En son güncellemeler 25 Kasım 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Yürürlük Değerlendirmesi Bulunmamaktadır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı        : B.07.1.GİB.4.34.20.01/293-902                                         04.06.2009*6137

Konu      : 4811 sayılı Kanuna göre ödeme süresi

                geçtiğinden tecil planı dışında kalan borçlar

                için anılan Kanundan yararlanma imkanı

                bulunmadığı.

 

 

                                  ……………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi : a) ……. tarih ve …… sayılı yazımız.

       b)……..tarih ve ……. sayılı yazınız.

 

Daireniz mükelleflerinden ………… vergi kimlik numaralı ….. Limited Şirketi Genel Müdürü ………. tarafından Başkanlığımıza verilen ve ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ekinde dairenize gönderilmiş olan …….. tarihli dilekçede; adı geçen şirkete ait vergi borcunu ödemek amacıyla 4811 sayılı Kanundan faydalanmak amacıyla Dairenize müracaat ettikleri, bu aşamada yapılan malvarlığı araştırması sonucunda …….. Vergi Dairesince 16.01.2003’te …….. Tapu Dairesinden haciz şerhi konulmasının istenmesi üzerine şirket ortaklarından ……… ve ………’in gayrimenkulleri üzerine haciz şerhi konulduğu, taksitlendirilen vergi borcunu süresinde ödeyerek haciz şerhinin kaldırılması için müracaatta bulundukları ancak dairenizce taraflarına ödenmemiş vergi borcu bulunduğunun belirtildiği, 2005 yılında verdikleri dilekçe ile bu borca itiraz ettikleri ancak bugüne kadar dilekçelerine cevap verilmediği belirtilerek yapılan hatanın düzeltilmesi ve ortaklarının malları üzerindeki haciz şerhinin kaldırılması talep edilmektedir.

 

Konu hakkındaki ilgi ( b)’de kayıtlı yazınızdan, daireniz …….. vergi kimlik numaralı mükellefi ……….. Ltd. Şti.’ye ait tarh dosyasının tetkikinden, şirketin 1993 yılında dairenize mükellefiyet kaydı yaptırdığı, 12.04.2002 tarihinde …….. Vergi Dairesine nakil olduğu, mükellefiniz olduğu dönemlere ait tahakkuk eden vergileri vadesinde ödemediği, 4811 sayılı Yasadan yararlanarak borcunu ödemek üzere …….. tarihli dilekçe ile dairenize müracaat ettiği, VEDOP öncesi borç kayıtları çıkartılırken bilgisayar kayıtlarında meydana gelen hata nedeniyle ödevlinin 1998/… dönemine ait 161.80-TL tutarındaki G.Stp. borcunun tecil-taksitlendirmeye dahil edilmediği, ……… tarihi itibariyle ödevlinin 161.80-TL vergi aslı, 1.068,56-TL gecikme zammı olmak üzere toplam 1.230,36-TL vergi borcunun bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bilindiği üzere, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu 27.02.2003 tarih ve 25033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kanunda düzenlenen taksitlerin ödeme süreleri 30.06.2004 tarihinde sona ermiştir. Ancak 31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5228 sayılı Kanun’un geçici 4. maddesiyle bazı taksitlerin ödeme süresi 30.09.2004 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

4811 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde; mükelleflerin taksitlendirilen borçlarını taksit sürelerinde ya da 18. madde gereğince belirtilen şekilde, 30.09.2004 tarihine kadar ödemedikleri takdirde ödenmeyen taksitler için bu Kanundan yararlanmayacakları açıkça belirtilmiştir.

 

           Bu itibarla, 4811 sayılı Kanundan yararlanmak üzere Kanuna uygun bir şekilde başvuru yapılarak ödeme planına bağlanan taksitler süresinde ödendiği halde, ödeme planına dahil edilmeyen vergi borçlarının Kanunun uygulama süresinin 30.09.2004 tarihinde sona ermesi sebebiyle 4811 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılarak ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

           Diğer taraftan, adı geçen mükellefin bir örneği de ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ekinde Dairenize gönderilmiş olan dilekçesinde şirket ortaklarına ait gayrimenkullere vergi borcundan dolayı konulmuş olan hacizlerin borçlarını ödeyerek kaldırılmasını talep etikleri halde bu hacizlerin kaldırılmadığı, 2005 yılında dairenize vermiş oldukları itiraz dilekçesine bugüne kadar müspet ya da menfi yazılı bir cevap alamadıkları belirtilmektedir. Başkanlığımıza hitaben ilgi (b)’de kayıtlı yazınızda bu konulara ilişkin bilgi verilmediği görülmekte ancak dilekçe sahibinin iddia ettiği gibi hacizlerin bulunması halinde ise ilgili mükellefin vergi borcu tutarının çok üzerinde değeri olan gayrimenkullerine haciz uygulanmış olduğu anlaşılmaktadır.

 

          Bilindiği üzere; 6183 sayılı ‘Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 62. maddesindeBorçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur.

………………………………………………………………………………………………….

 

           Tahsil dairesi alacaklı amme idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.” hükmü yer almaktadır.

 

Konu hakkında ‘A Seri, 1 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği’nde de gerekli açıklamalara yer verilmiş olup ilgili Tebliğ’in ‘VI- Haciz’ başlıklı maddesinin 4. bendinde: 6183 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur.” hükmünde açıkça belirtildiği üzere, amme alacağını tahsil etmek amacıyla tatbik edilecek hacizlerde, alacak tutarından daha fazla değerde haciz yapılmaması ve borçlunun haczi kabil mal varlığının haczinde daha kolay paraya çevrilme olasılığı bulunan malların haczine öncelik verilmesi gerekmektedir. Alacak tutarından fazla değerde yapılan hacizlerin ise kaldırılacağı tabiidir.” denilmektedir.

 

                Hacizden maksat ödevliyi cezalandırmak değil amme alacağını tahsil etmektir.

               

Bu itibarla, adı geçen mükellefin dairenize olan borcundan dolayı uygulanan haciz işleminde amme alacağını karşılayacak miktarda haciz işlemi yapılması hususuna dikkat edilmelidir. Öte yandan hacze ilişkin işlem tesis ederken mükellefin diğer vergi dairelerine de borcu olabileceği hususunun göz önünde bulundurulması gerekeceği tabiidir.

 

                Bilgi edinilmesini ve gereğinin yukarıda yer verilen açıklamalar da dikkate alınmak suretiyle buna göre ifası ile adı geçenin dilekçesine cevaben kendisine ve neticesinden Müdürlüğümüze ivedi ayrıntılı bilgi verilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

Başkan a.
Grup Müdür V

 

 

 

 


Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul