Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Madde 1 -
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;


a) 160 mcı maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6004 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yurtdışı görevlere ilişkin olarak yer verilen hüküm saklı kalmak üzere,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.


b) 256 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.


“f) Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü,”


“i) İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı,”


c) 263 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü


MADDE 263- (1) Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:


a) Demekler ve şubelerinin, demeklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının, yabancı demek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şubeleri ile temsilciliklerinin kayıtlarını tutmak, iş ve işlemlerini yürütmek,


b) 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre kumlan teşekküllerin kayıtlarını tutmak, iş ve işlemlerini yürütmek,


c) Yardım toplama mevzuatına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Demekler Kanununun 35 inci maddesi kapsamındaki iş ve işlemler ile vakıflar, sendikalar, siyasi partiler, vakıf ve sendikaların üst kuruluşlarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına mevzuatla verilen görevleri yapmak, bu kuruluşlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,


d) 5253 sayılı Kanun kapsamındaki platformlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,


e) Görev alanına giren kuruluşlara rehberlik ve danışma hizmeti sunmak, idari, mali ve teknik destekte bulunmak, bunlarla ortak projeler yürütmek, eğitim ve benzeri konularda işbirliği yapmak,


1) Demekler ve şubelerinin, demeklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının; 3335 sayılı Kanuna göre kumlan teşekküllerin; yabancı demek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şube ve temsilcilikleri ile 5253 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre verilen her türlü izin ve faaliyetin denetimini yapmak,


g) Türk vatandaşları tarafından yurtdışmda kurulan demek ve benzeri kuruluşların kayıtlarım tutmak, kuruluş ve faaliyetlerini yurtiçinde ve yurtdışmda ilgili makamlar aracılığıyla izlemek, değerlendirmek ve bu demeklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,


ğ) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların yönetici veya üyelerinin yasalara aykırı faaliyetleri hakkında, ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak gerekli işlemleri yapmak,


h) Sivil toplum kuruluşları, ilgili kuramlar, üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, görev alanına giren konularda araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak, orta ve uzun vadeli stratejileri belirlemek,


ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


(2) Bu maddede belirtilen demek ve kuruluşlar ve bunların üyelerinin kaydedileceği kütüğün şekli, düzenleme ve kayıt esasları ile taşra teşkilatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”


ç) 267 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 267/A maddesi eklenmiştir.


“İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı


MADDE 267/A - (1) İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:


a) İç güvenlikle ilgili stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu stratejilerin uygulamasını izlemek,


b) Gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve halkla iletişimi


sağlamak,


e) Güvenlik kuruluşlarına ve ilgili kuramlara stratejik bilgi desteği sağlamak, iç güvenlik ile ilgili stratejik istihbaratı değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak,


ç) Görev alanına giren konularda çalışmak üzere, görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla, İçişleri Bakanının onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurup çalıştırmak,


d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”


d) Sekizinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevzuatta Demekler Dairesi Başkanlığına yapılan atıflar Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Dernekler Dairesi Başkanma yapılan atıflar Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürüne yapılmış sayılır.


(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İl Demekler Müdürü kadrosunda bulunanların görevleri sona erer ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını İçişleri Bakanlığı bütçesinden almaya devam ederler.”


e) 339 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“e) Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü,”


f) Onbirinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevzuatta Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne, Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürüne yapılan atıflar Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürüne yapılmış sayılır.”


g) 504 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“(4) Bakan Yardımcısı kadrosuna atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmez.”


ğ) 521 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile Toptancı Hal Konseyinin” ibaresi Toptancı Hal Konseyi ile Göç Kurulunun” şeklinde değiştirilmiştir.


h) 522 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Birinci” ibaresi “521 inci” şeklinde değiştirilmiş ve aym maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.


“h) Göç Kurulu; Türkiye’nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmekle görevli olup İçişleri Bakanının başkanlığında, İçişleri Bakanlığınca belirlenecek bakanlık ve kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur. Kurul, İçişleri Bakanının çağrısı üzerine toplanır.”
Madde 2 -
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumlan bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programlann sayısı, niteliği ve öğrenci sayılan ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılır.”

b) Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Yükseköğretim Kurulunca 11 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre hazırlanacak norm kadro yönetmeliği bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde yürürlüğe konulur. Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükseköğretim kuramları atama yetkisini yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeksizin kullanabilir.”
Madde 3 -
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kuram ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına “hâlinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “rektörler bakımından Yükseköğretim Kurulu Başkanı, diğerleri bakımından” ibaresi eklenmiştir.

b) 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “en az üç yıl” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda ikinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz.

c) 6 nci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(6) 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve vilayet teşkilatındaki derece ve sınıfları gösteren tabloya göre ikinci derecede bulunan kadroya mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından atanmış olanlar, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında durumlarına uygun mülkiye başmüfettişliği veya mülkiye müfettişliği kadrosuna atanırlar. Bu kadrolar atama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve Bakanlığa ait kadro cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilmiş kadrolarda herhangi bir sebeple boşalma olması halinde bu kadrolar başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.”
Madde 4 -
15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 178 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yönetim Kurulu üyelerinin görev” ibaresi “Başkan hariç Yönetim Kurulu üyelerinin görev” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başkan, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanına denktir ve tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilir.”

“(6) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesi çerçevesinde ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000) gösterge rakamının, uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.”

b) Onbeşinci Bölümünün sonuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarım bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolara atanmış olanlar İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça dillerinin birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) seviyesinde belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmaları kaydıyla, Yönetim Kurulunun teşekkül ettiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile halen bulundukları kadro dereceleriyle birlikte Helal Akreditasyon Uzmanı olarak atanabilirler. Bu fıkraya göre atanacakların sayısı onu geçemez.”

c) 391 inci maddesinin birinci fıkrasına “maddelerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “göre” ibaresi eklenmiştir.

ç) 729 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Başkanlıkta, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre Yazma Eser Uzmanı ve Yazma Eser Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.”
Madde 5 -
İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına ait ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve ekli (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır.
Yürürlük
Madde 6 -
Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 -
Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK (1) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 13/09/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK (2) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 13/09/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK (3) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 13/09/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK (4) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 13/09/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul