Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (Kararname Numarası: 16)

Madde 1 - Bilgi Butonu
16/7/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 1 inci maddesine “amacı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “merkezi İstanbul’da bulunan genel bütçeli” ibaresi eklenmiştir.

b) 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasır, müzeler ve tarihi fabrikalar ile bunların bünyesinde yer alan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespitini, tasnifini, periyodik bakımını, muhafazasını, restorasyonunu, tanıtımını, yönetimini ve işletilmesini yapmak.

b) İlgili kuruluşlarla kültürel alanlarda işbirliği yapmak ve müzecilikle ilgili diğer teknik hizmetleri yürütmek.

c) Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki müzelerin tanıtılması, ziyarete hazır tutulması, ziyaretçilere ilişkin verilerin istatistik! yöntemlerle değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Bünyesindeki saray, köşk, kasır ve tarihi fabrikalardaki kafeterya ve hediyelik eşya mağazalarının kamu kurumuna bağlı iktisadi işletme statüsünde veya kuracağı, ortak olacağı ya da devralacağı şirket eliyle sevk ve idaresini yapmak.

d) Ankara Palas ve Başkanlığa tahsis edilen diğer tarihi mekânların sevk ve idaresi ile işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Başkanlık, Cumhurbaşkanının onayıyla döner sermaye işletmesi veya şirket kurabilir ya da kurulmuş şirketlere ortak olabilir veya bunları devralabilir.”

c) 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 5/A maddesi eklenmiştir.

“Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu

MADDE 5/A- (1) Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasırlar, müzeler ve tarihi fabrikaların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları, tarihi bahçeler ve çevrelerinin bakım, onanm, restorasyon ve koruma hizmetlerinin bilimsel açıdan değerlendirilmesi amacıyla Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.

Kurulun oluşumu ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.”

ç) 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının hizmet birimleri şunlardır:

a) Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı.

b) Restorasyon Dairesi Başkanlığı.

c) Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığı.

ç) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

d) Personel Dairesi Başkanlığı.

e) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

f) Hukuk Müşavirliği.

g) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

ğ) Özel Kalem Müdürlüğü.”

d) 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir.

“Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
MADDE 7- (1) Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlık bünyesindeki saray, köşk, kasır ve müzelerin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak, yaptırmak ve bu amaçla faaliyetlerde bulunmak; tanıtıma ilişkin gerekli yayın, doküman ve malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak, temin etmek ve dağıtmak.

b) Başkanlık bünyesindeki tarihi arşiv ve kütüphaneleri düzenlemek ve hizmete sunmak; Milli Saraylar İhtisas Kütüphanesini düzenlemek ve kullanıma hazır tutmak.

c) Başkanlık bünyesindeki tarihi objelerin kayıtlarını tutmak, tüm taşınmazların kayıt ve takibi ile bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Başkanlık bünyesindeki tarihi mekân ve objeler hakkında araştırma yapmak, eserlerin sergilenmesi ve benzeri işlemleri yürütmek, tarihi objelerin periyodik bakım ve temizliklerini yerine getirmek.

d) Tarihi mekânları kültürel, geleneksel ve sanatsal etkinliklere tahsis etmek ve gerektiğinde etkinliklerin organizasyonunu yapmak.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Saraylar ve saraylara bağlı köşk, kasır ve müzelerin yönetimi

MADDE 7/A- (1) Başkanlığa bağlı saraylar ve saraylara bağlı köşk, kasır ve müzelerin yönetimi her saray için kurulan daire başkanlıklarınca yürütülür. Bu daire başkanlıklarının görevleri şunlardır:

a) Saraylar ve saraylara bağlı köşk, kasır ve müzelerin yerli ve yabancı ziyaretçilere açık tutulması konusunda tüm tedbirleri almak ve tüm müzecilik hizmetlerini yerine getirmek.

b) Koruma, güvenlik ve temizlik hizmetlerini yürütmek.

c) Onarım ve restorasyonu gereken mekân ve eserleri tespit ederek onarım ve restorasyon hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak.

ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

e) 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A maddesi eklenmiştir.

“Restorasyon Dairesi Başkanlığı
MADDE 8- (1) Restorasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın envanterindeki tarihi mekânların yaşatılmasına yönelik tüm restorasyon, konservasyon, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.

b) Başkanlık bünyesindeki tüm tarihi mekânların bakım ve restorasyonu konularında gerekli tedbirleri almak ve uygulamak; röleve, restorasyon ve restitüsyon projelerini hazırlamak ve yürütmek; bu doğrultuda araştırma, inceleme, tespit, değerlendirme ve planlamaya yönelik hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

c) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığı
MADDE 8/A- (1) Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın bünyesindeki birimlerin tüm yapı ve mekânlarının aydınlatma, ısıtma ve diğer tesisat, bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak.

b) Başkanlığın bünyesindeki birimlere bağlı tarihi ve diğer bahçeleri düzenlemek ve bahçelerin bakım, temizlik ve peyzajları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

c) Başkanlığın bünyesindeki birimlerin hizmetlerini yürütmek üzere ihtiyaç duyulan yeni binaların yapımı ve mevcut binaların onarımlarım yapmak veya yaptırmak.

ç) Başkanlığın envanterindeki tarihi objelerin restorasyon ve konservasyonlarım yapmak veya yaptırmak ve tarihi objelerin yaşatılmasına ilişkin gerekli önlemleri almak.

d) Başkanlık bünyesindeki birimlerin bilişim, haberleşme, bilgi işlem ve bilgi güvenliği ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

f) 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 9- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Başkanlık bünyesindeki birimlerin kiralama, yapım ve satın alma işleri ile bu birimlerin taşınır mal, malzeme ve demirbaşlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Başkanlık bünyesindeki tarihî fabrikaların korunması, yaşatılması, bakım ve işletilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek.

c) Başkanlık bünyesindeki birimlerin taşıma, ulaşım ve benzeri hizmetlerini yerine getirmek.

ç) Saray, müze, köşk ve kasırların ihtiyacı olan perdelik, döşemelik kumaş, halı ile çini ve porselen üretimine ilişkin faaliyetleri yürütmek.

d) Başkanlık bünyesindeki kafeterya ve hediyelik eşya mağazalarının işletilmesine yönelik iş ve işlemleri yerine getirmek.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

g) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(c) Başkanlık bünyesindeki personelle ilgili gerekli işlemleri ve birimlerin muhasebe işlemlerini, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen çerçevede yürütmek.

(ç) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yerine getirmek.

(d) Güvenlik ve sivil savunma hizmetlerini yönetmek.

(e) Geleneksel el sanatlarının sürdürülmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.”

ğ) 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 11/A ve 11/B maddeleri eklenmiştir.

“Hukuk Müşavirliği
MADDE 11/A - (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
MADDE 11/B- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanlığın basın ve halkla ilişkiler ile ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

h) 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ı) 17 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve birinci fıkrasında yer alan “ve ek 28 inci maddeleri” ibaresi “ve ek 31 inci maddeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Başkanlığa bağlı birimlerde bakım, onarım ve restorasyon işleri ile tarihi fabrikalarda ustalık gerektiren işler için zanaatkâr olarak çalıştırılacaklarda ilgili kurumlar tarafından verilen çıraklık, kalfalık ve ustalık belgeleri aranır. Bunlara ilişkin diğer hususlar Başkanlıkça belirlenir.

(4) Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu üyeleri ile Başkanlık bünyesinde oluşturulan danışmanlık ve ihtisas komitelerinin üyelerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre her bir toplantı için (1500) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak miktarda Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde huzur hakkı ödenebilir.”

i) 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvele “Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı” bölümü olarak eklenmiştir.”

j) 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 19/A maddesi eklenmiştir.

“Uzman istihdamı
MADDE 19/A- (1) Başkanlıkta 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisini haiz Milli Saraylar Uzmanı ve Milli Saraylar Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir. Milli Saraylar Uzmanı ve Milli Saraylar Uzman Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.”

k) Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE l- (l) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına devredilen Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylara ilişkin hizmetler, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihi itibarıyla bu birimlerde istihdam edilmekte olan görevli personel eliyle başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın yürütülmeye devam olunur. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen personel, mevcut kadro veya pozisyonlarıyla Başkanlıkta durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanabilir. Bu fıkra uyarınca atananların kadro veya pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.

(2) Başkanlığın 2018 mali yılı harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanlığının 2018 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

(3) Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerde bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibanyla en fazla beş yıl görev yapmış olan ve lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan, Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre bir defaya mahsus olmak üzere bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılacak yazılı ve sözlü sınavı kazananlar, başarı sırasına göre Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanabilir. Bu şekilde atanacakların sayısı toplam Milli Saraylar Uzman Yardımcısı kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez.

(4) Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerde bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla beş yıldan fazla süre görev yapmış olan ve lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan, Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılacak yazılı ve sözlü sınavı kazananlar, başarı sırasına göre Milli Saraylar Uzmanı kadrolanna atanabilir. Bu şekilde atanacakların sayısı, Milli Saraylar Uzmanı toplam kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez. Bu maddenin üçüncü fıkrasına göre Milli Saraylar Uzman Yardımcılığına atananlar, üç yıl boyunca görev yapmak kaydıyla Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Milli Saraylar Uzmanı kadrolarına atanır.

(5) Bu fıkranın yayımlandığı tarih itibarıyla Ankara Palas Devlet Konukevi Döner Sermaye İşletmesi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatılmıştır. Ankara Palas binası ve üzerinde bulunduğu taşınmaz, Başkanlık görev ve hizmetleri kapsamında istifade edilmek üzere Başkanlığa tahsis edilmiştir. Ankara Palas Devlet Konukevi Döner Sermaye İşletmesine ait her türlü borç ve alacaklar, doğmuş ve doğacak hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanlar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Dışişleri Bakanlığına devredilmiştir. Her türlü taşınır, araç, gereç, demirbaş ve malzemenin devri Dışişleri Bakanlığı ile Başkanlık arasında yapılacak protokole göre gerçekleştirilir. Ankara Palas Devlet Konukevi Döner Sermaye İşletmesinin taraf olduğu sözleşmelerde Dışişleri Bakanlığı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın taraf sıfatını kazanır. Ankara Palas Devlet Konukevi Döner Sermaye İşletmesiyle ilgili açılmış ve açılacak davalar, takipler ile alternatif uyuşmazlık çözüm yollannda Dışişleri Bakanlığı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın taraf sıfatını kazanır. Bu fıkranın yayımlandığı tarih itibarıyla Ankara Palas Devlet Konukevi Döner Sermaye İşletmesinde çalışan sözleşmeli personel, mevcut mali ve sosyal haklan ve “sözleşmeli hizmet personeli” unvanıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Dışişleri Bakanlığına devredilmiş ve pozisyonları Dışişleri Bakanlığı adına ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Ankara Palas Devlet Konukevi Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibanyla çalıştırılmakta olanlardan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi çerçevesinde sürekli işçi kadrolanna atananlar, Dışişleri Bakanlığı adına vize ve ihdas edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.”
Yürürlük
Madde 2 -
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 3 -
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul