En son güncellemeler 14 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

10 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 15614

Resmi Gazete Tarihi 12/06/1976

Kapsam

Bilindiği üzere, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun değişik 19. maddesi, lüzum görülen hallerde damga vergisini istihkaktan kesinti yapılması şeklinde ödetme konusunda Bakanlığımıza yetki tanımıştır.

Tanınan söz konusu yetkiye istinaden, damga vergisinin kâğıtlara pul yapıştırılması suretiyle ödenmesinin yarattığı çeşitli sakıncaları gidermek amacıyla, istihkaktan kesinti şekliyle ödeme usulünün genişletilerek yeniden düzenlenmesi gerekli görülmüştür.

I _ İSTİHKAKTAN KESİNTİ USULÜNE GÖRE ÖDEME YAPACAKLAR :

11.5.1971 gün, 2101118-99 sayılı ve buna ek tamimler ile 17.10.1975 gün ve 8 Sayılı Genel Tebliğde düzenlenen istihkaktan kesinti usulü, aylık muhtasar beyanname verenlere de teşmil edilmiştir.

Buna göre, yaptıkları ödemelerden kestikleri gelir vergisini sorumlu sıfatıyla aylık muhtasar beyanname ile vergi dairesine bildirerek ödemek mecburlyetinde olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu ödemeler sebebiyle düzenlenen kâğıtlara ait damga vergilerini de bu muhtasar beyanname ile aynı vergi dairesine ödemeleri aşağıdaki esaslara uyulmak suretiyle Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

1. Bir ay içinde yukarıda bahis konusu edilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından nispi vergiye tabi her türlü istihkak ödemeleri (Maaş, ücret ve sair adlarla hizmet karşılığı yapılan kat'i veya avans ödemeleri ve nispi vergiye tabi, müteahhit ve diğer şahıslara yapılan kat'i veya avans şeklindeki istihkak ödemeleri gibi) ile ilgili kâğıtların damga vergisi, 488 sayılı Kanunun 19 ve 23. maddeleri uyarınca ertesi ayın 20. günü akşamına kadar ödemeyle ilgili kâğıdın düüzenlendiği yerdeki gelir vergisini tahsile yetkili vergi dairesine "Muhtasar beyanname" ile bildirilecek ve aynı sürede ödenecektir.

 

2. Damga vergisi istihkaktan kesinti suretiyle ödenecek kâğıtların üzerine "Damga vergisi tarafımızdan istihkaktan kesinti şekliyle ödenecektir." şerhi konulacak ve bu Şerh yetkililerce tasdik olunacaktır.

 

3. İznin kapsamı dışında kalan kâğıtların damga vergisinin eskiden olduğu gibi pul yapıştırılması şekliyle ödenmesine devam olunacaktır.

4 . İstihkaktan kesinti şekliyle ödemeye ait beyannamelerin yukarıda 1. fıkrada belirtilen sürelerden sonra verilmesi veya hiç verilmemesi halinde, 8 Sayılı Genel Tebliğin (1) numaralı fıkrası da göz önünde bulundurularak, ilgililer hakkında Vergi Usul Kanununun 30 ve 352. maddeleri uygulanacaktır.

5 .Süresinde beyanname verilmekle beraber, damga vergisinin süresinde vergi dairesine ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesi hükmü gereğince gecikme zammı uygulanacaktır.

6 _ Beyannameler, belirtilen süreler içinde verilmekle beraber, istihkaktan kesinti şekliyle ödeme kapsamına giren kâğıtların damga vergisinin beyannamelere hiç dahil edilmemesi veya eksik dahil edilmesi halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişiler hakkında, Vergi Usul Kanununun 13, 344 ve 348. maddeleri hükümlerine göre gerekli cezalar tatbik edilerek, hiç bildirilmeyen veya eksik bildirilen vergiyle birlikte takip ve tahsil olunacaktır.

7 _ Ödenmesi gereken her hangi bir damga vergisi yoksa verilecek aylık muhtasar beyannamede damga vergisine ait sütun boş bırakılacaktır. Ödenecek damga vergisi, gelir vergisi ve mali denge vergisi de yoksa Gelir Vergisi Kanunu 22 nolu Genel Tebliğindeki esaslara uyulmak şartıyla vergi dairesine muhtasar beyanname verilmesine gerek yoktur.

8 _ İstihkaktan kesinti şekliyle ödeme usulünün tatbikine başlanacağı 1.9.1976 tarihinden itibaren mevzubahis kâğıtların damga vergisi yukarıdaki usullerde ödenmeyerek bunlara pul yapıştırılması veya diğer ödeme şekillerinin uygulanması halinde, söz konusu gerçek veya tüzel kişiler adına Vergi Usul Kanununun 355. maddesinin (b) fıkrası gereğince % 10 usulsüzlük cezası tatbik olunacaktır.

9 _ Mevcut muhtasar beyannameler özellikle damga vergisine ait bilgilerin kaydı yönünden yetersiz olduğundan, istihkak ve ödemelerden kesilen gelir, mali denge ve damga vergileri için müştereken kullanılmak ve her üç verginin bir beyanname ile gelir vergisini tahsile yetkili vergi dairesine ödenmesini sağlamak üzere, yeni tip muhtasar beyanname bastırılmış ve teşkilâta gönderilmiştir. 1.9.1976 tarihinden itibaren yapılan ödemelerden kesilen damga vergilerinin vergi dairesine yatırılmasında bu beyannameler kullanılacaktır.

Bu tebliğe istinaden damga vergisini ilk defa muhtasar beyannameye dahil ederek ödeyecek olanlar, uygulamanın başlıyacağı 1.9.1976 tarihine kadar yaptıkları ödemelerle ilgili kâgıtların damga vergilerini şimdiye kadar olduğu gibi kâğıtlara (Bordro v.s.) pul yapıştırmak suretiyle ifa edeceklerdir.

10 _ 193 sayılı Kanunun 98. maddesinden faydalanmak suretiyle gelir vergisini üç ayda bir ödeme yolunu tercih eden gerçek veya tüzel kişiler sadece gelir ve mali denge vergilerini bu beyannameye dahil edecekler; damga vergisini ise, kâğıtları düzenledikleri anda evraka damga pulu yapıştırmak suretiyle ödeyceklerdir. Bu mükelleflerden üç ayda bir yerine devamlı surette aylık muhtasar beyanname vermeyi yazılı olarak tercih edenlerin damga vergisini de yeni tip beyannameye dahil edecekleri tabidir.

11. Aylık muhtasar beyanname verecek olan gerçek veya tüzel kişiler maaş, ücret v.s. karşılığı olarak, bordro ile yaptıkları ödemelerden kestikleri damga vergisi ile birlikte, başka kâğıtlar düzenlemek suretiyle yaptıkları her türlü istihkak ödemelerinden kestikleri damga vergilerini de bu yeni tip muhtasar beyanname ile vergi dairesine yatıracaklardır.

12. Söz konusu beyannameler, 488 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı tablonun IV. bölümünün 2-b/3. fıkrasına göre 2,5 lira maktu damga vergisine tabidir.

13. İstihkaktan kesinti şekliyle ödeme uygulamasına 8.fıkrada da belirtildiği üzere 1.9.1976 tarihinden itibaren başlanacaktır.

14. Bastırılan yeni tip beyannamelerin doldurulmasında, "Yapılan ödemelerin gayri safi tutarı" sütununa, her türlü kesinti ve mahpustan önceki miktarın yani damga vergisine matrah teşkil edecek meblâğın yazılmasına özellikle dikkat edilecektir.

II _ HALEN İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİNE GÖRE ÖDEME YAPANLAR:

11.5.1971 gün 2101118-99 sayılı ve buna ek tamimler ile 17 Ekim 1975 gün ve 8 seri Sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 8 numaralı fıkrasında belirtilen kuruluşların her ay istihkaktan kesinti usulüne göre ödeyecekleri damga vergisini ertesi ayın 20. günü akşamına kadar muhtasar beyannameye dahil etmek suretiyle, bu beyannameleri kabule yetkili gelir vergisi vergi dairelerine bildirerek ödemeleri Bakanlığımızca uygun görülmüş idi.

Bu tebliğin I. bölümündeki esaslara uyulmak şartıyla, anılan kuruluşlar tarafından 1.9.1976 tarihinden itibaren kesilen söz konusu damga vergilerini de yeni tip muhtasar beyanname ile gelir vergisini tahsile yetkili vergi dairesine ödemeleri gerekmektedir.

Gereğinin buna göre ifası önemle rica olunur.

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul