En son güncellemeler 7 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
MİLLÎ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİNİN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Amaç
Madde 1 - Bilgi Butonu
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı; Cumhurbaşkanına bağlı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Tanımlar
Madde 2 - Bilgi Butonu
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen;

a) Devletin Millî Güvenlik Siyaseti: Millî güvenliğin sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacı ile Millî Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dâhilinde, Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilen iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti,

b) Genel Sekreter: Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterini, 

c) Genel Sekreterlik: Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğini, 

ç) Kurul: Millî Güvenlik Kurulunu,

d) Millî güvenlik: Devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasını,

ifade eder.
Kurulun toplanması
Madde 3 - Bilgi Butonu
(1) Kurul, iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde Kurul, doğrudan Cumhurbaşkanının çağrısı ile de toplanır. Genel Sekreter toplantılara katılır, fakat oylamaya katılamaz.

(2) Kurul toplantıları Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılır. Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlar Kurula Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlık eder. 

(3) Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi ve görüş alınabilir.
Gündem
Madde 4 - Bilgi Butonu
(1) Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Cumhurbaşkanı yardımcıları, kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanlar ve Genelkurmay Başkanının gündeme girmesini istedikleri konular Genel Sekreter vasıtasıyla Cumhurbaşkanına iletilir. 
Kararlar
Madde 5 - Bilgi Butonu
(1) Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. 

(2) Kurul kararları, Genel Sekreterlik tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilir.
Görüşme tutanakları
Madde 6 - Bilgi Butonu
(1) Kurul toplantılarında yapılan görüşmeler, usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir.

(2) Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel Sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıklanamaz ve yayımlanamaz. Kurul Kararları, Kurulun vereceği karara göre açıklanabilir veya yayımlanabilir. 
Teşkilat
Madde 7 - Bilgi Butonu
(1) Genel Sekreterlik teşkilatı; Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur.
Görevler
Madde 8 - Bilgi Butonu
(1) Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:

a) Cumhurbaşkanı yardımcıları, kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanlar ve Genelkurmay Başkanının gündeme girmesini istedikleri konuları Cumhurbaşkanına sunmak.

b) Cumhurbaşkanınca düzenlenen gündemi Kurul üyelerine dağıtmak. 

c) Kurul toplantıları için toplantı yerinin hazırlanmasını sağlamak; toplantı tutanaklarını Cumhurbaşkanının belirleyeceği usule göre tutmak; toplantı sonucunda alınacak karar ve basın bildirisi taslağını hazırlayarak Kurula sunmak ve Kurul tarafından onaylanmasının ardından Kurul kararlarını imzalatarak bir nüshasını Cumhurbaşkanına sunmak, Kurul kararlarının bir nüshası ile görüşme tutanaklarını Genel Sekreterlik arşivinde muhafaza etmek; basın bildirisini basın ve yayın kuruluşlarına dağıtmak.

ç) Kurulun her türlü yazı işlerini yürütmek.

d) Kurul tarafından verilen görevleri yerine getirmek; bu çerçevede söz konusu görevlere ilişkin araştırma ve değerlendirme yapmak ve yaptırmak, bu araştırma ve değerlendirme sonuçlarını Kurul üyelerine ulaştırmak ve bu konuları kapsayan bir dokümantasyon merkezi oluşturmak. 

e) Millî güvenliğin sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacı ile Kurulun belirlediği görüşler dâhilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Millî Güvenlik Siyaseti Belgesinin hazırlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.

f) Diğer mevzuatla Genel Sekreterliğe verilen görevleri yerine getirmek.

g) Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Genel Sekreter
Madde 9 - Bilgi Butonu
(1) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Genel Sekreterliğin en üst amiri olup Genel Sekreterliğin görevlerini, Cumhurbaşkanının emir ve yönlendirmeleri doğrultusunda mevzuat hükümlerine, devletin millî güvenlik siyasetine uygun olarak yürütmekle görevlidir. Genel Sekreter, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
Genel Sekreter Yardımcısı
Madde 10 - Bilgi Butonu
(1) Genel Sekretere yardımcı olmak üzere Genel Sekreter Yardımcıları atanabilir. Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Genel Sekretere karşı sorumludur.
Hizmet birimleri
Madde 11 - Bilgi Butonu
(1) Genel Sekreterliğin hizmet birimleri şunlardır:

a) Kurul İşleri ve Kararları Dairesi Başkanlığı.

b) Dış İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı.

c) Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama Dairesi Başkanlığı.

ç) Personel Dairesi Başkanlığı.

d) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

e) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

f) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. 

g) Hukuk Müşavirliği. 

ğ) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

h) Özel Kalem Müdürlüğü.
Kurul İşleri ve Kararları Dairesi Başkanlığı
Madde 12 - Bilgi Butonu
(1) Kurul İşleri ve Kararları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurulun gündemine girebilecek konuları tespit ederek Genel Sekretere sunmak.

b) Cumhurbaşkanının tespit ettiği gündemi Kurul üyelerine dağıtmak.

c) Kurul toplantıları için toplantı yerinin hazırlanmasını sağlamak.

ç) Kurul toplantı tutanaklarını usulüne göre tutmak.

d)Toplantı sonucunda alınacak karar ve basın bildirisi taslağını hazırlayarak Kurul tarafından tasvibini müteakip Kurul kararlarını imzalatmak; kararların bir nüshasını Cumhurbaşkanına göndermek, bir nüshası ile görüşme tutanaklarını Genel Sekreterlik arşivinde muhafaza etmek.

e) Basın bildirisini basın ve yayın kuruluşlarına dağıtmak.

f) Kurulun her türlü yazı işlerini yürütmek.

g) Kurul toplantıları ile ilgili bütün belgeleri, kararları ve tutanakları gizlilik derecelerine uygun olarak tespit etmek, dosyalamak, koruyucu ve düzenleyici arşiv hizmetlerini yürütmek.

ğ) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Dış İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı
Madde 13 - Bilgi Butonu
(1) Dış İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurul tarafından ve mevzuatla Genel Sekreterliğe verilen görevler doğrultusunda araştırma ve değerlendirme yapmak.

b) Görevleri kapsamında veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

c) Genel Sekreterliğin görev alanına giren konularla ilgili olarak yazılı ve görsel basın ve yayınlar ile internet medyasını takip etmek.

ç) Genel Sekreterliğin yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile münasebetlerini yürütmek.

d) Genel Sekreterliğin görev ve faaliyet alanına giren konularda yabancı ülkelerin kurum ve kuruluşları ile diğer uluslararası kuruluşlarla gerekli temas ve müzakereleri yürütmek ve bu faaliyetler neticesinde edineceği bilgi ve belgelerden Genel Sekreterlik tarafından uygun görülenleri ilgili kurumlara iletmek.

e) Genel Sekreterliğin yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yapacağı çalışmalar, toplantılar, ziyaretler ve benzeri faaliyetler için gerekli her türlü programı hazırlamak, takip etmek ve yürütmek, Genel Sekreterlik birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.

f) Genel Sekreterliğin görev alanına giren konular hakkında yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri takip ve analiz etmek, stratejik araştırma ve değerlendirme raporları hazırlamak ve hazırlatmak, millî güvenliğe ilişkin tespit edeceği politika önerilerini ilgili kurumlar ile paylaşmak.

g) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama Dairesi Başkanlığı
Madde 14 - Bilgi Butonu
(1) Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Seferberlik ve savaş hali konusunda ilgili mevzuat ile ve Kurul tarafından Genel Sekreterliğe verilen görevleri yapmak. 

b) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 15 - Bilgi Butonu
(1) Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Sekreterliğin insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans yönetiminin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

b) Genel Sekreterlik personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik, arşiv ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

c) Genel Sekreterliğin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

ç) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

d) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Madde 16 - Bilgi Butonu
(1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

b) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 17 - Bilgi Butonu
(1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlemlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri işleri yapmak veya yaptırmak.

b) Genel Sekreterliğin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek.

c) Genel Sekreterliğin kütüphane hizmetlerini yürütmek.

ç) Genel Sekreterliğin sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

d) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

e) Genel Sekreterliğin arşiv hizmetlerini yürütmek.

f) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 18 - Bilgi Butonu
(1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Sekreterlik projelerinin Genel Sekreterlik bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Genel Sekreterlik otomasyon stratejilerini Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.

b) Genel Sekreterliğin bilgi ve iletişim sistemlerinin güvenliğini sağlamak, siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin olarak geliştireceği politika önerilerini ve tekliflerini ilgili kurumlara iletmek.

c) Genel Sekreterliğin bilişim hizmetlerini yürütmek; bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde eğitim almalarını sağlamak.

ç) Genel Sekreterliğin internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.

d) Genel Sekreterliğin görev alanıyla ilgili bilgi bankalarının oluşturulmasına yönelik teknik çalışmaları yürütmek ve ortaya çıkan sistemi yönetmek.

e) Genel Sekreterliğin hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve veri tabanları oluşturmak.

f) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
Madde 19 - Bilgi Butonu
(1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak. 

b) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 20 - Bilgi Butonu
(1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Genel Sekreterliğin basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin Genel Sekreter tarafından belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.

b) Genel Sekreterliğin görev alanına giren konularda millî ve milletlerarası basın ve yayın kuruluşları ile internet medyasını takip etmek.

c) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

ç) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 21 - Bilgi Butonu
(1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Sekreterin çalışma programını düzenlemek.

b) Genel Sekreterin resmî ve özel yazışmalarını yürütmek.

c) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Yöneticilerin yetkileri ve sorumlulukları
Madde 22 - Bilgi Butonu
(1) Genel Sekreterliğin her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.
Yetki devri
Madde 23 - Bilgi Butonu
(1) Genel Sekreter ve her kademedeki Genel Sekreterlik yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri uygun araçlarla ilgililere duyurulur.
Koordinasyon ve işbirliği
Madde 24 - Bilgi Butonu
(1) Genel Sekreterlik, hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve mahalli idareler ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

(2) Genel Sekreterlik birimleri mevzuatla verilen görevlerini, birbirleriyle yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütür.
Düzenleme görev ve yetkisi
Madde 25 - Bilgi Butonu
(1) Genel Sekreterlik; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve mevzuatla belirlenen konularda idari düzenlemeler yapabilir.
Kadrolar
Madde 26 - Bilgi Butonu
(1) Genel Sekreterlik kadroları genel hükümlere uygun olarak Genel Sekreterin teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile ihdas edilir veya kaldırılır.
Personel rejimi
Madde 27 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKararname 54(2019)
(1) Genel Sekreterlikte, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanı ve Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

(2) Genel Sekreterlikte, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. (Mülga cümle:RG-26/12/2019-30990-CK-54/4md.) (…)
Görevlendirme
Madde 28 - Bilgi Butonu
(1) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup Genel Sekreterlikte görevlendirilecekler, Genelkurmay Başkanlığı ve Genel Sekreterlikçe müştereken tespit edilir. Subay ve astsubayların Genel Sekreterlikte görevlendirilmelerinde 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre işlem yapılır. Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarından Genel Sekreterlikte görevlendirilenler Genel Sekreterlik mevzuatı ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri mevzuatına da tabidir. Bunlar Genel Sekreterlikte çalıştıkları sürece Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında çalışmış sayılırlar.

(2) Genel Sekreterlikte, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre geçici personel görevlendirilebilir.

(3) Üniversite öğretim elemanları, özel bilgi ve ihtisas gerektiren işler için 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Genel Sekreterlikte görevlendirilebilir.

(4) Genel Sekreterlik kadrolarında görevli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyulması halinde atamaya ilişkin talep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilir. Bakanlık bunların atanacakları kurum ve kuruluşları tespit eder. İlgili kurum ve kuruluşlar atama işlemlerini genel hükümlere göre yaparlar.(1)
(1) 4/8/2018 tarihli ve 30499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karar-namesinin 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı-na” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
Bütçe
Madde 29 - Bilgi Butonu
(1) Genel Sekreterlik Genel Bütçeye dâhildir. Bütçenin sarfında kamu maliyesinin öngördüğü işlemler zamanında ve usulüne uygun olarak yürütülür. 

(2) Gizli hizmet giderleri için bütçeye ayrıca ödenek konulur. Genel Sekreter bu ödeneğin sarfından Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Gizli hizmet ödeneğinin sarfı konusunda tutulacak kayıt, nakit paranın korunması ve harcanması usulleri 5018 sayılı Kanuna uygun olarak Genel Sekreterce belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.
Özel ihtisas ve araştırma komisyonları
Madde 30 - Bilgi Butonu
(1) Kurulun veya Genel Sekreterliğin görevleri ile ilgili konularda çalışmak üzere görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla geçici ihtisas ve araştırma komisyonları ile özel eğitim, planlama ve uygulama birimleri kurulabilir. 
Mevcut işlerin yürütülmesi
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu
(1) Genel Sekreterliğin bu Kararname ile kurulan birimlerinin teşkilatlanma işlemleri tamamlanıncaya kadar; yeni kurulan birimlere verilen görevler ve hizmetlerin Genel Sekreterliğin hizmet birimleri ve mevcut personeli tarafından ilgili mevzuatına göre yürütülmesine devam edilir.
Yürürlük
Madde 31 - Bilgi Butonu
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
Madde 32 - Bilgi Butonu
(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  6 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARANAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN

  CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNE İLİŞKİN TABLO


  Değiştiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

  6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin değişen maddeleri

  Değişikliğin Yürürlüğe Giriş Tarihi

  Sayısı

  Resmî Gazete Tarihi

   

   

  15

  4/8/2018

  28

  4/8/2018

  54

  26/12/2019

  27

  26/12/2019

   

   

  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul