihli ve 30499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

c) Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üze-re; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

d) Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; belirlenen ulusal politika ve stratejilerin uygulanmasını koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,

e) Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 
f) Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 
g) Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek,

ğ) Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

h) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek, bu çerçevede denetimini yapmak, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek programları geliştirmek,

ı) Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek, 

i) Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

j) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,

k) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak, ça-lışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,

l) Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uy-gulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak, 

m) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirle-ri almak,

n) Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yap-mak ve belirlenen politikanın uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulun-mak,

o) Çalışanların meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,

ö) İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek,

p) Çalışma hayatını denetlemek,

r) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

s) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygula-mak, sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

ş) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,

t) İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,

u) İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak, 

ü) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Teşkilat
Madde 66 - Kararname 15(2018)
(1) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.(18)
16 4/8/2018 tarihli ve 30499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
Hizmet birimleri
Madde 67 - Kararname 64(2020), Kararname 53(2019), Kararname 27(2019)
(1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır: (19)(20)(21)

a) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

b) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

c) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,

ç) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

d) Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü,

e) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,

f) Çalışma Genel Müdürlüğü, 

g) (Değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/22 md.) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

ğ) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,

h) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü,

ı) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/22 md.) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

i) (Ek:RG-26/11/2019-30960-CK-53/1 md.) Personel Genel Müdürlüğü,

j) (Ek:RG-10/6/2020-31151-CK-64/1 md.) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,

k) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,

l) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

m) (Değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/22 md.) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı,

n) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,

o) (Mülga:RG-10/6/2020-31151-CK-64/1 md.) 

ö) (Mülga:RG-26/11/2019-30960-CK-53/1 md.) 

p) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

r) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/22 md.)

s) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

ş) Özel Kalem Müdürlüğü.
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 68 -
(1) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,

b) Aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının artırılması için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce aile ve topluma yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak,
17 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 22 nci maddesiyle, bu fıkraya (h) bendinden sonra gelmek üzere (ı) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 18 26/11/2019 tarihli ve 30960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 53 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesiyle, bu fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere (i) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
37
ç) Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

d) Aile içi şiddet ve istismar, töre cinayetleri, intihar ve benzeri sorunları nedenleri ve sonuçları bakımından incelemek, araştırmak, bunların önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programlar hazırlamak ve uygulamak,

e) Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarını, nedenleri ve sonuçları bakımından incelemek, araştırmak, bunların önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programlar hazırlamak ve uygulamak,

f) Ailelerin maddî refahının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konuda diğer birimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli eğitim programları ve projeler hazırlamak ve uygulamak,

g) Ailedeki yapısal değişimleri, nedenleri ve sonuçları bakımından araştırmak, değerlendirmek ve aile değerlerinin sağlıklı biçimde korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ğ) Nüfus yapısındaki değişimlerin aile yapısı üzerindeki etkilerini izlemek, sorun alanlarını tespit etmek ve bu konuda ulusal bir politikanın geliştirilmesine yardımcı olmak,

h) Ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin kamuoyundaki eğilim ve beklentileri tespit etmek amacıyla çalışmalar yapmak,

ı) Yurtdışında yaşayan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çözüm önerileri geliştirmek ve uygulamak,

i) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 69 -
(1) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın çocuklara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,

b) Çocuklara yönelik sosyal hizmetler konusunda politika ve stratejiler belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce çocuklara yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak,

ç) Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimi için gerekli önleyici ve telafi edici mekanizmaları oluşturmak ve uygulamaya koymak,

d) Geçici ya da sürekli olarak aile ortamından mahrum kalan veya yüksek yararı ailesinin yanında bulunmamayı gerektiren çocuklara, özel bakım ve koruma hizmeti sunmak,

e) Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik hizmetleri, habersiz denetimleri de kapsayacak şekilde yerinde denetlemek, tespit edilen aksaklıklara ve yetersizliklere karşı gerekli önlemleri ivedilikle almak,

f) Özel surette korunması gereken çocuklara en nitelikli hizmetin verilebilmesini teminen, fi-ziki altyapı, nitelikli personel yetiştirilmesi ve istihdamı gibi hususlarda her türlü önlemi almak,

g) Özel surette korunması gereken çocukların ilgili mevzuat uyarınca işe yerleştirilmesi işlemlerinde koordinasyonu sağlamak,

ğ) Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik hizmetler konusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, bu alandaki gönüllü girişimleri teşvik edici mekanizmaları geliştirmek ve uygulamak,
h) Özel surette korunması gereken çocuklar sorununda toplumsal duyarlılığı ve dayanışmayı güçlendirici faaliyet, proje ve kampanyalar düzenlemek,

ı) Evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerini koordine etmek,

i) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda belirlenen tedbirleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak,

j) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Madde 70 -
(1) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlığın kadınlara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,

b) Kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi, kadının insan haklarının ve toplumsal statüsünün korunması ve geliştirilmesi, kadının toplumsal hayatın tüm alanlarında etkin hâle getirilmesine yönelik ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce kadınlara yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak,

ç) Kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemek ve kadının insan haklarını geliştirmek amacıyla faaliyet ve projeler yürütmek, bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek,

d) Kadının insan hakları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak suretiyle toplumsal bilinçlenmeyi geliştirmek,

e) Kadına yönelik her türlü şiddet, töre ve namus cinayetleri, taciz ve istismarın önlenmesi için çalışmalarda bulunmak, kadının aile ve sosyal yaşamdan kaynaklanan sorunlarının çözümüne destek oluşturmak,

f) Sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalarda bulunmak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 71 -
(1) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın engellilere ve yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,

b) Engelliliğin önlenmesi ile engellilerin eğitimi, istihdamı, rehabilitasyonu, ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal hayata katılmaları ve diğer konularda ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

c) Engellilerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştiril-mesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak,
 
ç) Engellilerle ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak ve uygulamak,

d) Münhasıran engellilere tanınan haklar ve sunulan hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere hazırlanan engelli kimlik kartlarına ilişkin işleri yürütmek,

e) Yaşlılara yönelik sosyal hizmetlere ilişkin olarak ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

f) Yaşlılara sunulan sosyal hizmet modellerini geliştirmek,

g) Yaşlıların ve bakıma muhtaç engellilerin, yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi için gerekli mekanizmaları kurmak, var olanları standardize etmek, uygulamaları takip etmek ve denetlemek,

ğ) Yaşlıların toplumla bütünleşmesine, statü ve rollerinin yeniden kazanımına, işlevlerinin artırılmasına, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ilişkin mekanizmalar oluşturmak,

h) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce engellilere ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak,

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
Madde 72 -
(1) Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,

b) Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile onlara yönelik yardım, hizmet ve muafiyetlere iliş-kin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, belirle-nen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak,

ç) Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuru-luşların da desteğiyle gerekli çalışmaları yürütmek,

d) Şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi ve top-lumdan kopmaması amacıyla çalışmalar yürütmek, bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetler yapmak,

e) Gazilerin toplumsal hayata adaptasyonu, tedavi ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam so-runlarının giderilmesi ve sosyal güvenlik haklarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek,

f) Şehit ve gazi yakınları arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek,

g) Şehit yakınları ve gazilere yönelik yardım kampanyalarına ilişkin usûl ve esasları belirle-mek, istismar amaçlı girişimlere karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde her türlü önlemi almak,

ğ) İlgili mevzuatı çerçevesinde şehit ve gazi yakınlarının öncelikli istihdamına yönelik uygu-lamaları koordine etmek,

h)Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
Madde 73 -
(1) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar alanında ulusal düzeyde uygulanacak politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

b) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amaçlarını gerçekleştirmek ve uygulanmasını sağlamak için gerekli idarî ve malî tedbirleri almak,

c) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun gelirlerini zamanında toplamak, toplanan gelirlerin yerinde, zamanında ve ihtiyaçlara göre kullanılmasını sağlamak,

ç) 3294 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan vakıfların harcamalarını, iş ve işlemlerini araştırmak, incelemek, izlemek ve denetlemek, görülen aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirleri almak, vakıfların çalışma usûl ve esasları ile sosyal yardım programlarının ölçütlerini belirlemek,

d) Mevzuatta kamu kaynaklarıyla yardım yapılması öngörülen kişilere aylık, tazminat, ücret, yardım veya başka bir ad altında yapılacak her türlü sosyal yardımın ödenmesi ve anılan yardım ve ödemelerin veri tabanına işlenerek izlenmesi ile ilgili işleri diğer birimler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde yerine getirmek; diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmak-ta olan her türlü sosyal yardım ve ödemelerin veri tabanında izlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

e) Yoksullukla mücadeleye ve Genel Müdürlüğün görev alanına giren diğer konulara ilişkin olarak araştırma ve incelemeler yapmak, proje hazırlamak ve uygulamak,

f) Yoksullukla mücadele alanında uluslararası gelişme ve uygulamaları izlemek, değerlendirmek, ülkemiz açısından yararlı görülen modelleri uygulamaya koymak,

g) Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi ile ilgili işleri yürütmek,

ğ) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü kökleştirici çalışmalar yapmak, geniş kitleleri kapsayan yardım kampanyalarını koordine etmek ve desteklemek,

h) Sosyal yardıma hak kazanılmasında ve genel sağlık sigortalılığının tespitinde esas alınacak gelir tespit testlerine ilişkin usûl ve esasları belirlemek, bu testleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla işbirliği yaparak uygulamak,

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Çalışma Genel Müdürlüğü
Madde 74 -
(1) Çalışma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatı uygulamak,

b) İşçi, işveren ilişkilerini düzenlemek, çalışma barışını sağlayıcı tedbirleri almak, 

c) Çalışma mevzuatı ve istihdam politikası ile ilgili taslakları ve kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan genel politika içinde mahalli ve sektörel bazda istihdam programlarını hazırlamak,

ç) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunlarında öngörülen işleri yap-mak,

d) İstihdamdaki gelişmeleri izlemek ve istihdamı sağlayıcı tedbirleri almak, üretimde emek verimliliğini yükselten politikaları geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak,

e) Yüksek Hakem Kurulu ile Bakanlık arasındaki ilişkileri yürütmek, 

f) Resmi Arabuluculuk Teşkilatı ile ilgili işlemleri yapmak,

g) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre, ka-mu kurum ve kuruluşlarının personel kadroları ile ilgili işlemlerini yapmak, uygulamalarını takip etmek ve denetlemek,

ğ) Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıt-larını merkezi olarak tutmak, kurumlar arası veri değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağla-mak,

h) Personel ve teşkilata ilişkin mevzuat tasarılarının hazırlanmasına katkı sağlamak, bu ko-nularda kurumlarca hazırlanan mevzuat tasarılarını incelemek ve görüş bildirmek, 

ı) Kamu görevlileri sendikalarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında personel konularında uygulama birliğini sağlayacak tedbirleri almak, kamu işverenini temsilen yetkili kurullar ile kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşları arasında yürütülen çalışmalarda danışma, destek ve koordi-nasyon hizmetlerini yürütmek,

i) Kamu personel alım sınavları ve yerleştirme işlemlerine ilişkin esasları belirlemek, engellilerin istihdamına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

j) Kamu personelinin eğitim ve yetiştirilmeleri ile ilgili her türlü çalışmaları yapmak, uygu-lamaları takip etmek, değerlendirmek ve denetlemek,

k) Özelleştirme ve yeniden yapılandırma uygulamalarına ilişkin mevzuat hükümleri gereğin-ce istihdam fazlası personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil işlemlerini yürütmek, 

l) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkların personeli ile kadro ve pozisyonlarına iliş-kin işlemleri yürütmek,

m) İç ve dış seyahat yevmiyeleriyle sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan kamu görevlilerinin aylıklarına uygulanacak ödeme misillerini tespit etmek,

n) Görev alanına giren konularda araştırma ve incelemeler yapmak ve bunların sonuçlarını değerlendirmek, ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütleri giderecek tedbirleri almak ve uygulamaya esas olmak üzere görüş bildirmek, 

o) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Madde 75 - Kararname 27(2019)(Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-10/1/2019-30651-CK-27/23 md.)
(1) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yurtdışında yaşayan; Türk vatandaşlarının, kaybettirme halleri dışında Türk vatandaşlığından çıkmış olanların ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişilerin yabancı ülke mevzuatı ile uluslararası mevzuattan kaynaklanan çalışma, sosyal güvenlik ve sosyal hizmet konularındaki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,

b) (a) bendinde belirtilen kişilerin kültürel, ekonomik ve ailevi nedenlerden kaynaklanan sorunlarına çözüm bulmak için gerekli çalışmaları yapmak, uluslararası sosyal hizmet vaka 
çalışmalarını yürütmek, yurtdışında gerekli sosyal incelemeleri yaparak sosyal inceleme raporları hazırlamak ve bu konularda yurtiçinde ve yurtdışındaki kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Yurtdışında Türk işgücünün istihdamına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın görev alanına giren diğer konularda uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmaları hazırlamak, müzakerelerini yürütmek ve tadili çalışmalarını yapmak ve bu konuda Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

d) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve bu kuruluşlara üye olmaktan doğan iş ve işlemleri yapmak, 

e) Bakanlık yurtdışı kadrolarını düzenlemek, bu kadrolarda görev yapan personeli yönetmek ve denetlemek, 

f) Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca yapılacak yurtdışına ilişkin işlemleri koordine etmek ve bunların diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın görev alanıyla ilgili yurtdışı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile protokol işlerini yürütmek,

g) Çalışma hayatı ve sosyal politika alanlarında yabancı literatürü, mevzuatı ve uygulamaları izlemek ve raporlamak, 

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Madde 76 -
(1) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak, 

b) Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek,

c) İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek.

ç) Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

d) İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek,

e) İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini belirlemek, yetki vermek, yetkilerini iptal etmek, kontrol ve denetimini sağlamak,
f) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediği-nin kontrol ve denetimini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek,

g) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ğ) Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, 

h) Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek, 

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışma usul ve esasları ile personelin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü
Madde 77 -
(1) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yabancı istihdamı ve işgücü göçü ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak, çalışma izni ve çalışma izni muafiyetine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) Uluslararası işgücüne ilişkin politika belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve belirlenen politikanın uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak,

c) Yabancı ülkelerle imzalanacak işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin müzakerelerine, hazırlanmasına ve tadiline katkı sağlamak, 

ç) Uluslararası işgücü göçüne ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

d) Uluslararası işgücüne ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, 

e) Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemini kullanarak yabancı çalışanlara ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının niteliklerine ilişkin veri toplamak, bunları analiz etmek ve raporlamak, 

f) Ulusal göç politikasının oluşturulmasında görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak, 

g) Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla yazışmalar yapmak ve bu kuruluşlarla çalışmalar yürütmek,

ğ) Ülkemize rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla uluslararası eğilimleri, işgücü potansiyelini ve hareketliliğini izlemek ve politikalar geliştirmesi için gerekli çalışmaları yapmak, 

h) Yüksek nitelikli işgücünün ülkemize kazandırılmasına yönelik yurt dışında tanıtım faaliyetleri yapmak, ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonlara katılmak, gerektiğinde tanıtım ofisleri açmak, 
ı) Kültürel, sanatsal, ekonomik ve sportif alanlarda uluslararası gelişmeleri izleyerek ilgili kurum, kuruluş ve ülkelerle işbirliğini geliştirmek, gerektiğinde ortak projeler yürütmek,

i) Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ile stratejik önemi haiz her-hangi bir alanda öne çıkmış yurt dışında yaşayan nitelikli insan gücünün ülkemize kazandırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

j) Bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarında yetişmiş yabancı beyin göçünü ülkemize kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmak, 

k) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 77/A - Kararname 27(2019)(Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/24 md.)
(1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel Genel Müdürlüğü(19)
Madde 77/B - Kararname 53(2019)(Ek:RG-26/11/2019-30960-CK-53/2 md.)
(1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Madde 77/C - Kararname 64(2020)(Ek:RG-10/6/2020-31151-CK-64/2 md.)
(1) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon stratejilerini Strateji Geliştirme Başkanlığı ile işbirliği içerisinde belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,

b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,

c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,

ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak,

d) Bakanlık birimlerince ülke çapında aile, çalışma ve sosyal hizmet alanlarına yönelik olarak işletilen bilgi işlem sistemlerinin sürekli çalışır halde tutulmasını sağlamak,

e) Bakanlığın bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarınca yürütülen bilgi işlem faaliyetlerine destek olmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

f) Bakanlığın bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
19 26/11/2019 tarihli ve 30960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 53 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yeni kurulan Personel Genel Müdürlüğünün teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, bu birime ait görev ve yetkiler, mezkur Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli ve yetkili olan birimler tarafından yerine getirilir.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Madde 78 -
(1) Teftiş ve Rehberlik Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın görev alanına giren faaliyet ve işlemlerle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturmaları yürütmek, gerekli önlemleri almak veya aldırmak, 

b) Bakanlığın görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasını izlemek, mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve denetimler sonucunda, mevzuatın aksa-yan yönleri, uygulanabilirliği, sektörel bazda ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirlemek,

c) Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak, 

ç) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca işyerlerinde inceleme yapmak, iş ve işlemlerini teftiş etmek,

d) Kayıtdışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

e) Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı ile personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

f) Sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarınca sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle işbirliği içinde yapmak, sunulan hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere iletmek,

g) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek,

ğ) Sosyal hizmet ve yardımlar alanında faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen kişi, ku-rum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluşları teşvik edici mekanizmaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu alanda yapılacak faaliyetlere ve alanda çalışan meslek elemanlarına rehberlik etmek,

h) Sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarının faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesini, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hâle gelmesini sağlamak,

ı) Bu Bölüm kapsamında hizmet sunan sosyal hizmet kuruluşları ile sosyal hizmetlerden yararlananlara ilişkin olarak ortak veri tabanı oluşturulmasına katkıda bulunmak,

i) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
(2) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi hükümler-ine göre müfettiş ve denetçi istihdam edilebilir. 
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Madde 79 -
(1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
Madde 80 - Kararname 27(2019)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/25 md.)
(1) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın Avrupa Birliği, yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla insan kaynaklarının geliştirilmesi alanında yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak, 

b) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, koordinasyonu sağlamak,

c) Avrupa Birliğine yönelik olarak Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda Bakanlığın görev alanlarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve bu konularda uygulama ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve öneriler hazırlamak,

ç) Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait işleri yürütmek,

d) İlgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve milletlerarası andlaşmalar çerçevesinde operasyonel programları hazırlamak, yürütmek ve fonların uygulanmasını koordine etmek, yapısal fonların kullanımı için gerekli hazırlıkları yapmak,

e) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak, 

f) Desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak; projelerin seçimini yapmak, önceliklendirmek, ihale ve sözleşmelerini yapmak ve yürütülmesini sağlamak, ödemelerini gerçekleştirmek ve muhasebeleştirmek, buna ilişkin kontrol, izleme ve değerlendirmeleri yapmak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Madde 81 -
(1) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık personeli ile Bakanlığın görev alanındaki hizmetleri yerine getirecek diğer ku-rum ve kuruluş personelinin yetiştirilmesi, eğitilmesi ve bilgi düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli programları planlamak, geliştirmek ve uygulamak; hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak,

b) Bakanlığın görev alanına ilişkin konularda kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilinçlendirici faaliyetler yürütmek, bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği yapmak,

c) Bakanlığın faaliyetlerini, projelerini, sunduğu hizmetleri kamuoyuna duyurmak,

ç) Bakanlığın görev alanına giren konularda toplumsal dayanışmayı güçlendirici kitlesel kampanyalar ve etkinlikler düzenlemek, teşvik etmek ve katkı sağlamak,

d) Bakanlığın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek,

e) Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı23
Madde 82 - Kararname 64(2020)(Mülga:RG-10/6/2020-31151-CK-64/3 md.)
 
23 10/6/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 64 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesi uyarınca kaldırılan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve yöneticisine yapılan atıflar yeni oluşturulan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ve yöneticisine yapılmış sayılır.
Personel Dairesi Başkanlığı(20)
Madde 83 - Kararname 53(2019)(Mülga:RG-26/11/2019-30960-CK-53/3 md.)
 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 84 -
(1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
b) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

c) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
20 26/11/2019 tarihli ve 30960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 53 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca mezkur Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılan Personel Dairesi Başkanlığına ve yöneticisine yapılan atıflar yeni oluşturulan Personel Genel Müdürlüğüne ve yönetici- sine yapılmış sayılır.
Hukuk Müşavirliği
Madde 85 - Kararname 27(2019)(Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/26 md.)
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 86 -
(1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak,

b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 87 -
(1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanın çalışma programını düzenlemek,

b) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.	
Ortak görevler
Madde 88 -
(1) Bakanlık bünyesindeki genel müdürlükler sorumluluk alanlarıyla ilgili konularda aşağıdaki görevleri de yerine getirirler:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinlikler düzenlemek, toplumu aydınlatıcı yayın-lar hazırlamak, eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek, ulusal ve uluslararası kongre, seminer, şûra ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

b) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal amaçlı vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, müşterek projeler hazırlamak ve uygulamak,

c) Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, proje geliştirmek ve yürütmek, gerçekleştirilecek çalışma ve etkinliklere katılmak; ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile kararların ulusal düzeyde uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

ç) İnceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunları uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesini ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlamak,

d) Görev alanına giren konulara ilişkin mevzuatı ve uygulanmasını izlemek, bu konuda yürütülen mevzuat yenileme çalışmalarına katkıda bulunmak,

e) Sorumluluk alanına ilişkin sorunlar ve yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin bilgileri veri tabanı aracılığıyla izlemek, güncellemek ve yapılacak çalışmalarda değerlendirmek,

f) Çocuk, kadın ve engelli haklarına ilişkin konularda ülkemizin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca Bakanlık temsilcileri, diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile konuyla ilgili uzmanlardan teşkil edilecek ulusal takip ve danışma kurullarının sekretarya işlerini yürütmek.
Çalışma Meclisi
Madde 89 - OHAL 4(2018)
(1) Çalışma Meclisi;

a) (Değişik: RG-15/7/2018-30479 - CK-4/799 md.) Bakan veya bakan yardımcısının başkanlığında yönetmelikle belirlenecek bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından iştirak edecek birer temsilciden, 

b) Üniversitelerin iş hukuku, sosyal ekonomi, çalışma ekonomisi, sosyal siyaset, iş fizyolojisi, iş sağlığı ve güvenliği ve gündemindeki konularla ilgili dallardan Yükseköğretim Kurulunca seçilecek beş öğretim üyesinden,

c) İşveren sendikaları konfederasyonlarından üç, en fazla üyeye sahip işçi sendikaları kon-federasyonundan iki, diğer işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından birer, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan üç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden üç temsilci ile gündemindeki konularla ilgili olarak çağırılan kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden,

meydana gelir.

(2) Çalışma Meclisi, Bakanlıkça tespit edilen gün ve gündeme göre toplanıp, gündemdeki konular hakkında inceleme ve görüşmelerde bulunarak düşüncelerini bildirmekle görevlidir.

(3) Çalışma Meclisinin Ankara dışından gelen işçi temsilcileri meclis toplantılarına katıldık-ları sürece izinli sayılırlar. 

(4) Çalışma Meclisinin sekretarya işleri Çalışma Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

(5) Çalışma Meclisi yılda en az bir defa toplanır.
Taşra Teşkilatı
Madde 90 -
(1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Yurtdışı Teşkilatı
Madde 91 -
(1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Çalışma grupları
Madde 92 -
(1) Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlık-lar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilir.
Kadrolar
Madde 93 -
(1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir.
Uzman istihdamı(21)
Madde 94 - Kararname 15(2018)
(1) Bakanlıkta 657 sayılı Kanun ek 41 inci maddesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

(2) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.
Sosyal hizmet kuruluşlarının devri
Madde 95 -
(1) Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları Cumhurbaşkanı kararıyla belirle-necek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devre-dilebilir. Bakanlık, hizmet alanları ile ilgili olarak il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütebilir.
Döner sermaye işletmesi
Madde 96 -
(1) Bakanlık, döner sermaye işletmeleri kurabilir.

(2) Döner sermaye bütçeye bu amaçla konulacak ödeneklerle ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur.

(3) Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına eklenir. 

(4) Döner sermayenin işletilmesinden doğan karlar, ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. 

(5) İşletmelerin faaliyet alanları, gelirleri, giderleri ve denetimi ile ilgili hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Görev
Madde 97 -
(1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak,
21 4/8/2018 tarihli ve 30499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesiyle,94 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Çalışma, Sosyal Hiz-metler ve Aile Uzmanı” ibareleri “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı” şeklinde, “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzman Yardımcısı” ibareleri “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, standart ve ölçütler geliştirmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede eğitim, araştırma, projelendirme, eylem planları ve kirlilik haritalarını oluşturmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek ve izlemek, iklim değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

c) Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini değerlendirmek; alıcı ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme çalışmalarını yapmak; bahse konu tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini sağlamak,

ç) Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Cumhurbaşkanınca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek,

d) Mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek,

e) Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve NATO alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç talepleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak, yaptırmak ve denetlemek veya denetlenmesini sağlamak,

f) Yapı denetimi sistemini oluşturarak 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan veya yaptırılanlar da dâhil olmak üzere yapıların can ve mal emniyeti ile mevzuata ve tekniğine uygunluk bakımından denetimini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen aykırılık ve noksanlıkların giderilmesini istemek ve sağlamak; yapılarda enerji verimliliğini artırıcı düzenlemeleri yapmak, buna ilişkin faaliyetleri yönetmek ve izlemek; yapı malzemelerinin denetimine ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

g) Konut sektörüne ilişkin strateji geliştirme ve programlama iş ve işlemlerini yürütmek, ya-pı kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu uyarınca Bakanlığa verilen görevleri yapmak,
ğ) Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dı-şına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek; Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti kurulmasını temin etmek; 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat işlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak,

h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazır-landığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilin-de yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece veril-memesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalış-ma ruhsatını vermek,

ı) Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak,

i) Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin kurulması, kullanılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre olmasını desteklemek,

j) Bakanlığın görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak,

k) Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak,

l) Küresel iklim değişikliği ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için plan ve politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

m) Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması maksadıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halin-de yürütmek,

n) 23/9/1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk’ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve “Atatürk Kültür Merkezi Kurulması” Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile belirlenen Atatürk Kültür Merkezi alanını iyileştirme, güzelleştirme, yenileme ve ihya etmek amacıyla; Kültür ve Turizm Bakanlığının da görüşü alınarak, bu alan için her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ile yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma ve ruhsatlandırma işlemleri ile diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

o) Mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek, 

ö) Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek amacıyla çalışma yapmak, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin edinim, yönetim ve elden çıkarılmasına ilişkin işlemleri yürütmek, kamu idarelerinin taşınmazları ile ilgili kayıt ve yönetim esaslarını belirlemek, 

p) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Bakanlık, birinci fıkranın (h) bendindeki iş ve işlemleri tesis etmeden evvel, bu iş ve işlemleri esasen tesise yetkili olan idarelerin görüşlerini ister. İdareler, bu iş ve işlemlerin yapılmama gerekçelerini etraflıca açıklayarak konu hakkındaki görüşlerini en geç onbeş gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır.
Teşkilat
Madde 98 - Kararname 27(2019) (Değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/27 md.)
(1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.
Hizmet birimleri
Madde 99 - Kararname 27(2019)
(1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:(22)

a) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü,

b) Milli Emlak Genel Müdürlüğü,

c) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü,

ç) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,

d) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü,

e) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,

f) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

g) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü,

ğ) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,

h) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü,

ı) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/28 md.) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

i) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/28 md.) Personel Genel Müdürlüğü,

j) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/28 md.) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
22 9/1/2019 tarihli ve 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 28 inci maddesiyle, bu fıkranın (k), (l) ve (o) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (h) bendinden sonra gelmek üzere (ı), (i) ve (j) bent-leri eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
k) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,

l) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

m) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı,

n) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/28 md.) 

o) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/28 md.)

ö) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,	

p) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

r) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/28 md.)

s) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

ş) Özel Kalem Müdürlüğü.
(1) 10/1/2019 tarihli ve 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 28 inci maddesiyle, bu fıkranın (k), (l) ve (o) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (h) bendinden sonra gelmek üzere (ı), (i) ve (j) bentleri eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir
54
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Madde 100 - OHAL 4(2018)
(1) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapmak, ta-kip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek,

b) Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şe-kilde yapılmasını gözetmek, 

c) Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri topla-mak, değerlendirmek ve yayımlamak,

ç) Mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini planlamak ve uygulanmasını takip et-mek,

d) Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek,

e) (Mülga: RG-15/7/2018-30479 - CK-4/799 md.)

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) (Mülga: RG-15/7/2018-30479 - CK-4/799 md.)
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Madde 101 - Kararname 64(2020)
(1) Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu idareleri ile işbirliği yaparak yürütmek, 

b) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak,

c) Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmazlarla hakların Hazineye maledilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmazların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak, 

ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer-lerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; kamu idarelerine tahsis etmek ve tahsis ama-cının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan ta-şınmazlar üzerinde Hazine dışındaki kamu idarelerine ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek, tasfiyeye ilişkin esas ve usulleri belirlemek, 

d) Devlete ait konutları yönetmek ve kamu idarelerine ait konutların yönetimi konusundaki politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, her yıl yurt içi ve yurtdışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek,

e) Hazineye ait taşınmazların envanter kayıtlarını tutmak ve diğer kamu idarelerinin taşınmazlarının envanter kayıtlarının tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

f) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini sağlamak,

g) Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle elkonulması gereken para, mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak,

ğ) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet dışı kalan taşınırlarının satışını yapmak, 

h) Kamu idarelerine ait taşınmazların yönetim esaslarını belirlemek,

ı) Kamu idarelerinin taşınmaz edinme ve yönetimine ilişkin olarak hazırlayacakları mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek,

i) Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmeye yönelik çalışmalar yapmak,

j) Görev alanına giren konularda ilgili mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek, 

k) Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

l) Teşkilat ve görev alanına giren konularda denetmenleri aracılığıyla teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak ve bu işlerin yürütülmesi amacıyla uygun görülen büyük il merkezlerinde bölge düzeyinde denetim yapmak üzere denetim grupları kurmak, 27

m) Cumhurbaşkanınca uygulama usul ve esasları belirlenen projeler kapsamında; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri geliştirmek, değerlendirmek, kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları satın almak, trampa etmek, kamulaştırma ve toplulaştırma yapmak.

n) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Madde 102 -
(1) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekânsal strateji planlarını ve çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak,

b) Kentlerde ve kırsal alanlarda arazi kullanımına ilişkin temel ilke, strateji ve standartların belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

c) Havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki çevre düzeni planlarının ve imar planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, havza veya bölge bazında çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak ve bu planların uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak, 

ç) Sektörel planların havza veya bölge düzeyindeki mekânsal strateji planlarına ve çevre dü-zeni planlarına uyumlu hazırlanmasını sağlamak,

d) Risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin kuralları belir-lemek ve izlemek, plana esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak,

e) 97 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen konularla ilgili olarak her ölçek-teki imar planı ve imar uygulamalarını, kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak,

f) Arazi ve arsa düzenlemesi ve parselasyon planlarının hazırlanmasına ilişkin genel ilke, strateji ve esasların belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

g) Cumhurbaşkanınca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tes-cilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı, kamulaştırma, arazi ve arsa düzenlemesi yapmak, yaptırmak ve onaylamak,

ğ) Belediyelerin mücavir alanları ile köylerin yerleşik alanlarının sınırlarının tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve tespit edilen sınırları onaylamak,

h) İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere, her türlü etüt, harita ve imar planı, plan değişikliği, plan revizyonu, parselasyon planı hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasında koordinasyon sağlamak, ihtilafları gidermek, gerektiğinde ihtilaf konusu işi resen yapmak, yaptırmak ve onaylamak,

ı) Her tür ve ölçekteki fiziki planların birbiriyle uyumunu ve mekânsal strateji planları hedeflerine ve kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, ilgili idareler tarafından Bakanlıkça verilen süre içinde yapılmayan il çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak,

i) Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlaması çalışmaları, kıyı alanlarının düzenlenmesi-ne dair iş ve işlemler ile bu alanlara ilişkin jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, kıyı kenar çizgisini tespit etmek, onaylamak ve tescilini sağlamak,

j) Kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri sahalarına ilişkin her tür ve ölçekteki etüt, harita ve planları yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak ve bunların uygulanmasını sağlamak,

k) Cumhurbaşkanınca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak binalar, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesisleri ile ilgili altyapı, üstyapı ve iletim hatları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı istasyonları gibi alanlar ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek, bunlara ilişkin her tür ve ölçekteki harita, etüt, plan ve parselasyon planlarını gerektiğinde yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak. Planlamaya ilişkin iş ve işlemlerde, bakanlık-lar, mahalli idareler ve meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, planlama sürecinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini temin etmek, 

l) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Çevre düzeni planlarının Bakanlıkça belirlenen mekânsal strateji planlarına, imar planlarının ise mekânsal strateji planlarına veya çevre düzeni planlarına aykırılığının tespit edilmesi halinde ilgili idareler Bakanlıkça verilen süre içerisinde aykırılıkları giderir. 

(3) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ulusal ve bölgesel nitelikteki fiziki planları Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisindeki çevre düzeni planlarını büyükşehir belediyeleri, büyükşehir olmayan illerde ise Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Madde 103 -
(1) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuatı hazırlamak, standart geliştirmek, ölçüm, tespit ve kalite ölçütlerini belirlemek; alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek,

b) Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü ve titreşimin azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkelerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak; temiz hava eylem planları yapmak ve yaptırmak; konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak, ölçüt ve standartları belirlemek,

c) Temiz üretim ve entegre kirlilik önleme çalışmalarına yönelik politika ve stratejilerin belir-lenmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve ilgili mevzuatı hazırlamak,

ç) Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, temiz enerji kullanımını teşvik etmek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için hedef ve ölçütlerin belirlenme-sine ilişkin çalışmaları yapmak,

d) Serbest bölgeler dâhil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü ve titreşim ile ilgili ölçütleri belirlemek,

e) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda işbirliği yapmak,

f) Etkili bir çevre yönetimi gerçekleştirmek, atık ve kimyasalların çevre ile uyumunu sağla-mak üzere gerekli ekonomik araçları belirlemek ve bu konuda standartlar geliştirmek,

g) Motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyonlarının kontrolü için idari, mali ve teknik usul ve esaslar ile standartları belirlemek,

ğ) Yeraltı ve yerüstü sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi maksadıyla kirletici unsurlar ile kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek ve uygulamayı sağlamak, acil müdahale planları yapmak ve yaptırmak, çevrenin korunması maksadıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek ve bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

h) Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef, politika ve ölçütlerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak,

ı) Atıksu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını ve kriterlerini Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte belirlemek, onay işlemlerini yürütmek, 

i) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında politika ve stratejilerin belirlemesi amacıyla çalışmalar yapmak, 

j) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atıkların taşınması ile tehlikeli atıkların taşınma lisanslarına ilişkin esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, izlemek, atık ve kimyasallarla kir-lenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarını tespit etmek, çevre ve insan sağlığına yönelik risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

k) Yasaklanacak ve kısıtlanacak yakıt, atık ve kimyasalların ve bunlar ile çevre kirliliğine yol açabilecek diğer maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin ölçütleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak,

l) Ulusal çevre stratejisi ve eylem planlarının hazırlamasına ilişkin çalışmaları yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,

m) Küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına yönelik plan, politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak,

n) Mahalli çevre kurullarının çalışmalarını takip etmek ve yönlendirmek,

o) Yerleşik alanlarda bina ve sair yapılarda görüntü kirliliğine yol açan uygulamaları önleyici tedbirler almak,

ö) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve yürütmek.

p) 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevleri yapmak,

r) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Madde 104 -
(1) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlar-dır:

a) Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarını yapmak ve bu konuda gerekli kararları almak, izlemek ve denetlemek,

b) Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet ve tesisi izlemek, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, denetlemek, çevre izni ve lisansı vermek, 

c) Çevre kirliliğine neden olan faaliyet ve tesislerin emisyon, deşarj ve atıklar ile arıtma ve bertaraf sistemlerini izlemek ve denetlemek, 

ç) Serbest bölgeler dâhil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili faaliyetleri izlemek, yeraltı ve yerüstü sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak,

d) Temiz hava merkezlerinin kurulması ve yönetilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e) Motorlu kara taşıtları egzoz emisyonlarının belirlenen standartlara uygunluğunu belgele-mek, izlemek ve denetlemek,

f) Alıcı ortamları izlemek, buna ilişkin altyapıyı oluşturmak, çevre kirliliği ile ilgili olarak ölçüm ve analiz ölçütlerini belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; çevreyle ilgili her türlü ölçüm, izleme, analiz ve kontroller yapacak laboratuvarlar kurmak, kurdurmak, bunların akreditasyon işlemlerini yapmak, yaptırmak; alıcı ortamlar konusunda ölçüm yapacak kuruluşları belirlemek,

g) Her türlü atık bertaraf tesisine lisans vermek, bunları izlemek ve denetlemek,

ğ) Bakanlığın görev alanına giren ürünlerin ilgili mevzuat ve teknik düzenlemelere uygunlu-ğunu ve güvenirliğini tespit etmek amacıyla denetim yapmak, yaptırmak, yetkili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

h) Çevre envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak ve Avrupa Çevre Ajansı ile iliş-kileri yürütmek,

ı) Görev alanına giren faaliyetleri izlemek ve denetlemek, uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

i) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Madde 105 -
(1) Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü yapılar ile ilgili genel ilkeleri, stratejileri ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

b) Kamu yatırımlarının projeleri ve yapımla ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile etüt ve projelerin niteliklerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

c) 97 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ile Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

ç) 5543 sayılı İskan Kanunu ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak,

d) 5543 sayılı Kanun uyarınca daimi iskân için kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılacak her türlü yapılara ve konutlara ilişkin etüt ve planlama işlerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, daimi iskân için yaptırılacak her türlü yapıların inşaatlarını yapmak veya yaptırmak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 106 -
(1) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Mahallî idarelerin altyapı sistemleri ile ilgili genel planlama, programlama, fizibilite, projelendirme, işletme, finansman ihtiyacı ve yatırım önceliklerine; teknik altyapı tesislerinin mekânsal strateji planları ile çevre düzeni ve imar planlarına uygun olarak planlanmasına, projelendirilmesine ve yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu konulardaki her türlü etüt, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine ilişkin usul ve esasları belirlemek. 

b) Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahallî idareler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak ve teknik altyapı tesislerine ilişkin envanteri tutmak,

c) 97 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki uygulamalara ilişkin her türlü altyapı, katlı ve köprülü kavşak gibi yapıların projelerini yapmak veya yaptırmak, bu alanlarda mülk sahiplerinden altyapı katılım bedellerinin tahsiline ilişkin düzenlemeler yapmak,

ç) Gecekondu alanları ile vasfının bozulmasından dolayı orman ve mera dışına çıkarılan alanlara ilişkin iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları ile afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuat ve 775 sayılı Kanun uyarınca ıslah, tasfiye, dönüşüm ve iyileştirme bölgelerinin tespitine, ilanına, program ve öncelik sırasına dair usul ve esasları belirlemek,

d) Dönüşüm, yenileme ve transfer alanlarının belirlenmesi, dönüşüm alanı ilan edilen alanlardaki yapıların tespiti ile arsa ve arazi düzenleme ve değerleme iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak; dönüşüm uygulamalarında hak sahipliği, uzlaşma, gerektiğinde acele kamulaştırma, paylı mülkiyete ayırma, birleştirme, finansman düzenlemelerinde bulunma, dönüşüm alanları içindeki gayrimenkullerin değer tespitlerini yapma ve Bakanlıkça belirlenen esaslar ve proje çerçevesinde hak sahipleri ile anlaşmalar sağlama, gerektiğinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verme, kat mülkiyeti tesisi, tescili ve imar hakkı transferi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin dönüşüm alanı ilanı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Madde 107 -
(1) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri yapmak, uygulamaları denetlemek ve izlemek,

b) Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait her türlü yapılar ile ilgili genel ilke, strateji ve standartların belirlemesine ilişkin çalışmaları yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

c) Planlama, harita yapımı, arazi ve arsa düzenlemesi, değerleme, parselasyon, etüt ve proje müellifliği, harita plan, proje ve yapım kontrol müşavirliği, her türlü altyapı ve tesisat dâhil olmak üzere yapı müteahhitliği gibi hizmet alanlarında çalışan gerçek veya tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ve kayıtlarının tutulmasına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuru-luş yeterliklerini değerlendirerek bunlara tescil ve yeterlik belgeleri vermek veya verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

ç) Planlı ve plansız alanlardaki projelendirme ve yapılaşmaya, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinlerinin ulusal adres veri tabanına dayalı olarak düzenlenmesine ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek,

d) Planlama, projelendirme, yapım ve kamulaştırma iş ve işlemlerinde görev alacak bilirkişi-lerin niteliklerine ve mesleki yeterliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

e) Yöresel mimarinin ve yapılarda yerel malzemenin kullanımının teşvik edilmesi, binalarda enerji verimliliğinin sağlanması ve ileri yapım teknolojilerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak,

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait her türlü yapıların denetlenmesinde görev alan mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarını denet-lemek, ilgili idareler ile denetim ve müşavirlik kuruluşlarınca denetlenmesini sağlamak,

g) Yapım işlerinde görev alan şantiye şefleri, fen elemanları ve yetki belgeli ustaların faali-yetlerinin, durumlarına göre, ilgili idarelerce veya meslek kuruluşlarınca denetlenmesini sağlamak,

ğ) Kamuya ve özel sektöre ait her türlü yapı ve tesisin projelerinin ve yapım işlerinin denetlenmesinde görev alacak mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının, yapı denetim kuruluşlarının ve müşavirlik kuruluşlarının niteliklerine, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara belge verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

h) Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek,

ı) Çevre yönetimi, çevre denetimi ve çevresel etki değerlendirilmesi iş ve işlemlerinde görev alanların niteliklerine, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara belge verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

i) Çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlanmasında, çevre laboratuvarları, çevre danışmanlık firmaları ile belediyelerin çevre koruma tesislerinin projelerinde ve işletilmesinde görev alacakelemanları eğitmek, proje ve tesis ölçütlerini geliştirmek ve mesleki yetkinliği artırmak,

j) Konut politikalarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, belirlenmiş politika, plan ve stratejilere göre uygulamayı temin ve sonuçlarını takip etmek,

k) Yapı kooperatiflerinin ve üst birliklerinin kurulması, işleyişi ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasını sağlamak ve uygulamaları denetlemek,

l) Yapılarda kullanılacak malzemelerin kullanım amacına uygunluğuna dair esasları belirle-mek, koordinasyon ve yetkilendirme çalışmalarını yürütmek, yapı malzemelerine ilişkin standartların hazırlanıp yayımlanmasını sağlamak,

m) Yapı malzemelerinin üretim, satış, nakil ve kullanma safhalarında her türlü mekânda ve ortamda gözetim ve denetimini yapmak, yapı malzemesi numunelerinin test ve deneylerini ilgili standarda göre yapmak, yaptırmak ve laboratuvar altyapısını geliştirmek,

n) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Madde 108 -
(1) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,

b) Çağdaş coğrafi bilgi teknolojilerinin ülkede etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek ve eşgüdümü sağlamak,

c) Coğrafi veri ve bilginin ulusal düzeyde üretimine, kalitesine ve paylaşımına yönelik standartlar ile bunlara ilişkin temel politika ve stratejilerin belirlenmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve gerekli mevzuatı hazırlamak,

ç) Coğrafi bilgi sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda ülkemizi temsil etmek, işbirliği ve uyum çalışmalarını koordine etmek,

d) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamına giren tüm konularda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen verilerin Bakanlık birimlerince kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

e) Bakanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Bakanlık mekânsal veri altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi ile Bakanlığın ihtiyaç duyacağı her türlü verinin iletilmesi ve temin edilmesi konularında çalışmalar yürütmek,

f) Kent bilgi sistemlerinin standart ve yaygın bir şekilde oluşturulması için gerekli düzenlemeler yapmak,

g) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen mekânsal verilerin sunulduğu portalı kurmak ve işletmek,

ğ) Uluslararası veri paylaşım ağlarına katılmak,

h) Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili sertifikasyon ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

ı) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarını bütünleyen navigasyon, yönetim, otomasyon ve dokümantasyon sistemleri ile uzaktan algılama tekniği konularında uygulama, düzenleme, geliştirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek,

i) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,

j) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Madde 109 -
(1) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tescil etmek,

b) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak,

c) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygula-ma imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, onaylamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,

ç) Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma esaslarını ilgili bakanlıkların görüşünü alarak belir-lemek ve bu alanların kısmen veya tamamen hangi idarelerce yönetileceğine karar vermek, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak,

d) Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştirmek, uygulamaların tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek,

e) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; hâli-hazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma veya benzer yollarla kamunun eline geçirilmesini sağlamak, kontrol ve denetim yapmak, gerekli görülen alanların korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım yapmak veya ilgili idarelerin yatırım projelerini desteklemek, bu alan ve bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak, işletmek, işlet-tirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin insan ve finansman kaynağı sağlamak,

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Orman ve orman rejimine tabi olmayan yerlerde Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilen veya ettirilen tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri diğer koruma alanları ile Bakanlıkça tespit edilen doğal sit alanları, tabiat varlıkları ve bunların koruma alanlarının tescil ve ilanı Bakanın onayı ile yapılır. Ancak Bakanlıkça yapı yasağı önerilen tabiat varlıkları ve doğal sit alanları dahil orman rejimine tabi olmayan bütün koruma alanları Cumhurbaşkanınca tescil ve ilan edilir. Uygulama imar planı kararı ile yapı yasağı getirilen özel mülkiyete konu alanlara ilişkin arazi ve arsa düzenlemesi, trampa veya kamulaştırma işlemleri, bu alanların yönetimi ve işletmesini üstlenen kuruluşlarca veya Bakanlıkça gerçekleştirilir.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Madde 109/A - Kararname 27(2019) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/29 md.)
(1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliğine yönelik mevzuat ve uyum çalışmaları ile ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Bakanlık hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak,

b) Avrupa Birliği ile mali ilişkiler çerçevesindeki operasyonel programları yürütmek ve fonların uygulanmasını koordine etmek,

c) İlgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde operasyonel programları hazırlamak ve uygulamak,

ç) Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası sözleşmeler de dâhil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak,

d) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve ilgililere duyurmak,

e) Desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak; projelerin seçimini yapmak, önceliklendirmek, ihale ve sözleşmelerini yapmak ve yürütülmesini sağlamak, ödemelerini gerçekleştirmek ve muhasebeleştirmek, buna ilişkin kontrol, izleme ve değerlendirmeleri yapmak, 

f) İlgili kurum ve makamlara görevleri ile ilgili bilgi, belge ve raporların intikalini sağlamak ve operasyonel programın özelliğine göre yapısal fonların kullanımı için gerekli hazırlıkları yapmak,

g) Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde yurtdışından gelen heyetler ve Bakanlıktan yurtdışına gönderileceklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Yurtdışı ilişkilerle ilgili protokol işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel Genel Müdürlüğü
Madde 109/B - Kararname 27(2019)(Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/29 md.)
(1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın personel planlaması ve politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
65
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 109/C - Kararname 27(2019)(Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/29 md.)
(1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Madde 110 -
(1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturmalar yapmak,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

(2) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı istihdam edilir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Madde 111 -
(1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Madde 112 - Kararname 64(2020)
(1) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:28

a) (Değişik:RG-10/6/2020-31151-CK-64/5 md.) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ek 1 inci maddesi ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmek,

b) Çevre ve imar mevzuatının yürütülmesinden doğan anlaşmazlıkları ilgili idarelerin talebine istinaden inceleyip karara bağlamak,

c) Teknik veya fiziki yönden birbirini etkileyen plan ve yapım işleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları arasında doğan anlaşmazlıkları, taraf olan idarelerin birlikte talep etmeleri halinde inceleyip karara bağlamak,

ç) Plan, çevre, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yapı kooperatiflerine görüş vermek,

d) Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak,

e) Yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerinde kullanılan müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgelerinin yıllara ait değerlendirme katsayılarını, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetlerini ve proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranlarını tespit etmek ve yayımlamak,

f) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen teknik gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunlardan faydalı görülenler hakkında teklifte bulunmak,

g) Bakanlık birimleri arasında teknik konularda uygulama birliği ve koordinasyonu sağlamak,

ğ) (Ek:RG-10/6/2020-31151-CK-64/5 md.) Sözleşme uygulamaları ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak,

h) (Ek:RG-10/6/2020-31151-CK-64/5 md.) Yapım işlerinde kullanılacak yerli malzemeleri ve üreticilerini destekleyici tedbirleri almak,

ı) Bakan tarafından verilen diğeri görevleri yapmak. 
28 10/6/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 64 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesiyle bu fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere (ğ) ve (h) bentleri eklenmiş, sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiş
(2) (Değişik:RG-10/6/2020-31151-CK-64/5 md.) Yüksek Fen Kurulu; bir Başkan ve biri hukukçu olmak üzere onyedi üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyelerinin; en az dört yıllık eğitim veren hukuk, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmaları gerekir.

(3) Başkan ve üyeler, kendileri ve eşleri ile üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarını ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz.

(4) Yüksek Fen Kurulu, en az üçte iki çoğunluk ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır; oyların eşitliği halinde, Başkanın taraf olduğu görüş çoğunlukta sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Karşı görüşte olanlar, görüşlerini yazılı olarak karara ekler.

(5) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Madde 113 - Kararname 27(2019)(Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/30 md.)
 
Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 114 - Kararname 27(2019)(Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/30 md.)
 
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Madde 115 -
(1) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve yayımını desteklemek,

b) Bakanlığın görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, plan ve programların hazırlanmasında, uygulanmasında ve halkın eğitilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile bilimsel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin faaliyet ve araştırma programlarına Bakan-lığın görev alanına giren konuları katmak için ortak çalışmalar yapmak, gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi, belge ve eğiticilerin mübadelesinin sağlanması çalışmalarını yürütmek,

d) Çevre değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, çevre eğitimi konusunda uluslararası kuruluşların program, proje ve faaliyetlerini izlemek, uluslararası ve kurumlar arası enformasyon hizmetlerini yerine getirmek,

e) Bakanlığın görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarına mesleki eğitim vermek veya verdirmek,

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 116 -
(1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

b) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

c) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
Hukuk Müşavirliği
Madde 117 - Kararname 27(2019)(Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/30 md.)
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 118 -
(1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 119 -
(1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Taşra Teşkilatı
Madde 120 -
(1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Yurtdışı teşkilatı
Madde 120/A - Kararname 27(2019)(Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/31 md.)
(1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
68
Çalışma grupları
Madde 121 -
(1) Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabilir. 
Döner sermaye
Madde 122 -
(1) Bakanlık döner sermaye kurmaya yetkilidir. Döner sermaye miktarı, Cumhurbaşkanlığınca belirlenir. 
 
(2) İşletmelerin görevleri, gelirleri, işleyişi ve denetimi ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülüğü
Madde 123 -
(1) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler, ilgili kanunlarında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre ihale ettikleri işler hariç bu bölüm uyarınca çıkarılan yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tariflerine uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. 
Kadrolar
Madde 124 -
(1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir.
Uzman ve denetmen istihdamı29
Madde 125 - Kararname 64(2020)
(1) Bakanlık, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Çevre ve Şehircilik Uzmanı ile Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı, 657 sayılı Kanunun ek 44 üncü maddesine göre Milli Emlak Uzmanı ve Milli Emlak Uzman Yardımcısı istihdam edebilir.

(2) (Değişik:RG-10/6/2020-31151-CK-64/6 md.) Bakanlık taşra teşkilatında milli emlak iş ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevlendirilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Milli Emlak Denetmeni ve Milli Emlak Denetmen Yardımcısı istihdam edilebilir.

(3) (Ek:RG-10/6/2020-31151-CK-64/6 md.) Milli Emlak Denetmeni ve Milli Emlak Denetmen Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Ürün Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcısına denktir.
29 10/6/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 64 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesiyle bu maddenin başlığı “Uzman istihdamı” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Yerli veya yabancı personel istihdamı
Madde 126 -
(1) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi uyarınca yerli veya yabancı personel istihdam edilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dışişleri Bakanlığı
İlkeler
Madde 127 -
(1) Bakanlık, görevlerini yerine getirirken aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde hareket eder: 

a) Bölgesinde ve dünyada barışçıl, adil ve kalkınmaya imkan tanıyan bir ortamın kalıcı şekilde tesisi ve güçlendirilmesi,

b) Ulusal hak ve çıkarların savunulması ve korunması,
 
c) Her türlü toplumsal yaşamın temelini oluşturan insan haklarının ve demokratik değerlerin savunulması ve ileriye götürülmesi; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle yapılan her türlü ayrımcılık ile mücadele edilmesi, 

ç) İnsanlığın kültürel mirasının, çevrenin ve yerkürenin doğal yaşam alanlarının korunması, 

d) Uluslararası hukukun ve ona olan saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.
Görev
Madde 128 -
(1) Dışişleri Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak, Cumhurbaşkanı tarafından tayin ve tespit edilen hedef ve esaslara göre dış politikayı uygulamak ve koordine etmek,

b) Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhurbaşkanını yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yetkili makam olarak temsil etmek, yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakereleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak suretiyle yürütmek, Türkiye Cumhuriyetinin dış ilişkilerini tüm boyutlarıyla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak suretiyle tesis etmek, yürütmek, yönlendirmek, geliştirmek ve ülkenin çıkarlarını korumak,

c) Devlet organlarının uluslararası temaslarının yürütülmesinde bu organlara yardımcı olmak,

ç) 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca dış politika ile bağlantılı olarak yurtdışında yürütülen faaliyetlerin Cumhurbaşkanınca saptanan dış politikaya uygunluğunu gözetmek, bu faaliyetleri koordine etmek ve bunlara katılım sağlamak,

d) Cumhurbaşkanını dış dünyadaki gelişmeler ve değişen şartlar konusunda bilgilendirmek,

e) Türkiye Cumhuriyeti hakkında yurtdışında bilgilendirici faaliyetler yürütmek,

f) Yurtdışında yaşayan vatandaşların hak ve menfaatlerini korumak ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, ülke dışındaki vatandaşlara ve Türkiye Cumhuriyeti uyrukluğunu taşıyan tüzel kişilere destek, yardım ve konsolosluk himayesi sağlamak,

g) Milletlerarası Andlaşmalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, diğer devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla akdedilen andlaşmalara ilişkin temas, müzakere, yetki belgesi, imza, onay ve tescil süreçlerini ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde yürütmek, bu andlaşmaları veya tescil edilmiş kopyalarını muhafaza etmek ve sicillerini tutmak, andlaşma taslaklarının mevzuata uygunluğunu incelemek ve görüş bildirmek,

ğ) Uluslararası hukukun ve uluslararası hukuk içtihadının gelişimine yönelik süreçleri takip etmek ve bu süreçlere iştirak etmek,

h) Türkiye Cumhuriyetinin tarafı olduğu siyasi nitelikli uluslararası davaları ve Adalet Bakanlığı ile işbirliği yapmak suretiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki davaları ikame ve takip etmek,
 
ı) Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Cumhurbaşkanı kararı ile belli bir geçici görevle görevlendirilen temsilciler ve temsil heyetlerine Türkiye Cumhuriyetini bağlayan hususlarda Cumhurbaşkanının talimatlarını iletmek, bu temsilci ve temsil heyetlerinin ihtisasa dair hususlarda ihtiyaç duyacakları talimatları ilgili bakanlıklar ile istişare suretiyle tespit edip onlara iletmek, heyetlerin başkanları diğer bakanlıklardan ise bu heyetlerde temsilci bulundurmak, 

i) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurtdışı teşkilatı kurulması ve dış temsilcilik açılması konusunda görüş bildirmek, 

j) Mali, iktisadi ve diğer teknik konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi gereken veya statülerinde, üyelerinin ve ortaklarının belirli bakanlık veya merci vasıtasıyla işlem yapacağı belirtilen uluslararası kuruluşlarla yürütülen dış temas ve müzakerelerin dış politikaya uygun olarak yürütülmesini gözetmek, gerekirse bunlara katılmak,

k) Diplomasi ve konsolosluk ilişkilerinin yürütülmesi ile bağlantılı olarak uluslararası andlaşmalardan kaynaklanan iş ve görevleri yerine getirmek, 

l) Uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, 

m) 1173 sayılı Kanun çerçevesinde ve Cumhurbaşkanının politikaları doğrultusunda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmek,

n) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Teşkilat
Madde 129 - Kararname 27(2019)
(1) Dışişleri Bakanlığı; merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur.

(2) (Değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/32 md.) Bakanlığın merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:

a) İkili Siyasi İşler Genel Müdürlükleri,

b) Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü,

c) Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlükleri,

ç) Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü,

d) Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü,

e) Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü,

f) İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlükleri,

g) Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü,

ğ) Andlaşmalar Genel Müdürlüğü,

h) Konsolosluk İşleri Genel Müdürlükleri,

ı) Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü,

i) Enformasyon Genel Müdürlüğü,

j) Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü,

k) Protokol Genel Müdürlüğü,

l) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

m) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

n) Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı,

o) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

ö) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

p) Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı,
r) Diplomasi Akademisi Başkanlığı,

s) Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı,

ş) Tercüme Dairesi Başkanlığı,

t) Özel Kalem Müdürlüğü.
İkili Siyasi İşler Genel Müdürlükleri
Madde 130 - Kararname 53(2019)
(1) İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüklerinin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Coğrafi görev alanlarındaki ülkelerle ikili düzeydeki siyasi ilişkiler ile bölgesel nitelikli siyasi örgütlerle ilişkileri ve işbirliği için gerekli çalışmaları yapmak, koordine etmek ve yürütmek,

b) Yunanistan ile siyasi ve ekonomik ilişkileri yürütmek, 

c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek, 

ç) Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmeleri izlemek, gerekli politika ve hareket tarzlarının belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

d) Uluslararası hukuk çerçevesinde denizcilik ve havacılık konuları ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, hava sahası düzenlemeleri ile kara sınırı konularında gerekli faaliyetleri icra ve koordine etmek,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen görevler; sorumlu oldukları coğrafi görev alanları Bakan onayı ile belirlenen, on adet İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğünden biri tarafından yerine getirilir. (23)
Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü
Madde 131 -
(1) Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile ilişkileri yürütmek, bu örgütlerin gündemindeki konuları takip etmek ve bu örgütler nezdinde Türkiye'nin hak ve çıkarlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle savunmak, 

b) Avrupa-Atlantik güvenliği, bu çerçevedeki savunma ilişkileri, silahların kontrolü ve silahsızlanma, NATO altyapı ve lojistik konuları ile sivil olağanüstü hal planlaması konularında faaliyetlerde bulunmak ve koordinasyonu sağlamak, 

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlükleri
Madde 132 -
(1) Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası siyasi örgütler ile ilişkileri yürütmek, bu örgütlerin gündemindeki konuları takip etmek ve bu örgütler nezdinde Türkiye'nin hak ve çıkarlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle savunmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen görevler; sorumlu oldukları görev alanları Bakan onayı ile belirlenen iki adet Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
23 26/11/2019 tarihli ve 30960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 53 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “dokuz” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir.
Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü
Madde 133 -
(1) Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Çevre, insan hakları, göç, iltica, insan ticareti ve insani yardımlar ile küresel boyut taşıyan diğer konularda politika ve hareket tarzlarının belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve tatbikine yönelik faaliyetlerde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, 

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü
Madde 134 - Kararname 27(2019)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/33 md.)
(1) Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dış politikamızı ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin olarak analiz, planlama, öngörü, programlama ve eşgüdüm çalışmalarına katkıda bulunmak,

b) Uluslararası kuruluşlar bünyesindeki arabuluculuk, çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi çalışmalarını ve bu kapsamdaki diğer projeleri yürütmek,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü
Madde 135 -
(1) Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler sistemi içindeki ekonomik ve sosyal kuruluşlar ile diğer uluslararası ve bölgesel nitelikli ekonomi, ticaret, çevre ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar ile ilişkileri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle yürütmek, bu örgütlerin gündemindeki konuları takip etmek ve bu örgütler nezdinde ülkenin hak ve çıkarlarının savunulmasını sağlamak,

b) Dış ilişkiler ile bağlantısı olan enerji ile bölgesel ve sınır aşan sular konularındaki politika ve hareket tarzlarının oluşturulması ve uygulanması çerçevesinde icra edilecek çalışma ve faaliyetlerde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak suretiyle yer almak ve gerekli koordinasyonu sağlamak, 

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlükleri
Madde 136 -
(1) İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüklerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Türkiye'ye komşu ülke veya bölgelerle ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli olan çalışma ve faaliyetleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek,

b) Türkiye’ye komşu ülkeler dışındaki diğer ülkelerle ikili düzeydeki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli olan çalışma ve faaliyetleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek, 

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan görevlerden her biri Bakanlıkta bulunan iki adet İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden biri tarafından yerine getirilir. Bu Genel Müdür-lükler genel ekonomik gelişmeleri takip etmek suretiyle bu çalışma ve faaliyetlerin dış politikayla uyumlu olmasını gözetir.
Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü
Madde 137 -
(1) Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Uluslararası hukukun ve uluslararası hukuk içtihadının gelişimine yönelik süreçleri takip etmek, bu süreçlere iştirak edilmesini ve katkıda bulunulmasını sağlamak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Andlaşmalar Genel Müdürlüğü
Madde 138 -
(1) Andlaşmalar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Diğer devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla akdedilecek andlaşmalara ilişkin temas, mü-zakere, yetki belgesi, imza, onay ve tescil süreçlerini ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde yürütmek,

b) Andlaşma taslaklarının mevzuata uygunluğunu incelemek, görüş bildirmek, onay ve yürürlük sürecini takip etmek, 

c) Taraf olunan andlaşmaları veya tescil edilmiş kopyalarını muhafaza etmek ve sicillerini tutmak, 

ç) Taraf olunan andlaşmalar konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ile Cumhurbaşkanını düzenli olarak bilgilendirmek, 

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Konsolosluk İşleri Genel Müdürlükleri
Madde 139 -
(1) Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Konsolosluk ilişkilerini ve buna dair görüşmeleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,

b) Konsolosluk hizmetleri, vize, yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve yurtdışında yaşayan Türk toplumu ile dış ilişkileri ilgilendiren emlak konularındaki çalışma ve faaliyetleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle yürütmek,  

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen görevler; sorumlu oldukları alanlar Bakan onayı ile belirlenen, iki adet Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü
Madde 140 -
(1) Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) İkili ve çok taraflı güvenlik işbirliğinin tesisi ve yürütülmesinin yanı sıra uluslararası boyutu bulunan veya dış ilişkileri ilgilendiren terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer örgütlü suçlar ile ülke aleyhine faaliyetlerle mücadele konularını takip etmek, bu görevlerini ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak suretiyle yerine getirmek,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Enformasyon Genel Müdürlüğü
Madde 141 -
(1) Enformasyon Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık sözcülüğü yapmak,

b) Bakanlığın yerli ve yabancı medya kuruluşları ve medya mensupları ile ilişkilerini yürütmek, 

c) Basın toplantılarının ve Bakanlık açıklamalarının yapılması görevlerini yürütmek,

ç) Dış politika alanında medya aracılığıyla yerli ve yabancı kamuoyu ile iletişimi sağlamak, 

d) Kamu diplomasisi alanındaki faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde hareket etmek,

e) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Bakanlık içi koordinasyonu sağlamak,

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü
Madde 142 -
(1) Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak suretiyle; kültür, eğitim, bilim, spor ve benzeri alanlarında diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla ikili ve çok taraflı ilişkileri ve işbirliğini yürütmek,

b) Türkiye'nin yurtdışındaki tanıtımına yönelik proje ve faaliyetlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Protokol Genel Müdürlüğü
Madde 143 -
(1) Protokol Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dışişleri protokolünü düzenlemek ve uygulamak, Devlet protokolünü uygulamak.

b) Ülkedeki yabancı misyonların diplomatik işlemlerini, yurtdışındaki Türk misyonları ile ülkedeki yabancı misyonların güvenlikle ilgili iş ve işlemlerini, diplomatik pasaport işlemlerini, misyon şeflerinin atama belgeleri ile yabancı konsolosların buyrultu belgelerinin hazırlanması işlemlerini yürütmek,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 143/A - Kararname 27(2019)(Ek: RG-10/1/2019-30651-CK-27/34 md.)
(1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın personel politikası ve planlamasıyla ilgili çalışmaları yürütmek, personel yönetiminin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak ve bu kapsamda alınan kararları uygulamak, kurumsal gelişim faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek, Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemlerini planlamak ve yürütmek, Bakanlık personelinin ve ailelerinin yurtdışında sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin işlemleri yürütmek, Bakanlık Komisyonunun raportörlüğünü yapmak,

b) Merkez ve yurtdışı teşkilatında kullanılmak üzere gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, merkez ve yurtdışı teşkilatında ihtiyaç duyulan arazinin ve binaların kiralanması ve satın alınması ile bina inşası ve büyük onarımlarıyla ilgili işleri yürütmek, bina ve yerleşke yönetimi, güvenliği, temizliği, aydınlatması, ısıtması, bakımı, onarımı ile taşıma hizmetlerini yürütmek, kargoların sevkiyatını sağlamak, yurtiçindeki ve yurtdışındaki lojmanlar ile sosyal tesislerin kurulması, yönetimi ve bakımı ile ilgili hizmetleri yürütmek,

c) Merkez ile yurtdışı teşkilatı arasındaki haberleşmeyi yürütmek, gelen ve giden haberleşme evrakının kayıt, tasnif ve dağıtımını sağlamak, bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak ve geliştirmek, merkez ve yurtdışı teşkilatında mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmetiçi eğitim almalarını sağlamak, merkez ile yurtdışı teşkilatı arasında mevcut haberleşme sistemi üzerinden yapılması uygun görülmeyen yazışmaları periyodik kuryeler göndermek suretiyle ulaştırmak, diplomatik çanta ve kargoların sevkiyatını sağlamak ve bunlara dair yazışmaları yürütmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 143/B - Kararname 27(2019)(Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/34 md.)
(1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı
Madde 144 -
(1) Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının oluşturulması, yönlendirilmesi ve uygulanması hakkında değerlendirmeler yapmak ve görüş bildirmek,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Kurul, Bakan tarafından belirlenecek 15 üye ile ilgili birim amirlerinden oluşur. 
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 145 -
(1) Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerini, Bakan adına incelemek, denetlemek ve gerekli görülmesi halinde soruşturmak,

b) Merkez ve yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin işleyişini mevcut görev tanımları ve verimlilik esasları temelinde Bakanın emriyle gözden geçirip tavsiyelerde bulunmak, 

(2) Teftiş Kurulu Başkanlığının ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Madde 146 -
(1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı
Madde 147 -
(1) Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler ve bölgesel konular hakkında bilimsel araştırma, inceleme ve analizler yapmak ve bağımsız kaynaklarca oluşturulan analizleri Bakanlığın ilgili birimlerinin kullanımına sunmak, 

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Başkanlık birinci fıkrada belirtilen görevlerini yürütürken, emekli büyükelçiler ile yerli ve yabancı üniversitelerin, kurumların, düşünce ve medya kuruluşlarının temsilcileri ve uzmanlarıyla işbirliği yapabilir, yerli ve yabancı özel kişiler ile tüzel kişilere bedeli mukabilinde araştırma, etüt ve proje çalışmaları yaptırabilir. 
 
(3) Başkanlığın oluşumu ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 
Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 148 - Kararname 27(2019)(Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/35 md.)
 
Diplomasi Akademisi Başkanlığı
Madde 149 -
(1) Diplomasi Akademisi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Türkiye Cumhuriyetinin dış ilişkilerinin, Türk dış politikasının ve konsolosluk hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan Bakanlık mensuplarının temel ve hazırlayıcı eğitimleri ve stajları ile Bakanlığın ihtiyaçlarına göre tespit edilen diğer hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak ve icra etmek, 

b) Bakanlık mensuplarının yurtiçinde ve yurtdışındaki eğitim programlarına, yabancı dil ve mesleki eğitim amaçlı kurslara, seminerlere ve benzeri etkinliklere katılımları ile diplomasi ve konsolosluk alanında diğer ülkelerle gerçekleştirilen eğitim işbirliği faaliyetlerini, ilgili Bakanlık birimleri ve gerekli görülmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdümde bulunmak suretiyle planlamak ve yürütmek,

c) Diğer kamu idarelerinin yurtdışına sürekli görevle atanan memurları ile bu idarelerin dış ilişkilerle bağlantılı birimlerinde görevli memurlar için eğitim programları planlamak ve yürütmek. 

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 150 - Kararname 27(2019)(Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/35 md.)
 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 151 - Kararname 27(2019)(Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/35 md.)
 
Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı
Madde 152 -
(1) Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlık arşivini muhafaza etmek, arşiv sistemini yönetmek ve geliştirmek, 

b) Diğer devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla akdedilen andlaşmaların tasnifini ve muhafazasını gerçekleştirmek,

c) Gizli içerikli belgelerin belli süreler sonunda araştırmacıların istifadesine açılmasına yönelik olarak gizliliği kaldırma komisyonları oluşturmak ve bunların faaliyetlerini düzenlemek.

ç) Bakan tarafından verilen, diğer görevleri yapmak.
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Madde 153 -
(1) Tercüme Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar ile akdedilen andlaşmalar başta olmak üzere, dış politikanın yürütülmesi çerçevesinde Bakanlıkça ihtiyaç duyulan belge ve metinlerin tercüme edilmesini veya yapılmış olan tercümelerin gözden geçirilmesini sağlamak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
Madde 154 - Kararname 27(2019)(Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/35 md.)
 
Özel Müşavir
Madde 155 -
(1) Bakan ve Bakan Yardımcıları için görevlendirilen birer özel müşavirin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakan ve Bakan Yardımcıları ile Bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve karşılıklı bilgi akışını süratle sağlamak,

b) Bakan veya Bakan Yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 156 -
(1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanın resmi ve özel temaslarını planlamak, yazışmalarını yürütmek, protokol, tören, ziyaret, karşılama, uğurlama ve ağırlama ile ilgili hizmetleri düzenlemek, yerine getirmek,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bakanlık Komisyonu
Madde 157 -
(1) Bakanlık Komisyonu; büyükelçiler ve daimi temsilciler dışında kalan Bakanlık personelinin terfi, tayin ve diğer özlük işlerini görüşmek ve Bakan onayına sunulmak üzere gerekli teklifleri hazırlamakla görevlidir. 

(2) Bakanlık Komisyonu, Bakan tarafından belirlenir. 
İrtibat büroları
Madde 158 - Kararname 53(2019)
(1) Bakanlık, yurtiçinde, dış ilişkilerin yürütülmesi açısından önem ve gereklilik taşıyan yerlerde Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile toplam sayıları onu geçmemek üzere irtibat bürosu açabilir. İrtibat bürolarının çalışma esasları, Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.(24)
Yurtdışı teşkilatı
Madde 159 -
(1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

(2) Bakanlığın yurtdışı teşkilatı; büyükelçilikler, daimi temsilcilikler, başkonsolosluklar, büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri başkonsolosluk ve fahri konsolosluklardan oluşur. İhtiyaç halinde, elçilik, konsolosluk, irtibat ofisi, büyükelçilik bürosu, başkonsolosluk bürosu, muavin konsolosluk ve konsolosluk ajanlığı ile diplomatik temsil ve konsolosluk hizmeti amaçlı benzer temsilcilikler, Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile kurulabilir. 

(3) Büyükelçiliklerin görevleri şunlardır: 

a) Kuruldukları ve akredite edildikleri devlet nezdinde Türkiye Cumhuriyetini temsil etmek, Türkiye Cumhuriyetinin, vatandaşlarının ve uyrukluğunu taşıyan tüzel kişilerin hak ve menfaatlerini korumak, 

b) Kuruldukları ve akredite edildikleri devletlerin hükümetleri ve ilgili kuruluşları ile gerekli temas ve müzakereleri yürütmek,

c) Türkiye Cumhuriyeti ile nezdinde bulundukları ve akredite edildikleri devlet arasında dostluk ilişkileri kurulması ve siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, bilimsel ve diğer alanlardaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmak, 

ç) Nezdinde bulundukları ve akredite edildikleri ülkelerdeki gelişmeleri takip etmek, görevleriyle ilgili bilgi ve değerlendirmeleri merkez ve yurtdışı teşkilatındaki ilgili birimlere iletmek. 

(4) Daimi temsilciliklerin görevleri şunlardır: 

a) Bulundukları uluslararası kuruluş nezdinde Türkiye Cumhuriyetini temsil etmek, Türkiye Cumhuriyetinin menfaatlerini korumak ve geliştirmek,

b) Nezdinde bulundukları uluslararası kuruluşla veya bu kuruluşta icra edilen toplantılar çerçevesinde ilgili muhataplarla gerekli temas ve müzakereleri yürütmek,
24 26/11/2019 tarihli ve 30960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 53 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yediyi” ibaresi “onu” şeklinde değiştirilmiştir.
c) Nezdinde bulundukları uluslararası kuruluşa ve bu kuruluşun faaliyetlerine ilişkin gelişmeleri takip etmek, bilgi ve değerlendirmeleri merkez ve yurtdışı teşkilatındaki ilgili birimlere iletmek,

ç) Nezdinde bulundukları uluslararası kuruluş ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek için faaliyette bulunmak. 

(5) Başkonsolosluk niteliğindeki konsolosluk temsilciliklerinin görevleri şunlardır: 

a) Görev çevreleri dahilinde, Türkiye Cumhuriyetinin menfaatlerini korumak ve geliştirmek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve uyrukluğunu taşıyan tüzel kişilere yönelik konsolosluk işlemlerini yürütmek ve konsolosluk himayesi sağlamak. 

b) Yabancılara yönelik vize işlemlerini yürütmek ve vize ita etmek. 

c) 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinde sayılan diğer görevleri ifa etmek. 

(6) Büyükelçilikler bünyesindeki konsolosluk şubelerinin görevleri şunlardır: 

a) Büyükelçiliğin bulunduğu ve akredite edildiği ülke genelinde ya da bu ülkedeki belli bir görev çevresi dahilinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve uyrukluğunu taşıyan tüzelkişilere yönelik konsolosluk işlemlerini yürütmek ve konsolosluk himayesi sağlamak, 

b) Yabancılara yönelik vize işlemlerini yürütmek ve vize ita etmek,

c) 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinde sayılan diğer görevleri ifa etmek. 

ç) Büyükelçilik tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

(7) Büyükelçiliklere bağlı olarak kurulan fahri başkonsolosluk ve fahri konsoloslukların görevleri şunlardır: 

a) Türkiye Cumhuriyetinin menfaatlerini korumak, geliştirmek ve tanıtımına katkıda bulunmak, 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve uyrukluğunu taşıyan tüzel kişilere yönelik konsolosluk himayesi sağlamak, 

c) Özel olarak yetkilendirildiği takdirde, konsolosluk işlemleri yapmak, 

ç) Büyükelçilik tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
Bakanlık personeli
Madde 160 - Kararname 17(2018)
(1) Meslek memurlarına ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir:

a) Meslek memurları, Bakanlığın görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulmasına katkı veren, icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden memurlardır. Meslek memurları, yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen ikili ve çok taraflı ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları ile uluslararası hukuk konuları ağırlıklı olmak üzere, uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmeleri takip ve analiz eder, dış politikanın oluşturulmasına yönelik gerekli girdileri sağlar, stratejileri ve hareket tarzlarını oluşturarak Cumhurbaşkanı tarafından tespit olu-nan dış politika çerçevesinde uygular. Meslek memurları, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atandıklarında, konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkilidir. 
b) Meslek memurlarının göreve girişleri ve yükselmeleri ile başkatiplik ve konsolosluk yeterli-lik sınavının esas ve usulleri kanun ve yönetmelikle düzenlenir.
 
c) Meslek memurlarının merkez ve yurtdışı teşkilatında taşıyacakları unvanlar ve bunların hangi unvan grubunda yer aldığı ekli (3) sayılı listede, meslek memurlarının kadrolarına karşılık gelen dereceler ekli (1) sayılı listede gösterilmiştir.

ç) Meslek memurlarının mesleğe alınmaları ile görevde yükselme usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

(2) Konsolosluk ve ihtisas memurlarına ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir: 

a) Konsolosluk ve ihtisas memurları, Bakanlığın görevleri çerçevesinde, konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler, elektronik konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden memurlardır. Konsolosluk ve ihtisas memurları, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atandıklarında, konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkilidir. 

b) Konsolosluk ve ihtisas memurlarının merkez ve yurtdışı teşkilatında taşıyacakları unvanlar ve bunların hangi unvan grubunda yer aldığı ekli (4) sayılı listede, Konsolosluk ve ihtisas memurları kadrolarına karşılık gelen dereceler ekli (2) sayılı listede gösterilmiştir.

c) Konsolosluk ve ihtisas memurlarının göreve girişleri ve yükselmeleri ile kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlilik sınavının esas ve usulleri kanun ve yönetmelikle düzenlenir.

ç) Konsolosluk ve ihtisas memurlarının mesleğe alınmaları ile görevde yükselme usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

(3) Meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları arasındaki öndegelim sırası, taşınan unvanlar da dikkate alınmak suretiyle yönetmelikle düzenlenir.
 
(4) Danışmanlar, Bakanlığın özel uzmanlık bilgileriyle bağlantılı istisnai ihtiyaçları temelinde istihdam edilen memurlardır. Danışman olabilmek için, Bakanlığın belirleyeceği yabancı dile çok iyi derecede hakimiyetin yanı sıra, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında en az beş yıllık mesleki tecrübeye veya bu alanlarda doktora ya da daha üst akademik unvanlara sahip bulunulması gerekir. Danışman alımında uygulanacak usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

(5) Uzman müşavirler, kuruluşlarına ilişkin ilgili mevzuatta yurtdışı teşkilatı kurma yetkisi verilmemiş kamu kurum ve kuruluşlarının ihtisas alanına giren konularda yurtdışı teşkilatında memur istihdamına Bakanlıkça gerek duyulduğu takdirde, bu kurum ve kuruluşlarca belirlenen ve Bakanlığa bu amaçla tahsis edilen kadrolara mevzuata ilişkin esaslar çerçevesinde geçici olarak atanan memurlardır. Uzman müşavirler, bağlı bulundukları diplomatik misyon veya konsolosluk şefinin verdiği görevleri yerine getirir ve onların bilgisi dahilinde olmaksızın kurumları ile doğrudan yazışma yapamaz. 

(6) Bakanlıkta 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi çerçevesinde Dışişleri Uzmanları ve Uzman Yardımcıları istihdam edilebilir. 

(7) Dışişleri merkez memurlarına ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir. 
a) Merkez memurları, merkez teşkilatında sürekli görev yapan ve genel idare hizmetleri, teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarına mensup olan memurlardır. (25)

b) Mütercim kadrosunda görev yapacak memurların merkezi sınava ilave olarak hizmetin gereklerine uygun olarak seçilebilmesi için usul ve esasları yönetmelikle belirlenen yarışma sınavında da başarılı olmaları gerekir.

c) Sağlık hizmetleri sınıfına mensup merkez memurları, merkez teşkilatındaki görevlerine ilave olarak, yerel mahrumiyet şartları nedeniyle güvenilir sağlık hizmetlerine erişim imkanının kısıtlı olduğu veya ciddi sağlık riskleri bulunan bölge veya ülkelerdeki temsilciliklerde görevli personelin ve beraberlerindeki aile üyelerinin sağlık kontrolünden geçirilmelerinin, koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlandırılmalarının ve ağır şekilde rahatsızlananların Türkiye'ye nakline nezaret edilmesinin gerektirdiği durumlarda geçici olarak yurtdışı teşkilatında görevlendirilebilir. 

(8) Koruma görevlileri, 657 sayılı Kanunun ek 8 inci ve ek 9 uncu maddelerine göre görevlen-dirildikleri yurtdışı teşkilatına ait bina ve konutların güvenliğinin sağlanması ile diplomatik misyon veya konsolosluk şefinin ve onun talimatı çerçevesinde diğer diplomatik misyon veya konsolosluk mensuplarının şahsi korunmalarından sorumludur. 

(9) Mali hizmetler uzmanları ve mali hizmetler uzman yardımcıları, 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi kapsamında, Bakanlığın mali hizmetler biriminde istihdam edilen memurlardır.
Yurtdışı teşkilatında unvanlar ve görev süreleri
Madde 161 -
(1) Bakanlık memurlarının merkez teşkilatından yurtdışı teşkilatına, yurtdışı teşkilatındaki bir temsilcilikten diğer bir temsilciliğe ve yurtdışı teşkilatından merkez teşkilatına sürekli görevle atanmaların-da, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen usuller uygulanır. Bakanlığın yurtdışı teşkila-tında görevli meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları, ekli (3) ve (4) sayılı listelerde sayılan unvanları, temsil görevinin diplomatik veya konsüler niteliğine göre, aşağıdaki fıkralarda belirtilen esaslar çerçevesinde taşırlar.

(2) Büyükelçi unvanına ilişkin esaslar şunlardır: 

a) Büyükelçi, nezdinde görevli bulunduğu ve akredite edildiği ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Cumhurbaşkanını temsil eder. 

b) Özel temsilciler Cumhurbaşkanınca görevlendirilir. 

c) Büyükelçi, görev yaptığı ülkede büyükelçiliğe bağlı tüm birimlerin amiridir. Büyükelçiye hiyerarşik olarak bağlı bulunmamakla birlikte, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışındaki temsilcileri veya birimleri de yürüttükleri faaliyetler bakımından Büyükelçinin eşgüdüm yetkisine tabidir.

ç) Meslek memurlarının dış temsilcilik gruplandırması gözetilmeksizin büyükelçi veya daimi temsilci olarak atanabilmeleri için, merkez teşkilatında elçi veya yurtdışı teşkilatında elçi, elçi-müsteşar, elçi-daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos ve birinci sınıf başkonsolos unvanlarından biriyle, başarılı şekilde en az bir yıl görev yapmış olmaları gerekir.
25 13/9/2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “6004 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yurtdışı görev-lere ilişkin olarak yer verilen hüküm saklı kalmak üzere,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
d) 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde büyükelçi olarak atananlardan Bakan-lığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanlar ile açıktan atananlar, büyükelçi unvanını kullanmaya devam ederler ve meslek mensubu olanlar arasından büyükelçiliğe atananlarla aynı hükümlere tâbi olur ve aynı haklardan yararlanırlar.

(3) Daimi temsilci unvanına ilişkin esaslar şunlardır: 

a) Daimi temsilci, bir uluslararası kuruluşta Türkiye Cumhuriyetini temsil etmek üzere ata-nan memurdur. Meslek memurlarının daimi temsilci olarak atanma şartları, büyükelçi olarak atanma şartları ile aynıdır. Daimi temsilci, aynı zamanda büyükelçi unvanını da taşır. Bunlardan meslek memuru olanlar, merkez görevine döndüklerinde büyükelçi unvanını kullanmaya devam eder. 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde daimi temsilci olarak atananlardan Bakanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanlar ile açıktan atananlar, büyükelçi unvanını kul-lanmaya devam ederler ve meslek mensubu olanlar arasından büyükelçiliğe atananlarla aynı hüküm-lere tâbi olur ve aynı haklardan yararlanırlar.

b) Bakanlığın gerekli görmesi halinde, Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsil-ciliğine, büyükelçi-daimi temsilcinin yanı sıra, meslek memuru statüsündeki bir büyükelçi, büyükel-çi-daimi temsilci yardımcısı unvanıyla atanabilir. 

c) Nezdinde daimi temsilcilik açılmamış bulunan milletlerarası kuruluşlarda meslek memur-larına temsilcilik görevi verilebilir. 

(4) Özel temsilci unvanına ilişkin esaslar şunlardır: 

a) Özel temsilci, dış politika gereklilikleri çerçevesinde özel bir görevi ifa etmek üzere görevlendirilen, büyükelçi veya elçi unvanını taşıyan temsilcilerdir. Büyükelçi veya elçi unvanı taşımayanlar da geçici bazı görevler için özel temsilci sıfatıyla görevlendirilebilir. 

b) Özel temsilciler Cumhurbaşkanınca görevlendirilir. 

(5) Maslahatgüzar ve geçici maslahatgüzar unvanlarına ilişkin esaslar şunlardır: 

a) Bir ülkedeki siyasi temsil düzeyi büyükelçi veya elçi seviyesinde değilse birinci, ikinci ve üçüncü unvan grubundaki meslek memurları arasından o ülke nezdinde görev yapmak üzere maslahatgüzar atanabilir.

b) Misyon şefinin geçici olarak yokluğunda, geçici maslahatgüzarlık görevinin temsilcilikteki hangi memur tarafından üstlenileceği yönetmelikle belirlenir. 

c) Maslahatgüzar veya geçici maslahatgüzar, görevli oldukları ülkede diplomatik misyon şe-finin tüm yetki ve sorumluluklarına sahiptir. 

(6) Elçi-müsteşar, elçi-daimi temsilci yardımcısı ve daimi temsilci yardımcısı unvanlarına ilişkin esaslar şunlardır: 

a) Elçi-müsteşar ve elçi-daimi temsilci yardımcısı unvanları, büyükelçiliklerde ve daimi temsilciliklerde misyon şefinden sonra öndegelim sırasındaki birinci meslek memuru tarafından taşınabilir. Birinci unvan grubundaki meslek memurları Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayı üzerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre elçi-müsteşar veya elçi-daimi temsilci yardımcısı olarak atanabilir. Büyükelçiliklerde ve daimi temsilciliklerde birinci müsteşar olarak görev yapmakta olan veya bu unvanla atanmış ancak fiilen göreve başlamamış bulunan birinci unvan grubundaki meslek memurlarına da Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayı ile elçi-müsteşar veya elçi-daimi temsilci yardımcısı unvanı verilebilir.

b) Elçi unvanı taşımayacak daimi temsilci yardımcıları ile merkezde elçi unvanı verilecekler de, birinci unvan grubundaki meslek memurları arasından Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayı ile belirlenir. 
 
c) Dış politika gereklerine göre, elçi-müsteşar ve elçi-daimi temsilci yardımcısı atanabilecek büyükelçilikler ve daimi temsilcilikler, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayı ile belirlenir. Bu unvanlar merkez teşkilatında kullanılmaz. Daha önce bu unvanları almış olanlar, ancak elçi-müsteşar veya elçi-daimi temsilci yardımcısı atanması mümkün olan diplomatik temsilciliklerde yeniden görevlendirildikleri ve bu temsilciliklerde söz konusu unvanları taşıyan başka bir meslek memuru bulunmadığı takdirde bu unvanları kullanabilir. 

(7) Birinci sınıf başkonsolos ve başkonsolos unvanlarına ilişkin esaslar şunlardır: 

a) Birinci sınıf başkonsolos veya başkonsolos, başkonsoloslukların en üst amiridir. Meslek memurlarının yanı sıra konsolosluk ve ihtisas memurları da başkonsolos olarak atanabilir. Birinci derece kadrodaki meslek memurları, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayı üzerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci sınıf başkonsolos olarak atanabilir. Başkonsolos olarak görev yapmakta olan veya bu unvanla atanmış ancak fiilen göreve başlamamış bulunan birinci unvan grubundaki meslek memurlarına da Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayı ile birinci sınıf başkonsolos unvanı verilebilir. 

b) Başkonsolosluğun görev bölgesinde faaliyet gösteren ancak Başkonsolosa hiyerarşik olarak bağlı bulunmayan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışındaki temsilcileri veya birimleri de yürüttükleri faaliyetler bakımından Başkonsolosun eşgüdüm yetkisine tabidir.

c) Daha önce büyükelçilik yapmış meslek memurları ile merkez teşkilatında elçi veya yurtdışı teşkilatında elçi-müsteşar ya da elçi-daimi temsilci yardımcısı unvanıyla görev yapmış olan meslek memurları, konsolosluk şefi olarak atandıklarında birinci sınıf başkonsolos unvanını taşır. Büyükelçi unvanını daha önce kazanmış olanlar, büyükelçi unvanlarını da muhafaza eder. 

(8) Ekli (1) ve (2) sayılı listeler çerçevesinde, meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarınca diplomatik temsilciliklerde kullanılabilecek diğer unvanlar, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip ve ataşe; konsolosluk temsilciliklerinde kullanılabilecek diğer unvanlar ise başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin konsolos ve ataşedir. 

(9) Büyükelçi unvanı taşımayan meslek memurları ve büyükelçi unvanını da koruyan birinci sınıf başkonsoloslar ile konsolosluk ve ihtisas memurlarının, hukuk müşavirlerinin ve danışmanların görev süreleri, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında, yurtdışı teşkilatında en çok beş yıl, merkez teşkilatında en az iki yıldır. 

(10) Aday memurlar yurtdışına sürekli görevle atanamaz. 

(11) Meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları merkez teşkilatından yurtdışı teşkilatına veya yurtdışı teşkilatından merkez teşkilatına, sahip bulundukları kadro dereceleriyle ve bulundukları unvan grubuyla atanır.

(12) Uzman müşavirlerin görev süresi, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında en çok dört yıldır. Yurtdışı görevleri sona eren uzman müşavirler, Bakanlık ile ilişikleri kesilerek daha önceden bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluşundaki kadrolarına iade edilir. Uzman müşavirler, diplomatik temsilciliklerde müşavir veya müşavir yardımcısı; konsolosluklarda ataşe veya ataşe yardımcısı unvanlarını taşır. 
Merkez teşkilatındaki unvanlar ve atamalar
Madde 162 -
(l) Bakanlık bünyesinden hizmet birimlerinin başına atanacaklar ile Elçi Genel Müdür Yardımcıları, birinci unvan grubundaki meslek memurları arasından atanır.
Yurtdışı sürekli görevlere ilişkin genel esaslar
Madde 163 -
(1) Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanacak memurların, temsil yeteneği, olumlu kanaat, mesleki bilgi ve yeterlik ile yabancı dil bilgisi konularında yurtdışı sürekli görevlere ilişkin mevzuat hükümlerinde yer verilen nitelikleri taşımaları gerekir. 

(2) Durumlarının aşağıda sayılanlardan birine uyduğu Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla tespit edilen Bakanlık memurları yurtdışı sürekli görevlere atanamaz. 

a) Birinci fıkrada sayılan nitelikleri kaybettiği tespit edilenler, 

b) Devletin güvenlik ve itibarını zedeleyici davranışta bulunduğu tespit edilenler, 

c) Yurtdışı görevde ülke ve meslek itibarını zedeleyecek şekilde borç bırakanlar, 

ç) Görevlerini yerine getirmedeki başarısızlıkları veya dış görevlendirme için gerekli olan temsil yeteneğini kaybettiği tespit edilenler, 

d) Haklarında ceza kovuşturması yürütülenler. 

(3) Yurtdışında temsil, hizmet ya da görev gereklerini yerine getirmeyen veya Devletin güvenlik ve itibarını zedeleyici davranışta bulunduğu tespit edilen veya haklarında ceza kovuşturması başlatılan memurlar 161 inci maddenin dokuzuncu fıkrasındaki sürelerle bağlı kalınmaksızın merkeze alınabilir. 

(4) Haklarında ceza soruşturması başlatılan memurların yurtdışı sürekli görevlere atanmaları veya atanmış bulunanların görevlerine başlamaları, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayı ile soruşturmanın sonuçlanmasına kadar askıya alınabilir. 

(5) Bakanlığın yurtdışı teşkilatını oluşturan temsilcilikler, diğer unsurların yanı sıra, bulundukları ülke veya şehirlerdeki asayiş, güvenlik, sağlık, eğitim, iskân, sosyal yaşam, temel ihtiyaçlara erişim, iklim ve buna benzer yaşam koşullarının zorluğu dikkate alınarak derecelendirilmek suretiyle altı kategoriye kadar gruplandırılabilir. 

(6) Bakanlık personelinin merkez teşkilatından yurtdışı teşkilatına, yurtdışı teşkilatından merkez teşkilatına ve bir temsilcilikten diğer bir temsilciliğe sürekli görevle atanmaları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir. 

(7) Bakan, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhurbaşkanının şifahi muvafakatını almak kaydıyla, Bakanlık ve bağlı kuruluş memurlarını dış teşkilattan merkeze, merkezden dış teşkilata, dış teşkilatta bir memleketten diğer bir memlekete daimi görevle gönderebilir. Bunlarla ilgili kararname derhal Cumhurbaşkanlığına gönderilir. Gecikmesinde sakınca olan hallerde, Fahri Başkonsolosların/Konsolosların görevden azledilmeleri için de aynı yöntem kullanılabilir.
Diğer hükümler
Madde 164 -
(1) Yurtdışı teşkilatında büyükelçi unvanıyla görev yapmış olan meslek memurları, merkez görevine döndüklerinde bu unvanı kullanmaya devam eder.

(2) Bakan ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, yetkisini devreden amirin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

(3) Bakanlık, kendi yapacağı yarışma sınavları ile alacağı memurlar başta olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışı teşkilatında istihdam edeceği personel ve eşleri için güvenlik soruşturması yaptırabilir. Güvenlikle bağlantılı gerekçelerle, Bakanlık memurları evlenmeden önce Bakanlığın iznini almakla yükümlüdür. 

(4) Yurtdışına atanmış bulunan Bakanlık memurları ile Bakanlık kadroları kullanılarak yurtdışına atanan diğer memurların bakmakla mükellef oldukları aile fertlerinin yurtdışında gelir getirici işlerde çalışmaları, ikili istihdam anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, diplomatik misyon veya konsolosluk şefinin yazılı iznine bağlıdır. Diplomatik misyon veya konsolosluk şefi bu izni, ancak çalışılacak işin Devletin itibarını zedelemeyeceğine ve ilgili memurun temsil görevini aksatmayacağına kanaat getirmesi halinde verebilir.

(5) Bakanlık, yurtdışı temsilcilikleri bünyesindeki kançılarya binaları, misyon veya konsolosluk şefi konutları ve lojmanların bakım ve onarımı ile bunların güvenliklerini ilgilendiren hususlarda bütçe imkanları çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir. 
Kadrolar
Madde 165 -
(1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Görev
Madde 166 -
(1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görev ve yetkileri (ilgili mevzuatta piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde) şunlardır:

a) Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, temini için gerekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak,

b) Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, 

c) Bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek, 

ç) Kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretim, iletim, dağıtım, tesislerinin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını tespit için öneride bulunmak, Cumhurbaşkanının görevlendirmesi ile koordinasyonu temin etmek ve denetlemek,

d) Yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüke-tim fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını tespit etmek,

e) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek tas-vip etmek ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek,

f) Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan tetkik, tahkik ve teftişe tabi tutmak, gerekli her türlü emri vermek ve denetlemek,

g) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik politikaların ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, 

ğ) Bu maddede belirtilen görevleri yerine getirmek amacı ile gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve uzun vadeli politikaların tespiti ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak, 

h) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Teşkilat
Madde 167 - Kararname 27(2019)
(1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur.(26)
26 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 36 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “merkez” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yurtdışı” ibaresi eklenmiştir.
Hizmet birimleri
Madde 168 - Kararname 56(2020), Kararname 37(2019), Kararname 27(2019)(Değişik:RG-16/5/2019-30776-CK-37/1 md.)
(1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:(27)

a) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü,

b) Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü,

c) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

ç) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

d) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

e) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

f) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

g) Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı,

ğ) (Ek:RG-17/1/2020-31011-CK-56/1 md.) Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı,

h) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

ı) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

i) Özel Kalem Müdürlüğü.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Madde 169 - Kararname 27(2019)(Değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/38 md.)
(1) Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri ilgili mevzuatta piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde şunlardır:

a) Enerji kaynaklarını ve tesislerinin envanterini tutmak, memleketin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapmak,

b) Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,

c) Enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,

ç) Enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etmek,

d) Enerji fiyatlandırma esaslarını tespit etmek, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirlemek ve uygulanmasını denetlemek,

e) Enerji konusunda teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, envanterini hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletmek ve koordine etmek,

f) Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek, 
27 17/1/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 56 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesiyle bu fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere (ğ) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
g) Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak, 

ğ) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek,

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü (Değişik başlık:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.)
Madde 170 - Kararname 56(2020), Kararname 37(2019)
(1) Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:(28)(29)

a) Nükleer güç santralleri projelerinin gerçekleştirilmesi için bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Nükleer güç santralleri projelerinin uygulanması ile ilgili olarak mevzuat, insan kaynakları, eğitim, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda gerekli altyapının hazırlanması için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve bu alanlarda gerekli çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

c) Nükleer güç santrallerine ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

ç) Nükleer güç santralleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara katılmak, 

d) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projelerinin her aşamasında hukuki, teknik, idari ve mali konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satın alınmasını sağlamak,

e) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak tahkim davalarını takip etmek ve teminat mektuplarının teminini zamanında yerine getirmek,

f) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş proje anlaşmaları uyarınca yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek,

g) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş proje yatırımcılarının talep ettiği dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlamak,

ğ) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş proje anlaşmalarının hükümleri ile uyum sağlamak üzere gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması için öneride bulunmak ve çalışmalar yapmak.
28 16/5/2019 tarihli ve 30776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 37 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesiyle bu fıkraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentleri eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir. 29 17/1/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 56 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Nükleer Enerji” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Uluslararası Projeler” ibaresi eklenmiştir.
h) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projelerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,

ı) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projeleri kapsamındaki arazi kamulaştırma bedeli, teminat bedelleri ve transit geçiş ücretinin tahsili ile ilgili işlemleri yürütmek,

i) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projeleri ile ilgili sigortalama işlemlerini yürütmek,

j) (Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/2 md.) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projeleri ile ilgili olarak bakanlıklar nezdinde koordinasyonu sağlamak,

k) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(1) 16/5/2019 tarihli ve 30776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 37 sayılı Cumhurbaşkan-lığı Kararnamesinin 2 nci maddesiyle bu fıkraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere (d), (e), (f) , (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentleri eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Madde 171 - Kararname 37(2019)(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/5/2019-30776-CK-37/3 md.)
(1) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın görev alanına giren uluslararası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Bakanlığın görev alanına giren uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlamak,

c) Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekretarya hizmeti yapmak,

ç) Bakanlığın yurtdışı kadrolarında görev yapan personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

d) Bakanlığın uluslararası faaliyetlerinde protokol hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

e) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının uluslararası ilişkilerini düzenleyip yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,

f) Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve ilgili kurumlarla işbirliği sağlamak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 171/A - Kararname 27(2019) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/39 md.)
(1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 171/B - Kararname 37(2019)(Ek:RG-16/5/2019-30776-CK-37/4 md.)
(1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın personel planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek, 

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, 

ç) Bakanlık birimleri ile işbirliği içinde hizmetlerin önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, kalite standartlarına uygun şekilde yerine getirilmesini takip etmek, 

d) İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini takip ve koordine etmek,

e) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

f) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 

g) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

ğ) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

h) Afet ve acil durumlarla ilgili olarak iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 172 - Kararname 37(2019)(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/5/2019-30776-CK-37/5 md.)
(1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

b) Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluş ile gerçek ve tüzel kişilerin faaliyet ve iş lemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

c) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun faali-yet göstermesini sağlamak üzere çalışmalar yapmak ve gerekli teklifleri hazırlamak,

ç) Mevzuatın Bakanlığa tanıdığı teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkilerini kullan-mak,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Madde 173 -
(1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek, bunların Bakanlık politika esaslarına, program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak, 

c) Kamu İhale Kurulu kararlarıyla ilgili işlemlerin koordinasyonunu sağlamak, ihaleden ya-saklama kararları ile ilgili olarak Bakanlık merkez teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların işlemlerini yürütmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı
Madde 174 - Kararname 27(2019)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/40 md.)
(1) Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Enerji verimliliği ile ilgili mevzuat, strateji ve eylem planlarının taslaklarını düzenleyici etki analizleri ile birlikte hazırlamak, uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve iyileştirici 
tedbirleri planlamak,

b) Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, müşterek projeler veya etkinlikler yürütmek veya koordine etmek,

c) Diğer kurum ve kuruluşlarla yapılabilecek işbirliklerini de dikkate alarak, toplum genelinde enerji kültürünün ve enerji verimliliği bilincinin geliştirilmesi ve uygulamaların özendirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak, enerji verimliliği ve çevre-enerji alanlarına ilişkin belirlenen politika ve stratejileri takip etmek ve gerçekleşmesine ilişkin çalışmaları yürütmek veya koordine etmek,

ç) Ulusal enerji verimliliği eylem planının uygulama, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek, 

d) Enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili olarak eğitim, etüt ve danışmanlık hizmetleri vermek, laboratuvar kullanım desteği sağlamak, enerji yöneticisi merkezi sınavlarını yapmak, yetkilendirilme ve sertifikasyon ile ilgili çalışmaları yürütmek, 

e) Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi kapsamında uluslararası enerji verimliliği eğitim programları düzenlemek ve enerji verimliliği hizmetleri vermek,

f) Ülke genelinde ve sektörler bazında enerji tasarruf potansiyellerini belirlemek, enerji etütlerini yapmak veya yaptırmak, alternatif yakıtlar, bölgesel ısıtma ve ısı piyasasının oluşturulması dâhil gerekli çalışmaları yürütmek,

g) Enerji verimliliği uygulama projelerini, araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek, destek ödemelerini gerçekleştirmek, 

ğ) Ulusal ve uluslararası enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak hedef ve önceliklerini belirlemek, yürütülen çalışmaların sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuyla paylaşmak,

h) Enerji verimliliği ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini sağlamak, ulusal enerji verimliliği envanterini oluşturmak, güncel tutmak, planlama, projeksiyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere ulusal enerji verimliliği bilgi yönetim sistemi kurmak ve işletmek,

ı) Çevre-enerji ilişkisi kapsamında mevcut ve yeni mevzuatın uyum ve etki değerlendirmesini yapmak, çevre mevzuatına uyuma yönelik takip ve izleme komisyonu sekretaryasını yürütmek,

i) Sürdürülebilirlik, çevre ve iklim yönetimi kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri, politikaları takip etmek, enerji politikalarına etkisini incelemek, Bakanlığın stratejileri ile uyumlu olarak faaliyetler önermek, uygun görülenleri planlamak ve gerçekleştirmek,

j) İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu çalışma grupları altında elektrik ve ısı üretimi sektörü kapsamında görev almak,

k) İklim ile ilgili ulusal bildirimlerin ve raporların hazırlanmasına katkı sağlamak, ulusal seragazı envanter raporunun sektöre ilişkin bölümünü hazırlamak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sekretaryasının gözden geçirme toplantılarına iştirak etmek, 

l) Enerji verimliliği finansmanı konusunda mevcut destek araçlarını uygulamak, geliştirmek, iyileştirmek, başvuru süreçlerini basitleştirmek, yurtiçi ve yurtdışı finansman imkânları dâhil yeni destek araçları ve mekanizmalar önermek, uygun bulunanları geliştirmek, uygulamak ve etkinliğini izlemek, 

m) Enerji performans sözleşmeleri dâhil enerji verimliliği yatırımlarının gerçekleşmesine 
yönelik danışmanlık ve teknik destek sağlamak, ilgili diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

n) Ülke genelinde yürütülen enerji verimliliği ile ilgili çalışmalara ilişkin gerekli ölçme, izleme ve denetim çalışmalarını yapmak ve gerektiğinde idari yaptırımları uygulamak,

o) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı
Madde 175 - Kararname 56(2020), Kararname 37(2019)(Mülga:RG-16/5/2019-30776-CK-37/6 md.) (Başlığı ile birlikte yeniden düzenleme:RG-17/1/2020-31011-CK-56/3 md.)
(1) Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tabii kaynakların ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesine yönelik ülke stratejisi ve politikalarını belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak ve önerilerde bulunmak,

b) Tabii kaynakların araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etmek,

c) Ülke ve dünya madencilik faaliyetlerini takip etmek, gerekli bilgileri derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak,

ç) Tabii kaynaklar konusunda teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, sonuçlarını ilgili mercilere iletmek ve koordine etmek,

d) Tabii kaynaklar alanındaki çalışmaları, gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak,

e) Görev alanı ile ilgili Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek ve koordinasyonunu sağlamak,

f) Görev alanı ile ilgili mevzuat çalışmalarını takip etmek ve bu çalışmalara katkıda bulunmak,

g) Madencilik faaliyetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca planlanan kamu yararı niteliği taşıyan ya da gerçek veya tüzel kişilere ait diğer yatırımların, kamu yararı açısından önceliğini ve önemini tespit ederek gerekli iş ve işlemleri yürütmek, 

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 176 - Kararname 37(2019)(Mülga:RG-16/5/2019-30776-CK-37/6 md.)
 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 177 -
(1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politika ve ilkelerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,

b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,

c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,

ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak,

d) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 178 -
(1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 178/A - OHAL 4(2018)(Ek: RG-15/7/2018-30479 - CK-4/799 md.)
(1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanın çalışma programını düzenlemek,

b) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Taşra Teşkilatı
Madde 179 -
(1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 
Yurtdışı teşkilatı
Madde 179/A - Kararname 27(2019)- (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/41 md.)
(1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu
Madde 180 -
(1) Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorum-ludur.
Kadrolar
Madde 181 -
(1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir.
Uzman istihdamı
Madde 182 -
(1) Bakanlıkta, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.
Müfettiş istihdamı
Madde 183 - Kararname 37(2019)(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/5/2019-30776-CK-37/7 md.)
(1) Bakanlıkta, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Görev
Madde 184 -
(1) Gençlik ve Spor Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

b) Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak,

c) Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

ç) Gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemek,

d) Spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak,

e) Spor alanında uygulanacak politikaların tespit edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, teşkilatlanma, federasyonların bağımsızlığı, spor tesisleri, eğitim, sponsorluk, sporcu sağlığının korunması, uluslararası organizasyonlarla ilgili çalışmaları koordine etmek, değerlendirmek ve denetlemek,

f) Spor kuruluşlarının kurulmasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları tespit etmek,

g) Gençlik ve spor kulüpleri ile başarılı sporcuları ve çalıştırıcıları desteklemek,

ğ) Yurt yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek, desteklemek ve yurt hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

h) Öğrencilere verilecek öğrenim kredisi, burs ve diğer yardımlara ilişkin hizmetleri yürütmek ve bunlara dair usul ve esasları belirlemek,

ı) Bakanlık hizmetlerini destekleyici arsa ve arazi temin etmek, bina ve tesis yapmak, yaptırmak, satın almak, kiralamak, devretmek, devralmak ve bu hizmetlerle ilgili her türlü mali ve ekonomik girişimde bulunmak,

i) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Teşkilat
Madde 185 -
(1) Gençlik ve Spor Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.
Hizmet birimleri
Madde 186 - Kararname 27(2019)
(1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:(30)

a) Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
b) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü,

c) Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

ç) Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü,

d) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,

e) Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

f) Personel Genel Müdürlüğü,

g) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/42 md.) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

ğ) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı,

h) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

ı) Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığı,

i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
30 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 42 nci maddesiyle bu fıkraya (f) bendinden sonra gelmek üzere (g) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
j) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

k) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/42 md.) 

l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

m) Özel Kalem Müdürlüğü.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 187 -
(1) Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Gençlere yönelik istismarın ve şiddetin engellenmesi ile gençler arasında her türlü ayrımcılığın giderilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak ve bu hususlarda öneriler geliştirmek,

b) Yurtiçi veya yurtdışında gençlikle ilgili toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri desteklemek,

c) Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik kamplarının kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

ç) Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek,

d) Gençlik derneklerinin tescil, vize ve aktarma işlemlerini yapmak,

e) Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak çalışmalar yapmak ve bu konuda faaliyetler yü-rütmek,

f) Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek,

g) Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek,

ğ) Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle ilişkileri yürütmek,

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
Madde 188 -
(1) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yurt ihtiyacını belirlemek, yurtların her türlü ihtiyacını temin etmek, yurtların sevk ve idaresini yapmak, öğrencilerin iaşe, ibate ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için yurt alanlarında ilgili düzenlemeleri yapmak,

b) Yurtlarda barınacak öğrencilerin başvuru, değerlendirme, kayıt ve kabulüne ilişkin esas-ları belirlemek ve uygulamak, yurtlarda kalan öğrencilerin sosyal, sağlık, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak ve ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
 
c) Yurt hizmetlerini sınıflandırmak, standartlarını belirlemek ve bunların ücret tarifelerini tespit etmek,

ç) Yurt hizmetinden faydalananlar ile hizmet sunucuları arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usul ve esasları belirlemek,

d) Yurtların ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun bir şekilde kullanıma hazır bulundurulmasını sağlamak,

e) Yurt ve tesislerde konaklayacaklarla ilgili usul ve esasları belirlemek, ikili anlaşmalar gereği eğitim ve öğretim görmek üzere ülkemize gelen diğer ülke öğrencilerinin yurtlardan yararlandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

f) Öğrenci disiplin işlemleri ile ilgili işlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

g) Öğrencilerin beslenme hizmetlerine ilişkin esasları belirleyerek uygulanması için gerekli tedbirleri almak,

ğ) Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilerin kredi, burs ve barınma işlemleri-ni yürütmek,

h) Öğrencilerin desteklenmelerine ilişkin politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

ı) Öğrencilere verilecek öğrenim kredisi ve burslar ile kredi borcunun tespiti, takibatı ve tahsilâtı ile kredi teminatına ilişkin usul ve esasları belirlemek, kredi ve burs başvurularının alınması ve değerlendirilmesi ve ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

i) Öğrencilere verilmek üzere yapılacak bağış ve hibelere ilişkin usul ve esasları belirlemek, burs veren kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

j) İhtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve beslenme yardımı yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

k) Vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

l) 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Kanunda Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek,

m) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 189 -
(1) Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Spor alanında uygulanacak temel politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, spor tesisleri ihtiyacını tespit etmek ve planlamak,

b) Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesini sağlamak ve bu konuda her türlü tedbiri almak,

c) Sporcu yetiştirilmesi ve spora ilgiyi artırmaya yönelik çalışmaları yürütmek, başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım yapmak veya yapılmasını sağlamak, ödüllendirmek, uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil edip derece alan sporculara aylık bağlanması ve Milli Sporcu Belgesi verilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
ç) Engelli bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin engellilerin kullanımına uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, engelli bireylere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, engelli bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Okul dışı spor faaliyetleri ile diğer spor alanlarında faaliyetler düzenlemek, bunların gelişmesini sağlamak, imkânlar ölçüsünde bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları temin etmek,

e) Spor müsabakalarında uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağla-mak,

f) Okul dönemindeki çocuklara yetenek taraması yapılarak, sporcu olabilme potansiyeli taşı-yanları belirlemek ve yeteneklerine uygun spor dallarına yönlendirmek,

g) Her türlü spor tesisi ve eğitim merkezlerinin kurulması, işletilmesi ve ad verilmesi ile ilgi-li iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Sporcu sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili politikaların tespit edilmesi amacıy-la gerekli çalışmaları yapmak, bu konuda gerekli tedbirleri almak, sağlık araştırma merkezlerinin kurulmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek, sporcuların genel sağlık taramalarını yapmak veya yaptırmak, sağlık kayıtlarını tutmak, sporcu sağlığını tehdit eden maddelerle mücadele konusunda bilgilendirme yapmak ve bu amaçla kurum ve kuruluşları desteklemek,

h) Sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

ı) Görev alanıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

i) Spor idarecisi, çalıştırıcısı, spor elemanları ve hakemlerin eğitilmesini ve yetiştirilmesini sağlamak,

j) Spor dallarının belirlenmesini tayin ve tespit etmek, spor federasyonlarının kurulmasına ve faaliyetlerinin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

k) Bağımsız spor federasyonlarının kuruluş işlemleri ve genel kurulları ile ilgili iş ve işlem-leri yürütmek,

l) Federasyonlara ve spor kulüplerine yardım yapmak ve bütçeleri ile ilgili iş ve işlemleri yü-rütmek,

m) Ülkemizde faaliyeti olan ancak herhangi bir federasyona bağlı olmayan spor dallarının yaygınlaştırılması, faaliyetlerinin düzenlenmesi ve bu spor dallarında kulüplerin faaliyette bulunması için gerekli tedbirleri almak,

n) Spor federasyonları ve kulüplerinin yurtiçi ve yurtdışındaki müsabakalara katılmalarına veya yurtiçi ve yurtdışında müsabaka düzenlemelerine izin verilmesine ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

o) Sporcu, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin sicil, tescil, lisans, vize ve aktarma ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek ve bu konuda federasyonlarla koordinasyonu sağlamak,

ö) Özel spor tesislerinin kuruluşuna ilişkin izin, ruhsat ve benzeri hizmetleri yürütmek, standartlarını belirlemek ve bu kuruluşların denetimini yapmak,

p) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunda Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek,

r) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Madde 190 -
(1) Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti yapmak, eğitim hizmet ve imkânlarını geliştirici faaliyetlerde bulunmak,

b) Gençlik veya spor alanında proje ve çalışmalar yapmak, bu alanda yapılacak proje ve çalışmaları değerlendirmek, katılmak, desteklemek, uygulama ve sonuçlarını denetlemek, desteklenecek proje ve çalışmalara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

c) Gençliğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve kültür alanında yapılabilecek faaliyetleri planlamak, eğitim vermek veya verdirmek, kurslar açmak veya açtırmak, uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

ç) Bakanlığın görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yazılı, görsel ve işitsel yayınlar ile film, belgesel ve benzeri çalışmalar yapmak, yaptırmak ve bunları takip etmek,

d) Yurtiçi ve yurtdışında gençlik ve sporla ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bunların sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,

e) Bakanlığın görev alanı ile ilgili tarihi ve kültürel mirasımızı tanıtıcı çalışmalar ile gençlerin bilim, sanat ve kültürel alanlara ilgisini artırmaya yönelik faaliyetler yürütmek ve bu kapsamda yürütülen faaliyetleri desteklemek,

f) Gençlerin gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici faaliyetlerde bulunmak,

g) Dezavantajlı gençlere ve gençlerin hareketliliğine yönelik projeleri öncelikli olarak desteklemek,

ğ) Görev alanıyla ilgili konularda kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

h) Gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda gelen talep, öneri ve şikâyetleri değerlendirmek, ilgili kurumlara iletmek,

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Madde 191 -
(1) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık veya il müdürlüklerinin taşınmazlarına ilişkin her türlü alım, satım, kira, trampa, arsa veya kiralama ile kat karşılığı inşaat, sınırlı ayni hak tesisi, takas, tahsis, devir, yapma, yaptırma, bakım, onarım ve yenileme işlerini yapmak, bunlara ait kontrol, koordinasyon ve mimari proje çalışmalarını yürütmek, saha ve tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, kiraya vermek suretiyle top-lumun istifadesine sunmak,

b) Bakanlık veya il müdürlüklerinin gençlik, spor ve yurt hizmetleri için ihtiyaç duyduğu taşınmazların satın alma, kiralama, trampa, sınırlı ayni hak ve benzeri hakların tesis edilmesi ile kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan tesislerin Bakanlık veya il müdürlüklerine tahsisi veya ortak kullanımına ilişkin işlemleri yürütmek ve kullanım protokollerini yapmak,
 
ç) Bakanlık veya il müdürlüklerine ait arsa, bina ve tesisleri ile sosyal amaçlara ilişkin diğer tesisleri, ilgili birimlerle koordine ederek imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit etmek, programlamak, takibini yapmak, görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile doğrudan yapılacak protokoller çerçevesinde inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemlerini yürütmek,

d) Taşınmazların kaydı, muhafazası ve kullanımına ilişkin işlemleri yapmak,

e) Bakanlık veya il müdürlüklerine ait tesislerin amacına uygun olarak kullanılması kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine tahsisine veya kiraya verilmesine ilişkin işleri yürütmek,

f) Kamu kurumları arasında taşınmaz ve aynî hak devri ile Bakanlık veya il müdürlüklerine yapılacak taşınmaz bağış işlemlerinin yürütülmesinde mevzuata yönelik değerlendirmeleri, teknik-ekonomik etütleri ve rantabilite hesaplarını yapmak, izlemek, her aşamada takip etmek ve yürütmek,

g) Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenmesi için gerekli olan tesislerin yapımı konusunda yerel yönetimlere ve federasyonlara teknik konularda destek sağlamak,

ğ) Ulusal ve uluslararası standartlara uygun veya antrenman amaçlı spor tesisi projelerinin üretilmesi, tasdik edilmesi ve yurt genelinde yaygın olarak uygulanmasını sağlayıcı iş ve işlemler yapmak,

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Madde 192 -
(1) Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın faaliyet alanıyla ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve Bakanlığın uluslararası ilişkilerini yürütmek,

b) Uluslararası organizasyonların yapılmasında, temas ve münasebetlerinde resmi merci görevi yapmak, yurtiçinde ve yurtdışında toplantı, konferans, seminer, organizasyon ve benzeri uluslararası faaliyetleri düzenlemek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Uluslararası kuruluşlara üyelik, aidat ve benzeri hizmetlerle ilgili maddi yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

ç) Uluslararası organizasyonların yapılmasında alım, satım, kiralamaya yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, bu amaçla oluşturulan özel hesabın yürütülmesini sağlamak,

d) Gençlik ve spor alanında uluslararası kuruluşlar ile birlikte yürütülen projeleri ve uluslararası değişim programlarını uygulamak ve koordine etmek,

e) Bakanlığın görev alanına giren konulardaki uluslararası işbirliği ve protokollere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

f) Ülkemize gelen konukların ziyaretleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

g) Uluslararası kuruluşlardan veya diğer ülkelerden doğrudan ya da diğer kurum ve kuru-luşlar aracılığıyla gelen dış kaynaklı proje öneri ve taslaklarının, kurum politikaları doğrultusunda incelenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak,

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel Genel Müdürlüğü
Madde 193 -
(1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın personel planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlık personelinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

ç) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 193/A - Kararname 27(2019)(Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/43 md.)
(1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
Madde 194 - Kararname 27(2019)
(1) (Değişik cümle:RG-10/1/2019-30651-CK-27/44 md.) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşların, federasyonların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların personeline rehberlik etmek,

b) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşların, federasyonların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların faaliyet, işlem ve personeli ile ilgili usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak,

c) Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata, stratejik plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik olarak uygulamada görülen aksaklıklar hakkında önerileri rapor hâlinde sunmak,

ç) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların, federasyonların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların performans denetimini yapmak,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Başkanlığın görev merkezi Ankara’dır. İhtiyaç halinde Ankara dışında da çalışma merkezleri kurulabilir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Madde 195 -
(1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığı
Madde 196 -
(1) Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın sunduğu hizmetler hususunda toplumu bilgilendirmek ve toplumla ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,

b) Bakanlığın faaliyet alanında memnuniyeti, tanıtım ve itibarı geliştirici faaliyetleri planlayıp uygulamak,

c) Bakanlık çalışmalarının kamuoyundaki etkilerini inceleyip değerlendirmek,

ç) Yazılı, görsel, sosyal medya ve diğer iletişim yolları ile Bakanlıktan beklentilerin tespitine yönelik çalışmalar yürütmek,

d) Her türlü iletişim kanallarından faydalanılarak sosyal sorumluluk, bağımlılıktan kurtulma ve gönüllülük konularında farkındalık oluşturulması, sporla sağlıklı yaşam biçiminin yaygınlaştırılması ve bu yolla toplumda davranış değişikliğinin sağlanması yönünde faaliyetlerde bulunmak,

e) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını et-kin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 197 -
(1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Bakanlığın satın alma işlerini yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

b) Bakanlığın taşınırlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

c) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 198 -
(1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,

b) Bakanlık teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlar ve taşra teşkilatının bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve işletimini sağlamak, Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,

c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,

ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak,

d) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet iç eğitim almalarını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
Madde 199 - Kararname 27(2019)(Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/45 md.)
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 200 -
(1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 201 -
(1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanın çalışma programını düzenlemek,

b) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Taşra teşkilatı
Madde 202 - Kararname 27(2019)
(1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

(2) Taşra teşkilatı gençlik ve spor il müdürlükleri ile gençlik ve spor ilçe müdürlüklerinden oluşur. Görevin durumuna veya ihtiyaca göre gençlik ve spor il müdürlüklerine bağlı olarak gençlik merkezi, yurt, kamp, sporcu eğitim merkezi müdürlükleri gibi ayrı il ve ilçe birimleri de kurulabilir.

(3) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/46 md.) Gençlik, spor ve yurt hizmetlerini il düzeyinde koordine etmek ve yürütmek üzere il müdürlüklerine bağlı olarak Yurt Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurulabilir. Yurt Hizmetleri Müdürü, Gençlik Hizmetleri Müdürü ve Spor Hizmetleri Müdürü, mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Defterdar Yardımcısına denktir.
Yurtdışı teşkilatı
Madde 203 -
(1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Kadrolar
Madde 204 -
(1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir.
Uzman istihdamı
Madde 205 -
(1) Bakanlıkta, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Gençlik ve Spor Uzmanı ile Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.
Müfettiş istihdamı
Madde 206 - Kararname 27(2019) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/47 md.)
 
106
(1) Bakanlıkta; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı istihdam edilebilir.
Görevlendirme
Madde 207 -
(1) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre geçici perso-nel görevlendirilebilir.
Sözleşmeli personel
Madde 208 - Kararname 54(2019), OHAL 4(2018)(Mülga:RG-26/12/2019-30990-CK-54/1 md.)
 
Gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları
Madde 209 -
(1) Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından gençlik merkezleri ve benzeri tesisler kurulabilir, gençlik ve izcilik kampları düzenlenebilir. Bunların oluşumu ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Çalışma grupları
Madde 210 -
(1) Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici çalışma grupları oluşturabilir.
İl ve ilçe düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemler
Madde 211 -
(1) Bakanlığın görev alanıyla ilgili olarak il ve ilçe düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemler Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri aracılığıyla yürütülür ve bu amaçla Bakanlık bütçesine il müdürlüklerine aktarılmak üzere gerekli ödenek konulur.

(2) Bakanlık; merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca gençlik, spor, kredi ve yurtlara ilişkin yürütülen hizmetleri, belirleyeceği plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak, bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

(3) Yurt, spor tesisi, her türlü gençlik ve eğitim tesislerinin yapılması ve işletilmesi ile il müdürlüklerinin mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarla ilgili satış, kira, trampa, arsa ve kat karşılığı inşaat, sınırlı ayni hak tesisi, takas, tahsis, devir ve benzeri işlemler ile bu taşınmazların bünyesindeki salon, büfe, kantin, otopark ve benzeri ticari ünitelerin kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi Bakanlığın izni ile yapılır.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
Sürekli kurullar
Madde 212 -
(1) Bakanlıktaki sürekli kurullar şunlardır:

a) Tahkim Kurulu,

b) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu,

c) Merkez Spor Disiplin Kurulu,

ç) İl Spor Disiplin Kurulu.
(2) Bakanlık ihtiyaç halinde başka disiplin kurulları da oluşturabilir. Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen kurulların başkan ve üyelerinin görevlendirilmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Fahri görev
Madde 213 -
(1) Kamu personeli, Devlet Memurları Kanununda belirtilen istihdam şekillerinden birinde istihdam edilip edilmediğine bakılmaksızın, gençlik ve spor hizmetlerinde fahri olarak çalıştırılabilir.

(2) Üniversite öğretim üyeleri ile tabipler ve diğer sağlık personeli kurul, komisyon ve organizasyonlarda görev alabilirler.

(3) Bakanlık teşkilatında fahri olarak teknik ve idari görev alınabilir. Fahri göreve, illerdeki atamalar vali tarafından, merkez teşkilatındaki atamalar ise Bakanlıkça yapılır.
Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi
Madde 214 -
(1) Sporcu, antrenör, monitör, spor yöneticisi, hakem yetiştirmek ve araştırmalarda bulunmak amacıyla, Spor Eğitimi Sağlık ve Araştırma Merkezi kurulur.
Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi
Madde 215 -
(1) Bakanlık bünyesinde; gençlerin sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda topluma aktif katılımlarını ve kişisel gelişimlerini sağlamak, gençlik alanında üretilecek politikalara katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası çalışma ve projeler uygulamak, gençler ve gençlik alanında faaliyet gösteren organizasyonlar arasında koordinasyona yardımcı olmak ve gençlerin karar alma ve uygulanma süreçlerine katılımını artırmak amacıyla gençlerin oluşturduğu veya gençlik alanında faaliyette bulunan dernekler, vakıflar, federasyonlar, konfederasyonlar, gençlik kulüpleri, öğrenci konseyleri, kent konseyi gençlik meclisleri ve benzeri organizasyonların üye olabileceği Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi kurulur.

(2) Konseyin kurulması, işleyişi, yönetimi, görevleri ve denetimine ilişkin hükümler ile Konseyin çalışma usul ve esasları ve sair hususlar Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.
Koordinasyon ve işbirliği
Madde 216 -
(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yaygın ve Örgün Eğitim Kurumları arasındaki yurtiçi spor yarışmaları Bakanlık ile koordineli olarak yürütülür. Bu kurumlara ait Yurtdışı spor yarışmaları ile Milletlerarası İzcilik Faaliyetleri ise Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Bakanlık tarafından yürütülür ve yurtdışında temsil edilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Görev
Madde 217 - Kararname 60(2020), Kararname 47(2019), Kararname 43(2019), OHAL 13(2018)
(1) Hazine ve Maliye Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:32333435

a) Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikaları uygula-mak,

b) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek,

c) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak, 

ç) (Değişik:RG-18/4/2020-31103-CK-60/1 md.) Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, uygulamayı izlemek,

d) Her türlü gider işlemlerine ait mevzuatın hazırlanmasına katkı sağlamak, 

e) Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,

f) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

g) Vergi incelemesi ve denetimine ilişkin temel politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamak,

ğ) (Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-60/1 md.) Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faa-liyetleri tespit etmek ve bunları önlemek amacıyla risk analizi yapmak,
7/8/2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-mesinin 1 inci maddesiyle; (ı) bendinden sonra gelmek üzere (i) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 24/7/2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-mesinin 27 nci maddesiyle, 217 nci maddenin birinci fıkrasına (j) bendinden sonra gelmek üzere (k), (l), (m), (n), (o) bentleri eklenmiş ve mevcut (k) bendi buna göre teselsül ettirilmiştir. 7/8/2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-mesinin 1 inci maddesiyle; mevcut (o) bendinden sonra gelmek üzere (p) bendi eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir. 18/4/2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-mesinin 1 inci maddesiyle bu fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere (ğ) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 18/4/2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-mesinin 1 inci maddesiyle bu bentte yer alan “gelir işlemlerine ait mevzuatı hazırlamak, her türlü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
h) Hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu sermayeli kuruluş ve işletmeler ve devlet iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve Hazinenin Cumhurbaşkanı kararı ile yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak,37

ı) Ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenleme ve işlemleri yapmak,

i) Kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek.

j) (Ek:RG-7/8/2019-30855-CK-43/1 md.) Finansal piyasalara ilişkin yurtiçi ve yurtdışı geliş-meleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak,

k) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının ekonomi politikalarını ilgilendiren faaliyetlerine katılım sağlamak,

l) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirme amacıyla çalışmalar yapmak ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek,

m) (Ek: RG-24/7/2018-30488 - CK-13/27 md.) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile müştereken hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak.

n) (Ek: RG-24/7/2018-30488 - CK-13/27 md.) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cum-hurbaşkanı yıllık programı ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde (k) bendinde belirtilen usule uygun olarak değişiklik yapmak veya teklif etmek.

o) (Ek: RG-24/7/2018-30488 - CK-13/27 md.) Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, eko-nomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak.

ö) (Ek: RG-24/7/2018-30488 - CK-13/27 md.) Bölgesel, çok taraflı ve ikili kalkınma ve eko-nomik ilişkilerin kalkınma planları ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

p) (Ek: RG-24/7/2018-30488 - CK-13/27 md.) Faaliyet alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

r) (Ek:RG-7/8/2019-30855-CK-43/1 md.) (Mülga:RG-18/10/2019-30922-CK-47/20 md.) 

s) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
7/8/2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-mesinin 1 inci maddesiyle; bu bentte yer alan “yapmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Hazinenin Cumhurbaşkanı kararı ile yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak” ibaresi eklenmiştir.
 
Teşkilat
Madde 218 - Kararname 45(2019)
(1) Hazine ve Maliye Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.

(2) (Ek:RG-12/9/2019-30886-C.K.-45/1 md.) Bakan, gerek gördüğü illerde doğrudan merkeze bağlı olarak temsilcilik, şube veya ofis kurmaya yetkilidir.
Hizmet birimleri
Madde 219 - (Değişik:RG-7/8/2019-30855-CK-43/2 md.)
(1) Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri şunlardır:3839

a) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 

b) Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü,

c) Muhasebat Genel Müdürlüğü,

ç) (Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-60/2 md.) Risk Analizi Genel Müdürlüğü,

d) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü,

e) (Ek:RG-12/9/2019-30886-C.K.-45/2 md.) Borçlanma Genel Müdürlüğü,

f) Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,

g) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü,

ğ) Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü,	

h) (Mülga:RG-18/10/2019-30922-CK-47/20 md.)

ı) Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü,

i) Personel Genel Müdürlüğü,

j) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,

k) Teftiş Başkanlığı, 

l) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı,

m) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, 

n) (Mülga:RG-18/10/2019-30922-CK-47/20 md.)

o) Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı,

ö) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
	
p) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

r) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

s) Özel Kalem Müdürlüğü.
12/9/2019 tarihli ve 30886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 45 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-mesinin 2 nci maddesiyle (ç) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 18/4/2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesiyle bu fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere (ç) bendi eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
Madde 220 - Kararname 43(2019)
(1) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:(36)

a) Bakanlığın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idare-lerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,

b) Mevzuat taslakları hakkında görüş vermek,

c) Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine ilişkin işlerde mütalaa vermek,

ç) Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz-ların ayn’ıyla ilgili her türlü davaları takip etmek ve icra işlemlerini yapmak,
35 12/9/2019 tarihli ve 30886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 45 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesiyle (ç) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 36 7/8/2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesiyle; (ğ) bendinden sonra gelmek üzere (h) bendi eklenmiş, sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
d) Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle Bakanlığa veya Hazineye ait her türlü davayı açmak ve takip etmek, Bakanlık veya Hazine aleyhine açılan her türlü davayı takip etmek ve icra takibini yapmak,

e) Hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek,

f) Mevzuatında başkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile diğer kurumla-rın taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil etmek,

g) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara karşı Devlet adına savunmaların hazırlanması çalışmalarına katılmak, dostane çözüm önerilerini değerlendirmek, dostane çözüm mütalaaları düzenlemek, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarınca ihtiyaç duyulması halinde oturumlara temsilci göndermek,

ğ) Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yabancı mahkemelerde, uluslararası yargı organlarında ve uluslararası tahkim mercilerinde açılan davalarda Bakanlığı temsil etmek,

h) (Ek:RG-7/8/2019-30855-CK-43/3 md.) Taşra hukuk birimlerinin faaliyetlerini Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetlemek,

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkrada sayılan görevler Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, hukuk müşavirleri, muhakemat müdürleri, müşavir hazine avukatları ve hazine avukatları tarafından yerine getirilir.

(3) (Ek:RG-7/8/2019-30855-CK-43/3 md.) Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla münhasıran dava ve icrayla ilgili işlerde; Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, illerde muhakemat müdürü, ilçelerde ise yetkili hazine avukatı doğrudan yazışma yetki- sine sahiptir. Hazine avukatı bulunmayan veya görevlendirilemediği yerlerde, ilgili daire amirleri de bu yetkiyi kullanabilir. Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü ile muhakemat müdürleri sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla bu yetkisini devredebilir.
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü
Madde 220/A - Kararname 60(2020), Kararname 43(2019)(Ek:RG-7/8/2019-30855-CK-43/4 md.)
(1) Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 41

a) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde orta vadeli program hazırlıklarına katılmak ve orta vadeli mali plan ile sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan politika kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile müştereken hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak,

b) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde orta vadeli mali plan ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde (a) bendinde belirtilen usule uygun olarak değişiklik yapmak veya teklif etmek,

c) 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi hariç olmak üzere mezkûr Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek, 

ç) Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak, tedbirleri almak ve uygulamayı izlemek, 

d) Kamu harcamalarının kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlenen hedefler doğrultusunda maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını teminen gerekli her türlü tedbiri almak, 

e) Mali yönetim ve iç kontrol alanında uluslararası genel kabul görmüş standartlarla uyumlu standart ve yöntemler belirlemek, mali hizmetler uzman yardımcıları özel yarışma sınavları, atama ve yerleştirilme, yetiştirilme, eğitim ve yeterlik sınavlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek, kamu idarelerine eğitim ve rehberlik hizmeti vermek, uygulamaları izlemek, belirlenen yöntem ve standartlara uygunluğu açısından değerlendirmek, kurumsal ve konsolide raporlar düzenlemek ve önerilerde bulunmak, mali yönetim ve iç kontrol uygulamalarının uyumlaştırılması ve bilgi paylaşımına yönelik yönetim bilgi sis-temleri oluşturmak, mali hizmetler birim yöneticilerine ve diğer yönetici ve uzmanlara yönelik düzenli yıllık bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları düzenlemek, mali saydamlığın sağlanmasına yönelik uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve öneriler geliştirmek, 

f) Harcamaları etkileyebilecek her türlü mevzuat taslaklarını inceleyerek bunlar hakkında Bakanlığın görüşünü hazırlamak, 

g) Bakanlığın görev alanına giren hususlarda mevzuatta yer alan mali hükümlerin uygulanması-nı yönlendirmek, bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü meseleyi çözmek ve tereddütleri gidermek,

ğ) (Değişik:RG-18/4/2020-31103-CK-60/3 md.) Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına yönelik analizler yapmak, projeler geliştirmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmalar ile gelir tahminlerine yönelik çalışmaları koordine etmek,
18/4/2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “Kamu harcamaları ile Devlet gelirlerinin” ibaresi “Kamu harcamalarının” şeklinde değiştirilmiştir.
h) Kamu istihdamı ve buna ilişkin giderlerle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve uygulamayı izlemek,

ı) Kamu harcamaları konusunda diğer mevzuat ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak, 

i) Genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmak, 

j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakı-mevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak bedelleri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak, 

k) Cumhurbaşkanı onayına sunmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına dâhil idarelerin taşıt edinimi, kullanımı ve tasfiyesine ilişkin politikalar oluşturmak; uygulamanın yönlendirilmesi hususunda standartlar tespit etmek, kamu idareleri için ortak taşıt havuzu ve yönetim sistemi oluşturmak ve gerekli tedbirleri belirlemek ve bu amaçla uygulamayı izlemek,

l) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yapılacak kadro ve pozisyon ihdasları ile 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak atama sayılarının ve istisnalarının belirlenmesi ve 2 sayılı Cumhurbaşkan-lığı Kararnamesinin 8 inci maddesi uyarınca sürekli işçi kadrolarından veya sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan atama veya alım amacıyla kullanılmasıyla ilgili Strateji ve Bütçe Başkanlığına görüş vermek, 

m) Teşkilat ve görev alanına giren konularda hazine ve maliye uzmanlarına, yönetmelikte belir-lenen usul ve esaslar çerçevesinde analiz ve inceleme işleri yaptırmak, 

n) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Muhasebat Genel Müdürlüğü 42
Madde 221 -
(1) Muhasebat Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 43

a) Devlet hesaplarının kayıtlarını tutmak, uygulamaları izlemek, dönem sonuçlarını çıkarmak, değerlendirmek ve yayımlamak, 

b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ve bunlara bağlı döner sermayeli işletmelerin, Devlet sermayesi ile kurulmuş işletmelerin ve fonların muhasebe sistemlerini, gerektiğinde ilgili idarelerle birlikte belirlemek, bu konudaki mevzuat düzenlemeleri ile ilgili hazırlıkları yapmak, 

c) Genel bütçe kapsamındaki idareler ve ilgili mevzuatında öngörülen döner sermayeli işletmeler ile fonlarda; gelirlerin toplanması, giderlerin ödenmesi, değer ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapmak üzere 
7/8/2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-mesinin 5 inci maddesiyle; bu madde başlığı “Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü” iken met-ne işlendiği şekilde ve birinci fıkranın birinci cümlesinde yer alan “Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Muhasebat Genel Müdürlüğünün” şeklinde değiştirilmiştir. 7/8/2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-mesinin 5 inci maddesiyle; bu madde başlığı “Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü” iken met-ne işlendiği şekilde ve birinci fıkranın birinci cümlesinde yer alan “Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Muhasebat Genel Müdürlüğünün” şeklinde değiştirilmiştir.
saymanlıklar kurmak ve kaldırmak, vezneler açmak ve kapamak, sayman mutemetleri görevlendirmek veya görevlendirmeye izin vermek, bu işlemleri yetkisiz bir şekilde yapanlar veya yaptıranlar hakkında kanuni takibatta bulunulmasını sağlamak.

ç) Genel bütçe kapsamındaki idareler ve özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin sermaye kaynaklarına, bütçe ve harcama ilkelerine, mali yönetim ve denetimlerine ilişkin esasları düzenlemek, bunların gayri safi hasılatı üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktarın tespitine esas oranları belirlemek ve uygulamaya yön vermek, bu işletmelerin vergi mükellefiyet ve sorumluluğu ile diğer kanuni kesintilere ilişkin yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirip getirmediklerini incelemek ve denetlemek, nakit varlıkları, gelir ve giderleri ile dönem karları üzerinde tasarrufta bulunmak, yeni kurulacak döner sermayeli işletmelerin kurulmasına izin vermek, tahsis edilecek sermayeyi belirlemek.

d) Saymanlık hizmetlerine ve Devlet muhasebesine ilişkin olarak doğacak tereddütleri gider-mek,

e) Genel bütçe kapsamındaki idarelerin hesaplarına ilişkin Sayıştay ilamları hakkında gerekti-ğinde kanun yollarına başvurmak,

f) Devlet muhasebesinin geliştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

g) Saymanlıkların ve kurumların hesap ve işlemlerini merkezde ve gereken yerlerde incelemek ve denetlemek, 

ğ) Merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifinin hazırlık işlemlerini yürütmek,

h) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı döner sermayeli işletmelerin hesapla-rını almak, incelemek, yıl sonlarında sermayelerine eklenecek tutarları belirlemek ve bunların muhasebe kayıtlarına geçirilmesini sağlamak, gerektiğinde fonların ve özel bütçeli kuruluşların hesaplarını almak,

ı) Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetin gereği olarak kullanılan malzeme, ilk ve hammadde, demirbaş, araç ve gereçlerin muhasebeleştirilmesi ve idaresine ait konularda düzenlemeler yapmak, bu konuda doğacak tereddütleri gidermek, 

i) Teşkilat ve görev alanına giren konularda hazine ve maliye uzmanlarına, yönetmelikte belirle-nen usul ve esaslar çerçevesinde teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işleri yaptırmak,

j) (Değişik:RG-7/8/2019-30855-CK-43/5 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden elde edi-lecek gelirlerin muhasebesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmek ve buna ilişkin diğer her türlü düzenlemeyi yapmak,

k) (Değişik:RG-7/8/2019-30855-CK-43/5 md.) Kamu idarelerine ilişkin gelir, gider, ödeme, tahsilat, muhasebe, raporlama ve mali istatistik işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik süreç ve birlikte işlerlik standartlarını belirlemek; gerekli bilişim sistem veya sistemlerinin geliş-tirilmesini ve işletilmesini sağlamak; bu çerçevede oluşan veri, elektronik belge, rapor ve diğer içerikleri Sayıştayın erişimine sunmak,

l) (Mülga:RG-7/8/2019-30855-CK-43/5 md.) 

m) (Mülga:RG-7/8/2019-30855-CK-43/5 md.)
n) (Mülga:RG-7/8/2019-30855-CK-43/5 md.)

o) (Mülga:RG-7/8/2019-30855-CK-43/5 md.)

ö) (Mülga:RG-7/8/2019-30855-CK-43/5 md.)

p) (Mülga:RG-7/8/2019-30855-CK-43/5 md.)

r) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Genel bütçe kapsamındaki idareler nezdindeki merkez saymanlıkları, askeri ve mülki tüm nakit saymanlıkları, genel bütçe kapsamındaki idarelerin saymanlıkları, kadroları Bakanlıkta olan döner sermaye saymanlıkları bu Genel Müdürlüğe bağlıdır.

(3) Merkez Saymanlık Müdürlükleri, Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı olup mevzuatla sayman-lara verilen görevler ile Bakan tarafından verilen diğer işleri yapmakla görevlidirler.
Risk Analizi Genel Müdürlüğü
Madde 222 - Kararname 60(2020), Kararname 43(2019)(Başlığı ile Birlikte Yeniden Düzenleme:RG-18/4/2020-31103-CK-60/4 md.)
(1) Risk Analizi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri araştırmak, bunların önlenmesine yönelik risk analiz ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek, 

b) Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlamak, 

c) Risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını, belirlenen plan ve programlar dâhilinde tanımla-nan risk senaryoları, veri modellemeleri ve elektronik ortamdaki dâhil olmak üzere ilgili mevzuatına göre temin edilen her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtlar üzerinden çeşitli analiz araçlarını kullanmak suretiyle gerçekleştirmek, 

ç) Risk analizi ve değerlendirme çalışmalarına ait sonuçları raporlara bağlayarak gerekli önlemlerin alınmasını teminen bu raporları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına iletmek ve bu kurumlarca alınan önlemlerin sonuçlarını takip etmek, analiz etmek ve gerek görüldüğünde ilgili kurumlar ile paylaşmak,

d) Risk analizi ve değerlendirme çalışmaları için kanunları veya faaliyet konuları gereğince ekonomik olaylara ilişkin kayıt tutan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerine Bakanlık ve ilgili Bakanlığın veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yetkili organlarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak birlikte belirleyeceği usul ve esaslar dâhilinde erişim sistemi kur-mak, bu kurumlarla birlikte gerekli çalışmaları yürütmek, 

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
Madde 223 - Kararname 45(2019), Kararname 43(2019)
 (1) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Hazine işlemlerini yürütmek, Devlet giderlerinin gerektirdiği nakdi sağlamak,

b) Merkezi yönetim bütçesi ile ilgili yurtdışı ödemelerini yapmak, iç ödemeler ve dış ödemeler saymanlıkları kurmak ve yönetmek, 

c) Devlete ait para, kıymetli maden ve değerleri muhafaza etmek, yönetmek ve nemalandırmak,

ç) Kamu borç portföyü, Hazine garantileri ve Hazine alacakları ile ilgili her türlü analiz ve risk değerlendirmesini yapmak,

d) İlgili diğer Bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma politika, ilke ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, uzun vadeli ve yıllık borçlanma programlarını hazırlamak, risk yönetimi kapsamında alınacak tedbirleri tespit etmek, uygulamayı değerlendirmek ve raporlamak,

e) (Mülga:RG-12/9/2019-30886-C.K.-45/3 md.)

f) (Değişik:RG-12/9/2019-30886-C.K.-45/3 md.) Devlet borçlarının yönetimine ilişkin olarak her türlü iç borçlanma ve dış borçlanma da dahil olmak üzere ödeme, erken ödeme, kayıt işlemlerini yürütmek ve Devletçe verilen faiz ve ikrazata ilişkin işlemleri yapmak,

g) Hazinenin iç ve dış borç garantisi verdiği konulara ilişkin olarak garantinin yerine getirilmesine yönelik ödemeleri borç idaresi altında yapmak ve bu amaçla Devlet Borçları Saymanlığı kurmak ve yönetmek,

ğ) Borç yönetiminin hesabını tutmak, Türkiye'nin dış borç veri tabanını oluşturmak, bu amaçla dış borç kütüğü tutmak, muhtelif kanun ve diğer mevzuat çerçevesinde hazine garantisi verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek, gerekli kayıtları tutmak, garanti ve devir şartlarını belirlemek,

h) Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte oluşturmak ve uygulamak, para politikası ile ilgili konularda Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkisini kurmak,
ı) Nakit yönetimini genel bütçeye dahil ve özel bütçeli idarelerin, döner sermayeli kuruluşların ve fonların ihtiyaçları ve para politikasının genel hedefleri doğrultusunda yürütmek,

i) Finansman politikaları çerçevesinde yerli ve yabancı özel sektörün yatırım ve sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve gayelerine uygun bir şekilde yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri teklif etmek,

j) Fonların makro ekonomik dengeler içindeki yeri ve önemi ile etkilerini değerlendirmek ve bu konuda önerilerde bulunmak, benzeri nitelikteki işlem ve sektörler için birden fazla fondan kaynak tahsisini önleyici çalışmalar yapmak ve teklifte bulunmak, yeni kurulacak fonlarla ilgili görüş bildirmek, fonların yeniden yapılandırılmaları, tasfiye veya birleştirilmelerine ilişkin çalışmaları yapmak ve bu konuda ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

k) Madeni para ve hatıra para basımını planlamak ve bu amaçla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile ilişkileri yürütmek,

l) (Mülga:RG-7/8/2019-30855-CK-43/7 md.) 

m) (Mülga:RG-7/8/2019-30855-CK-43/7 md.) 

n) (Mülga:RG-7/8/2019-30855-CK-43/7 md.)

o) (Mülga:RG-7/8/2019-30855-CK-43/7 md.)

ö) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Borçlanma Genel Müdürlüğü
Madde 223/A - Kararname 45(2019)(Ek:RG-12/9/2019-30886-C.K.-45/4 md.)
1) Borçlanma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü hazırlık, akit ve diğer işlemleri yürütmek, 

b) Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakereleri yürütmek,

c) Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla finansal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak suretiyle her türlü işlemi yapmak,

ç) İlgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma ürün, politika, ilke ve stratejilerinin belirlenmesine ve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulunmak,

d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak, yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütmek,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Madde 224 - Kararname 43(2019)
(1) Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) (Değişik:RG-7/8/2019-30855-CK-43/8 md.) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve Hazinenin iştirak ettiği şirketler ile ilgili olarak hazine pay sahipliğinin gerektirdiği her türlü işlemi yapmak,

b) Hazine ile kamu iktisadi teşebbüsleri ilişkisini kurmak, bu kuruluşların yıllık genel yatırım ve finansman programlarını hazırlamak ve Cumhurbaşkanının onayına sunmak, uygulamasını izlemek ve yıl içinde ortaya çıkacak gelişmelere göre programda gerekli değişiklikleri yapmak,

c) Kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerinin kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini takip etmek,

ç) Kamu iktisadi teşebbüslerinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak veya özelleştirilmelerine hazırlık amacıyla küçültülmesini, bölünmesini veya birleştirilmesini, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak faaliyetlerinin durdurulmasını, kapatılmasını veya tasfiyesini, istihdam yapısının düzenlenmesini, organizasyon yapısının değiştirilmesini de kapsayan yeniden yapılandırmaya yönelik olarak yetkili organlarca verilen görevlere ilişkin her türlü işlemleri yapmak,
 
d) Hazinenin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu kamu kuruluş ve işletmelerinin faaliyet gösterdikleri sektörlere ilişkin politika geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak, sermayesinin yarısından fazlası, mahalli idareler dahil kamuya ait olan veya faaliyet alanı itibarıyla ticari nitelik taşıyıp Sayıştay Başkanlığınca denetlenen ve kamu kuruluş ve işletmelerinin mali ve mali olmayan verilerini toplamak, izlemek ve değerlendirmek,

e) Sosyal güvenlik, sosyal yardım ve hizmetler, sağlık ve istihdam politikalarının oluşturul-masına katkıda bulunmak,

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
Madde 225 - Kararname 45(2019), Kararname 43(2019), OHAL 13(2018)
(1) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:(39)(40)

a) Bakanlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek, 

b) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, bu alanda Cumhurbaşkanının genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek

c) Avrupa Birliği ile ilişkilerin koordinasyonuna katılmak ve bu konuda Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren çalışmaları yapmak, ekonomik ve mali entegrasyona ilişkin politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, gümrük birliğinin ekonomik ve mali etkilerini değerlendirmek, ekonomik ve mali mevzuatın uyumlandırılması çalışmalarını yapmak,

ç) Bakanlığın yurtdışında bulunan görevli birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek,

d) 5/7/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; milletlerarası ekonomik işbirliğine taalluk eden her türlü dış kamu borçlanmalarının hazırlık, akit, kefalet ve garanti işlemlerini yürütmek ve dış kamu borçlarına müncer olacak müzakere ve muhaberatı yapmak,

e) Sağlanan dış kamu borçlarının ve kültür yardımları dışındaki dış yardımların kullanılmasına, bu borç ve dış yardımlara ait mukavele ve anlaşmaların uygulanmasına ilişkin olarak ülke içinde ve dışında yapılacak her türlü temas, müzakere ve gerekli işlemleri bu konularla ilgili olarak yabancı devlet ve milletlerarası ekonomik ve mali kuruluşlar ve bunların temsilcilik ve temsilcileriyle mali ve ekonomik konularda temas ve müzakerelerde bulunmak,

f) Türkiye Cumhuriyeti adına, yabancı devletler, uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlar, banka ve fonlarda ülkemizi temsil etmek, bu kuruluşlarla ve bunların temsilcilik ve temsilcileri ile ekonomik ve mali konularda temas ve müzakerelerde bulunmak ve uluslararası anlaşmaları imzalamak, söz konusu anlaşmalara ilişkin her türlü işlemi yürütmek,
39 24/7/2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 27 nci maddesiyle, 225 inci maddenin birinci fıkrasına (j) bendinden sonra gelmek üzere (k), (l), (m), (n), (o), (ö) bentleri eklenmiş ve mevcut (k) bendi buna göre teselsül ettirilmiştir. 40 7/8/2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesiyle; fıkraya (ö) bendinden sonra gelmek üzere (p) bendi eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
g) Türkiye’nin yabancı ülkelere yapacağı yardımlara ilişkin politikaların tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve gerektiğinde bunlara finansal katkıda bulunmak, uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlara üyelik ve temsil ilişkilerini düzenlemek, bu kuruluşlara katılım paylarını ödemek için her türlü işlemi yapmak ve gerektiğinde Devlet adına sermaye katkısını karşılamak için taahhüt senedi vermek,

ğ) Uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlar tarafından yürütülen teknik yardımın koordinasyonunu yürütmek, yıllık programlar çerçevesinde ödemeler dengesi gerçekleşme ve tahminlerini hazırlamak, değerlendirmek ve ekonomik tahliller yapmak, 

h) (Değişik:RG-12/9/2019-30886-C.K.-45/5 md.) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkelerle, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlardan borçlu veya garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemlerini yürütmek, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkeler ve bu ülkelerdeki kuruluşlardan hibe almak ve vermek konusuna ilişkin işlemleri yürütmek, bu ülkelerle ve bu ülkelerin kurum ve kuruluşları ile ekonomik ve mali konulara ilişkin anlaşmalar yapmak, bu işlemlerle ilgili ülke içinde ve dışında yapılacak her türlü temas ve müzakereleri yürütmek, esas ve şartları belirlemek,

ı) (Mülga:RG-12/9/2019-30886-C.K.-45/5 md.) 

i) (Değişik:RG-7/8/2019-30855-CK-43/9 md.) Altyapı projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile gerçekleştirilmesi için, ilgili mevzuat çerçevesinde garanti vermek ve buna ilişkin işlemler yapmak ve bu projelerle ilgili hazırlık, fizibilite ve akit çalışmalarına katılmak, farklı finansman alternatifleri oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek,

j) Avrupa Birliği ve Birliğin kurum ve kuruluşları ile borç ve hibe sağlanmasına ilişkin her türlü temas ve müzakereleri yürütmek ve bunlara ilişkin anlaşmaları imzalamak, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren Avrupa Birliği ile ilgili konularda diğer bakanlık ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

k) (Ek: RG-24/7/2018-30488 - CK-13/27 md.) Bölgesel, çok taraflı ve ikili kalkınma ve ekonomik ilişkilerin kalkınma planları ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

l) (Ek: RG-24/7/2018-30488 - CK-13/27 md.) Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere yönelik teknik yardım faaliyetlerini yürütmek.

m) (Ek: RG-24/7/2018-30488 - CK-13/27 md.) Gelişmekte olan ülkeler ve özellikle İslam ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliği amacıyla kurulan teşkilatlarla ilgili gerekli çalışmaları yapmak, bu teşkilatların daimi nitelikteki kurullarının gerektiğinde sekretarya hizmetlerini yürütmek.

n) (Ek: RG-24/7/2018-30488 - CK-13/27 md.) Kalkınma alanında ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği program ve projelerini hazırlamak, koordine etmek ve gerektiğinde yürütmek.

o) (Ek: RG-24/7/2018-30488 - CK-13/27 md.) Ülke dış politikasını destekleyecek şekilde dünya ekonomisi, ülke ekonomileri konularında analitik ve stratejik çalışmalar ile politika analizleri yapmak, bu görevlerin gerektirdiği üst düzey koordinasyonu sağlamak.

ö) (Ek: RG-24/7/2018-30488 - CK-13/27 md.) Ülkemizin kalkınma tecrübelerini, başta komşu ülkeler olmak üzere, işbirliği içinde olunan gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına teknik destek vermek.

p) (Ek:RG-7/8/2019-30855-CK-43/9 md.) 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek; kamu-özel işbirliği projeleri için gerekmesi durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık tarafından sağlanacak borç üstlenim taahhüdüne ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

r) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
Madde 225/A - Kararname 43(2019)(Ek:RG-7/8/2019-30855-CK-43/10 md.)
(1) Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Finansal istikrarın sürdürülmesi amacıyla sistemik risklerin izlenmesi ve yönetilmesine ilişkin kurumsal çerçeveyi güçlendirmek, bu risklere karşı tedbir ve politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak, faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapmak, finansal piyasalardaki yenilikler başta olmak üzere küresel ve yerel gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve finansal sektörü geliştirici çalışmalar yapmak,

b) Finansal araç ve piyasalar ile girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine ve tasarrufların artırılmasına ilişkin çalışmalar yürütmek, girişim sermayesi fonları ile üst fonlara Bakanlık bütçesinden kaynak aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bireysel katılım sermayesine ilişkin yasal altyapı çalışmalarını yürütmek, bu uygulamaların gelişmesi ve desteklenmesi amacıyla gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu kapsamda diğer iş ve işlemleri yürütmek,

c) İşletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak politika ve araçlar geliştirmek ve buna ilişkin çalışmalarda bulunmak, bu kapsamda Hazine destekli kredi garanti sistemine ilişkin çalışmaları yapmak,

ç) Kambiyo mevzuatının esaslarını ve kambiyo politikalarını belirlemek, mevzuat çalışmalarını yürütmek, yapılan iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek, uygun olmayan işlemler hakkında kanuni takibatta bulunulmasını sağlamak, belirtilen hususlar kapsamında istatistik, raporlama, izleme, gözetim, koordinasyon ve diğer çalışmaları yapmak,

d) Kambiyo politikalarının uygulanması ve finansal piyasalarla ilgili konularda Bakanlık ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkilerini kurmak,

e) Yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenlemek, bunların gözetim ve koordinasyonunu sağlamak, borsada faaliyet gösterecek kıymetli madenler aracı kurumlarının kuruluş ve faaliyet izinlerini vermek ile kıymetli madenler aracı kuruluşlarının faaliyet şartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek, bunların gözetim ve koordinasyonunu sağlamak, ham elmas konusunda uygulamaya ilişkin iş ve işlemler- le, gözetim, denetim ve diğer çalışmaları yapmak,

f) Bakanlığın görev alanı kapsamındaki finansal düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlar ve bankalarla koordinasyonu sağlamak,

g) Genel Müdürlüğün görev alanı kapsamında; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kapsamda ulusal ve uluslararası platformlarda temsil, katılım ve koordinasyon görevlerini yürütmek,

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Sigortacılık Genel Müdürlüğü
Madde 226 - Kararname 47(2019), Kararname 43(2019)(Mülga:RG-18/10/2019-30922-CK-47/20 md.)
 
Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Madde 226/A - Kararname 43(2019)(Ek:RG-7/8/2019-30855-CK-43/12 md.)
(1) Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programını ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan politika kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile müştereken hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak,

b) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanı yıllık programının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde (a) bendinde belirtilen usule uygun olarak değişiklik yapmak veya teklif etmek,

c) Orta vadeli programın uygulanmasına ilişkin eylem planını izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve eylem planının uygulanmasını takip etmek,

ç) Kamu idarelerinin orta vadeli program eylem planına konu olabilecek eylem ve proje önerilerini değerlendirmek ve gerektiği takdirde orta vadeli programa uygun politikalar kapsa- mında gerekli değişikliklerin yapılmasını talep etmek,

d) Devlet desteklerinin ilke ve esaslarının belirlenmesi amacıyla politika önerileri oluşturmak ve bu önerilere yönelik çalışmalar yapmak, Devlet desteği uygulamalarının izlenmesi ve raporlanması için gerekli altyapıyı kurmak,

e) Devlet desteği uygulamalarının etkinlik ve verimliliğini ölçmek amacıyla etki değerlendirmesinin yapılmasına ilişkin ilke ve esasları belirlemek, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan etki değerlendirmesine ilişkin raporları izlemek, değerlendirmek ve bunları gerekli mercilere sunmak,

f) Teşkilat ve görev alanına giren konularda hazine ve maliye uzmanlarına, yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde analiz ve inceleme işleri yaptırmak,

g) Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomide konjonktürel gelişmeleri izlemek, analiz etmek ve değerlendirme raporları hazırlamak,

ğ) Türkiye ekonomisi ile ilgili kısa ve orta-uzun vadelerde makroekonomik tahmin ve senaryo analizleri gerçekleştirmek,

h) Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomide yapısal, sektörel ve bölgesel eğilimleri izlemek, yapısal politikaların ekonomik ve sosyal etkilerine ilişkin analizler ile sürdürülebilirlik, verimlilik, rekabet gücü analizleri gerçekleştirmek,

ı) Finansal piyasaları, finansal araçları ve ürünleri takip ederek, gelişmeleri izlemek, analiz etmek ve değerlendirme raporları hazırlamak,

i) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel Genel Müdürlüğü
Madde 227 - Kararname 43(2019)
(1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) (Değişik:RG-7/8/2019-30855-CK-43/13 md.) Bakanlığın personel planlaması ve politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, performans ve yetkinlik değerlendirme çalışmaları yapmak; bu çalışmaları Bakanlık teşkilatıyla bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları koordine ederek uygulamak,

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,

c) Bakanlık kadrolarının ilgili birimlerinin görüşünü aldıktan sonra dağıtım, tahsis ve tenkisini sağlamak,

ç) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planlarının koordinasyonunu sağlamak, Bakanlık personeli ile ilgili temel eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, 

d) Personel hareketleri ve eğitim faaliyetleri ile ilgili yayım hizmetlerini yürütmek, 

e) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri incelemek ve denetlemek,

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Madde 227/A - Kararname 43(2019)(Ek:RG-7/8/2019-30855-CK-43/14 md.)
(1) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın hedef ve politikaları ile iş modelleri ve yürütülen iş süreçlerine uygun olarak bilişim hedeflerini belirlemek, iş planlarını, mali planları ve kaynak planlarını hazırlamak, bu hususlarda gerekli bilişim standartlarını tespit etmek, Genel Müdürlüğün iş süreçlerini tasarlamak ve yayınlamak,

b) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme ve siber güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,

c) Güvenlik politikaları geliştirmek, güvenlik katmanları oluşturmak ve bilgi güvenliğini sağlamak,

ç) Kurumlar ve birimlerle müşterek yürütülen iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, geliştirilen ve işletilen bilişim çözümlerinin ilgili bilişim sistemleriyle bütünleşik çalışmasını sağlamak,

d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını, paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek,

e) Bilişim çözümlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmaları yürütmek ve geliştirilecek iş modelleri ve iş süreçlerine ilişkin her seviyede mevzuat oluşturma çalışmalarına katılmak,

f) Kullanıcı hesaplarının yönetimini sağlamak, kullanıcı eğitimlerini planlamak ve yürütmek,

g) Bilişim çözümlerinin gerektirdiği lojistik, idari ve teknik desteği sağlamak,

ğ) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,

h) Kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili kullanıcılara yönelik bilgilendirme ve yönetim araçları geliştirmek,

ı) Bakanlıkça belirlenen eylem planlarında yer alan bilgi teknolojileri ile ilgili stratejilerin Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar nezdinde koordine ederek uygulanmasını sağlamak,

i) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Teftiş Başkanlığı
Madde 227/B - Kararname 60(2020), Kararname 43(2019)(Ek:RG-7/8/2019-30855-CK-43/14 md.)
(1) (Ek cümle:RG-18/4/2020-31103-CK-60/5 md.) Teftiş Başkanlığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ile Hazine ve Maliye Müfettişleri (Hazine ve Maliye Başmüfettişi, Hazine ve Maliye Müfettişi, Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı)’nden oluşur. Teftiş Başkanlığı Bakanın emri veya onayı ile Bakan adına aşağıdaki görev ve yetkileri kullanır:
a) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma işlerini yürütmek ve bu işlerle ilgili gerekli önlemleri almak veya aldırmak,

b) İlgili mevzuatın Bakanlığa tanıdığı inceleme, denetim ve soruşturma yetkisini Bakanlığın diğer hizmet birimlerinin görev alanına girmediği durumlarda kullanmak,

c) İç denetim birimi ve Bakanlığın diğer birimleri tarafından Teftiş Başkanlığına bildirilen konularda gerekli inceleme, denetim ve soruşturma faaliyetlerini yürütmek, 

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca hazi-ne ve maliye müfettişi ve hazine ve maliye müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir. 

(3) (Değişik:RG-18/4/2020-31103-CK-60/5 md.) Mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer öz-lük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Tef-tiş Başkanı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanına; Teftiş Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısına denktir.
 
(4) Teftiş Başkanlığının çalışma usul ve esasları, hazine ve maliye başmüfettişleri, müfettişleri ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
Madde 228 - Kararname 60(2020)
(1) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanları ile Vergi Müfettişleri (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı)’nden oluşur. 46

(2) (Değişik:RG-18/4/2020-31103-CK-60/6 md.) Kurula verilen görevlerin yerine getirilme-sinde, sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma ile işbölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerler-de Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere aşağıdaki daire başkanlıkları kurulabilir. 

a) Denetim Daire Başkanlığı,

b) Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı,

c) Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı,

ç) Sektörel Denetim Daire Başkanlığı. 

(3) İkinci fıkrada belirtilen daire başkanlıkları, uygun görülen yerlerde ihtiyaca göre birden fazla sayıda kurulabilir.47
18/4/2020tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-mesinin 6 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “Grup Başkanları” ibaresi “Daire Başkanları” şeklinde değiştirilmiştir. 18/4/2020tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-mesinin 6 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “grup başkanlıkları” ibaresi “daire başkanlıkları” şeklin-de değiştirilmiştir.
(4) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak,

b) Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek,

c) Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendirmek,

ç) Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak,

d) İnceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler oluşturmak,

e) Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek,

f) Performans değerlendirme sistemi oluşturmak ve Vergi Müfettişlerinin performansını bu sis-teme göre değerlendirmek,

g) Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler ile bunların ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak,

ğ) Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak,

h) Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmaları yapmak.

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(5) Vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak tam ve sınırlı vergi incelemelerinin kapsamı, vergi incelemesine tabi tutulma bakımından birinci sınıf tüccarların yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye büyüklükleri, bulundukları sektörler ve inceleme konuları esas alınarak gruplara ayrılması ve yapılacak bu gruplamaya bağlı olarak vergi incelemesine alınma bakımından asgari süreler getirilme-si ile bu hususlara dair diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

(6) (Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-60/6 md.) Vergi Müfettişlerinin (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı) görev yapacakları daire başkanlıklarının belirlenmesine ve değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
	
(7) (Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-60/6 md.) Vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde uygulama birliğini sağlamak ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları gidermek amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına görüş bildirmek üzere Danışma Komisyonu kurulabilir. Danışma Komisyonunun oluşturulması ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
Madde 229 - Kararname 60(2020), Kararname 43(2019)(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-7/8/2019-30855-CK-43/15 md.)
(1) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
18/4/2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “aktif ve öz sermaye büyüklükleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bulundukları sektörler ve inceleme konuları” ibaresi eklenmiştir.
a) Avrupa Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyetine mali işbirliği çerçevesinde sağlanan fonla-rın kullanımı amacı ile oluşturulan tüm yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliğinin denetimi ile bu kapsamdaki her türlü harcama, gelir, mali yükümlülük, muafiyet ve mali tabloların denetimini, Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalara, uluslararası denetim standartlarına ve Kurul Başkanlığınca hazırlanan denetim rehberlerine uygun olarak Denetim Otoritesi sıfatıyla yerine getirmek,

b) Dış finansmanı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası kuruluşlardan sağlanan proje ve faaliyetlere ilişkin olarak ikraz, kredi veya hibeyi kullanan kurum ve kuruluşların hesap ve işlemlerinin denetimini ilgili anlaşmalar çerçevesinde ve uluslararası genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak bağımsız denetçi sıfatı ile yerine getirmek,

c) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-rarname uyarınca kamu iktisadi teşebbüsleri ile müessese ve bağlı ortaklıklarının görevlendirme bedeli-nin tespiti ile hazine pay sahipliğinin gerektirdiği incelemeleri yapmak,

ç) 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamındaki incelemeleri yapmak, 

d) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hak-kında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamındaki incelemeleri yapmak,

e) Bireysel katılım sermayesine ilişkin incelemeleri yapmak, 

f) Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmak, 

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) (Değişik:RG-18/4/2020-31103-CK-60/7 md.) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Ku-rul Başkanı, Kurul Başkan Yardımcıları ve Hazine Kontrolörleri (Hazine Başkontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ile Stajyer Hazine Kontrolörleri)’nden oluşur. Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Hazine Kontrolörü ve Stajyer Hazine Kontrolörü istihdam edilebilir.
 
(3) (Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-60/7 md.) Mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısına denktir.
Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı (49)
Madde 230 - Kararname 47(2019), Kararname 43(2019), OHAL 4(2018) (Mülga:RG-18/10/2019-30922-CK-47/20 md.)
 
Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
Madde 231 - Kararname 43(2019)(Değişik:RG-7/8/2019-30855-CK-43/17 md.)
(1) Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı doğrudan Bakana bağlı olup görev ve yetkileri şunlardır:
49 7/8/2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 16 ncı maddesiyle; bu madde başlığı “Sigorta Denetleme Kurulu” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
a) Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla plan, program, politika, strateji hazırlama ve geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak, kurum ve kuruluşlar arasında ulusal düzeyde risk değerlendirme çalışmaları da dâhil olmak üzere koordinasyonu sağlamak,

b) Faaliyet alanıyla ilgili mevzuat çalışmaları yapmak,

c) Suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve ekonomik güvenliğe yönelik risklerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi kapsamında gelişmeleri izlemek, önlemler geliştirmek, analiz, araştırma ve inceleme yapmak,

ç) Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve bunları kaydetmek, istihbarat üretmek, gerekli görüldüğünde üretilen istihbarat ve analiz sonuçları hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek,

d) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, ilgili mevzuat ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren hususlar ile ilgili olarak analiz, araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak,

e) Aklama veya terörizmin finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek,

f) Yapılan analiz, araştırma ve inceleme sonucunda aklama ve terörizmin finansmanı suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespiti halinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak,

g) Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından intikal ettirilen konuları analiz etmek ve incelemek,

ğ) Analiz, araştırma ve inceleme sürecinde gerekli hallerde kolluk ve diğer birimlerden kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunmak,

h) Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla istihbarat ve kolluk birimleri ile işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

ı) Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında risk kategorileri belirlemek ve gerekli hallerde yükümlüleri bilgilendirmek,

i) 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapmak veya yapılmasını sağlamak,

j) Yabancı ülke kanunlarına göre yükümlülük denetimine yetkili mercilerin, merkezi yurtdışında bulunan yükümlülerinin Türkiye’deki birimleri nezdinde yükümlülük denetimi yapmasına ve bu kapsamdaki bilgi taleplerinin cevaplandırılmasına karşılıklılık ilkesi de dikkate alınarak izin vermek,

k) Gerekli hallerde merkezi Türkiye’de bulunan yükümlülerin yurtdışındaki birimleri nezdinde yükümlülük denetimi yapmak ve bilgi talep etmek,

l) Görev alanına giren konularda uluslararası ilişkileri yürütmek, yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak, bu amaçla uluslararası anlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtırası imzalamak,

m) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemek,
n) Bilgi ve ihtisasına ihtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalı- şanların Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilmelerini talep etmek,

o) Kamuoyu duyarlılığını ve desteğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

ö) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Başkanlıkça birinci fıkranın (ğ) bendine göre kendisinden talepte bulunulan birim, bu talebin gereğini ivedi olarak yerine getirmek zorundadır.

(3) Başkanlık, görev alanına giren konuların araştırılması ve incelenmesini hazine ve maliye uzmanları ve uzman yardımcılarının yanı sıra denetim elemanları vasıtasıyla da yerine getirir. Görevlendirilecek denetim elemanları Başkanın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenir.

(4) Görevlendirilecek hazine ve maliye uzmanları ve uzman yardımcıları ile denetim elemanları görevlendirme konusuna giren hususlarda bilgi ve belge istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkili olup ayrıca kanunların kendilerine verdiği yetkileri de kullanırlar.

(5) Başkanlığın görev alanına giren konularda uluslararası bilgi değişimini teminen, yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla uluslararası anlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtıraları imzalamaya ve imzalanan mutabakat muhtıralarını değiştirmeye Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanı yetkilidir. İmzalanacak mutabakat muhtıraları ve değişiklikleri Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girer.

(6) Başkanlığın görev alanıyla ilgili Bakanın onayıyla gerekli görülen illerde temsilcilikler kurulabilir.
Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu
Madde 232 - Kararname 43(2019), Kararname 28(2019)(Değişik:RG-7/8/2019-30855-CK-43/18 md.)
(1) Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat taslaklarını değerlendirmek, kurum ve kuruluşlar arasında uygulamaya ilişkin işbirliğini artırmak, bu kapsamda uygulama stratejileri belirlemek ve yönlendirici kararlar almak üzere Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.

(2) Koordinasyon Kurulu; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Milli İstih- barat Teşkilatı Başkan Yardımcısı, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısından oluşur.

(3) Gerekli hallerde kurum ve kuruluşların temsilcileri, görüş ve bilgilerine başvurulmak üzere Koordinasyon Kurulu toplantılarına davet edilebilir.

(4) Koordinasyon Kurulu yılda en az iki defa toplanır.

(5) Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılan yö- netmelikle belirlenir.
119
1120
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Madde 233 -
(1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 234 -
(1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

ç) Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 

d) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

e) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 235 - Kararname 43(2019)(Mülga:RG-7/8/2019-30855-CK-43/19 md.)
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 236 -
(1) Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 237 -
(1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Vergi Konseyi
Madde 238 -
(1) Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere Vergi Konseyi kurulur. Vergi Konseyi bir danışma organıdır.

(2) Vergi Konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

(3) Vergi Konseyinin başkan ve üyelerine; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesi uyarınca Bakanlık bütçesinden huzur hakkı ödenir. 
Mükellef Hakları Kurulu
Madde 238/A - Kararname 60(2020)(Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-60/8 md.)
(1) Mükellef haklarının korunmasına yönelik temel ilke ve kuralları belirlemek, bu ilke ve kuralların benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak, mükellef haklarına yönelik başvuruları değerlendirmek ve Bakanlığa önerilerde bulunmak üzere Mükellef Hakları Kurulu kurulur. 

(2) Mükellef Hakları Kurulunun oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

(3) Kurul, görevleri ile ilgili olarak gerekli olan bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri vermekle yükümlüdürler. Bu şekilde elde edilen bilgilerden vergi mahremiyeti kapsamında olanların gizliliğine uyulur. Kurulun Başkan ve üyeleri ile Kurulda görevlendirilen personel, görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda mevzuat gereği yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrıl-malarından sonra da devam eder.

(4) Mükellef Hakları Kurulu Başkan ve üyelerine bu görevleri sebebiyle, ayda dört toplantıyı geçmemek üzere her toplantı günü için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu madde-si uyarınca (3.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Ba-kanlık bütçesinden huzur hakkı ödenir.
Taşra teşkilatı
Madde 239 -
(1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Yurtdışı teşkilatı
Madde 240 -
(1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Uzman İstihdamı
Madde 241 -
(1) Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Hazine ve Maliye Uzmanı ile Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı; taşra teşkilatında aynı Kanunun ek 44 üncü maddesine göre Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı istihdam edebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında istihdam edilen Defterdarlık Uzman ve Defterdarlık Uzman Yardımcısına yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetim ve inceleme yaptırılabilir.

(3) Hazine ve Maliye Uzmanı ile Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.
Kadrolar
Madde 242 -
(1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir.
Defterdar
Madde 243 -
(1) Defterdar, bulunduğu ilde Bakanlığın en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları ile görevli ve sorumludur.

(2) Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir.

(3) İl ve ilçe birimlerini incelemek ve denetlemek üzere defterdar emrine defterdarlık uzman-ları verilebilir.
Deftardarlık Birimleri
Madde 244 -
(1) Defterdarlık birimleri, defterdarın yönetimi altında, muhasebat ve muhakemat birimleri ile personel müdürlüğünden oluşur. 

(2) Büyükşehir belediye sınırları içinde ayrıca ilçe teşkilatı bulunan il merkezlerindeki ilçe malmüdürlükleri dışındaki birimler doğrudan doğruya defterdarlığa bağlıdır.
Muhasebat Birimleri
Madde 245 -
(1) Muhasebat birimleri, muhasebe müdürlükleri, saymanlık müdürlükleri ve malmüdürlüklerinden oluşur. 
Muhasebe Müdürlükleri
Madde 246 -
(1) Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar.

(2) Muhasebe müdürlüğünde bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.
Saymanlık Müdürlükleri
Madde 247 -
(1) Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve başmüdürlük şeklinde örgüt-lenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olan döner ser-maye saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar.

(2) Saymanlık müdürlüğünde, bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.
Malmüdürlükleri
Madde 248 -
(1) Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda sayman-lık müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılabilir.

(2) Malmüdürü, Bakanlığın ilçe teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar. 
Muhakemat Birimleri
Madde 249 -
(1) Muhakemat birimleri, muhakemat müdürlükleri ve müdürlük olmayan yerlerde Hazine avukatlığı servisinden oluşur. 

(2) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarını muhakemat müdürlükleri ve Hazine avukatlıkları yürütür.
Personel Müdürlükleri
Madde 250 -
(1) Personel müdürlüklerinin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,

b) İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak, 

c) Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak, 

ç) Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Döner sermaye
Madde 251 -
(1) Döner sermayenin gelirleri, Bakanlığın bütçesine bu amaçla konulan ödenekler, basım, yayım, bilgisayar işletmesinden ve diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlerden meydana gelir. Döner Serma-ye İşletmesi faaliyetinin gerektirdiği giderler, döner sermaye işletmesinin gelirinden karşılanır. Dö-nem sonu gelir fazlası bütçeye irad kaydedilir. Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, gelir kaynakları, mali işlemleri, harcama usul ve esasları ile yönetimine ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma
Madde 252 -
(1) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi uyarınca sözleşme ile yerli veya yabancı personel çalıştırılabilir.
Bireysel Katılım Sermayesi
Madde 253 -
(1) Yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine, bireysel katılım yatırımcılarının ve bu maddeye tabi kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve sona ermesine ilişkin olarak Bakanlık;

a) Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere aktaran gerçek kişi bireysel katılım yatırımcılarının kapsamını belirlemeye, vergi dâhil kamu tarafından sağlanan her türlü menfaati ifade eden Devlet desteklerinden yararlanması amacıyla bireysel katılım yatırımcılarına lisans vermeye ve verilen lisansı iptal etmeye,

b) Bu kapsamda, girişimcilerin bireysel katılım yatırımcıları ile bir araya geldiği bireysel katılım yatırımcıları tarafından kurulan bireysel katılım yatırımcısı ağlarını akredite etmeye, 

c) Lisans sahibi yatırımcıları ve akredite olmuş bireysel katılım yatırımcısı ağlarını izlemeye ve denetlemeye, akredite olmuş bu ağlarla bireysel katılım yatırımcılarının izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla işbirliği yapmaya,

ç) Devlet desteğinden yararlanacak bireysel katılım yatırımcılarının bu kapsamda sermaye aktardıkları anonim şirketlerdeki iştiraklerinin asgari ve azami tutarları ile oranlarını belirlemeye ve bu şirketlerin tabi olacağı hususları düzenlemeye, 

d) Bu maddenin uygulanmasında Devlet desteği kapsamına giren sektörleri ve/veya faaliyet-leri belirlemeye, 

e) Bireysel katılım sermayesini desteklemek ve geliştirmek amacıyla düzenleme yapmaya, 

yetkilidir.

(2) Bireysel katılım yatırımcıları olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin iştirak yatırımlarının vergi desteklerinden yararlanabilmesi için gerekli usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.
Geçici Madde 1 - Kararname 60(2020)(Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-60/9 md.)
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 228 inci maddesinde belirtilen daire başkanlıklarının kurulacağı tarihe kadar, daha önce bu görevleri yürütmekte olan grup başkanlıkları faaliyetlerine devam eder. Söz konusu daire başkanlıklarının kurulduğu tarih itibarıyla, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında görev yapanlar Denetim Daire Başkanlıklarında; Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığında görev yapanlar Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı ve Sektörel Denetim Daire Başkanlıklarında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilir.

(2) Vergi Müfettişlerinin görev yapacağı daire başkanlıklarının belirlenmesi ve değiştirilmesine ilişkin bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 228 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hükmün uygulanması ile ilgili yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Denetim Daire Başkanlığında görev yapan Vergi Müfettişlerini ihtiyaç duyulan denetim kapasitesine göre anı-lan maddenin ikinci fıkrasında sayılan diğer daire başkanlıklarında görevlendirmeye yetkilidir.

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 228 inci maddesinde belirtilen yönetmelikler en geç bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut düzenlemelerin anılan maddeye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(4) Mevzuatta Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ilişkin; grup başkanlıklarına yapılan atıflar daire başkanlıklarına, grup başkanına yapılan atıflar daire başkanına yapılmış sayılır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İçişleri Bakanlığı
Görev
Madde 254 -
(1) İçişleri Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak, 

b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,

c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek, 

ç) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, 

d) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek,

e) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Cumhurbaşkanına tekliflerde bulunmak,

f) Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek, 

g) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek,

ğ) Pasaport hizmetlerini yürütmek,

h) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Teşkilat
Madde 255 -
(1) İçişleri Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.
Hizmet birimleri
Madde 256 - Kararname 32(2019), Kararname 27(2019), Kararname 17(2018)
(1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:(42)(43)(44)

a) İller İdaresi Genel Müdürlüğü,

b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 

c) Personel Genel Müdürlüğü,

ç) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/48 md.) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

d) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

e) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

f) Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı,

g) (Değişik: RG-13/9/2018-30534 - CK-17/1 md.) Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü,

ğ) (Ek: RG-18/4/2019-30749 - CK-32/1 md.) Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi,

h) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

ı) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 

i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 

j) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

k) (Ek: RG-13/9/2018-30534 - CK-17/1 md.) İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı,

l) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/48 md.) 

m) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

n) Özel Kalem Müdürlüğü.
42 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 48 inci maddesiyle,bu fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere (ç) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 43 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 32 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi ile fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 44 13/9/2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere (i) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
Madde 257 -
(1) İller İdaresi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 

b) Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının değiştirilmesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve birleşmeler ile köy, önemli mevki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine ait işlemleri yürütmek, mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak,

c) İl ve ilçelerin idaresine, yardım toplanmasına, taşınmaz mal zilyetliğine ve sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanmasını takip etmek, 

ç) Mülki protokol ve merasim hizmetlerini düzenlemek, 

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Madde 258 -
(1) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak, belirlenecek esasların yürütülmesini sağlamak,

b) Nüfus hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, merkezde bir nüfus bilgi bankası kurmak, aile ve hayat istatistiklerine ait verileri toplamak, ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yayınlamak,

c) Nüfus hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, takip etmek, denetlemek ve değerlendirmek, usulüne göre tesis edilmemiş kayıtların silinmesini karara bağlamak, maddi hataları düzeltmek, aile kayıtlarını birleştirmek, mükerrer kayıtları birbirine göre tamamlamak ve diğerlerini silmek, nüfus hizmetleri ile ilgili olarak diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak,

ç) Vatandaşlığın kazanılması, kaybı ve göçmen olarak kabule dair işlemleri yürütmek ve vatandaşlıkla ilgili kanunları uygulamak, vatandaşlık anlaşmazlıklarını karara bağlamak ve vatandaşlık incelemelerini yapmak,
d) Nüfus cüzdanlarının yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihlerini belirlemek ve nüfus cüzdanlarının üretiminde uygulanacak sistem ve teknolojiyi tespit etmek,

e) Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ve sürücü belgelerinde yer alacak bilgiler ile biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşını tespit etmek, bu belgelerin tasarımı, temini, basımı, dağıtımı, teslimi ile üretim ve kişiselleştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek ve bunlara dair usul ve esasları belirlemek, 

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel Genel Müdürlüğü
Madde 259 -
(1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlığın personel planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, perso-nel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 

b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 259/A - Kararname 27(2019)(Ek :RG-10/1/2019-30651-CK-27/49 md.)
(1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 260 -
(1) Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 

c) Mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, 

ç) Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuat hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak,

d) Teftiş rapor ve layihaları ile soruşturma raporlarını inceleyip değerlendirmek,

e) Çeşitli konularda inceleme ve araştırmalar ile merkez, il ve ilçe kuruluşlarının özel teftişlerini yapmak,

f) Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuru-luşların denetim programları arasında koordinasyonu sağlamak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul-leri yönetmelikle düzenlenir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Madde 261 -
(1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı
Madde 262 -
(1) Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ait istihbaratı Devlet çapında toplayıp değerlendirmek, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli kuruluşlara bilgi vermek, bağlı kuruluşların önleme ve yakalama faaliyetlerini yönlendirmek ve ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği yapılması için gerekli tedbirleri almak,

b) Kaçakçılıkla mücadele, hedef, taktik ve usullerini tespit etmek ve eğitici nitelikte yayımlar yapmak, 

c) Suç işleyip ele geçmeyen kişilerin, çalınan veya kaybedilen motorlu taşıtların, ateşli silahların, kimliği ispata yarayan her türlü belgelerin kayıtlarını tutarak güvenlik kuvvetlerine bildirmek, görevli kuruluşlarla ilgili kuvvetleri arasında koordinasyon sağlamak,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü(1)
Madde 263 - Kararname 17(2018)(Değişik: RG-13/9/2018-30534 - CK-17/1 md.)
(1) Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Dernekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının, yabancı dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şubeleri ile temsilciliklerinin kayıtlarını tutmak, iş ve işlemlerini yürütmek,

b) 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan teşekküllerin kayıtlarını tutmak, iş ve işlemlerini yürütmek,

c) Yardım toplama mevzuatına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 35 inci maddesi kapsamındaki iş ve işlemler ile vakıflar, sendikalar, siyasi partiler, vakıf ve sendikaların üst kuruluşlarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına mevzuatla verilen görevleri yapmak, bu kuruluşlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

d) 5253 sayılı Kanun kapsamındaki platformlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e) Görev alanına giren kuruluşlara rehberlik ve danışma hizmeti sunmak, idari, mali ve teknik destekte bulunmak, bunlarla ortak projeler yürütmek, eğitim ve benzeri konularda işbirliği yapmak,

f) Dernekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının; 3335 sayılı Kanuna göre kurulan teşekküllerin; yabancı dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube ve temsilcilikleri ile 5253 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre verilen her türlü izin ve faaliyetin denetimini yapmak,
(1) 13/9/2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1 inci maddesiyle, bu madde başlığı “Dernekler Dairesi Başkanlığı” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
g) Türk vatandaşları tarafından yurtdışında kurulan dernek ve benzeri kuruluşların kayıtlarını tutmak, kuruluş ve faaliyetlerini yurtiçinde ve yurtdışında ilgili makamlar aracılığıyla izlemek, değerlendirmek ve bu derneklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

ğ) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların yönetici veya üyelerinin yasalara aykırı faaliyetleri hakkında, ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak gerekli işlemleri yapmak,

h) Sivil toplum kuruluşları, ilgili kurumlar, üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlarıyla iş-birliği içerisinde, görev alanına giren konularda araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak, orta ve uzun vadeli stratejileri belirlemek,

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Bu maddede belirtilen dernek ve kuruluşlar ve bunların üyelerinin kaydedileceği kütüğün şekli, düzenleme ve kayıt esasları ile taşra teşkilatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi
Madde 263/A - Kararname 32(2019)(Ek: RG-18/4/2019-30749 - CK-32/2 md.)
(1) Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun huzur ve güvenini temin etmeye yönelik faaliyetler ile doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkabilecek her türlü güvenlik riskinde, güvenlik odaklı olarak Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler, mahalli idareler, diğer bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

b) Güvenlik ve güvenlik kaynaklı acil durumlarda bütünleşik bir yönetim anlayışı ile olay öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek faaliyetlerin yer aldığı acil durum planlamasını yapmak, yaptırmak ve buna ilişkin uygulama tedbirlerini almak,

c) Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Madde 264 -
(1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek ve Avrupa Birliğine uyum çalışmalarında koordinasyonu sağlamak,

b) Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu konu-da koordinasyonu sağlamak,

c) Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerce sağlanan mali kaynakların proje bazlı kullanım sürecini yürütmek, Bakanlık merkez ve bağlı birimlerince yürütülen projelerin uygulanmasını izlemek ve koordinasyonunu sağlamak,

ç) Bakanlığın görev alanına giren konularda insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların denetim mekanizmaları ile ilgili çalışmaları yürüt-mek,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 265 -
(1) Eğitim Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,

b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

c) Kalkınma planı ve yıllık programlar gereğince bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, kaynakları belirlemek, değerlendirmek ve sağlamak, 

ç) Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmet içi eğitim merkezleri ve mesleki eğitim kurumları açmak ve yönetmek, 

d) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 266 -
(1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Valilik ve kaymakamlık binalarının yapımını programlamak, satın alma ile kiralanması işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak, 

ç) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

d) Bakanın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 

e) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

f) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları düzenlemek ve ilgili birimlere duyurmak,

g) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 267 -
(1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politika ve ilkeleri belirlenmek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,

b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,

c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,

ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak,

d) Bakanlığın görev alanına giren bilişim konularında bağlı kuruluşlar ve mahalli idareler ile koordinasyonu sağlamak,

e) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı
Madde 267/A - Kararname 17(2018)(Ek: RG-13/9/2018-30534 - CK-17/1 md.)
(1) İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İç güvenlikle ilgili stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu stratejilerin uygulamasını izlemek,

b) Gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve halkla iletişimi sağlamak,

c) Güvenlik kuruluşlarına ve ilgili kurumlara stratejik bilgi desteği sağlamak, iç güvenlik ile ilgili stratejik istihbaratı değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak,

ç) Görev alanına giren konularda çalışmak üzere, görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla, İçişleri Bakanının onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurup çalıştırmak,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
Madde 268 - (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/50 md.)
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 269 -
(1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 270 -
(1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramları ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Taşra teşkilatı
Madde 271 - Kararname 32(2019)
(1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

(2) Bakanlık, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek üzere, illerde il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri, ilçelerde ilçe nüfus müdürlükleri kurabilir. Bakanlık, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre nüfus müdürü ve memurlarını, lüzum görülen yerlerde görevlendirmeye yetkilidir. 

(3) (Değişik cümle: RG-18/4/2019-30749 - CK-32/3 md.) Güvenlik politikaları ve sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla illerde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulmuştur. Bu amaçla, ihtiyaç duyulan ilçelerde valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile büro kurulabilir. Valilik; kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu birimlerde görevlendirmeye yetkilidir.

(4) Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 Acil Çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması halinde valilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilir. Bu merkezlerin iş ve işlemleri Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

(5) Çağrı merkezinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi uyarınca geçici görevlendirme yapılabilir.
Yurtdışı Teşkilatı
Madde 272 -
(1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Madde 273 -
(1) Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur. 

(2) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu Başkanlık aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı yapılacak kaynak transferlerinin hangi aşamada ne surette avans veya tahakkuk suretiyle yapılacağı, ihaleye çıkılmasında kaynağın sağlanması yöntemi, avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ile bu kapsamdaki diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. 

(3) Başkanlığın gelirleri şunlardır:

a) İçişleri Bakanlığı bütçesinden yapılacak Hazine yardımları,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetleri için aktardıkları tutarlar,

c) Bağış ve yardımlar,

ç) Diğer gelirler.

(4) Bu Bölüm ve diğer mevzuatla Başkanlığa verilen görevlerin gerektirdiği her türlü gider-ler Başkanlık bütçesinden karşılanır.

(5) Başkanlığın bütçesinin hazırlanması ve uygulanması ile diğer hususlar Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

(6) Başkanlık ilin ihtiyaçları çerçevesinde gerektiğinde her türlü yatırım ve hizmetleri yerine getirebilir; bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, diğer tüzel kişilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir ve ortak projeler yürütebilir.

(7) Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor, valinin değerlendirmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığına ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır ve takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar yukarıdaki mercilere gönderilir.

(8) Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik ve denetim, strateji ve koordinasyon ile idari müdürlükler kurabilir. Gerektiğinde geçici birimler kurulabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

(9) Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının sevk ve idaresi, vali veya vali tarafından görevlendirilen vali yardımcısı tarafından yerine getirilir. 
 
(10) Başkanlığın personel ihtiyacı İçişleri Bakanlığı kadrolarında görev yapan personelden karşılanır. Gerektiğinde valilik, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu başkanlıklarda görevlendirmeye yetkilidir.

(11) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamın-daki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca karşılanabilir.

(12) Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi ve izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından sağlanır. 
Kadrolar
Madde 274 -
(1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir.
Kaymakam adayları
Madde 274/A - OHAL 4(2018)(Ek: RG-15/7/2018-30479 - CK-4/799 md.)
Kaymakam adaylarının 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununda belirtilen şartlar yanında, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle düzenlenir.
Uzman istihdamı
Madde 275 -
(1) Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi uyarınca İçişleri Uzmanı ve İçişleri Uzman Yardımcısı ile illerde 657 sayılı Kanunun ek 44 üncü maddesi uyarınca plan ve program uygulamalarında İl Planlama Uzmanı ve İl Planlama Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir. 
Dernekler denetçisi ve mahalli idareler kontrolörü istihdamı (1)
Madde 276 - OHAL 4(2018)
(1) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Dernekler Denetçileri ve Dernekler Denetçi Yardımcıları ile Mahalli İdareler Kontrolörleri istihdam edilebilir.(1)
Geçici Madde 1 - Kararname 17(2018)(Ek: RG-13/9/2018-30534 - CK-17/1 md.)
(1) Mevzuatta Dernekler Dairesi Başkanlığına yapılan atıflar Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Dernekler Dairesi Başkanına yapılan atıflar Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürüne yapılmış sayılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İl Dernekler Müdürü kadrosunda bulunanların görevleri sona erer ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını İçişleri Bakanlığı bütçesinden almaya devam ederler.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Görev
Madde 277 -
(1) Kültür ve Turizm Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle milli bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, 

b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak; yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar dışındaki asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunmak,

c) Tarihi ve kültürel varlıkları korumak,

ç) Turizmi, milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,

d) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek,

e) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,

f) Türkiye’nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkan ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,

g) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak. 
Teşkilat
Madde 278 -
(1) Kültür ve Turizm Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur. 
137
Hizmet Birimleri
Madde 279 - Kararname 60(2020), Kararname 59(2020), Kararname 27(2019)
(1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:55 56 57 58

a) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,

b) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,

c) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü,

ç) Telif Hakları Genel Müdürlüğü,

d) Sinema Genel Müdürlüğü, 

e) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,

f) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü,

g) Tanıtma Genel Müdürlüğü,

ğ) (Ek :RG-10/1/2019-30651-CK-27/51 md.) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

h) (Ek:RG-14/4/2020-31099-CK-59/2 md.) Personel Genel Müdürlüğü,

ı) (Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-60/10 md.) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,

i) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

j) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

k) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

l) (Mülga:RG-14/4/2020-31099-CK-59/2 md.)

m) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

n) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/51 md.) 

o) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

ö) Özel Kalem Müdürlüğü.
15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-mesinin 799 uncu maddesiyle, birinci fıkraya “Dernekler Denetçi Yardımcıları” ibaresinden sonra gel-mek üzere “ile Mahalli İdareler Kontrolörleri” ibaresi eklenmiştir. 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-mesinin 51 inci maddesiyle, fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere (ğ) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 14/4/2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 59 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-mesinin 2 nci maddesiyle bu fıkraya (ğ) bendinden sonra gelmek üzere (h) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 18/4/2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-mesinin 10 uncu maddesiyle bu fıkraya (h) bendinden sonra gelmek üzere (ı) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Madde 280 - Kararname 54(2019), Kararname 48(2019), Kararname 27(2019)
(1) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, yurt içindeki sanat faaliyetlerinin milli kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını, milletin bu yönden bilgi sahibi olmasını sağlamak, 

b) (Değişik:RG-24/10/2019-30928-CK-48/4 md.) Resim ve heykel sanatları, görsel sanatlar ile geleneksel Türk süsleme sanatları koleksiyonlarını geliştirmek,

c) Güzel sanatlara ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli olması için tedbirler almak,

ç) (Değişik:RG-24/10/2019-30928-CK-48/4 md.) Orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk oyunları toplulukları, resim ve heykel müzeleri ile müzik müzeleri kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek,

d) Diğer ülke sanatlarının yurtiçinde tanıtılması amacıyla tedbirler almak, 

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/52 md.) (Mülga:RG-26/12/2019-30990-CK-54/1 md.)
(1) 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 51 inci maddesiyle, fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere (ğ) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
138
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Madde 281 -
(1) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa çıkarılmasını, korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak, 
 
b) Gerekli görülen yerlerde müzeler, rölöve ve anıtlar müdürlükleri, restorasyon ve konservasyon laboratuvarları kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek, özel müzelerin kurulmasına rehberlik etmek, desteklemek ve belirli esaslar çerçevesinde bunları kontrol altında bulundurmak,

c) Milli sınırlarımız dışında kalan, korunması gerekli, ata yadigârı taşınmaz kültür varlıklarını tespit etmek, karşılıklı kültürel anlaşmalar ve kültürel mübadele programları çerçevesinde bunların bakım ve onarımlarını sağlayıcı tedbirleri almak,

ç) Müzelerin geliştirilmesi, korunması gerekli kültür varlıklarının bakımı ve restorasyonu konularında gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

d) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarına verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla araştırma, inceleme, tespit, değerlendirme ve planlamaya yönelik hizmetleri yapmak veya yaptırmak, 

e) Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları kararlarının alınmasına ve uygulanmasına dair işlemlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

f) Gerekli görülen yerlerde kültür varlıkları koruma kurulları ile büro müdürlükleri kurulmasını Bakanlık makamına teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek,

g) Her türlü imkan ve araçtan faydalanarak, koruma kültürünün geliştirilmesini sağlamak, kültür yatırımları ve girişimlerinin belgelendirme işlemlerini ilgili birimlerin koordinasyonunda yürütmek, bunların faaliyetlerini denetlemek, kültür varlıklarının tahsis, restorasyon, restitüsyonlarıyla ilgili ihale ve kontrollük işlerini yapmak veya yaptırmak,

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Madde 282 -
(1) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Vatandaşların kütüphanelerden yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, yeni kütüphaneler kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan eserler ve belgeler ile bunların tasnifi, muhafazası ve halkın yararına sunulması için gerekli her türlü araç gereç ve tesisi satın almak, yaptırmak veya başka yollarla sağlamak,

c) Kütüphane ve kütüphanecilik hizmetleriyle ilgili kural ve ilkelerle standartları belirlemek ve bunlara uygun hizmet üretimi için gerekli tedbirleri almak, 

ç) Yurtiçinde ve yurtdışında basılmış, okuyucuya faydalı yayınları, Türk kültürü ile ilgili belgeleri ve diğer kütüphane malzemelerini temin etmek, kütüphanelerin koleksiyonlarını zenginleştirmek, 

d) Bilimsel ve sanatsal çalışma araştırma ve çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla elverişli bü-tün eserler ile belgelerin bir araya getirildiği kapsamlı bir merkez oluşturmak,

e) Halkımızın geçmişteki her çeşit eserlerimizi kolaylıkla bulmasını ve onlardan faydalanma-sını sağlamak, 

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca idare olunan kütüphanelerle birlikte, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan umuma açık kütüphanelerin idari, ilmi ve teknik faaliyetlerinin düzenlen-mesi, gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak ve rehberlik etmek, 

g) Bakanlığın görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili kuruluş ve birimlere ulaştırılması amacıyla dokümantasyon merkezi kurmak,

ğ) Kültür ve turizm alanlarında mesleki eğitim için kaynak oluşturmak üzere ihtisas kütüp-hanesi ve dokümantasyon merkezi kurmak, yayın, araç ve gereç sağlamak ve üretmek,

h) Milli kültürümüzün yazılı belgelerini, fikir, sanat ve edebi eserler ile turizm ve tanıtım amaçlı yayınlar hazırlatarak yayımlamak ve yayımlatmak,

ı) Eski eserler ve müzelerle ilgili bilimsel faaliyetleri yansıtan yayınlar yapmak, 

i) Kültürümüzün gelişmesine iştiraki sağlamak için yeni kültür eserleri vermeyi teşvik edici ve destekleyici tedbirleri almak,

j) Yayın danışma kurulları teşkil etmek,

k) Milli Kütüphaneye şahıslar ve kurumlar tarafından, bağış suretiyle yapılacak kitap ve eş-ya yardımlarını kabul etmek, bunların ne şekilde kullanılacağı hakkında usul ve esasları belirlemek,

l) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından yayımlanan eserlerden, milli tarih ve kültür bakımından önemli olanların çoğaltılmasını ve bir nüshasının Milli Kütüphanede saklanmasını sağlamak,

m) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Milli Kütüphanenin bünyesi içerisinde oluşturulan Bibliyografya Merkezinin görev ve yetkileri Bakanlıkça belirlenir.
Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Madde 283 -
(1) Telif Hakları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

b) Telif hakları alanının kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere uygun olarak düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ile fikir ve sanat eserlerinin desteklenmesi amacıyla stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak, uygulamak ve takip etmek,

c) Bakanlığın, telif haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik uluslararası kuruluşlarla işbirliği kapsamındaki faaliyetlerini yürütmek,

ç) Telif hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak, bu konuda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik çalışmaları ilgili taraflarla birlikte yürütmek, 

d) Telif hakları alanında mevzuat hazırlık çalışmalarını yürütmek; uygulanacak idari ve hukuki tedbirlere ilişkin esasları belirlemek, 

e) Telif haklarının korunmasına ilişkin çalışmalar kapsamında teknolojik gelişmelere uygun altyapıyı ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak ve işletilmesini sağlamak,

f) Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

g) İhtiyaç halinde, hizmet alımı yoluyla fikir ve sanat eserlerine ilişkin projeler ve işler yaptırmak, 

ğ) Telif hakları alanında ulusal veya uluslararası, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal amaçlı etkinlikleri düzenlemek veya desteklemek,

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Sinema Genel Müdürlüğü
Madde 284 -
(1) Sinema Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

b) Sinema sektörüne ilişkin yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve bu alandaki kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,

c) Bakanlığın ulusal sinema sektörünün korunması, desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik uluslararası kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerini yürütmek,

ç) Ulusal sinema eserlerinin yaygın olarak izleyiciye ulaştırılmasını sağlama ve sanat bilincini yükseltme yönünde politikaların üretilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, bu amaca hizmet eden projeleri desteklemek, nitelikli eser üretimini teşvik etmek,

d) Ülke tanıtımına katkı sağlayacak yabancı film projelerini desteklemek, 

e) Bakanlık adına ulusal ve uluslararası festivaller, film haftaları, yarışmalar, gösterimler, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek ya da düzenlenmesini sağlamak, maddi katkıda bulunmak ve bu etkinliklere ilişkin ödüller vermek,

f) Müze, arşiv, kütüphane ve gözlemevi gibi birimler aracılığıyla sinematografik eserlerin paylaşılmasını ve korunmasını sağlamak ve bunları kamunun istifadesine sunmak,

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel medya kuruluşları ile sektörel ilişkileri geliştirecek faaliyetleri yürütmek; görev alanında bankalar, finans kuruluşları, meslek birlikleri, birlikler, dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

ğ) Sinema sektöründe mesleki standartlar ile çalışma koşullarını belirlemek ve bu esaslar doğrultusunda belgelendirme ve denetim faaliyetlerini yürütmek, 

h) Sinema sektöründe yapım, dağıtım ve gösterime ilişkin eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; sinema filmleri ile görselişitsel yapımları üretenler ve dağıtanlar ile gösterimin yapıldığı alan ve mekanlara izin belgeleri vermek ve bu mekanları denetlemek,

ı) Görev alanına giren konularda her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak veya ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncellemek ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmak, basılı veya elektronik yayınlar yapmak ve bu tür yayınları desteklemek,

i) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Madde 285 - Kararname 37(2019)
(1) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ülkenin turizme tahsis edilebilecek kaynaklarını araştırmak, önceliklerini belirlemek, tu-rizm sektöründe kullanılabilecek doğal kaynakların korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışma-ları yürütmek, bu konuyla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politi-kalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli, her türlü araştırmaları yapmak ve yaptırmak, istatistik verilerini toplamak, değerlendirmek ve sektörün yararına sunmak,

c) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile turizm bölge, alan ve merkez-lerinin tespiti, ilanı ve bu yerlerin planları konusunda Bakanlığa verilen görev ve yetkileri yürütmek,

ç) Tarihi, kültürel ve turistik potansiyellerin geliştirilerek sektörel kalkınma içinde kullanılması amacıyla, sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenmek üzere, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri oluşturmak, bu sınırlar dahilinde planlı gelişimi sağlamak için her ölçekte plan yapmak, yaptırmak, kültür ve turizm gelişim bölgelerine yatırımları yönlendirmek ve yatırım yapmak,

d) Sektörün istifadesine sunulacak taşınmazların gerektiğinde kamulaştırma da dahil olmak üzere, temini ile yatırımcılara tahsisi işlemlerini yürütmek,

e) Kültür ve turizm alanında yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek,

f) Kültür ve turizm sektöründe yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün altyapı ve üstyapı yatırımlarını, sektörün tespit edilen öncelik ve ihtiyaçlarına göre yönlendirmek, yıllık yatırım programlarını hazırlamak, gerekli görülenlerin uygulamalarını yapmak veya yaptırmak,

g) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili kuruluşlar ve birimlere ulaştırılması amacıyla dokümantasyon merkezi kurmak, 

ğ) Sektörün öncelik ve ihtiyaçlarına göre, her türlü teşvik aracından yararlanmak suretiyle turistik yatırım ve işletmelerin daha verimli çalışmalarının temini ile mevcutların kalitesinin yükseltilmesini sağlamak, 

h) Turizm yatırım ve işletmelerinin belgelendirme işlemlerini yürütmek,

ı) Dünya turizm piyasasının gerekleri de dikkate alınarak belirlenen politika ve esaslara uy-gun olarak turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyatların tanzim ve tasdik işlemlerini yürütmek, 

i) Turizm işletmelerinin, turizm meslek kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek, denetim sonuçlarına göre, bu işletme, kuruluş ve kişilerin ödüllendirme veya cezalandırma işlemlerini yürütmek, 
 
j) Bu maddede belirtilen hizmetlerin yürütülmesi için ilgili kamu kuruluşları, mahalli idare-ler, turizm meslek kuruluşları, üniversiteler, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri ve iştirakleri ile gerekli işbirliğini sağlamak,

k) Bakanlıktan belgesiz mahal ve tesislerde turistlerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak, bu amaçla ilgili kuruluşlardan yardım talep etmek, 

l) Bakanlığın hizmetlerine bağlı olarak ihtiyaç duyduğu üstyapılar ile Bakanlık birimlerinin yatırım programında bulunan yapı, tesis, büyük onarımlar ve bunlarla ilgili proje, keşif, ihale ve kontrollük işleri ile kültür merkezlerine ilişkin yatırımların ve girişimlerin belgelendirilmesine ve denetlenmesine yönelik işlemleri yapmak veya yaptırmak,

m) Kültür merkezlerinde milli kültürün tanıtılması çerçevesinde toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü programlar düzenlemek, okuma alışkanlığını ve fikri faaliyetleri geliştirici çalışmalar yapmak, hologram ve yerel etnografya galerileri açmak ve bu amaçla özel ve tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak, 

n) İl ve ilçelerdeki kültür merkezlerinin inşa, onarım, yönetim, işletme ve diğer mali işlerini yürütmek,

o) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Genel müdürlükte 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uya-rınca kontrolör ve stajyer kontrolör istihdam edilebilir. Kontrolörlerin ve stajyer kontrolörlerin görevleri, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.(1)
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
Madde 286 -
(1) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Güzel sanatlar alanında bilimsel araştırma, inceleme, yayınlar yapmak, arşiv kurmak, geliştirmek ve faydalanılmasını sağlamak,

b) Halk kültürlerinin, halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında araştırma, derleme, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yayımlamak, tanıtmak,

c) Somut olmayan kültürel mirasın araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi, tanıtımı, tescili, bu kapsamda tespit ve tescil kurullarının oluşturulması ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında bu konuda koordinasyonun sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak,

ç) Türkiye’de ve Türkiye dışında yaşayan Türklerin kültür varlıklarını, kültür anlaşmaları ve kültürel mübadele programları çerçevesinde araştırmak, incelemek, derlemek ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, bunları yayımlatmak, tanıtmak, açık hava müzelerine ve halk kültürleri arşivine kazandırmak,

d) Yabancı ülkelerde halen konuşulmakta olan Türkçe lehçe ve şiveleri ile bunlara yardımcı dilleri öğretmek ve bu konuda araştırmalar yapmak üzere mevzuat çerçevesinde enstitü kurulmasını sağlamak,
(1) 16/5/2019 tarihli ve 30776 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 37 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi ile bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “kontrolör” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve stajyer kontrolör” ibaresi ve ikinci cümlesinde yer alan “Kontrolörlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve stajyer kontrolörlerin” ibaresi eklenmiştir.
e) Kültür ve turizm sektörlerinin eğitilmiş eleman ihtiyacının tespiti ve bu ihtiyacın karşılanması için gerekli tedbirlerin alınması, eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, bu amaçla kurslar açmak, ilgili meslek ve kamu kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini yapmak,

f) Kültür ve turizm eğitimi programlarının geliştirilmesi ve eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla dış kaynaklardan teknik yardım sağlamak,

g) Toplumda kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

ğ) Kültür ve turizmle ilgili kamu kuruluşları personelinin kültür ve turizm konularında eğitilmesini planlamak ve gerçekleştirmek,

h) Bakanlık personelinin ve meslek elemanlarının yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirilmesini planlamak ve gerçekleştirmek,

ı) Bakanlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

i) Turist rehberliğine ilişkin mevzuat hükümleri ile verilen görevleri ve denetimleri yapmak, turist rehberliği mesleği ve turist rehberliği hizmetleri alanında kültür ve turizm politikalarının gerektirdiği tüm tedbirleri almak, turist rehberleri odaları birliklerini ve turist rehberleri odalarını her türlü iş, işlem, faaliyet ve hesapları bakımından denetlemek,

j) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Tanıtma Genel Müdürlüğü
Madde 287 - An. M. K. 2020/5 (2020), Kararname 28(2019)
(1) Tanıtma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:       

a) Her türlü imkândan yararlanarak, ülkemizin millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yapmak, yaptırmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında seminer, sempozyum, kolokyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteriler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara katılmak, bu yönde faaliyet gösteren yerli veya yabancı, kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişileri desteklemek, yönlendirmek ve bunlar arasında gerekli işbirliğini sağlamak, bu tür faaliyetlerin ülkemizde yapılmasını özendirmek, ödül vermek,       

b) Dünya seyahat ticaretinin ülkemize yönelmesini sağlamak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki yerli ve yabancı seyahat ticaret kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek, bunların faaliyetlerine yardımcı olmak,

c) Yukarıda belirtilen faaliyetlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetleri yürüten, yönlendiren kitle iletişim veya ulaştırma kurumları ile yakın ilişki içinde bulunmak ve yabancı kamuoyunu etkileyebilecek konumda bulunan kişi, kurum, kuruluş, topluluk veya bunların temsilcilerini davet etmek ve ağırlamak,       

ç) Yurt içi ve yurt dışı tanıtma için gerekli yayın, doküman ve malzemeyi hazırlamak, hazır-latmak, satın almak ve dağıtmak,       

d) Ülkemize yönelik turizm talebinin değerlendirilmesi ve buna uygun politikaların oluştu-rulması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında her türlü etüt ve araştırmaları yapmak veya yaptırmak, istatistik verilerini derlemek,       

e) Ülkemize yönelik turizm talebini artırmak amacıyla yurt dışında basın, yayın gibi tanıtım faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmetleri satın almak,       

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) (2) (Ek:RG-18/1/2019-30659-CK-28/2 md.) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 23/1/2020 ta-rihli ve E.: 2019/31; K.: 2020/5 sayılı Kararı ile)
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 287/A - Kararname 27(2019) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/53 md.)
(1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel Genel Müdürlüğü
Madde 287/B - Kararname 59(2020)(Ek:RG-14/4/2020-31099-CK-59/3 md.)
(1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlığın insan kaynakları politikasını oluşturmak; uzmanlık, kadro, unvan, kıdem ve benzeri kıstasların analizleri doğrultusunda insan kaynağı planlamasını yapmak ve bu çalışmaları Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları koordine ederek uygulamak. 

b) Nitelikli insan kaynağını tespit etmek ve kuruma kazandırmak başta olmak üzere yetenek yönetimi sistemini kurmak ve uygulamak, 

c) Liyakat temelli ölçümler ve insan kaynağı planlamasına göre; atama, nakil, terfi, yurtiçi, yurtdışı görevlendirmeleri ve yedeklemeyi yapmak üzere kariyer yönetimi sistemini kurmak, Bakanlık kadrolarının dağıtımı, tahsisi, tenkisi ve kadro verimliliği konusunda çalışmalar yapmak, 

ç) Bakanlığın hizmet içi eğitim programları başta olmak üzere, eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda eğitimlerin planlanmasını ve yapılmasını sağlamak, yönderlik sistemi kurmak, etkinliğini ölçmek, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek, 

d) Performans ve ödül yönetim sistemini kurmak ve uygulamak, 

e) Personelin özlük işlemlerini yürütmek, 

f) İnsan kaynakları süreçlerinin yönetildiği ve izlendiği çevrim içi sistemi kurmak, 

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Madde 287/C - Kararname 60(2020)(Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-60/11 md.)
(1) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlığın hedef ve politikaları ile iş modelleri ve yürütülen iş süreçlerine uygun olarak bilişim hedeflerini belirlemek, iş planlarını, mali planları ve kaynak planlarını hazırlamak, bu hususlarda gerekli bilişim standartlarını tespit etmek, Genel Müdürlüğün iş süreçlerini tasarlamak ve yayınlamak, 

b) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme ve siber güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak hizmet içi eğitim almalarını sağlamak, 

c) Güvenlik politikaları geliştirmek, güvenlik katmanları oluşturmak ve bilgi güvenliğini sağlamak, 

ç) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını, paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek, 

d) Bilişim çözümlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmaları yürütmek ve geliştirilecek iş modelleri ve iş süreçlerine ilişkin her seviyede mevzuat oluşturma çalışmalarına katılmak, 

e) Kullanıcı hesaplarının yönetimini sağlamak, kullanıcı eğitimlerini planlamak ve yürütmek, 

f) Bilişim çözümlerinin gerektirdiği lojistik, idari ve teknik desteği sağlamak, 

g) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak, 

ğ) Bakanlıkça belirlenen eylem planlarında yer alan bilgi teknolojileri ile ilgili stratejilerin Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar nezdinde koordine ederek uygulanmasını sağlamak, 

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 288 - Kararname 59(2020)
(1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri ve onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar: 52

a) (Değişik:RG-14/4/2020-31099-CK-59/4 md.) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, usulsüzlükleri önleyici bir anlayışla rehberlik etmek,

b) Denetim, inceleme ve soruşturma sonucunda tespit ettikleri hususlarda Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) (Ek:RG-14/4/2020-31099-CK-59/4 md.) Bakanlığın görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasını izlemek, mevzuat çalışmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

(2) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca mü-fettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir. Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının seçilmesi ve yetiştirilmesi ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
14/4/2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 59 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesiyle bu fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Madde 289 -
(1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ülkemizin dış politikası doğrultusunda, çeşitli ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla kültür ve turizm ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek, 

b) Kültür ve turizm alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle akdedilecek işbirliği anlaşmaları ile mübadele programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek, 

c) Milletlerarası kültür ve turizm kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve bunların yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak,

ç) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, bu alanda Cumhurbaşkanının genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,

d) Avrupa Birliğinin kültür ve turizm konularındaki mevzuat ve politikalarını takip etmek ve bunlara ilişkin işlemleri yapmak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak
Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 290 - Kararname 59(2020)(Mülga:RG-14/4/2020-31099-CK-59/5 md.)
 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 291 -
(1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,    

ç) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Madde 292 -
(1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
Madde 293 - Kararname 27(2019)(Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/54 md.)
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 294 -
(1) Bakanlıkta, basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 295 -
(1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, 

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Taşra teşkilatı
Madde 296 -
(1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Yurtdışı teşkilatı
Madde 297 -
(1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Ödül
Madde 298 -
(1) Bakanlık, kendi görev alanına giren konularda üstün başarı göstermiş kişi, topluluk ve kuruluşlara ödül verebilir. Verilecek ödülün miktarı ile verilme esas ve usulleri Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
Kadrolar
Madde 299 -
(1) Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir.
Uzman istihdamı
Madde 300 -
(1) Bakanlıkta, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi göre Kültür ve Turizm Uzmanı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.
ONUNCU BÖLÜM
Milli Eğitim Bakanlığı
Görevler
Madde 301 -
(1) Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sos-yal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek,

b) Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek,

c) Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek,

ç) Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, belirlenen politikaları uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine etmek,

d) Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, belirlenen politikaları uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek,

e) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek,

f) Yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin vermek ve denetlemek,
 
g) Yurtdışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek,

ğ) Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın eği-tim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve düzenlemelerini hazırla-mak,

h) Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorum-lulukları yerine getirmek,

ı) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Teşkilat
Madde 302 -
(1) Milli Eğitim Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.
Hizmet birimleri
Madde 303 -
(1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır: 

a) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü,

b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,

c) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü,

ç) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü,

d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

e) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü,

f) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü,

g) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü,

ğ) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,

h) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

ı) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü,

i) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

j) Personel Genel Müdürlüğü,

k) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

l) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

m) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

n) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

o) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

ö) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

p) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı

r) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

s) Özel Kalem Müdürlüğü.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Madde 304 -
(1) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaları uygulamak,

b) Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak,

c) İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddî yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Madde 305 -
(1) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ortaöğretim okul ve kurumlarının yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaları uygulamak,

b) Ortaöğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak,

c) Ortaöğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddî yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.	
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Madde 306 -
(1) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaları uygulamak,

b) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak,

c) Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, meslekî eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, belirlenen politikaları uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek,

ç) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak, 

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Madde 307 -
(1) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) İmam-hatip liselerinin yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaları uygulamak,
 
b) İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında din kültürü ve ahlâk eğitim ve öğretimine ait programlar ile ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak, 

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 308 -
(1) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) İlgili bakanlıklarla işbirliği içinde, özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, iş okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerin eğitim ve öğretimine yönelik çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaları uygulamak,

b) İlgili bakanlıklarla işbirliği içinde, özel eğitim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak, 

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Madde 309 -
(1) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,

b) Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek,

c) Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim vermek,

ç) Yaygın eğitim ve öğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak, 

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Madde 310 - OHAL 4(2018)
(1) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunuyla Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek,

b) Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek, 
 
c) (Değişik: RG-15/7/2018-30479 - CK-4/799 md.) Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinde belirtilen görevleri yapmak,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Madde 311 -
(1) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenmesine yönelik işleri yürütmek,

b) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojileri ile bilişim ürünlerinin kullanılması-na yönelik çalışmalar yürütmek,

c) Yaygın eğitim ve öğretime yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı program, film ve benzeri yayınları hazırlamak veya hazırlatmak, yayınlamak veya yayınlatmak,

ç) Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknoloji ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

d) Eğitim ve öğretimde teknolojik imkânların tüm yurt çapında etkin ve yaygın biçimde kullanılmasını ve her öğrencinin bilgi teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Madde 312 -
(1) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Bakanlık öğretmenleri ile talepleri hâlinde özel öğretim kurumları eğitim personeline yönelik olarak; meslek öncesi ve meslek içi eğitimi vermek veya verdirmek, gelişmeleri için kurslar açmak veya açtırmak, uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

c) Öğretmenlere yönelik olarak verilecek eğitime ilişkin konularda inceleme ve araştırmalar yapmak,

ç) Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak; bunlarla ortak çalışma, araştırma, eğitim programları düzenlemek, danışma kurulları ve komisyonlar oluşturmak,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Öğretmenlere verilecek meslek öncesi, meslek içi ve diğer eğitimlere ilişkin usûl ve esas-lar yönetmelikle belirlenir.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 313 -
(1) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme, karşılaştırma sınavlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen mesleğe giriş, yeterlik, görevde yükselme ve benzeri sınav hizmetlerini yürütmek,

c) Sınavlara ilişkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelen-mesi işlemlerini yürütmek,

ç) Genel Müdürlük tarafından yapılan sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak veya hazır-latmak, denetlemek ve güvenli bir şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almak,

d) Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

e) Gerekli durumlarda oluşturulacak başvuru merkezleri ve sınav koordinatörlüklerinin koordinasyonunu sağlamak, sınavlarda görev alacak personeli belirlemek ve bu kişilere gerekli hizmet içi eğitimi vermek, 

f) Genel Müdürlükçe yürütülen sınav, ölçme, değerlendirme, yerleştirme ve diğer hizmet bedellerini belirlemek, tahsil etmek ve döner sermaye hesabında tutmak,

g) Yapılan sınavların sonuçlarını değerlendirmek suretiyle ilgili hizmet birimlerine veri des-teği sağlamak,

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
Madde 314 -
(1) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

c) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Ka-nun hükümlerine göre yurt dışına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderileceklerin sayısı, eğitim alanları, gönderileceklerde aranacak nitelikler, yurt dışındaki öğrenim çalışmaları ve istihdamlarının sağlanması ile ilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak,

d) Bakanlığın yurt dışındaki okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kurulunun görüşüne sunmak, 

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Madde 315 -
(1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilgili işbirliği çalışmaları ile ilgili mevzuat çerçevesinde ikili anlaşmalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen ve uluslararası işbirliğine dayanan projelerin koordinasyonunu sağlamak,

c) 16/12/1960 tarihli ve 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanunla Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek,

ç) Yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan veya ülkemiz tarafından yabancılara verilen burslarla, kendi hesabına öğrenim yapmak üzere ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin görev ve hizmetleri yerine getirmek,

d) Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve toplu-luklar ile diğer ülkelerle işbirliğine yönelik işleri yürütmek,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel Genel Müdürlüğü
Madde 316 -
(1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

ç) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 317 -
(1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 318 -
(1) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak, 

b) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek, 

c) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

ç) Ders kitaplarını, kaynak ve yardımcı eğitim dokümanlarını, ders ve laboratuvar araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, makine, teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını temin etmek,

d) Döner sermaye işletmesi kurmak ve Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek,

e) Bakanlığa ait sosyal tesislerle ilgili işleri yürütmek, 

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Madde 319 -
(1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organıdır.

(2) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının oluşumu, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 

(3) Talim ve Terbiye Kurulu, evrensel değer ve standartları göz önünde bulundurarak, kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşlerini Bakana sunmak,

b) Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek, inceletmek ve sonucunu Bakana sunmak, 

c) Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunmak,

ç) Eğitim ve öğretimle ilgili konularda Bakanlığın diğer birimleri ile işbirliği yapmak.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 320 -
(1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek,

b) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek,

c) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek, 

ç) Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faali-yet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yapmak,

d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yürütmek,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin rehberlik ve tefti-şini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde Bakan onayı ile çalışma merkezleri kurulabilir. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkan ile Başkanlık birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından oluşur. Başkanlığın görev mer-kezi Ankara’dır. Bu merkez, Başkanlık birimlerinde görevlendirilen müfettişlerin aynı zamanda çalışma merkezidir.

(3) Teftiş Kurulu Başkanlığının ve çalışma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler arasında yer değiştirmeleri ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Strateji Gelişt