(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle kurulan diğer idareler, fonlar ve kefalet sandıkları hakkında uygulanır. 
İstisnalar
Madde 3 -
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı personelinin kadro ve pozisyonları ile milli güvenlik sebebiyle gizli kalması gereken kadro ve pozisyonlar hakkında uygulanmaz. 
Kadro ve pozisyon cetveli
Madde 4 -
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların;

a) 657 sayılı Kanuna tabi memur kadroları ekli (I) sayılı cetvelde, 

b) Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlara ve bu mesleklerden sayılan görevlere ait kadroları (II) sayılı cetvelde, 

c) Öğretim elemanı kadroları (III) sayılı cetvelde,

ç) Sözleşmeli personel pozisyonları (IV) sayılı cetvelde,

d) İşçi kadroları (V) sayılı cetvelde,

düzenlenir.
Kadro ihdası
Madde 5 -
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadroları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ihdas edilir. 

(2) Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları veya bakanlıklarca hazırlanan kadro ihdas teklifleri incelenmek üzere, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarca veya bakanlıklarca, bu kuruluşların görüşleri aynen eklenerek hazırlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi taslağı Cumhurbaşkanlığına sunulur. 
Kadroların dağılımı
Madde 6 -
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen kadroların, eklendikleri tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum ve kuruluşlarca unvan, sınıf, derece ve adet belirtilmek suretiyle, yurtiçinde merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında birimler itibariyle, yurtdışında ise toplam sayı olarak dağılımı yapılır.

(2) Birinci fıkraya göre yapılan kadro dağılımı incelenmek üzere kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama modülünün ilgili alanına kaydedilir. İncelenerek onaylanan dağılımlar ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Bu dağılımdan sonra kadrolarda yapılacak birim değişikliklerinde de aynı usule uyulur.

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen (III) sayılı cetveldeki kadroların, eklendikleri tarihten itibaren bir ay içinde derece, unvan ve adet itibariyle, bir üniversite içinde ilgili anabilim dalları arasında dağılımı, yükseköğretim kurumlarının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. Bu dağılım Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu dağılımda sonradan yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

(4) İhdas edilen veya değiştirilen kadrolar, bunlara ilişkin dağılım cetvellerinin ilgili kurumlarca onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere kullanılır.
Kadro değişikliği
Madde 7 -
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen dolu kadrolarda derece değişikliği Cumhurbaşkanlığınca yapılır.

(2) Kurum ve kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen kadrolardan boş olanların;

a) Hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların karşılanması amacıyla sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi,

b) İptali,

Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşun veya bakanlığın talepleri üzerine Cumhurbaşkanınca yapılır. 

(3) Bu değişiklik işlemleri her kurum için yılda en fazla iki defa yapılır.
Sürekli işçi kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonları
Madde 8 - Kararname 31(2019)
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuruluşların,

a) Atölye, şantiye, fabrika ve çiftlik gibi işçi istihdamı zorunlu olan hizmet birimleri ile te-mizlik, koruma ve güvenlik, bakım ve onarım gibi destek hizmetleri için Cumhurbaşkanınca sürekli işçi kadrosu ihdas edilebilir. 

b) Sürekli işçi kadroları Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı sürekli işçi kadroları ile değiştirilebilir, birimler arası aktarmalarda da aynı usule uyulur. Bu işlemlere ilişkin bilgiler Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir.

c) Sürekli işçi kadrolarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılması, ilgili mev-zuatı uyarınca yükümlü oldukları engelli ve eski hükümlü işçi atamaları ile sürekli işçiyken askerlik görevi sebebiyle kurumlarından ayrılanlardan muvazzaf askerlik hizmeti dönüşü göreve başlayacak-lar hariç Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Strateji ve Bütçe Başkanlığının iznine tâbidir. 

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuruluşların,

a) Sözleşmeli personel pozisyonları; sayı, unvan, nitelik, sözleşme ücreti ve sürelerinin belir-lenmesi suretiyle merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise bölge veya il bazında Cumhurbaşkanınca ihdas edilebilir. 

b) Sözleşmeli personel pozisyonları Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı sözleşmeli personel pozisyonları ile değiştirilebilir, birimler arası aktarmalarda da aynı usule uyulur. Bu işlemle-re ilişkin bilgiler Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildiri-lir.

c) Sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan alım amacıyla kullanılması, Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Strateji ve Bütçe Başkanlığının iznine tâbidir. 

(Ek cümle: RG-6/2/2019-30678 - CK-31/1 md.) Yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için açıktan alım izni aranmaz.

(3) İhdas ve izin işlemleri tamamlanmaksızın sürekli işçi ve sözleşmeli personel çalıştırıla-maz.

(4) Boş kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar, atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 
Kadro ve pozisyon unvanları
Madde 9 -
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerde yer almayan kadro ve pozisyon unvanları kullanılamaz. 
Kadro araştırmaları
Madde 10 -
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ve kapsama dâhil kurumların personel istihdamına dair konularda kadro, pozisyon ve iş analizleri yapmaya, standartlar belirlemeye ve gerekli evrakı tetkike Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir. 
Açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları
Madde 11 - Kararname 17(2018)
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğre-tim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur. 

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlar, izleyen mali yıla ait atama izin taleplerini içinde bulunulan mali yılın kasım ayı sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

(4) (Ek: RG-13/9/2018-30534 - CK-17/2 md.) Öğretim elemanı kadrolarına, devlet yük-seköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programların sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılır.
Bildirim
Madde 12 -
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin kapsamına giren kurum ve kuruluşlar ile 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan diğer kamu idareleri kadro ve pozisyonlarının dolu-boş durumları ile bunlarda meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgileri mart, haziran, eylül ve aralık aylarının son günleri itibarıyla düzenleyerek, anılan ayları izleyen ayın yirmisine kadar bütçe bilgi sistemi vasıtasıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına, kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.
Yönetmelik ve tereddütlerin giderilmesi
Madde 13 -
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına, kadro ve pozisyon işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanarak Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanması ile ilgili olarak uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ilgisine göre Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir.
Bazı kurum kadro ve pozisyonları
Madde 14 -
(1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin ekli (I), (IV) ve (V) sayılı cetvellerde düzenlenenler haricindeki personeli ile Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfında yer alan personelinin gelecek yıla ilişkin kadro ve pozisyonları, bu Kararname hükümlerine tabi olmaksızın içinde bulunulan mali yılın kasım ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanınca onaylanır.
Atıflar
Madde 15 -
(1) Diğer mevzuatta 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanuna yapılmış olan atıflar bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine yapılmış sayılır.
Ek Madde 1 - Kararname 31(2019)(Ek: RG-6/2/2019-30678 - CK-31/1 md.)
(1) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansları Başkanlığı ve Devlet Arşivleri Başkanlığındaki Başkanlık Danışmanı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığındaki Başkanlık Müşavirine denktir. 
Düzenleyici ve denetleyici kurumların sürekli işçi kadroları
Ek Madde 2 - Kararname 41(2019)(Ek:26/6/2019-41/1 md.)
(1) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurum ve kuruluşların temizlik ile koruma ve güvenlik işlerini yürütmek için gerekli sürekli işçi kadrolarının ihdası, iptali ve kullanılmasına dair hususlar Cumhurbaşkanı kararıyla düzenlenir.
Ek Madde 3 - Kararname 54(2019)(Ek:RG-26/12/2019-30990-CK-54/2 md.)
(1) Teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel istihdam etmesi öngörülen kamu kurum ve kuruluşlarının anılan madde kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonları, Strateji ve Bütçe Başkanlığının teklifiyle, her bir kamu kurum ve kuruluşu için on adedi geçmemek üzere ve en fazla iki yıllık süre için ihdas edilebilir. İhdas edilen pozisyonların kullanımı için ayrıca açıktan alım izni aranmaz.

(2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre çalıştırılan personel mezkûr madde kapsamında aynı kamu kurum ve kuruluşunda toplamda iki yıldan daha uzun süre istihdam edilemez.
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenmesi öngörülen cetveller ile cetvellerde yer alacak kadro ve pozisyonlar, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi esas ve usullerine uygun olarak en geç altı ay içerisinde hazırlanır ve Cumhurbaşkanınca onaylanan kadro ve pozisyonlar bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki sayılır.
Geçici Madde 2 - Kararname 17(2018)(Ek: RG-13/9/2018-30534 - CK-17/2 md.)
(1) Yükseköğretim Kurulunca 11 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre hazırlanacak norm kadro yönetmeliği bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde yürürlüğe konulur. Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükseköğretim kurumları atama yetkisini yönetmeli-ğin yürürlüğe girmesini beklemeksizin kullanabilir.
Geçici Madde 3 - Kararname 26(2019)(Ek: RG-9/1/2019-30650 Mükerrer - CK-26/1 md.)
(1) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların ilgili mevzuat uyarınca yürürlükte olan kadro ve pozisyonlarından ekli (I), (II), (III), (IV) ve (V) sayılı cetvellerin kapsamına girenler bu cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinde belirtilen kadro ve pozisyonlardan 14 üncü madde kapsamına girmeyenler, 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.
Geçici Madde 4 - Kararname 54(2019)(Ek:RG-26/12/2019-30990-CK-54/2 md.)
(1) 25 sayılı Sözleşmeli ve İş Mevzuatına Tabi Personele İlişkin Bazı Düzenlemeler ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi kapsamındaki personel hakkında ek 3 üncü madde uygulanmaz ve bu personel mezkûr maddedeki pozisyon sayısı sınırının hesabında dikkate alınmaz.
Yürürlük
Madde 16 -
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 -
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
6
2. SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN İŞLENEMEYEN HÜKÜMLERİ
1 -
4/8/2018 tarihli ve 30499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası:

(2) Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına yapılan atamalar ile tahsis edilen kadrolar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılmış ve tahsis edilmiş sayılır.
2 -
13/9/2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesi:

MADDE 5- İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına ait ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve ekli (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır.
3 -
9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi:

MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Diyanet İşleri Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.
4 -
9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi:

MADDE 2- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Strateji ve Bütçe Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
5 -
13/11/2018 tarihli ve 30594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi:

MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
6 -
10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 105 inci maddesi:

MADDE 105- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerinden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
7 -
10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesi:

GEÇİCİ MADDE 1- (1) (10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(2) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI bölümünde yer alan “Başdenetçi” unvanlı kadrolar “Başmüfettiş” şeklinde, “Denetçi” unvanlı kadrolar “Müfettiş” şeklinde, “Denetçi Yardımcısı” unvanlı kadrolar “Müfettiş Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Gençlik ve Spor Bakanlığında “Başdenetçi”, “Denetçi” ve “Denetçi Yardımcısı” kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların “Başdenetçi”, “Denetçi” ve “Denetçi Yardımcısı” kadrolarında geçirdikleri süreler, “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarında geçmiş sayılır.

(4) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin SAĞLIK BAKANLIĞI bölümünde yer alan “Sağlık Başdenetçisi” unvanlı kadrolar “Başmüfettiş” şeklinde, “Sağlık Denetçisi” unvanlı kadrolar “Müfettiş” şeklinde, “Denetçi Yardımcısı” unvanlı kadrolar “Müfettiş Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Sağlık Bakanlığında “Sağlık Başdenetçisi”, “Sağlık Denetçisi” ve “Sağlık Denetçi Yardımcısı” kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların “Sağlık Başdenetçisi”, “Sağlık Denetçisi” ve “Sağlık Denetçi Yardımcısı” kadrolarında geçirdikleri süreler, “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarında geçmiş sayılır.

(6) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin TİCARET BAKANLIĞI bölümünde yer alan “Gümrük ve Ticaret Denetmeni” ile “Ürün Denetmeni” unvanlı kadrolar “Ticaret Denetmeni” şeklinde, “Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı” ile “Ürün Denetmen Yardımcısı” unvanlı kadrolar “Ticaret Denetmen Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ticaret Bakanlığında “Gümrük ve Ticaret Denetmeni”, “Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı” ile “Ürün Denetmeni” ve “Ürün Denetmen Yardımcısı” kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun “Ticaret Denetmeni” ve “Ticaret Denetmen Yardımcısı” kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların “Gümrük ve Ticaret Denetmeni”, “Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı” ile “Ürün Denetmeni” ve “Ürün Denetmen Yardımcısı” kadrolarında geçirdikleri süreler “Ticaret Denetmeni” ve “Ticaret Denetmen Yardımcısı” kadrolarında geçmiş sayılır.

(8) Mülga Ekonomi Bakanlığında mesleğe stajyer kontrolör olarak başlayıp yetiştirilmeleri ve yeterlikleri bu çerçevede gerçekleştirilenlerden kanun veya kanun hükmünde kararnameler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan uzman kadrolarına atanmış olanlardan halen bu kadroda bulunanlar talep etmeleri halinde Ticaret Bakanlığında durumlarına uygun müfettiş kadrolarına atanır. Atama için uygun boş kadro bulunmaması halinde söz konusu kadrolar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.
8 -
5/2/2019 tarihli ve 30677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 46 ncı maddesi :

GEÇİCİ MADDE 1- 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin;

a) MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bölümünde yer alan “Denetim Hizmetleri Başkanı” unvanlı kadro “Teftiş Kurulu Başkanı” şeklinde, “Maden ve Petrol İşleri Denetçisi” unvanlı kadrolar “Müfettiş” şeklinde, “Maden ve Petrol İşleri Denetçi Yardımcısı” unvanlı kadrolar “Müfettiş Yardımcısı” şeklinde,

b) NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ bölümünde yer alan “uzman” unvanlı kadrolar “Nadir Toprak Elementleri Uzmanı” şeklinde, “uzman yardımcısı” unvanlı kadrolar “Nadir Toprak Elementleri Uzman Yardımcısı” şeklinde,

c) TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bölümünde yer alan “Sağlık Denetçisi” unvanlı kadrolar “Müfettiş” şeklinde,

ç) TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU bölümünde yer alan “Sağlık Başdenetçisi” unvanlı kadrolar “Başmüfettiş” şeklinde, “Sağlık Denetçisi” unvanlı kadrolar “Müfettiş” şeklinde, “Sağlık Denetçi Yardımcısı” unvanlı kadrolar “Müfettiş Yardımcısı” şeklinde, değiştirilmiştir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunda “Sağlık Başdenetçisi”, “Sağlık Denetçisi” ve “Sağlık Denetçi Yardımcısı” kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların “Sağlık Başdenetçisi”, “Sağlık Denetçisi” ve “Sağlık Denetçi Yardımcısı” kadrolarında geçirdikleri süreler, “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarında geçmiş sayılır.

(9) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar yeni oluşturulan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılmış sayılır.

(10) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca kadro unvanları değişenlerin önceki kadro unvanlarına ilişkin olarak mevzuatta yapılmış olan atıflar yeni kadro unvanlarına yapılmış sayılır.

(11) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan birimlerin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, bu birimlere ait görev ve yetkiler, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli ve yetkili olan birimler tarafından yerine getirilir.

(12) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadro unvanları hariç olmak üzere, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılan birimlere tahsisli kadroların mevcutlu olarak ilgili Bakanlık merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında ilgili Bakan yetkilidir.
9 -
6/2/2019 tarihli ve 30678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi:

c) Eki (I) sayılı Cetvelde yer alan Mübaşir unvanlı kadroların sınıfı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı olarak değiştirilmiştr.
10 -
6/2/2019 tarihli ve 30678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi:

MADDE 2 - Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiş, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.
11 -
13/4/2019 tarihli ve 30744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2019/76 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli cetvellerde gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
12 -
18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 32 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17 nci maddesi:

MADDE 17- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
13 -
16/5/2019 tarihli ve 30776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 37 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi:

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında; Denetim Hizmetleri Başkanı, Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve haklarında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir. 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklıdır.

(2) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI bölümünde yer alan “Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü” unvanlı kadro “Dış İlişkiler Genel Müdürü” şeklinde, “Nükleer Enerji Genel Müdürü” unvanlı kadro “Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü” şeklinde, “Başdenetçi” unvanlı kadrolar “Başmüfettiş” şeklinde, “Denetçi” unvanlı kadrolar “Müfettiş” şeklinde, “Denetçi Yardımcısı” unvanlı kadrolar “Müfettiş Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında “Başdenetçi”, “Denetçi” ve “Denetçi Yardımcısı” kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların “Başdenetçi”, “Denetçi” ve “Denetçi Yardımcısı” kadrolarında geçirdikleri süreler, “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarında geçmiş sayılır.

(4) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar yeni oluşturulan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılmış sayılır.

(5) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca kadro unvanları değişenlerin önceki kadro unvanlarına ilişkin olarak mevzuatta yapılmış olan atıflar yeni kadro unvanlarına yapılmış sayılır.
14 -
26/06/2019 tarihli ve 30313 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2019/146 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi:

Bazı yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarının dolu ve boş kadrolarında ekli (1) ve (2) sayılı listelerde gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
15 -
12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 42 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi:

MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
16 -
27/7/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2019/244 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
17 -
7/8/2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 20 nci maddesi:

MADDE 20- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.
18 -
12/9/2019 tarihli ve 30886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 45 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi:

MADDE 6- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.
19 -
18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 20 inci maddesinin üçüncü fıkrası:

(3) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Hazine ve Maliye Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmıştır.
20 -
22/11/2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 52 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi:

MADDE 6- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele Türkiye Uzay Ajansı bölümü olarak eklenmiştir.
21 -
26/11/2019 tarihli ve 30960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 53 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi:

MADDE 6- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.
22 -
26/11/2019 tarihli ve 30960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 53 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası:

(4) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadro hariç olmak üzere, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılan Personel Dairesi Başkanlığına tahsisli kadroların mevcutlu olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
23 -
26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 55 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 5 inci maddesi:

MADDE 5- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
24 -
26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2019/462 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
25 -
17/1/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 56 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi:

MADDE 12- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir. Mevzuatta Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığına ve İstihbarat Dairesi Başkanına yapılmış atıflar sırasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığına ve İstihbarat Başkanına yapılmış sayılır.
26 -
17/1/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 56 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası:

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadrolar hariç olmak üzere, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere tahsisli kadro ve pozisyonların mevcutlu olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkilidir.
27 -
7/2/2020 tarihli ve 31032 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2020/58 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
28 -
28/3/2020 tarihli 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 57 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17 nci maddesi:

MADDE 17- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I), (IV) ve (V) sayılı cetvellerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü bölümleri personelin Kuruma devredildiği tarihte yürürlükten kaldırılmıştır.
29 -
8/4/2020 tarihli 31093 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 58 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 45 inci maddesi:

MADDE 45- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
30 -
14/4/2020 tarihli ve 31099 sayılı sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 59 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 23 üncü maddesi:

MADDE 23- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
31 -
18/4/2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 20 nci maddesi:

MADDE 20- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
10/6/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 64 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi:

MADDE 7- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.
10/6/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 64 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları:

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında milli emlak uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce milli emlak denetmeni kadrosunda istihdam edilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında durumlarına uygun milli emlak denetmeni kadrolarına atanırlar.

Bu madde kapsamında yapılacak atamalar için uygun boş kadro bulunmaması halinde söz konusu kadrolar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı
[1] Bu maddelerde belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ya da Cumhurbaşkanı Kararının yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  2 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARANAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNE İLİŞKİN TABLO

   

  Değiştiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

  2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Değişen Maddeleri

  Değişikliğin Yürürlüğe Giriş Tarihi

  Sayısı

  Resmî Gazete Tarihi

  17

  13/9/2018

  11, Geçici madde 2

  13/9/2018

  26

  9/1/2019

  Geçici Madde 3

  9/1/2019

  31

  6/2/2019

  8, 15

  6/2/2019

  41

  27/6/2019

  Ek Madde 2

  27/6/2019

  54

  26/12/2019

  Ek Madde 3, Geçici Madde 4

  26/12/2019

  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (25)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul